Skip to main content

Valorile Uniunii

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

641 milioane EURO

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Justiție și Consumatori / DG Justice and Consumers;

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură/ European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al componentei „Valorile Uniunii” este reprezentat de protejarea și promovarea valorilor Uniunii.

Obiective specifice

Protejarea și promovarea drepturilor și pe sensibilizarea cu privire la acestea prin acordarea de sprijin financiar organizațiilor societății civile care sunt active la nivel local, regional, național și transnațional în domeniul promovării și cultivării acestor drepturi, consolidând, astfel, protecția și promovarea valorilor Uniunii și respectul pentru statul de drept și contribuind la construirea unei Uniuni mai democratice, a dialogului democratic, a transparenței și a bunei guvernanțe.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Acțiuni de sensibilizare, promovare și diseminare de informații din cadrul domeniilor și obiectivelor vizate de program pentru o mai bună cunoaștere a drepturilor și a valorilor și a politicilor aferente.
 • Învățarea reciprocă și schimbul de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă.
 • Activități analitice și de monitorizare pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul Uniunii în domeniile vizate de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a dreptului Uniunii, a politicilor și a valorilor în statele membre, cum ar fi activități incluzând colectarea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.
 • Formarea părților interesate relevante pentru a îmbunătăți cunoștințele despre politicile și drepturile din domeniile vizate de program.
 • Dezvoltarea și întreținerea instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor.
 • Sprijinirea organizațiilor societății civile și a părților interesate fără scop lucrativ active în domeniile vizate de program: a) pentru a spori capacitatea acestora de a reacționa și a asigura accesul adecvat al tuturor cetățenilor la serviciile lor, la activități de consiliere și la activități de sprijin; b) pentru a desfășura activități de promovare a drepturilor, consolidând astfel protecția și promovarea valorilor Uniunii și respectarea statului de drept și contribuind la dialogul democratic, la transparență și la buna guvernare, inclusiv în cazurile de restrângere a spațiului de acțiune al societății civile;
 • Sensibilizarea mai intensă a cetățenilor, în special a tinerilor, cu privire la cultura, patrimoniul cultural, identitatea și istoria europeană, inclusiv în ceea ce privește regimurile totalitare și autoritare și alte episoade definitorii din istoria recentă a Europei, pentru a consolida memoria istorică și angajamentul cetățenilor față de Uniune și pentru a încuraja toleranța, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și respectarea diversității.
 • Reunirea cetățenilor de naționalități și culturi diferite, oferindu-le posibilitatea de a participa la activități de înfrățire între orașe și proiecte ale societății civile, creând astfel condițiile pentru o abordare ascendentă îmbunătățită și promovând implicarea civică și democratică.
 • Încurajarea și facilitarea atât a participării active și favorabile incluziunii la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a sensibilizării opiniei publice cu privire la drepturi și valori, prin furnizarea de sprijin organizațiilor societății civile.
 • Stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, valorile, obiectivele de politică și strategiile Uniunii;
 • Finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/788, susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene.
 • Îmbunătățirea cunoașterii programului și a diseminării și a posibilității de a transfera rezultatele sale; și încurajarea demersurilor de informare directă; inclusiv prin înființarea și sprijinirea unor puncte de contact ale programului.

Rata de cofinanțare

Finanțare cumulativă și alternativă

Rezultatele programului

 • Programul va contribui la creșterea numărului de persoane care au beneficiat de: activități de formare, activități de învățare reciprocă și de schimb de bune practici, activități de sensibilizare, informare și diseminare în domeniul protejării și promovării valorilor Uniunii, precum și al numărului de organizații ale societății civile care au participat la activități de sprijin și de consolidare a capacităților în domeniu.
 • Un alt rezultat al intervenției programului este reprezentat de creșterea numărului de rețele și de inițiative transnaționale care se concentrează asupra promovării drepturilor și valorilor UE, având ca efect o mai bună înțelegere a Uniunii prin schimburile și activitățile de cooperare la nivel internațional.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Erasmus+: promovarea valorilor Uniunii Europene, schimburi și mobilități pentru tineri și adulți.
 • Corpul European de Solidaritate: mobilități de studiu, schimburi de experiențe internaționale, promovarea valorilor Uniunii Europene.
 • Creative Europe: promovarea identității și a valorilor comune europene, valorificarea patrimoniului cultural, diversitatea culturală, schimburile interculturale.
 • Justiție: protejarea, promovarea drepturilor și a valorilor prin dezvoltarea în continuare a spațiului de justiție al Uniunii Europene.
 • Granturile SEE și Norvegiene: promovarea democrației, cetățeniei active, susținerea drepturilor omului și a tratamentului egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.
 • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: promovarea incluziunii și a egalității de șanse.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/692 din 28 aprilie 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0692&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent