Skip to main content

Implicarea și participarea cetățenilor

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

 • minim 238 milioane EURO sealocă participării democratice
 • minim 36 milioane EURO se alocă activităților de comemorare

Instituția finanțatoare

Comisia europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Justiție și Consumatori / DG Justice and Consumers;

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură/ European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al componentei „Implicarea și participarea cetățenilor” este reprezentat de promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii și a schimburilor dintre cetățenii din diverse state membre, precum și sensibilizarea cetățenilor cu privire la istoria lor europeană comună.

Obiective specifice

 • Sprijinirea proiectelor care vizează comemorarea momentelor definitorii din istoria europeană modernă, cum ar fi venirea la putere a regimurilor autoritare și totalitare, inclusiv cauzele și consecințele acestora, precum și proiecte care vizează sensibilizarea cetățenilor europeni cu privire la istoria, cultura, patrimoniul cultural și valorile lor comune, facilitând astfel o mai bună înțelegere a Uniunii, a originilor, scopului, diversității și realizărilor acesteia, precum și a importanței înțelegerii și toleranței reciproce.
 • Promovarea participării și a contribuției cetățenilor și a asociațiilor reprezentative la viața democratică și civică a Uniunii, oferindu-le posibilitatea să își facă cunoscute opiniile și să facă schimb de opinii în mod public în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.
 • Promovarea schimburilor dintre cetățenii din diverse țări, în special prin înfrățirea între orașe și prin intermediul rețelelor de orașe, pentru a le oferi acestora experiență practică în ceea ce privește bogăția și diversitatea patrimoniului comun al Uniunii și pentru a-i sensibiliza cu privire la faptul că o astfel de bogăție și diversitate constituie fundamentul solid al unui viitor comun.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Învățarea reciprocă și schimbul de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă.
 • Activități analitice și de monitorizare pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul Uniunii în domeniile vizate de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a dreptului Uniunii, a politicilor și a valorilor în statele membre, cum ar fi activități incluzând colectarea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.
 • Dezvoltarea și întreținerea instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor.
 • Sprijinirea organizațiilor societății civile și a părților interesate fără scop lucrativ active în domeniile vizate de program: a) pentru a spori capacitatea acestora de a reacționa și a asigura accesul adecvat al tuturor cetățenilor la serviciile lor, la activități de consiliere și la activități de sprijin; b) pentru a desfășura activități de promovare a drepturilor, consolidând astfel protecția și promovarea valorilor Uniunii și respectarea statului de drept și contribuind la dialogul democratic, la transparență și la buna guvernare, inclusiv în cazurile de restrângere a spațiului de acțiune al societății civile;
 • Sensibilizarea mai intensă a cetățenilor, în special a tinerilor, cu privire la cultura, patrimoniul cultural, identitatea și istoria europeană, inclusiv în ceea ce privește regimurile totalitare și autoritare și alte episoade definitorii din istoria recentă a Europei, pentru a consolida memoria istorică și angajamentul cetățenilor față de Uniune și pentru a încuraja toleranța, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și respectarea diversității.
 • Reunirea cetățenilor de naționalități și culturi diferite, oferindu-le posibilitatea de a participa la activități de înfrățire între orașe și proiecte ale societății civile, creând astfel condițiile pentru o abordare ascendentă îmbunătățită și promovând implicarea civică și democratică.
 • Încurajarea și facilitarea atât a participării active și favorabile incluziunii la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a sensibilizării opiniei publice cu privire la drepturi și valori, prin furnizarea de sprijin organizațiilor societății civile.
 • Stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, valorile, obiectivele de politică și strategiile Uniunii.
 • Formarea părților interesate relevante pentru a îmbunătăți cunoștințele despre politicile și drepturile din domeniile vizate de program.
 • Acțiuni de sensibilizare, promovare și diseminare de informații din cadrul domeniilor și obiectivelor vizate de program pentru o mai bună cunoaștere a drepturilor și a valorilor și a politicilor aferente.
 • Finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/788, susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene.
 • Îmbunătățirea cunoașterii programului și a diseminării și a posibilității de a transfera rezultatele sale; și încurajarea demersurilor de informare directă; inclusiv prin înființarea și sprijinirea unor puncte de contact ale programului.

Rata de cofinanțare

 • Finanțare cumulativă și alternativă

Rezultatele programului

Programul va contribui la creșterea numărului de persoane care au beneficiat de: activități de formare, activități de învățare reciprocă și de schimb de bune practici, activități de sensibilizare, informare și diseminare în domeniul participării civice și democratice a cetățenilor, precum și al numărului de organizații ale societății civile care au participat la activități de sprijin și de consolidare a capacităților în domeniu.

Un alt rezultat al intervenției programului este reprezentat de creșterea numărului de rețele și de inițiative transnaționale care se concentrează asupra memoriei și a patrimoniului european, având ca efect o mai bună înțelegere a Uniunii, a istoriei, a patrimoniului cultural și a diversității acesteia de către cetățeni prin promovarea schimburilor și a cooperării la nivel internațional.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Erasmus+: mobilități și schimburi de experiențe internaționale.
 • Creative Europe: promovarea identității și a valorilor comune europene, valorificarea patrimoniului cultural, diversitatea culturală, schimburile interculturale.
 • Justiție: protejarea, promovarea drepturilor și a valorilor prin dezvoltarea în continuare a spațiului de justiție al Uniunii Europene.
 • Granturile SEE și Norvegiene: promovarea democrației, cetățeniei active, susținerea drepturilor omului și a tratamentului egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare.
 • POEO – Programul Operațional Educație și Ocupare: consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/692 din 28 aprilie 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0692&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent