Skip to main content

Daphne

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Minim 142 milioane euro

Instituția finanțatoare

Comisia europeană

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală Justiție și Consumatori / DG Justice and Consumers;

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură / European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al componentei „Daphne” este reprezentat de combaterea violenței, inclusiv a violenței pe criterii de gen.

Obiective specifice

 • Prevenirea și combaterea la toate nivelurile a tuturor formelor de violență pe criterii de gen împotriva femeilor și fetelor și a violenței domestice, inclusiv prin promovarea normelor stabilite în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul).
 • Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor și a altor categorii expuse riscului, cum ar fi persoanele LGBTIQ și persoanele cu handicap.
 • Sprijinirea și protejarea tuturor victimelor directe și indirecte ale formelor de violență menționate la punctele 1 și 2, cum ar fi victimele violenței domestice comise în cadrul familiei sau în cadrul relațiilor intime, incluzând copiii rămași orfani ca urmare a unor infracțiuni domestice, precum și asigurarea aceluiași nivel de protecție pe întreg teritoriul Uniunii pentru victimele violenței pe criterii de gen și sprijinirea acestora.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Acțiuni de sensibilizare, promovare și diseminare de informații din cadrul domeniilor și obiectivelor vizate de program pentru o mai bună cunoaștere a drepturilor și a valorilor și a politicilor aferente.
 • Învățarea reciprocă și schimbul de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă.
 • Activități analitice și de monitorizare pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul Uniunii în domeniile vizate de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a dreptului Uniunii, a politicilor și a valorilor în statele membre, cum ar fi activități incluzând colectarea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.
 • Formarea părților interesate relevante pentru a îmbunătăți cunoștințele despre politicile și drepturile din domeniile vizate de program.
 • Dezvoltarea și întreținerea instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor.
 • Sprijinirea organizațiilor societății civile și a părților interesate fără scop lucrativ active în domeniile vizate de program: a) pentru a spori capacitatea acestora de a reacționa și a asigura accesul adecvat al tuturor cetățenilor la serviciile lor, la activități de consiliere și la activități de sprijin; b) pentru a desfășura activități de promovare a drepturilor, consolidând astfel protecția și promovarea valorilor Uniunii și respectarea statului de drept și contribuind la dialogul democratic, la transparență și la buna guvernare, inclusiv în cazurile de restrângere a spațiului de acțiune al societății civile;
 • Sensibilizarea mai intensă a cetățenilor, în special a tinerilor, cu privire la cultura, patrimoniul cultural, identitatea și istoria europeană, inclusiv în ceea ce privește regimurile totalitare și autoritare și alte episoade definitorii din istoria recentă a Europei, pentru a consolida memoria istorică și angajamentul cetățenilor față de Uniune și pentru a încuraja toleranța, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și respectarea diversității.
 • Reunirea cetățenilor de naționalități și culturi diferite, oferindu-le posibilitatea de a participa la activități de înfrățire între orașe și proiecte ale societății civile, creând astfel condițiile pentru o abordare ascendentă îmbunătățită și promovând implicarea civică și democratică.
 • Încurajarea și facilitarea atât a participării active și favorabile incluziunii la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a sensibilizării opiniei publice cu privire la drepturi și valori, prin furnizarea de sprijin organizațiilor societății civile.
 • Stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, valorile, obiectivele de politică și strategiile Uniunii;
 • Finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/788, susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene.
 • Îmbunătățirea cunoașterii programului și a diseminării și a posibilității de a transfera rezultatele sale; și încurajarea demersurilor de informare directă; inclusiv prin înființarea și sprijinirea unor puncte de contact ale programului.

Rata de cofinanțare

Finanțare cumulativă și alternativă

Rezultatele programului

Programul va contribui la creșterea numărului de persoane care au beneficiat de: activități de formare, activități de învățare reciprocă și de schimb de bune practici, activități de sensibilizare, informare și diseminare în domeniul combaterii tuturor formelor de violență, precum și al numărului de organizații ale societății civile care au participat la activități de sprijin și de consolidare a capacităților în domeniu.

Un alt rezultat este reprezentat de numărul de victime ale diferitelor forme de violență sprijinite prin acțiunile implementate în cadrul programului.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Justiție: protejarea, promovarea drepturilor și a valorilor prin dezvoltarea în continuare a spațiului de justiție al Uniunii Europene, aplicarea legii.
 • Granturile SEE și Norvegiene: îmbunătățirea capacității autorităților române de a implementa Convenția de la Istanbul privind combaterea violenței domestice și de gen, îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru romi.
 • Erasmus+: educație informală și non-formală, educație în rândul adulților.
 • POIDS – Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială: servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile (de exemplu, victimele traficului de persoane și victimele violentei domestice: cazare în centre atât pentru victime, cât și pentru minorii aflați în îngrijire, locuințe protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică etc.), ajutorarea grupurilor vulnerabile, promovarea egalității de șanse.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/692 din 28 aprilie 2021 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0692&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent