Skip to main content

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Loading

Apeluri

Consolidarea capacităților și creșterea gradului de conștientizare cu privire la Carta drepturilor fundamentale a UE

Program de finanţare

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Status

Activ

Tipul de acţiune

CERV Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Sprijinirea unui mediu favorabil pentru protecția avertizorilor

Program de finanţare

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Status

Activ

Tipul de acţiune

CERV Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Protejarea valorilor și drepturilor UE prin combaterea discursurilor motivate de ură și a infracțiunilor motivate de ură

Program de finanţare

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Status

Activ

Tipul de acţiune

CERV Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Litigii strategice

Program de finanţare

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Status

Activ

Tipul de acţiune

CERV Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Promovarea drepturilor și valorilor prin împuternicirea spațiului civic

Program de finanţare

Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori

Status

Activ

Tipul de acţiune

CERV Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

23 aprilie 2024

Data limită

18 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

 • Pachetul financiar pentru implementarea programului în perioada de la 1 ianuarie 2021 la 31 decembrie 2027 este de 641.705.000EUR la nivelul prețurilor actuale.

Instituția finanțatoare

 • Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

 • Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură/ European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Categorii tematice

 • Pluralism
 • Nediscriminare
 • Toleranță
 • Justiție
 • Solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

Autoritatea de Management

NA

Obiectivul general al programului

 • Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratate, în Cartă și în convențiile internaționale aplicabile privind drepturile omului, în special prin sprijinirea organizațiilor societății civile și a altor părți interesate active la nivel local, regional, național și transnațional și prin încurajarea participării civice și democratice, în vederea susținerii și dezvoltării în continuare a unor societăți deschise, bazate pe drepturi, democratice, egalitare și favorabile incluziunii care sunt întemeiate pe statul de drept.

Obiective specifice

 • protejarea și promovarea valorilor Uniunii (componenta „Valorile Uniunii”);
 • promovarea drepturilor, a nediscriminării și a egalității, inclusiv a egalității de gen, și promovarea integrării perspectivei de gen și a dimensiunii nediscriminării (componenta „Egalitate, drepturi și egalitate de gen”);
 • promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii și a schimburilor dintre cetățenii din diverse state membre, precum și sensibilizarea cetățenilor cu privire la istoria lor europeană comună (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”);
 •  combaterea violenței, inclusiv a violenței pe criterii de gen (componenta „Daphne”).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

1. acțiuni de sensibilizare, promovare și diseminare de informații din cadrul domeniilor și obiectivelor vizate de program pentru o mai bună cunoaștere a drepturilor și a valorilor și a politicilor aferente;

2. învățarea reciprocă și schimbul de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă;

3. activități analitice și de monitorizare pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul Uniunii în domeniile vizate de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a dreptului Uniunii, a politicilor și a valorilor în statele membre, cum ar fi activități incluzând colectarea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ;

4. formarea părților interesate relevante pentru a îmbunătăți cunoștințele despre politicile și drepturile din domeniile vizate de program;

5. dezvoltarea și întreținerea instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor;

6. sprijinirea organizațiilor societății civile și a părților interesate fără scop lucrativ active în domeniile vizate de program:

(a)pentru a spori capacitatea acestora de a reacționa și a asigura accesul adecvat al tuturor cetățenilor la serviciile lor, la activități de consiliere și la activități de sprijin;

(b)pentru a desfășura activități de promovare a drepturilor, consolidând astfel protecția și promovarea valorilor Uniunii și respectarea statului de drept și contribuind la dialogul democratic, la transparență și la buna guvernare, inclusiv în cazurile de restrângere a spațiului de acțiune al societății civile;

7. sensibilizarea mai intensă a cetățenilor, în special a tinerilor, cu privire la cultura, patrimoniul cultural, identitatea și istoria europeană, inclusiv în ceea ce privește regimurile totalitare și autoritare și alte episoade definitorii din istoria recentă a Europei, pentru a consolida memoria istorică și angajamentul cetățenilor față de Uniune și pentru a încuraja toleranța, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și respectarea diversității;

8. reunirea cetățenilor de naționalități și culturi diferite, oferindu-le posibilitatea de a participa la activități de înfrățire între orașe și proiecte ale societății civile, creând astfel condițiile pentru o abordare ascendentă îmbunătățită și promovând implicarea civică și democratică;

9. încurajarea și facilitarea atât a participării active și favorabile incluziunii la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a sensibilizării opiniei publice cu privire la drepturi și valori, prin furnizarea de sprijin organizațiilor societății civile;

10. stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, valorile, obiectivele de politică și strategiile Uniunii;

11. finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/788, susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene;

12. îmbunătățirea cunoașterii programului și a diseminării și a posibilității de a transfera rezultatele sale; și încurajarea demersurilor de informare directă; inclusiv prin înființarea și sprijinirea unor puncte de contact ale programului.

Rata de cofinanțare

 • Rata de finanțare din partea UE este 90%. Condițiile specifice aplicabile proiectelor sunt stabilite în ghidul apelului de proiecte.

Rezultatele programului

 • Programul va sprijini acțiuni de prevenire și combatere a tuturor formelor de discriminare, a rasismului, a xenofobiei, a afrofobiei, a antisemitismului, a atitudinilor antirome, a islamofobiei și a tuturor formelor de intoleranță, inclusiv a homofobiei, bifobiei, transfobiei, interfobiei și a intoleranței bazate pe identitatea de gen, atât online, cât și offline, precum și a intoleranței împotriva persoanelor aparținând minorităților, luând în considerare discriminări multiple. În acest context, programul va acorda o atenție deosebită prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență, ură, segregare și stigmatizare, precum și combaterii comportamentului agresiv, a hărțuirii și a tratamentului intolerant.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Programul urmărește coerența, complementaritatea și sinergiile cu programele de finanțare care sprijină domeniile de politică aflate în strânsă legătură, în special cu programul „Justiție”, precum și cu programul „Europa creativă” instituit prin Regulamentul (UE) 2021/818 al Parlamentului European și al Consiliului(19), și cu Erasmus+ instituit prin Regulamentul (UE) 2021/817 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru a se realiza potențialul interacțiunilor în domeniul culturii, al mass-media, al artelor, al educației și al creativității. Se vor crea sinergii și cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special în domenii precum ocuparea forței de muncă și combaterea excluderii sociale, în special Fondul social european Plus, precum și în domeniul pieței interne, al întreprinderilor, al tineretului, al sănătății, al cetățeniei, al justiției, al migrației, al securității, al cercetării, al inovării, al tehnologiei, al industriei, al coeziunii, al turismului, al relațiilor externe, al comerțului și al dezvoltării.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/692 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0692&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent