Skip to main content

Programul Asistență Tehnică

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru elaborarea altor strategii ITI”

Program de finanţare

Programul Asistență Tehnică

Status

Activ

Data deschiderii

15 aprilie 2024

Buget apel

6.000.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Ghidul aferent Priorității 2 – Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

Program de finanţare

Programul Asistență Tehnică

Status

Activ

Data deschiderii

22 ianuarie 2024

Buget

271.621.771 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul aferent Priorității 1 – Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor

Program de finanţare

Programul Asistență Tehnică

Status

Activ

Data deschiderii

22 ianuarie 2024

Buget apel

2.845.430.673,55 RON

PAT lansează apelul P2 – Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

Program de finanţare

Programul Asistență Tehnică

Status

Inactiv

Data deschiderii

11 octombrie 2023

Buget

271.621.771 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Rolul Programului Asistență Tehnică

Programul Asistenţă Tehnică 2021-2027 este un program destinat sistemului de coordonare şi control al fondurilor și de gestionare a programelor naționale derulate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), fără prioritate de AT (Programul Sănătate, Programul Dezvoltare Durabilă, Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare), inclusiv Programul Asistenţă Tehnică, precum și potențialilor beneficiari/beneficiarilor acestor fonduri, prin natura sa orizontală răspunzând nevoilor de la nivel național.

Programul este dezvoltat ţinând cont de arhitectura sistemului de coordonare, gestionare şi control al fondurilor 2021-2027, luând în calcul și necesitatea reducerii sarcinii administrative în ceea ce privește gestionarea AT la nivelul MIPE. Astfel, Programul Asistență Tehnică 2021-2027 are drept scop asigurarea sprijinului pentru un proces de implementare eficient și eficace a fondurilor în România.

Buget Total

959.430.864,00 euro, din care:

 • 457.487.873,00 euro contribuția UE (254.169.243,00 euro FEDR + 203.318.630,00 euro FSE+);
 • 501.942.991,00 euro contribuție națională.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Autoritatea de Management

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene  (AM POAT)

https://mfe.gov.ro/pat-21-27/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (gov.ro)

Obiectivul general al programului

 • Asigurarea unui personal calificat, capabil și motivat corespunzător, nu doar prin finanțarea cheltuielilor salariale aferente, ci și prin crearea cadrului logistic adecvat de lucru care să permită desfășurarea în bune condiții a activității de coordonare şi control FEDR, FSE+, FC, iar pentru FTJ numai pentru elementele orizontale ale sistemului de management si de control (SMC), precum și de gestionare a programelor derulate de MIPE, fără prioritate de AT, inclusiv PAT.
 • Asigurarea asistenței tehnice necesare derulării activităților de coordonare și control al fondurilor și de gestionare a PAT, PS, PDD și PCIDIF 2021-2027.

Priorități

Prioritatea 1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • 573.236.366 euro, din care 254.169.243,00 euro contribuție FEDR și 319.067.123,00 euro contribuție națională.

Rata de cofinanțare:

 • Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 40%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 45%.

Tipuri de activități eligibile:

 • Asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor prin asigurarea motivării personalului;
 • Asigurarea sprijinului logistic pentru coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor.

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – în calitate de coordonator al fondurilor (FEDR, FSE+, FC, FTJ – în cazul FTJ numai din perspectiva elementelor orizontale);
 • AM POCA (închidere 2014-2020);
 • AM POR (închidere 2014-2020);
 • AM/OI POS;
 • AM/OI POCIDIF/POC;
 • AM/OI PODD;
 • AM POAT 2014-2020/2021-2027;
 • AM POIM;
 • Departamentul pentru Lupta Antifraudă;
 • Ministerul Finanțelor Publice pentru Autoritatea de Certificare şi Plată și Direcția Generală de Inspecție Economico – Financiară, în calitate de structură de control pentru activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare pentru situațiile prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Autoritatea de Audit;
 • Instituții care sprijină activitatea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene asigurând dezvoltarea și mentenanța aplicațiilor SMIS2014+ și MySMIS2014, precum și administrarea produselor tehnologice aferente acestora.

Prioritatea 2.  Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • 336.194.498,00 euro, din care 203.318.630,00 euro contribuție FSE+

Rata de cofinanțare:

 • Pentru determinarea contribuției din Fondul Social European Plus, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 40%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 55%.

Tipuri de activități eligibile:

 • Sprijin în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor;
 • Sprijin pentru implementarea Strategiilor ITI prevăzute în cadrul Acordului de Parteneriat;
 • Sprijin pentru elaborarea altor strategii ITI și pentru operaționalizarea ADI ITI,  aferente;
 • Informare şi comunicare;
 • Sprijin pentru întărirea parteneriatului;
 • Sprijin pentru întărirea capacității de evaluare și realizarea evaluărilor AP și PO;
 • Sprijin SMIS și asigurare echipamente TIC;
 • Pregătirea perioadei post-2027;
 • Instruire;
 • Măsuri pentru consolidarea capacității administrative.

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile de management pentru POAT, POS, PODD și POCIDIF și organismele intermediare pentru POS, PODD și POCIDIF;
 • Instituțiile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul Fondurilor UE 2014-2020 / 2021-2027 (FEDR, FSE+, FC, FTJ – în cazul FTJ numai din perspectiva elementelor orizontale ale sistemului de management și control);
 • Autoritățile de management pentru POIM, POC, POAT, POR și POCA pentru finalizarea implementării şi închiderea PO 2014-2020, precum și OI pentru POC;
 • Instituțiile care asigură închiderea PO 2007-2013: POS CCE și POS Mediu;
 • Instituțiile implicate în procesul de pregătire a perioadei de programare post-2027;
 • Instituții care sprijină sistemul de coordonare, gestionare și control al fondurilor UE 2014-2020/2021-2027;
 • ADI ITI.

Activități eligibile

 • Sprijin pentru coordonarea și controlul fondurilor 2021-2027 (FEDR, FSE+, FC), a PO şi a fondurilor ESI 2014-2020;
 • Asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor prin asigurarea motivării personalului;
 • Informare și comunicare;
 •  Sprijin pentru întărirea parteneriatului;
 • Întărirea capacității de coordonare și control al fondurilor europene și de gestionare a PO;
 •  Evaluare AP și de program;
 • Asigurarea infrastructurii TIC, a arhivării și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi – SMIS;
 • Operaţionalizarea ITI;
 • Pregătirea perioadei 2027+;
 • Formare specifică pentru sistem şi beneficiari;
 • Consolidarea capacității administrative;
 • Pregătire proiecte;
 • Complementarităţi şi sinergii între fonduri.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Asistenţa tehnică furnizată prin Programul Asistenţa Tehnică va fi utilizată în complementaritate cu măsurile specifice pentru creşterea capacităţii administrative a beneficiarilor, care se vor regăsi în programele operaţionale și alte inițiative de dezvolatare a capacității administrative gestionate în mod centralizat de UE: Structural Reform Support Programme (SRSP) etc.
 • Asigurarea complementarităților și sinergiilor între fonduri/alte instrumente UE se va realiza prin mecanismul de coordonare structurat pe trei niveluri (strategic, interinstituțional tematic, operațional) stabilit la nivelul AP, care va asigura și coerența intervențiilor. Comitetul de Coordonare pentru Managementul AP (CCMAP) va asigura, pe parcursul implementării, coordonarea strategică şi complementaritatea intervențiilor, urmărind coerenţa, sinergiile şi demarcarea între programe/instrumente naţionale şi europene.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 6130/22.08.2022

https://mfe.gov.ro/pat-21-27/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent