Skip to main content

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului „Mobilitate urbană sustenabilă” – Apelul 2

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Vest

Status

Activ

Data deschiderii

07 mai 2024

Buget

10.736.452,59 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

PRV/7.1C/e Patrimoniu cultural [proiecte etapizate]

Program de finanţare

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Status

Inactiv

Data deschiderii

25 aprilie 2024

Buget apel

26.407.478,03 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

PRV/7.1A/e Revitalizare și Regenerare Urbană [proiecte etapizate]

Program de finanţare

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Status

Inactiv

Data deschiderii

25 aprilie 2024

Buget apel

19.506.200,78 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

PRV/6.2B/e Turism [proiecte etapizate]

Program de finanţare

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Status

Inactiv

Data deschiderii

25 aprilie 2024

Buget apel

24.421.159,90 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

PRV/6.1B/e Școli [proiecte etapizate]

Program de finanţare

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Status

Inactiv

Data deschiderii

25 aprilie 2024

Buget apel

14.448.494,07 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Descriere program

Rolul Programului REGIONAL VEST

Programul Regional Vest care vizează perioada de programare 2021-2027, pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest îndeplinește rolul de Autoritate de Management, a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia COM C(2022) 7252 din 07.10.2022.

Programul Regional Vest, a cărui arie eligibilă acoperă patru județe din România (Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș Severin), va finanța intervenții în domeniul creșterii competitivității și digitalizării întreprinderilor, dezvoltarea ecosistemului de inovare, digitalizarea administrației publice și utilizarea de tehnologii de tip SMART City, eficientizarea energetică a clădirilor, crearea de noi spații verzi, dezvoltarea și modernizarea transportului public de călători, îmbunătățirea siguranței rutiere și dezvoltarea unui transport public regional, educație și turism.
Viitorii beneficiari în proiectele programului vor putea utiliza un buget total de aproximativ 1,18 miliarde de euro.

Buget Total

 • Alocare din partea Uniunii Europene – 981 milioane euro;
 • Alocare buget de stat – 197 milioane euro;
 • Total – 1,1 miliarde euro.

Instituția finanțatoare

 • Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

 • Agentia pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest prin Direcția Generală Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027

Autoritatea de Management

Agenția de Dezvoltare Regională Vest

https://adrvest.ro/por-2021-2027/

Obiectivul general al programului

Regiunea Vest dorește să devină o regiune competitivă la nivel european, cu un nivel ridicat de inovare, capabilă să atragă și să capitalizeze investiții, conectată intern și internațional, ai cărei cetățeni să beneficieze de un sistem educațional la nivel european, în localități prietenoase cu mediul și care să asigure o calitate a vieții ridicată.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, care să susțină și să stimuleze activitatea de CDI în regiune și creșterea economică sustenabilă;
 • Îmbunătățirea accesului și facilitarea utilizării serviciilor digitale la nivelul întregii regiuni pentru administrația publică, cetățeni și întreprinderi;
 • Creșterea numărului de IMM-uri în regiune, a competitivității și productivității acestora, cu prioritate în domeniile de specializare inteligentă;
 • Susținerea aglomerărilor urbane din Regiunea Vest prin utilizarea tehnologilor digitale și inovative;
 • Adaptarea regiunii la provocările globale privind schimbările climatice prin transformarea și optimizarea consumului energetic în clădiri, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efecte de seră, precum și creșterea confortului termic în aceste clădiri;
 • Interoperabilitatea, diversificarea și creșterea capacității, calității și atractivității transportului public de călători, precum și a modurilor alternative de transport, prietenoase cu mediul;
 • O abordare verde și sănătoasă pentru regenerarea orașelor și a cartierelor, în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor;
 • Creșterea conectivității și accesibilității în și din Regiunea Vest, a securității deplasărilor, precum și decongestionarea și fluidizarea traficului în marile aglomerări;
 • Îmbunătățirea accesului pentru toți la educație de calitate. Oferirea de condiții moderne de învățare și dezvoltarea aptitudinilor populației școlare, în corelare cu specificul economic regional;
 • Dezvoltarea infrastructurii care să valorifice cadrul natural și antropic al regiunii, precum și valorizarea nișelor turistice și formularea unei oferte turistice integrate. Promovarea culturii în regiune, prin asigurarea unei game variate de facilități în scop turistic, recreațional și educațional.

Axe finanțare

Prioritate: 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Buget TOTAL – 236.109.084 EUR

Buget FEDR   – 200.692.721 EUR

Buget de stat (BS)   –   35.416.363 EUR

Rata de cofinanțare: 84,9999998306%

 • Obiectivul Specific  RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Tipuri de activități eligibile:

A. Consolidarea bazei materiale publice de cercetare, în corelare cu nevoile pieței și aliniate dublei tranziții verde și digitale prin investiții în dezvoltarea entităților care desfășoară activități specifice de CDI, indiferent de forma juridică a acestora.

1. Sprijinirea activității organizațiilor și infrastructurilor de CDI existente. Finanțarea vizează organizațiile CDI și IMM inovatoare pentru a verifica și valida viabilitatea comercială a rezultatelor CD și pentru a stabili o strategie adecvată pentru continuarea comercializării. Minim un IMM va face parte din parteneriatele sprijinite.

2. Dezvoltarea conceptuală și operaționalizarea a 4 Centre de Creativitate și Inovare, organizate ca Open-Labs de inovare, care vor urmări accelerarea transferului de cunoștințe și abilități de CDI către utilizatorii finali.

3. Susținerea dezvoltării și operaționalizării clusterelor de inovare, prin: extinderea activităților, inclusiv networking și crearea premiselor unor colaborări între membrii; implementarea de proiecte pilot – de ex. testarea inițială a noilor tehnologii și transferul de soluții inovatoare către alte sectoare, care generează inovare de produs/proces/ marketing/organizațional pentru membrii în proiecte derulate în comun; dezvoltarea lanțurilor valorice și construirea poziției pe piață a clusterului și a membrilor.

B. Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM:

1. Sprijinirea activităților de inovare și a departamentelor de CDI din cadrul IMM-urilor pentru reducerea decalajului existent în termeni de inovare și digitalizare; dezvoltarea și/sau adoptarea tehnologiilor avansate: block-chain, big data, cloud computing, IoT, producție avansată, robotică, inteligență artificială, securitate cibernetică, printare 3D, metode avansate de producție, tehnologii sustenabile și economie circulară, marketing sau inovație organizațională etc.

2. Facilitarea și stimularea colaborării efective între actorii ecosistemului regional de inovare, între întreprinderi mari și IMM, pentru creșterea valorii adăugate.

C. Dezvoltarea unui sistem regional de vouchere de inovare, finanțat etapizat și granular, în funcție de nivelul de maturitate tehnologică propus a se realiza, pentru a facilita accesul IMM la resurse externe de cercetare și cooperarea activă între IMM și furnizorii de servicii de inovare – organizații de cercetare, universități, entități de transfer tehnologic etc;

D.   Consolidarea cooperării pentru inovare cu parteneri interni sau externi – ex. EIT, platforme S3, prin participarea în activități și dezvoltarea unor rețele intersectoriale între membrii ecosistemului, bazate pe cooperare, transfer de cunoștințe și creșterea competențelor, concentrându-se pe promovarea inovării, în special tehnică / tehnologică, inovarea socială și eco-inovarea.

Beneficiari eligibili:

 • Organizații de cercetare-dezvoltare, publice sau private;
 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari din domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Vest: Eficiență energetică și construcții (clădiri) sustenabile, Agricultură și industrie alimentară, Industria manufacturieră și prelucrătoare, Automotive și sectorul TIC,  Industriile culturale și creative și Turism, sănătate și calitatea vieții.
 • Entități de transfer tehnologic;
 • Entitatea juridică care asigură managementul clusterului de inovare (organizația clusterului);
 • Centrele de Creativitate și Inovare, formate din membrii ecosistemului regional de inovare, colaborări între mediul academic, de cercetare și privat;
 • Agenția Regională de Inovare.

Obiectivul Specific : RSO1.2. Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice 

Tipuri de activități eligibile:

Susținerea transformării digitale a IMM-urile în corelare cu indicatorii care compun indicele DESI, contribuind la accelerarea procesului în curs, prin:

 • achiziția de produse/servicii IT personalizate, plecând de la autoevaluarea stării inițiale, pentru rezolvarea sarcinilor din punct de vedere computațional;
 • investiții în echipamente specifice, achiziția licențelor și/sau dezvoltarea aplicațiilor software, resurse de stocare și procesare, tehnologii specifice de utilizare a inteligenței artificiale, robotizării, învățării automate, realității augmentate și virtuale, soluții/servicii IT&C care simplifică procese și sporesc intensitatea digitală a IMM-urilor;
 • utilizarea tehnologiilor moderne de ex. Blockchain, big data, realitate virtuală, imprimare 3D, pentru dezvoltarea economiei;
 • susținerea și promovarea comerțului electronic – business-to-consumer, business to business, procese de business, consumer-to-consumer, încurajând următoarele modele de afaceri: e-shop; eProcurement, eMall, 3rd party marketplace, virtual communities, value chain service provider etc.

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii. Prioritate vor avea IMM-urile care au un nivel „scăzut” și „foarte scăzut” de digitalizare.

Obiectivul Specific : RSO1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Tipuri de activități eligibile:

A. Îmbunătățirea productivității și competitivității IMM-urilor, inclusiv sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri, prin introducerea de metode avansate de producție, tehnologii sustenabile, contracararea efectelor schimbărilor climatice, transformarea verde și digitală, în vederea dezvoltării întregului sistem regional de producție.

B. Susținerea și dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor (incubatoare, acceleratoare) și a serviciilor suport localizate în cadrul acestora, în mod integrat cu sprijinirea IMM-urilor, inclusiv întreprinderi noi.

C. Sprijin apariției de noi întreprinderi în județele CS și HD, prin achiziția de active corporale și active necorporale aferente investiției, modernizare/dotare spații de producție/servicii, însoțite de suport personalizat de tip: consiliere, mentoring, coaching, în fiecare etapă a dezvoltării. 

D. Instrumente financiare de tip equity:

 • Instrumentul de accelerare a afacerilor (accelerator și fond seed) combinat cu grant;
 • Instrumentul de Venture capital.

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi (0-9 angajați), întreprinderi mici (10-49 angajați) și întreprinderi mijlocii (50-249  angajați) cu sediul social și locația de implementare în Regiunea Vest, în mediul urban și în stațiunile turistice atestate;
 • Entitățile care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri, (autorități publice, instituții de învățământ superior acreditate, institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare, camere de comerț care înființează un incubator de afaceri etc.);
 • Întreprinderi nou create în județele Hunedoara și Caraș-Severin din mediul urban.

Obiectivul Specific: RSO1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Tipuri de activități eligibile:

A. Îmbunătățirea competențelor, ca instrument de sprijinire a procesului de difuzare a inovării și de comercializare a tehnologiei, având în vedere tipologii de abilități cum ar fi:

 • Abilități tehnice: necesare pentru rezolvarea problemelor inovative, proiectarea, operarea, îmbunătățirea și întreținerea utilajelor și a structurilor care încorporează noi tehnologii digitale avansate, abilități profesionale de IT;
 • Abilități de management inovativ: legate de planificarea afacerii în contextul i4.0 și i.5.0, respectarea reglementărilor și controlul calității, planificarea resurselor umane și alocării eficiente a resurselor în activități inovative;
 • – Abilități creative: utile pentru activități de inovare, în crearea de produse noi cu valoare adăugată, în a experimenta în afara normelor convenţionale şi a transforma diverse probleme sociale şi economice în oportunităţi antreprenoriale;
 • – Abilități antreprenoriale pentru firme inovatoare, în special în sectorul high-tech: specifice pentru companii noi, cum ar fi crearea unui plan de afaceri sustenabil, acceptarea și gestionarea riscurilor, gândirea strategică, capacitatea de a crea rețele noi, capacitatea de a face față provocărilor și cerințelor noi legate de tranziţia către i4.0 și i5.0;
 • Abilități ecologice (green): specifice pentru a genera sau modifica produse, servicii şi procese în conformitate cu principiile economiei circulare e.g. reciclare, reutilizare, reprelucrare, şi a nevoii de adaptare continuă la schimbările climatice, respectiv a reglementărilor privind schimbările climatice.

B.    Operaționalizarea Agenției Regionale de Inovare prin sprijinirea unor activități specifice, cum ar fi: Organizarea întâlnirilor de descoperire antreprenorială; pregătirea Agendei Regionale de Inovare; monitorizarea și evaluarea politicilor regionale de inovare; elaborarea, evaluarea, implementarea și monitorizarea S3, efectuarea unei analize teritoriale a ecosistemului de inovare; inventarierea și promovarea nevoilor și oportunităților din domeniul competențelor legate de inovare; alcătuirea unui portofoliu de experți tematici capabili să ofere sprijin procesului de generare, selectare sau implementare de proiecte inovatoare la nivel regional, de ex. vouchere de inovare.

Beneficiari eligibili:

 • Agenția Regională de Inovare.

Prioritate: 2. O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată

 • Buget TOTAL  – 34.117.648 EUR
 • Buget FEDR– 29.000.000 EUR
 • Buget de stat (BS)– 5.117.648 EUR
 • Rata de cofinanțare: 84,9999976552%
 • Obiectivul Specific: RSO1.2. Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Tipuri de activități eligibile:

A. Digitalizarea administrației publice: platforme cu funcții și servicii digitale oferite de instituții publice, plecând de la nevoile și în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor, realizate în proiecte integrate la nivel regional/județean. 

B. Aplicații de tip Smart City de tipul: Smart People, Smart Environment, Smart Economy, Smart Governance, Smart Mobility și Smart Living. Aplicațiile vor fi noi și pot fi implementate sub forma unor proiecte-pilot în localitățile solicitante, care ulterior vor fi replicate și adaptate particularităților locale.

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale: județe, municipii și orașe;
 • Instituții publice locale și regionale.

Prioritate: 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

 • Buget TOTAL – 156.795.295 EUR
 • Buget FEDR – 133.276.000 EUR
 • Buget de stat (BS) –   23.519.295 EUR
 • Rata de cofinanțare: – 84,9999995217%
 • Obiectivul Specific: RSO2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (FEDR)

Tipuri de activități eligibile:

A. Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale și îmbunătățirea calității aerului. Se are în vedere finanțarea clădirilor multifamiliale și vor avea prioritate la finanțare blocurile de locuințe care prin intervențiile realizate vor conduce la atingerea celei mai mari rate de reducere a consumului de energie.

B. Creșterea eficienței energetice în clădiri publice cu funcțiuni sociale: educaționale, de sănătate, servicii sociale în corelare cu legislația națională în vigoare. Prioritizarea se va realiza în funcție de consumul actual de energie și impactul în termeni de economii de energie obținute după intervenții.

Atât pentru clădirile rezidențiale, cât și pentru clădirile publice vor fi sprijinite integrat activități care vizează:

 • îmbunătățirea izolației termice, modernizarea termică a anvelopei clădirii;
 • îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii – instalații: ex. achiziția de echipamente de încălzire și răcire eficiente energetic, de panouri solare, sisteme de ventilaţie, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mişcare (71), management energetic al clădirii.
 • utilizarea surselor regenerabile de energie în măsura în care sunt concepute și dimensionate pentru consumul propriu al clădirii, în procent limitat.

Nu sunt eligibile intervențiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, investițiile în clădirile sociale cu funcțiune rezidențială și investițiile în clădirile monument istoric.

Beneficiari eligibili:

 • Unitățile administrativ-teritoriale: municipii, orașe și comune din zona urbană funcțională;
 • Instituții de învățământ superior de stat, instituții publice locale etc.
 • Obiectivul Specific RSO2.7. Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Tipuri de activități eligibile:

Crearea de noi spații verzi în zonele dens populate din intravilanul localităților urbane. Se vor realiza investiții asupra unor terenuri dezafectate, abandonate, degradate care sunt propuse spre a fi transformate în spații verzi definite de legislația națională:

a) spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri; 

b) amenajarea zonelor verzi din cadrul grădinilor botanice și a muzeelor în aer liber; 

c) spații verzi pentru recreere; 

d) spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă (zona de maluri și zona de deasupra malurilor); 

e) păduri urbane; 

f) culoare de protecție față de infrastructura tehnică: perdele forestiere urbane, fâșii plantate, însă doar în cadrul unor proiecte care includ cel puțin încă o componentă din cele de mai sus. 

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale: municipii și orașe;
 • Parteneriate cu actori publici relevanți pentru proiect.

Prioritate: 4. O regiune cu mobilitate urbană sustenabilă

 • Buget TOTAL– 157.363.530 EUR
 • Buget FEDR – 133.759.000 EUR
 • Buget de stat (BS)– 23.604.530 EUR
 • Rata de cofinanțare : 84,9999996823%
 • Obiectivul Specific RSO2.8. Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon (FEDR)

Tipuri de activități eligibile :

A. Investiții privind sistemele de transport public local de călători și sistemele pentru transport alternativ nemotorizat:

 • Modernizarea, dezvoltarea, extinderea, optimizarea infrastructurii de transport urban curate – linii de tramvai și troleibuz;
 • Achiziționarea materialului rulant;
 • Achiziționarea de troleibuze, autobuze pentru transport urban curat, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi / încărcare aferente – înconformitate cu Directiva (UE) 2018/2001;
 • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru transportul nemotorizat;
 • Dezvoltarea sistemelor de bike-sharing, achiziția de biciclete sau a altor mijloace de transport ecologice.

B. Alte activități integrate în cadrul celor specificate la punctul A, destinate reducerii emisiilor de CO2 și creșterii calității aerului în zona urbană:

 • Dezvoltarea de sisteme inteligente de transport, e-ticketing, management de trafic, management al flotei;
 • Dezvoltarea unor soluții de organizare a traficului care facilitează circulația eficientă a transportului public, inclusiv măsuri de siguranță rutieră;
 • Dezvoltarea, extinderea, optimizarea stațiilor de transport public, inclusiv a stațiilor și conexiunilor inter-modale;
 • Construcția și modernizarea de parcări ”park and ride” în afara centrelor orașelor, care asigură tranziția către transportul public.

Vor fi sprijinite și activități de informare, promovare și conștientizare a locuitorilor cu privire la avantajele utilizării transportului public în comun și a mijloacelor nemotorizate pentru calitatea mediului natural, inclusiv siguranța circulației în transportul public.

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale din Regiunea Vest: municipii (inclusiv ZUF Timișoara) și orașe;
 • Parteneriate între UAT-uri.

Prioritate: 5. O regiune accesibilă

 • Buget TOTAL – 158.360.000 EUR
 • Buget FEDR – 134.606.000 EUR
 • Buget de stat (BS)–   23.754.000 EUR
 • Rata de cofinanțare : 85,00%
 • Obiectivul specific: RSO3.2. Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)

Tipuri de activități eligibile:

A. Construirea, modernizarea și extinderea rețelei de transport care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, inclusiv variante ocolitoare cu statut de drum județean, lucrări de artă, precum și elemente de digitalizare.

B. Decongestionarea traficului din jurul marilor orașe prin investiții în construirea și modernizarea de pasaje sau noduri rutiere, pasarele pietonale, șosele de centură, intersecții periculoase etc. în scopul facilitării tranziției către un sistem de transport urban sustenabil. Intervențiile vor include și stații privind măsurarea calității aerului în arealul de intervenție. 

C. Dezvoltarea unui sistem de transport intra și interjudețean care să asigure o mobilitate curată, orientat spre nevoile utilizatorilor, prin achiziția de mijloace de transport cu emisii zero, inclusiv infrastructura de încărcare aferentă, infrastructură utilizată de pasageri – stații, inclusiv aplicații digitale de tip ”e-ticketing regional”. La baza dezvoltării acestui sistem va sta elaborarea Plan Regional de Mobilitate Durabilă, ca activitate eligibilă.

Proiectele vor include obligatoriu activități care vizează creșterea siguranței rutiere, cu prioritate în zonele cele mai predispuse la accidente, de ex: amplasarea de parapeți rutieri, atenuatoare de impact, insule, marcaje orizontale și verticale, iluminarea sectoarelor periculoase, benzi rezonatoare, limitatoare de viteză etc., inclusiv campanii de siguranță rutieră. După caz, intervențiile vor lua în considerare menținerea, protejarea și îmbunătățirea, precum și refacerea conectivității ecologice în zona coridoarelor ecologice.

Nu se vor finanța proiecte care implică lucrări de reparare și mentenanță a DJ-urilor existente, ci investiții de modernizare care implică creșterea parametrilor constructivi ai drumului, inclusiv elemente de digitalizare în transporturi.

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale (UAT) Județ din cadrul Regiunii Vest;
 • UAT Județ din cadrul Regiunii Vest (lider de parteneriat), în parteneriat cu UAT Județ/e, UAT Municipiu/i, UAT Oraș/e, UAT Comună/e (membri);

Prioritate: 6. O regiune educată și atractivă

 • Buget TOTAL – 193.957.645 EUR
 • Buget FEDR – 143.807.996 EUR
 • Buget de stat (BS)–  50.149.649 EUR
 • Rata de cofinanțare : 74,1440204638%

Obiectivul specific: RSO4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Tipuri de activități eligibile:

A. Investiții în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional și superior. Se va acorda sprijin pentru:

 • dotarea sălilor în care se desfășoară actul educațional, laboratoarelor, atelierelor etc, în conformitate cu noile tendințe educaționale și tehnologice, corelat cu dinamica pieței forței de muncă și dubla tranziție;
 • adaptarea stării tehnice a infrastructurii la cerințele echipamentelor moderne;
 • asigurarea condițiilor optime de funcționare în unitățile unde sunt identificate aceste deficiențe;
 • lucrări de modernizare/reabilitare și extindere/construire a infrastructurii de învățământ, în special în cazul nivelului preuniversitar, în cazuri temeinic justificate.

Toate investițiile în infrastructură vor include măsuri pentru a le face accesibile persoanelor cu dizabilități și alte cerințe educaționale speciale. Vor fi susținute și infrastructurile sportive care deservesc școlile, inclusiv centrele de antrenament sportiv înființate în unități de învățământ.

B. Sprijin pentru servicii de creștere a calității și de accesibilitate la educație, pentru dezvoltarea de noi specializări, prevenirea părăsirii timpurii a școlii, alte servicii educaționale destinate grupurilor vulnerabile pentru prevenirea excluziunii sociale, conform principiilor Pilonului European al Drepturilor Sociale, în flexibilitatea FEDR / FSE+, integrate în cadrul celor specificate la punctul A.

Beneficiari eligibili:

 • Universități de stat publice, care au sediul social și/sau desfășoară activități de învățământ superior în Regiunea Vest;
 • Unități administrativ-teritoriale: municipii, orașe, comune, județe, individual sau în parteneriat cu alte unități administrativ-teritoriale;
 • OBIECTIVUL SPECIFIC: RSO4.6. Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea social (FEDR)

Tipuri de activități eligibile:

A. Dezvoltarea durabilă și punerea în valoare a stațiunilor turistice prin:

A.1 Dezvoltarea infrastructurii turistice – ex. amenajarea și dezvoltarea unor trasee pentru practicarea activităților recreative și sportive; alei pietonale; crearea și dezvoltarea de trasee turistice tematice; alte infrastructuri locale cu funcțiune turistică; dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică; servicii și facilități turistice care pot crește durata sejurului.

A.2 Construcția, extinderea, dezvoltarea unor infrastructuri multifuncționale de agrement, inclusiv dezvoltarea unor instalații de tratament balnear – ex. spa, aquapark-uri, instalații de transport pe cablu, parcuri de aventură/tematice etc.

B. Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural UNESCO, inclusiv digitalizarea obiectivelor. 

C. Investiții în modernizarea centrelor de agrement – tabere școlare, pentru copii și tineri: infrastructură accesibilă și dotări pentru cazare, săli de mese, facilități de agrement și pentru a acomoda nevoile persoanelor cu dizabilități, și alte servicii de agrement, măsuri de promovare a accesului persoanelor vulnerabile la aceste activități.

Vor fi finanțate strategii de marketing pentru siturile turistice supuse intervenției.

Beneficiari eligibili:

 • Unitățile administrativ-teritoriale: județe, municipii, orașe, comune atestate ca stațiuni turistice;
 • Parteneriate între entitățile de mai sus.
 • Instituții publice locale și naționale.

Prioritate: 7. O regiune pentru cetățeni

 • Buget TOTAL– 193.014.118 EUR
 • Buget FEDR – 164.062.000 EUR
 • Buget de stat (BS)–   28.952.118 EUR
 • Rata de cofinanțare : 84,9999998446%
 • Obiectivul specific: RSO5.1. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane (FEDR).
 • Tipuri de activități eligibile:

A. Reabilitarea și revitalizarea integrată a spațiilor publice urbane – ex. zone istorice, zone centrale, cartiere de locuințe colective etc. prin investiții în spații verzi – scuaruri, parcuri etc. și verzi-albastre – maluri de cursuri de apă, canale etc., în infrastructura de mobilitate – străzi de folosință locală care asigura accesul la locuințe și servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus, parcări rezidențiale care conduc la eliberarea spațiului public ce poate fi utilizat de cetățeni, piste pentru biciclete, trotuare, alei pietonale, piețe publice, piațete etc., locuri de joacă pentru copii, mobilier urban, utilități publice și pentru creșterea sentimentului de securitate a spațiilor publice – camere de supraveghere video, facilități wi-fi și acces la soluții digitale. Se urmărește reconfigurarea spațiului public pentru utilizare multiplă, cu accent pe redarea spațiului pentru cetățeni – mers pe jos, biciclete, spații de socializare etc. în detrimentul spațiului utilizat pentru vehiculele personale. 

B. Regenerare urbană care vizează transformarea și reinventarea spațiului public, inclusiv renovarea feței urbane a clădirilor de patrimoniu A sau B, precum și zone construite protejate – acțiune care va fi parte dintr-un proiect integrat. Proiectele propuse vor fi în acord cu valorile NEB, vizând patru axe: reconectarea cu natura, recâștigarea unui sentiment de apartenență la comunitate, prioritate pentru locurile și persoanele care au cea mai mare nevoie, necesitatea unei gândiri pe termen lung, care ține seama de ciclul de viață și a unei gândiri integrate (circulare) în ecosistemul industrial. În cadrul acestea acțiuni vor fi finanțate proiecte integrate în cele patru municipii reședință de județ.

C. Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural clasa A, din urban, prin investiții în monumente de importanță națională, incluse în rute/circuite/trasee turistice tematice și care generează un impact economic semnificativ la nivel local, inclusiv măsuri de promovare și digitalizare.

D. Construirea, modernizarea, amenajarea obiectivelor de infrastructură culturală publică – biblioteci, muzee și colecții publice, instituții de spectacole sau concerte etc., cu accent pe diversificarea ofertei acestora, păstrarea și valorificarea identității locale, inclusiv implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale de promovare, în strânsă legătură cu sectorul industriilor creative.

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale: județe, municipii, orașe individual sau în parteneriat cu instituții publice;

Prioritate: 8. Asistență tehnică

 • Buget TOTAL – 49.376.506 EUR
 • Buget FEDR – 41.970.030 EUR
 • Buget de stat (BS)–   7.406.476 EUR
 • Rata de cofinanțare: 84,9999997975%

Tipuri de activități eligibile :

 • Activități legate de programarea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea și controlul PRV 2021-2027;
 • Activități legate de evaluare și studii, colectare de date;
 • Activități legate de comunicare, informare și publicitate;
 • Activități legate de funcționarea ADR Vest; 
 • Activități legate de consolidarea capacității ADR Vest și a beneficiarilor PRV 2021-2027, precum și sprijinirea activităților necesare pentru închiderea POR 2014-2020; 
 • Activități legate de consolidarea capacității instituționale a partenerilor.

Beneficiari eligibili:

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest;
 • Membrii din Comitetul de Monitorizare și alte structuri parteneriale în conformitate cu art. 8 alin (2) din Regulamentul 1060/2021;
 • Beneficiarii / potențialii beneficiari de finanțare și partenerii lor;
 • Alți membrii ai ecosistemului: proiectanți, consultanți, alți experți etc.;
 • Publicul larg, societate civilă, mass-media etc.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • susținerea colaborării dintre entitățile de cercetare-dezvoltare-inovare și întreprinderi, inclusiv susținerea transferului tehnologic; 
 • susținerea și dezvoltarea capacității de cercetare și inovare în cadrul întreprinderilor din sectoarele de specializare inteligentă;
 • susținerea ecosistemului regional de inovare prin crearea și/sau dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic, inclusiv diversificarea serviciilor suport și încurajarea asocierii;
 • crearea și maturizarea start-up-urilor / spin-off-urilor inovatoare în domeniile de specializare inteligentă regionale,
 •  susținerea transferului în piață a rezultatelor generate de drepturile de proprietate intelectuală și tehnologii inovative;
 • dezvoltarea Agenției Regionale de Inovare;
 • crearea a 4 centre de excelență pentru elevi și studenți în domeniile de specializare inteligentă regională;
 • susținerea adoptării în întreprinderi a tehnologiilor și a instrumentelor digitale care susțin inovarea și productivitatea;
 • susținerea și dezvoltarea produselor si serviciilor digitale ale întreprinderilor în corelare cu nevoile regionale de digitalizare și cu dezvoltarea serviciilor publice digitale;
 • sprijin pentru dezvoltarea Hub-ului Inovativ Digital (DIH) Regiunea Vest;
 • îmbunătățirea productivității si competitivității IMM-urilor, prin dezvoltarea capacității de producție si/sau a serviciilor, inclusiv prin susținerea internaționalizării;
 • facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologii TIC, IoT, automatizare, robotică, inteligență artificiala, customizare de masă, Industria 4.0, printare 3D, metode avansate de producție, tehnologii sustenabile, contracararea efectelor schimbărilor climatice;
 • susținerea și dezvoltarea structurilor și serviciilor de sprijin a afacerilor în domeniile de specializare inteligentă regionale, în mod integrat cu sprijinirea IMM-urilor (inclusiv start-upuri) localizate în cadrul acestora;
 • sprijin pentru întreprinderi de tip start-up, în zonele și domeniile relevante din regiune;
 • susținerea cooperării între IMM-uri, la nivel asociativ, clustere sau lanțuri de valori, hub-uri;
 • sprijin pentru intervenții de tip smart-city și smart-village;
 • crearea unui sistem de măsurare, evaluare și monitorizare a consumurilor pentru toate tipurile de sisteme de energie în clădiri publice;
 • susținerea digitalizării serviciilor publice într-un cadru integrat la nivel local și regional;
 • dezvoltarea infrastructurii pentru interoperabilitate și redundanță în cadrul operațiunilor de digitalizare ale serviciilor publice la nivel local și regional;
 • susținerea dezvoltării capacității de management a proiectului la nivel de beneficiar;
 • sprijin pentru întărirea capacității administrative de a utiliza și gestiona soluții de tip „smart city”, de a elabora și monitoriza strategii investiționale pentru ”smart city”, inclusiv de a elabora/dezvolta proiecte care utilizează tehnologii ”smart”;
 • îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare, în funcție de riscurile identificate (după caz);
 • consolidarea capacității autorității de management, a dezvoltatorilor de proiecte și a autorităților publice în domeniul eficienței energetice;
 • reabilitarea integrată a spațiilor publice, inclusiv infrastructura tehnico – edilitară aferentă, din: zone centrale; zone istorice; spațiile publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective, respectiv, cartiere de blocuri sau zone cu locuințe de tip condominiu; zona autogărilor și gărilor, zone portuare situate în interiorul sau la limita localităților urbane, indiferent dacă sunt în uz/abandonate/au altă destinație; falezele, malurile și insulele râurilor, fluviului și lacurilor din interiorul localităților urbane; haldele de steril și depozitele de deșeuri închise de pe raza localităților urbane; zonele rezidențiale periferice destructurate, zonele de blocuri degradate și așezări informale din urban;
 • reabilitarea siturilor dezafectate/zonelor cu infrastructuri majore dezafectate și valorificarea acestora prin transformarea în scop zone de interes public;
 • îmbunătățirea și modernizarea spațiilor verzi în orașe, inclusiv a accesibilității și conectivității acestora;
 • dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sistemelor de transport public curat, inclusiv lucrări de artă, trasee pietonale, stații de alimentare cu combustibili alternativi;
 • modernizarea/dezvoltarea/extinderea/optimizarea liniilor și stațiilor de tramvai și troleibuz, inclusiv a stațiilor inter-modale;
 • achiziționarea/ modernizarea materialului rulant pentru sistemul de transport public urban curat;
 • achiziționarea de troleibuze/autobuze pentru transport urban curat, inclusiv biciclete, sisteme de bike -sharing sau alte mijloace de transport ecologice;
 • dezvoltarea de sisteme inteligente de transport, e-ticketing, management de trafic;
 • dezvoltarea unor axe/culoare de mobilitate și soluții de organizare a traficului care facilitează circulația eficientă a transportului public, inclusiv măsuri de siguranță rutieră;
 • dezvoltarea unui sistem de transport intra și interjudețean orientat spre nevoile utilizatorilor, inclusiv achiziția de mijloace de transport curat;
 • modernizarea și extinderea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, inclusiv lucrări de artă, măsuri de siguranță rutieră și ecologice;
 • crearea sau extinderea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean, care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T,  inclusiv lucrări de artă, măsuri de siguranță rutieră și ecologice;
 • construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
 • decongestionarea traficului în marile orașe prin investiții în infrastructura rutieră, prin construirea / modernizarea / reabilitarea de pasaje / noduri rutiere și construirea de pasarele pietonale;
 • investiții în infrastructura educațională de nivel antepreșcolar și preșcolar, primar, secundar, terțiar, inclusiv învățământ special;
 • investiții în infrastructura școlilor și centrelor de educație și formare profesională/învățământ profesional/învățământ dual;
 • dotarea și  digitalizarea unităților de învățământ;
 • identificarea de situri/ansambluri urbane obiective de patrimoniu, cu potențial de valorificare și dezvoltare integrată. Intervențiile integrate propuse spre a fi susținute sunt:
 • conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural național și local si a serviciilor culturale în orașe;
 • dezvoltarea și punerea în valoare a infrastructurii turistice publice, în orașe care dispun de un potențial turistic valoros;
 • modernizarea infrastructurii și serviciilor culturale, cu accent pe păstrarea și valorificarea identității regionale, inclusiv implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale pentru promovarea infrastructurilor culturale;
 • dezvoltarea unor rute turistice, culturale și de agrement;
 • suport pentru dezvoltarea unor planuri de marketing a destinațiilor turistice prioritare la nivel regional și local;
 • dezvoltarea si punerea în valoare a infrastructurii turistice publice, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros;
 • cercetarea, restaurarea, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului  cultural UNESCO;
 • punerea în valoare a patrimoniului natural regional în scopul dezvoltării eco-turismului;
 • dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă;
 • modernizarea infrastructurii și serviciilor culturale, cu accent pe păstrarea și valorificarea identității regionale, inclusiv implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale pentru promovarea infrastructurilor culturale;
 • dezvoltarea unor rute turistice, culturale și de agrement;
 • dezvoltarea taberelor școlare;
 • activitățile pentru  organizarea și funcționarea ale Autorități de Management și (eventual) Organismului Intermediar;
 • activitățile de informare și comunicare care vor face obiectul unei strategii specifice de comunicare și a unui plan anual de comunicare elaborat de AM;
 • întocmirea de studii și analize necesare pentru evaluarea implementării programului, comensurare indicatorilor, evaluări obligatorii conform regulamentelor;
 • întărirea capacității de implementare la nivelul entităților beneficiare de finanțare și a organismelor care concura la implementarea programului.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Investițiile promovate prin Programul Regional Vest 2021-2027 sunt complementare cu următoarele programe:

 • Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (Prioritățile 1, 2, 7);
 • Programul Educație și Ocupare (Prioritățile 1, 6);
 • Programul Tranziție Justă (Prioritățile 1, 2, 3);
 • Programul Sănătate (Prioritatea 1);
 • Planul Național Strategic (Prioritățile 1, 2, 6);
 • Programul Național pentru Redresare și Reziliență (Prioritățile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
 • Programul pentru Acvacultură și Pescuit (Prioritatea 1);
 • Programul Dezvoltare Durabilă (Prioritatea 3);
 • Programul Transport (Prioritățile 4, 5);
 • Programul Incluziune și Demnitate Socială (Prioritățile 6, 7)
 • Programul Asistență Tehnică (Prioritatea 8).

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 7252/07.10.2022

https://mfe.gov.ro/programe-regionale-21-27/

Calendar apeluri

Calendarul apelurilor poate fi consultat aici

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent