Skip to main content

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programe Regionale

Loading

Apeluri

ADRSVO – Ghidul Solicitantului 2 – Asistență tehnică

Program de finanţare

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Status

Activ

Data deschiderii

22 ianuarie 2024

Buget apel

176.867.039,20 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Ghidul solicitantului „Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi – albastre – orașe” [apelul de proiecte nr. ii]

Program de finanţare

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programe Regionale

Status

Activ

Data deschiderii

08 aprilie 2024

Buget

20.209.694 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Strategii teritoriale integrate pentru localități rurale”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Status

Activ

Data deschiderii

11 aprilie 2024

Buget

33.435.294 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Ghidul Solicitantului „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Status

Activ

Data deschiderii

02 aprilie 2024

Buget apel

397.868.885,07 RON

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului „Digitalizare în beneficiul cetățenilor”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Status

Activ

Data deschiderii

22 martie 2024

Buget apel

66.475.659,94 RON

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Alocare din partea Uniunii Europene – 997 milioane euro;

Alocare buget de stat – 211 milioane euro;

Total – 1,2 miliarde euro.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Autoritatea de Management

Obiectivul general al programului

Programul are rolul de a sprijini obiectivele de politică asumate la nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investiții care să contribuie la competitivitatea regională, inovare și digitalizare, eficiență energetică, mobilitate și conectivitate.

Obiective specifice

 • Consolidarea capacităților și competențelor în materie de cercetare și inovare, precum și preluarea tehnologiilor avansate/intensificarea cooperării între universități/ instituțiile de cercetare și dezvoltare și mediul de afaceri;
 •  Valorificarea avantajelelor digitalizării, susținerea conceptului de smart city;
 •  Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 •  Regenerare urbană și spații verzi;
 •  Dezvoltarea mobilității regionale și locale;
 •  Conectivitate regională (îmbunătățirea accesului la reteaua TEN-T) și descongestionarea traficului;
 •  Îmbunătățirea infrastructurii de educație și adaptarea la cerințele de pe piața muncii;
 •  Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului;
 •  Dezvoltare urbană durabilă;
 •  Sistemul de management și control al POR SV.

Priorități

 • O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice;
 • O regiune cu orașe Smart;
 • O regiune cu orașe prietenoase cu mediul;
 • O regiune accesibilă;
 • O regiune educată;
 • O regiune atractivă;
 • Asistență tehnică.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • activități de cercetare-inovare și investiții în organizațiile CDI pentru dezvoltarea infrastructurilor proprii si orientarea cercetării spre nevoile identificate in procesul de descoperire antreprenoriala desfășurat la nivel regional;
 • activități de cercetare-inovare si investiții in necesare pentru crearea, dezvoltarea sau modernizarea capacitații de cercetare-inovare si/sau valorificarea rezultatelor cercetării aferente nevoilor identificate in procesul de descoperire antreprenoriala;
 • activități de cercetare-inovare și investiții în întreprinderi necesare pentru validarea unui concept inovativ in IMM;
 • specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs, serviciu, de proces în microîntreprinderi si IMM-uri la nivel intern, inclusiv brevetare(abordare integrată pe lanțul valoric al inovării – activități CDI, valorizare produse/ servicii,
 • investiții in IMM pentru implementarea unui transfer tehnologic, inclusiv achiziția de servicii de la organizații CDI sau entități de transfer tehnologic;
 • sprijin pentru trecerea de la concept până la produs, dezvoltarea unui prototip minim viabil    (MVP)  (finanțare de tip proof of concept, inclusiv pentru inovatori persoane fizice care sunt obligați să își înființeze firme dacă se califică pentru finanțare – start-up-uri inovative);
 • sprijinirea transferului tehnologic prin crearea/ dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic și serviciilor și prin facilitarea proceselor de transfer tehnologic la nivel de companii și alte organizații;
 • susținerea unei structuri de sprijin sub forma unui HUB-uri de inovare digitală – Digital Inovation Hubs (DIH), care să ofere suport actorilor interesați;
 • adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri;
 • sprijin pentru activități economice electronice și procese economice în rețea,  antreprenori web și start-up-uri în domeniul TIC,
 • digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor platforme digitale, baze de date și biblioteci virtuale pentru studenți, live streaming, echipamente și infrastructură de projection and video maping;
 • sprijin pentru digitizarea învățământului universitar prin asigurarea unei infrastructuri adecvate in vederea îmbunătățirii accesului la tehnologie, respective dezvoltarea infrastructurii rețelei naționale educaționale (învățământ universitar/preuniversitar/gimnazial) ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare tehnică/ laboratoare;
 • dezvoltarea universităților/liceelor tehnologice/alte unități de învățământ ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare tehnică / laboratoare;
 • creșterea competitivității in IMM-uri si microîntreprinderi prin echipamente, tehnologii, utilaje;
 • dezvoltarea antreprenorialului prin înființarea, dezvoltarea si operaționalizarea structurilor de afaceri, incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și parcurilor industriale cu impact la nivel regional;
 • sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic si transport public, îmbunătățirea siguranței și securității pentru transportul public, iluminat public, sisteme GIS, banca de date, etc.) aplicabile in zone funcționale urbane;
 • soluții de digitalizare si interoperabilitate pentru administrația publica si crearea unor infrastructuri centralizate pentru a putea permite accesul si crearea de servicii TIC, inclusiv asigurarea unei cooperări intre serviciile administrației publice locale si instituțiile publice;
 • investiții în clădirile rezidențiale/industriale în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie;
 • investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie;
 • sprijin pentru crearea, extinderea sau îmbunătățirea infrastructurii verzi (parcuri, zone din orașe, grădini, acoperișuri verzi, grădini urbane etc);
 • regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investițiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane;
 • conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate;
 • sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil;
 • digitalizarea transportului urban;
 • achiziția de mijloace de transport /microbuze pentru pentru transportul elevilor;
 • crearea/modernizarea traseelor pentru pietoni;
 • investiții în infrastructura pentru biciclete și pietoni, sisteme de închiriere biciclete;
 • masuri pentru digitalizarea transportului urban (ex.: sisteme de e – ticketing pentru călători, sistematizarea intersecțiilor etc.);
 • modernizarea si reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigura conectivitatea directa sau cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
 • sprijin pentru investiții care vizează soluții de decongestionare a traficului in mediul urban (centuri ocolitoare, pasaje, modernizare străzi, pasaje pietonale, etc);
 • investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel antepreșcolar și preșcolar;
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
 • investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru  învățământ primar, secundar, inclusiv învățământ special;
 • investiții în infrastructura de învățământ profesional şi tehnic/ învățământ dual, inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație incluzivă);
 • investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ terțiar;
 • dezvoltarea patrimoniului turistic cultural si natural, în special în zone rurale care dispun de un potențial turistic valoros (in special obiective de patrimoniu UNESCO sau categoria A);
 • dezvoltarea infrastructurii publice de turism si activelor turistice publice, în zone care dispun de un potențial turistic valoros (în special în stațiunile turistice).

Sinergii și complementarități cu alte programe

CERCETARE ȘI INVOVARE, IMM

 • POCIDIF – ce vizează investiții în competitivitate economică prin cercetare și inovare și rețele de mari infrastructuri de CDI;
 • POEO – ce propune spre finanțare adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic;
 • POTJ – ce curpinde activități privind cercetarea și inovarea de promovare a transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători;
 • POS, unde sunt propuse spre finanțare infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și măsuri de tip FSE+ care susțin cercetarea în sănătate;
 • PNS – unde se vor finanța: investițiile pentru creare și dezvoltare de întreprinderi în sectorul agroalimentar pe întreg teritoriul național, activitățile de dezvoltare – inovare pentru a permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței etc;
 •  Horizon Europe – care susține creșterea inovării prin sprijinirea abordărilor multisectoriale, care urmărește finanțarea proiectelor capabile să ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, științifice, educaționale și sociale asumate de statele membre;
 •  PNRR – coordonarea cu alte inițiative conexe componentei CDI, pentru crearea de sinergii cu activitățile și programele relevante în cercetare inovare la nivel național și regional, în special cu cele care sprijină implementarea de soluții inovatoare, educația și dezvoltarea regional;
 •  ERASMUS – crearea de legături cu o gamă cât mai largă de părți interesate, printre care se numără și agențiile descentralizate, organizațiile de cercetare și universitățile, utilizatorii finali și autoritățile publice, îndeosebi în scopul definirii priorităților și a activităților fiecărei inițiative, precum și în scopul asigurării incluziunii.

 DIGITALIZARE

 • EUROPA DIGITALĂ – care susține finanțarea îmbunătățirii eficienței și calității serviciilor în domenii de interes public precum justiție, sănătate, protecția consumatorului, administrațiile publice și sprijinirea IMM în adaptarea la schimbările digitale;
 •  CEF Digital – care susține dezvoltarea capacităților și a infrastructurii digitale la scară largă în tehnica de calcul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate;
 •  HORIZON EUROPE – care sprijină cercetarea, dezvoltarea tehnologică, prezentarea în scop demonstrativ, testarea proiectelor pilot, validarea conceptului, încercării și invovării, inclusiv activitățile de aplicare în practică înainte de comercializare a tehnologiilor digitale inovatoare;
 •  Invest EU – sprijin prin intermediul finanțării bazate pe piață, inclusiv pentru realizarea politicilor incluse în acest program;
 •  ERASMUS – dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale avansate.

ENERGIE, MEDIU

 • PODD – care promovează eficienţa energetică, reţelele inteligente de energie şi a soluţiilor de stocare;
 •  POTJ – care susţine investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse, inclusiv reconversia funcţională a spaţiilor/ terenurilor degradate;
 •  ElectricUp – program ce vine în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienţei energetice;
 •  FONDUL DE MEDIU – ce susţine proiecte şi programe dedicate protecţiei mediului, precum creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice unități de învățământ;
 •  FONDUL DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI ENERGIEI DURABILE – ce susține managementul energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă;
 •  PNRR – prin promovarea acţiunilor legate de tranziţia energetică,  exploatarea surselor regenerabile de energie şi eficienţa energetică a clădirilor;
 •  GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE – ce finanţează şi proiecte din domeniul energie regenerabilă şi îmbunătăţirea eficienţei energetice;
 •  INTERREG – al cărui scop este de a dezvolta capacitatea administrativă şi de găsi, prin acţiuni de cooperare, soluții comune în domenii diverse, inclusiv în domeniul energiei durabile;
 •  LIFE- la nivelul sub-programului Tranziția energiei curate, ce vizează dezvoltarea capacităţii de a crea cadrul şi condiţiile pentru tranziţia energetică;
 •  FONDUL PENTRU INOVARE – ce vizează implementarea de tehnologii, produse şi procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;
 •  FONDUL DE MODERNIZARE – ce finanţează acţiuni privind tranziţia energetică, creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficienţa energetică implicit în construcţii;
 •  INVESTEU – care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovarea şi digitalizarea;
 •  FONDUL EUROPEAN PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – ce vizează investiţiile de eficienţă energetică şi energie regenerabilă la scară mica, în special în mediul urban, promovate de autorităţile locale;
 •  FACILITATEA ASISTENŢĂ EUROPEANĂ PENTRU ENERGIE LOCALĂ – ce oferă asistenţă tehnică pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă implicit în sectorul clădirilor.

 TRANSPORT DURABIL

 • POT – care urmărește sprijinirea investițiilor ce vizează îmbunătăţirea transportului multimodal de mărfuri și călători în orașele din România cu peste 100.000 de locuitori;
 •  CEF TRANSPORT – al cărui obiectiv principal este finalizarea rețelei TEN T;
 •  InvestEU – contribuie la finanţarea investiţiilor in infrastructură durabilă;
 •  PNRR – care sprijină acțiuni în ceea ce privește dezolvoltarea și modernizarea  sectorului rutier, feroviar și al transportului cu metroul, elementele de siguranță rutieră.

 EDUCAȚIE

 • POEO – ce se axează pe creșterea accesului și a participării  grupurilor  dezavantajate  la  educație  și  formare  profesională,  și  adaptarea  ofertei  de  educație  și formare  profesională  la  dinamica  pieței  muncii;
 •  PROGRAMUL NAȚIONAL STRATEGIC PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ care  sprijină învățământul secundar superior cu profil agricol din mediul rural;
 •  POIDS – ce include investiții  prin  DLRC  în  infrastructura  educațională  și  măsuri  pentru  combaterea  abandonului  școlar  al  elevilor și accesul egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii;
 •  POCIDIF –  ce vizează digitalizarea în educație, urmărind investiții  în  echipamentele  de  infrastructură  digitală  necesare  pentru  creșterea  interoperabilității  în domeniul educației și interconectarea bazelor de date educaționale;
 •  Programul Erasmus + va oferi oportunități de învățare și mobilitate pentru profesori, elevi,  ucenici,  tineri  și  studenți  în  vederea  dobândirii  de  care  aceștia  din  urmă  a aptitudinilor  și  competențelor  relevante,  precum  și  a  capacității  de  inserție profesională;

DOMENIUL MOBILITATE URBANĂ, TURISM ȘI PATRIMONIU

 • PNS 2021-2027 – finanțări din zona rurală pentru construcția/modernizarea agropensiunilor, parcurilor pentru rulote, campinguri, alte servicii de cazare, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, precum și alte activități turistice care se pot desfășura în mediul rural: turism gastronomic (puncte gastronomice locale), eco-turism, etc;
 •  Europa  Creativă –  în  ceea  ce  privește  atât patrimoniul construit (clădiri ori construcții valoroase prin unicitate, originalitate ori vechime), precum și patrimoniul mobil aflat în muzee;
 •  POCIDIF – se axează pe digitalizarea în domeniul cultural (incluzând: echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale, sisteme integrate, mijloace TIC, modele digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată);
 •  POIDS – vor fi finanțate acțiuni menite să valorifice/conserve patrimoniul cultural imaterial, să încurajeze turismul și meșteșugurile tradiționale.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 7441/14.10.2022

https://mfe.gov.ro/programe-regionale-21-27/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent