Skip to main content

Programul Regional Sud Muntenia

Programe Regionale

Loading

Apeluri

PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia pentru municipii reședință de județ și zonele urbane funcționale ale acestora

Program de finanţare

Programul Regional Sud Muntenia

Status

Urmează

Data deschiderii

26 iulie 2024

Buget apel

2.801.029,42 EUR

Buget

15.872.500 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 – Promovarea dezvoltării intregrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia pentru comune, orașe și municipii, altele decât municipiile reședință de județ

Program de finanţare

Programul Regional Sud Muntenia

Status

Urmează

Data deschiderii

26 iulie 2024

Buget apel

2.217.952,42 EUR

Buget

12.568.397 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 – Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Program de finanţare

Programul Regional Sud Muntenia

Status

Urmează

Data deschiderii

28 iunie 2024

Buget apel

4.290.462,60 EUR

Buget

3.957.254,81 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 – Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în  educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Program de finanţare

Programul Regional Sud Muntenia

Status

Urmează

Data deschiderii

19 iunie 2024

Buget apel

6.931.448,61 EUR

Buget

6.393.135,42 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

PRSM/323/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 – Asigurarea funcționării sistemului de management al PR Sud-Muntenia, având solicitant de finanțare Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia – Direcția economică

Program de finanţare

Programul Regional Sud Muntenia

Status

Inactiv

Data deschiderii

22 aprilie 2024

Buget apel

300.000 EUR

Buget

1.700.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Descriere program

Rolul Programului Regional SUD MUNTENIA

Programul Regional Sud-Muntenia care vizează perioada de programare 2021-2027, pentru care Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia îndeplinește rolul de Autoritate de Management, a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. C(2022) 7253/07.10.2022. Viitorii beneficiari în proiectele programului vor putea utiliza un buget total de aproximativ 1.576.796.471 euro, din care 75% din fonduri sunt FEN și 15% provin din contribuția națională.

Buget Total

Alocare din partea Uniunii Europene – 1,3 miliarde euro;

Alocare buget de stat – 264 milioane euro;

Total – 1,5 miliarde euro.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Obiectivul general al programului

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 implementează viziunea strategică pentru o dezvoltare durabilă și echilibrată a regiunii, completând prioritățile și acțiunile pentru dezvoltarea acesteia din PDR 2021-2027, RIS3 2021 – 2027 și SIDT SM.

Obiective specifice

 • Obiectivul specific RSO1.1 – Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
 • Obiectivul specific RSO1.2 – Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice;
 • Obiectivul specific RSO1.3 – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive;
 • Obiectivul specific RSO1.4 – Dezvoltarea competentelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat;
 • Obiectivul specific RSO2.1 – Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Obiectivul specific RSO2.7 – Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare;
 • Obiectivul specific RSO2.8 – Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon;
 • Obiectiv specific, RSO3.2 – Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbarile climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere;
 • Obiectiv specific RSO4.2 – Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online;
 • Obiectivul specific RSO5.1– Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane;
 •  Obiectivul specific RSO5.2 – Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zone decât cele urbane.

Priorități

 • Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
 • Prioritatea 2: O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
 • Prioritatea 3: O regiune cu mobilitate urbană durabilă
 • Prioritatea 4: O regiune mai accesibilă
 • Prioritatea 5: O regiune educată
 • Prioritatea 6: O regiune atractivă
 • Asistență tehnică

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Crearea și dezvoltarea (reabilitarea, modernizarea, extinderea) infrastructurii entităților de transfer tehnologic, dotarea acestora cu utilaje, echipamente, linii pilot, de testare, validare și certificare, tehnologii automatizate și digitale, etc;
 • Dezvoltarea și/sau achiziționarea de servicii necesare transferului tehnologic;
 • Dezvoltarea capacității de cercetare și inovare a economiei regionale prin:
 • Investiții în organizațiile CDI pentru dezvoltarea infrastructurilor proprii si activități de cercetare – inovare în domeniile RIS3;
 • Activități de cercetare-inovare si investiții in organizațiile CDI in vederea pregătirii ofertei de cercetare pentru piață (marketing, obținerea, validarea si protejarea brevetelor, etc);
 • Activități de cercetare-inovare și investiții necesare pentru crearea, dezvoltarea sau modernizarea capacității de cercetare-inovare și/sau valorificarea rezultatelor cercetării aferente nevoilor identificate în microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi mari;  
 • Finanțarea proiectelor inovative ale IMM, care primesc marca Seal of Excellence în Programul Orizont Europa.
 • Susținerea adoptării tehnologiilor și a instrumentelor digitale de către IMM-uri, prin investiții în infrastructură, servicii, echipamente și tehnologii necesare pentru transformarea digitală (de ex. tehnologii IT&C, IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, customizare de masă etc);
 • Investiții pentru promovarea mediilor colaborative virtuale de lucru;
 • Sprijin pentru acces la serviciile din infrastructura digitală distribuită la nivel UE/național și lucru în mediu virtual distribuit;
 • Sprijin pentru virtualizarea serviciilor oferite pe piață și creșterea competitivității acestora;
 • Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH);
 • Dezvoltarea, testarea și pilotarea soluțiilor și aplicațiilor de tip smart-city și digitalizarea serviciilor publice la nivel local și regional prin dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor necesare relevante pentru siguranța publică, comunicații și tehnologia informației, centre de date, servicii și utilități publice, monitorizarea elementelor de mediu, energie, rețelelor de trafic si transport public, îmbunătățirea siguranței și securității pentru transportul public, iluminat public, GIS, bănci de date, etc aplicabile în zonele urbane, inclusiv în zonele funcționale urbane, cu asigurarea securității cibernetice si a interoperabilității;
 • Crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare digitalizării, prin dezvoltarea unor platforme  digitale de comunicare și schimb de documente, baze de date și biblioteci virtuale, aplicații live streaming, infrastructură de projection și videomapping, mediu virtual distribuit;
 • Punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural prin crearea de platforme online, reabilitarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cu dispozitive și aplicații pentru crearea realității virtuale, dezvoltarea sistemelor de bilete și rezervări online;
 • Promovarea mediilor virtuale colaborative de lucru în administrația publică;
 • Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi si IMM-uri, inclusiv economie circulară și internaționalizare în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale  pentru dezvoltarea de produse și servicii;
 • Sprijin pentru certificarea și omologarea produselor și serviciilor;
 • Promovarea antreprenorialului prin înființarea, dezvoltarea si operaționalizarea incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și parcurilor industrial, cu posibilitatea de a acorda granturi companiilor localizate în cadrul acestor structuri de afaceri;
 • Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare prin sprijinirea clusterelor și rețelelor de afaceri în domeniile de specializare inteligentă ale regiunii, inclusiv pentru dezvoltarea colaborării interregionale, internaționale și intersectoriale;
 • Dezvoltarea competențelor la nivelul IMM-urilor / universităților și organizațiilor de CDI / autorităților publice/entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială pentru specializare inteligentă;
 • Formarea și dezvoltarea de resurse umane specializate în managementul inovării, abilităților digitale și a celor necesare pentru tranziția industrială;
 • Dezvoltarea capacității administrative regionale acordând o atenție specială abilităților digitale și a celor necesare pentru tranziția industrială;
 • Dezvoltarea abilităților personalului din instituțiile de cercetare și învățământ superior pentru a crește fezabilitatea comercială și relevanța pentru piață a proiectelor de cercetare, precum și capacitatea de la lua parte la procese de tip open innovation;
 • Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA).
 • Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie;
 • Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie;
 • Investiții pentru sisteme inteligente de producere și stocare a energiei din surse alternative (inclusiv rețele inteligente și sisteme TIC) pentru crearea comunităților locale de energie;
 • Creșterea accesibilității la infrastructura verde-albastră prin amenajarea coridoarelor verzi;
 • Intervenții care vizează menținerea și consolidarea conectivității componentelor acestei infrastructuri la nivelul orașului și a zonei urbane funcționale;
 • Intervenții privind eficientizarea și diversificarea funcțiunilor socio-ecologice ale infrastructurii verzi-albastre (ex. funcțiuni culturale, de agrement, recreere, coeziune socială, reglare microclimat urban, filtrare aer, reducerea poluării fonice, drenarea apelor pluviale);
 • Regenerarea spațiilor urbane degradate;
 • Reconversia terenurilor virane/neutilizate/abandonate;
 • Crearea, modernizarea și extinderea spațiilor verzi existente;
 • Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, inclusiv prin investiții în material rulant, mijloace de transport urban ecologice și infrastructura de transport necesară acestora (configurarea/ reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane pentru reducere de CO2 prin eficientizarea transportului datorata logisticii urbane si restrictionare/ limitare/ control acces a vehiculelor private sau de marfa, inclusiv dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management a traficului, aplicații mobility as a service, sisteme park & ride etc.);
 • Crearea, înființarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate, dezvoltarea, extinderea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc;
 • Dezvoltarea unor culoare de mobilitate, inclusiv prin intervenții aferente depourilor/ autobazelor aferente transportului public și infrastructură tehnică aferentă și retehnologizării;
 • Realizarea de parcări și echipamente și servicii necesare punerii in practica a politicilor de parcare de la nivelul fiecărui oraș;
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;
 • Investiții în rețeaua de drumuri județene care asigura conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv asigurarea sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră și pentru siguranța celorlalți participanți la trafic, precum și măsuri pentru reducerea impacturilor semnificative asupra infrastructurii verzi și refacerea conectivității coridoarelor ecologice, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme;
 • Investiții pentru decongestionarea și fluidizarea traficului prin investiții în infrastructura rutieră (pasaje, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare, inclusiv măsuri de siguranță);
 • Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare/ accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități a infrastructurii educaționale destinate educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe);
 • Construcția / reabilitarea / modernizarea/ extinderea/ echiparea/ accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități a infrastructurii educaţionale, a campusurilor școlare și a infrastructurii sportive pentru învățământul general obligatoriu, liceal și postliceal;
 • Construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere/ echiparea/ accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități a infrastructurii educaționale, a campusurilor școlare și a infrastructurii sportive pentru învățământul special;
 • Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea/ accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități a unităților de învățământ și a campusurilor școlare, inclusiv a infrastructurii sportive pentru formarea profesională prin învățământ profesional și tehnic, inclusiv învățământ dual;
 • Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii aferente centrelor regionale de formare profesională a adulților ;
 • Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea/ accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități a infrastructurii educaționale și a campusurilor, inclusiv a infrastructurii sportive pentru învățământul universitar și postuniversitar;
 • Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice;
 • Dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv servicii de digitizare;
 • Extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea clădirilor cu funcții culturale;
 • Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de turism în vederea punerii în valoare a patrimoniului turistic natural;
 •  Înființarea și amenajarea traseelor turistice și a locurilor de recreere folosind soluții prietenoase cu mediul;
 • Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea bazelor de tratament, a centrelor balneare și a bazelor de kinetoterapie (pentru servicii de sănătate);
 • Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de agrement;
 • Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea taberelor de elevi și preșcolari / centrelor multidisciplinare de tineret;
 • Restaurarea, consolidarea, protecția si conservarea monumentelor istorice;
 • Dotări pentru expunerea si protecția patrimoniului cultural mobil și imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv servicii de digitizare;
 • Extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea clădirilor cu funcții culturale;
 • Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de turism în vederea punerii în valoare a patrimoniului turistic natural;
 • Înființarea și amenajarea traseelor turistice și a locurilor de recreere folosind soluții prietenoase cu mediul;
 • Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea bazelor de tratament, a centrelor balneare și a bazelor de kinetoterapie (pentru servicii de sănătate);
 • Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de agrement;
 • Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea taberelor de elevi și preșcolari / centrelor multidisciplinare de tineret.
 •  Activitățile pentru  organizarea și funcționarea ale Autorități de Management și (eventual) Organismului Intermediar;
 • Activitățile de informare și comunicare care vor face obiectul unei strategii specifice de comunicare și a unui plan anual de comunicare elaborat de AM;
 • Întocmirea de studii și analize necesare pentru evaluarea implementării programului, comensurare indicatorilor, evaluări obligatorii conform regulamentelor;
 •  Întărirea capacității de implementare la nivelul entităților beneficiare de finanțare și a organismelor care concura la implementarea programului.

Sinergii și complementarități cu alte programe

CERCETARE ȘI INVOVARE, IMM

 • POCIDIF – ce vizează investiții în competitivitate economică prin cercetare și inovare și rețele de mari infrastructuri de CDI;
 • POEO – ce propune spre finanțare adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic;
 • POTJ – ce cuprinde activități privind cercetarea și inovarea de promovare a transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători;
 • POS, unde sunt propuse spre finanțare infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și măsuri de tip FSE+ care susțin cercetarea în sănătate;
 • PNS – unde se vor finanța: investițiile pentru creare și dezvoltare de întreprinderi în sectorul agroalimentar pe întreg teritoriul național, activitățile de dezvoltare – inovare pentru a permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței etc;
 • Horizon Europe – care susține creșterea inovării prin sprijinirea abordărilor multisectoriale, care urmărește finanțarea proiectelor capabile să ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, științifice, educaționale și sociale asumate de statele membre;
 • PNRR – coordonarea cu alte inițiative conexe componentei CDI, pentru crearea de sinergii cu activitățile și programele relevante în cercetare inovare la nivel național și regional, în special cu cele care sprijină implementarea de soluții inovatoare, educația și dezvoltarea regional;
 • ERASMUS – crearea de legături cu o gamă cât mai largă de părți interesate, printre care se numără și agențiile descentralizate, organizațiile de cercetare și universitățile, utilizatorii finali și autoritățile publice, îndeosebi în scopul definirii priorităților și a activităților fiecărei inițiative, precum și în scopul asigurării incluziunii.

DIGITALIZARE

 • EUROPA DIGITALĂ – care susține finanțarea îmbunătățirii eficienței și calității serviciilor în domenii de interes public precum justiție, sănătate, protecția consumatorului, administrațiile publice și sprijinirea IMM în adaptarea la schimbările digitale;
 • CEF Digital – care susține dezvoltarea capacităților și a infrastructurii digitale la scară largă în tehnica de calcul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate;
 • HORIZON EUROPE – care sprijină cercetarea, dezvoltarea tehnologică, prezentarea în scop demonstrativ, testarea proiectelor pilot, validarea conceptului, încercării și invovării, inclusiv activitățile de aplicare în practică înainte de comercializare a tehnologiilor digitale inovatoare;
 • Invest EU – sprijin prin intermediul finanțării bazate pe piață, inclusiv pentru realizarea politicilor incluse în acest program;
 • ERASMUS – dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale avansate.

ENERGIE, MEDIU

 • PODD – care promovează eficienţa energetică, reţelele inteligente de energie şi a soluţiilor de stocare;
 • POTJ – care susţine investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse, inclusiv reconversia funcţională a spaţiilor/ terenurilor degradate;
 • ElectricUp – program ce vine în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienţei energetice;
 • FONDUL DE MEDIU – ce susţine proiecte şi programe dedicate protecţiei mediului, precum creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice unități de învățământ;
 • FONDUL DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI ENERGIEI DURABILE – ce susține managementul energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă;
 • PNRR – prin promovarea acţiunilor legate de tranziţia energetică,  exploatarea surselor regenerabile de energie şi eficienţa energetică a clădirilor;
 • GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE – ce finanţează şi proiecte din domeniul energie regenerabilă şi îmbunătăţirea eficienţei energetice;
 • INTERREG – al cărui scop este de a dezvolta capacitatea administrativă şi de găsi, prin acţiuni de cooperare, soluții comune în domenii diverse, inclusiv în domeniul energiei durabile;
 • LIFE- la nivelul sub-programului Tranziția energiei curate, ce vizează dezvoltarea capacităţii de a crea cadrul şi condiţiile pentru tranziţia energetică;
 • FONDUL PENTRU INOVARE – ce vizează implementarea de tehnologii, produse şi procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;
 • FONDUL DE MODERNIZARE – ce finanţează acţiuni privind tranziţia energetică, creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficienţa energetică implicit în construcţii;
 • INVESTEU – care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovarea şi digitalizarea;
 • FONDUL EUROPEAN PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – ce vizează investiţiile de eficienţă energetică şi energie regenerabilă la scară mica, în special în mediul urban, promovate de autorităţile locale;
 • FACILITATEA ASISTENŢĂ EUROPEANĂ PENTRU ENERGIE LOCALĂ – ce oferă asistenţă tehnică pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă implicit în sectorul clădirilor.

TRANSPORT DURABIL

 • POT – care urmărește sprijinirea investițiilor ce vizează îmbunătăţirea transportului multimodal de mărfuri și călători în orașele din România cu peste 100.000 de locuitori;
 • CEF TRANSPORT – al cărui obiectiv principal este finalizarea rețelei TEN T;
 • InvestEU – contribuie la finanţarea investiţiilor in infrastructură durabilă;
 • PNRR – care sprijină acțiuni în ceea ce privește dezolvoltarea și modernizarea  sectorului rutier, feroviar și al transportului cu metroul, elementele de siguranță rutieră. 

EDUCAȚIE

 • POEO – ce se axează pe creșterea accesului și a participării  grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, și  adaptarea ofertei de educație și formare  profesională la dinamica pieței muncii;
 • PROGRAMUL NAȚIONAL STRATEGIC PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ care sprijină învățământul secundar superior cu profil agricol din mediul rural;
 • POIDS – ce include investiții prin DLRC în infrastructura  educațională și măsuri pentru combaterea abandonului școlar al  elevilor și accesul egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii;
 • POCIDIF –  ce vizează digitalizarea în educație, urmărind investiții  în  echipamentele  de  infrastructură  digitală  necesare  pentru creșterea interoperabilității în domeniul educației și interconectarea bazelor de date educaționale;
 • Programul Erasmus + va oferi oportunități de învățare și mobilitate pentru profesori, elevi,  ucenici,  tineri  și  studenți  în  vederea  dobândirii  de  care  aceștia  din  urmă  a aptitudinilor  și  competențelor  relevante,  precum  și  a  capacității  de  inserție profesională.

DOMENIUL MOBILITATE URBANĂ, TURISM ȘI PATRIMONIU

 • PNS 2021-2027 – finanțări din zona rurală pentru construcția/modernizarea agropensiunilor, parcurilor pentru rulote, campinguri, alte servicii de cazare, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, precum și alte activități turistice care se pot desfășura în mediul rural: turism gastronomic (puncte gastronomice locale), eco-turism, etc;
 • Europa  Creativă –  în  ceea  ce  privește  atât patrimoniul construit (clădiri ori construcții valoroase prin unicitate, originalitate ori vechime), precum și patrimoniul mobil aflat în muzee;
 • POCIDIF – se axează pe digitalizarea în domeniul cultural (incluzând: echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale, sisteme integrate, mijloace TIC, modele digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată);
 • POIDS – vor fi finanțate acțiuni menite să valorifice/conserve patrimoniul cultural imaterial, să încurajeze turismul și meșteșugurile tradiționale.

 

Legislatie

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 7253/07.10.2022

https://mfe.gov.ro/programe-regionale-21-27/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent