Skip to main content

Programul Regional Sud – Est

Programe Regionale

Loading

Apeluri

PRSE/7/1/ Ghid Asistență Tehnică

Program de finanţare

Programul Regional Sud – Est

Status

Inactiv

Data deschiderii

24 august 2023

Tip Apel

Necompetitiv

PR Sud – Est lansează apelul 2.1.B – Eficiență Energetică – Clădiri publice

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Sud – Est

Status

Inactiv

Data deschiderii

28 august 2023

Buget

80.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

PR Sud – Est lansează apelul 4.1 – „Drumuri județene”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Sud – Est

Status

Inactiv

Data deschiderii

28 august 2023

Buget

178.391.287 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

PR Sud – Est lansează apelul 2.1.A – Eficiență Energetică – Clădiri rezidențiale

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Sud – Est

Status

Inactiv

Data deschiderii

28 august 2023

Buget

31.711.767 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Apel PRSE/7/1/ – Asistență tehnică

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Sud – Est

Status

Inactiv

Data deschiderii

24 august 2023

Buget

10.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Rolul Programului Regional Sud – Est

Programul Regional Sud-Est 2021-2027 (PR SE) a fost aprobat, în data de 21 octombrie 2022, de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. C(2022)7639/21.10.2022. Programul Regional Sud-Est beneficiază de o alocare totală de 1.488.071.059 euro și susține, prin priorități de finanțare specifice, transformarea regiunii într-o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, cu emisii de carbon reduse și accesibilă, o regiune educată și atractivă.

Obiectivul general al PR SE 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic.

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management a pregătit Programul Regional Sud-Est, în funcție de nevoile și specificul regional, va elabora schemele de ajutor de stat și ghidurile solicitantului prin care se stabilesc condițiile de acordare a finanțărilor către beneficiari, va evalua și contracta la nivel regional proiectele depuse, va gestiona implementarea acestora și efectuarea plăților către beneficiari.

 

Programul Regional Sud-Est, versiune iunie 2024

Buget Total

 • Contribuția Uniunii (FEDR) – 1.238.760.838,00 Euro
 • Contribuția națională – 250.016.103,00 Euro
 • Total 1.488.071.059 Euro

Buget defalcat pe surse de finanțare: 

Prioritate: 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

 • Contribuția UE – 308,711,287.00 Euro
 • Contribuție națională – 54,478,463.00 Euro
 • Total – 363,189,750.00 Euro
 • Fond – FEDR

Prioritate: 2. O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

 • Contribuția UE – 307.410.415 Euro
 • Contribuție națională 54.248.898 Euro
 • Total – 361.659.313 Euro (FEDR + BS)
 • Fond – FEDR

Prioritate: 3. O regiune cu emisii de carbon reduse

 • Contribuția UE – 170,321,133.00 Euro
 • Contribuție națională 30,056,671.00 Euro
 • Total – 200,377,804.00 Euro
 • Fond – FEDR

Prioritate: 4. O regiune accesibilă

 • Contribuția UE – 200,632,594.00 Euro
 • Contribuție națională 35,405,752.00 Euro
 • Total – 236,038,346.00 Euro
 • Fond – FEDR

Prioritate: 5. O regiune educată

 • Contribuția UE – 47.849.198 Euro
 • Contribuție națională 39.149.340 Euro
 • Total – 86.998.538 Euro
 • Fond – FEDR

Prioritate: 6. O regiune atractivă

 • Contribuția UE – 150,489,824.00 Euro
 • Contribuție națională 26,557,028.00 Euro
 • Total – 177,046,852.00 Euro
 • Fond – FEDR

Prioritate: 7. Asistență tehnică

 • Contribuția UE – 53,346,387.00 Euro
 • Contribuție națională 9,414,069.00 Euro
 • Total – 62,760,456.00 Euro
 • Fond – FEDR
 • TOTAL  – 1.488.071.059 euro

Instituția finanțatoare

Autoritatea de Management

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al PR SE 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
 • Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;
 • Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;
 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării;
 • Promovarea mobilității urbane multi-modale; Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere;
 • Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;
 • Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane;
 • Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității înafara  zonelor urbane.

Priorități

Prioritate: 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

(i) Dezvoltarea și creșterea  capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;

(ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice;

(iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive;

(iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat;

Prioritate: 2. O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

(i) Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

(iv) Promovarea adaptarii la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre si a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice;

(vii) Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare;

Prioritate: 3. O regiune cu emisii de carbon reduse

(viii) Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon;

Prioritate: 4. O regiune accesibilă

(ii) Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere;

Prioritate: 5. O regiune educată

(ii) Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online;

(vi) Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială si inovarea socială;

Prioritate: 6. O regiune atractivă

(i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane;

(ii) Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, în domeniul culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane;

Prioritate: 7. Asistență tehnică

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prioritate: 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Acțiunea 1.1 – Susținerea activităților de cercetare și inovare 

A) Proiectele de tip ,,proof of concept” au în vedere activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri, cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces, stimulând astfel cercetarea la nivelul firmelor.

Proiectele vor avea ca scop creșterea gradului de inovare al IMM-ului și vor viza atingerea temei de cercetare TRL 4 și/sau TRL5 cu scopul de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces.

Tipuri de activități orientative:

 • activități de cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică;
 • activități de inovare (obținerea şi validarea proprietății industriale, standardizarea produselor/ serviciilor/ proceselor, consultanță pentru inovare sau servicii de sprijinire a inovării etc.);
 • dotarea cu active corporale și necorporale;
 • achiziția de servicii.

B) Vor fi sprijinite proiecte de cercetare, în special cele realizate în cooperare între IMM-uri şi entități de CDI/ universități şi vizând domeniile de specializare inteligentă.

Tipuri de activități orientative:

 • activități de cercetare aplicată, dezvoltare tehnologică și dezvoltare experimentală (de ex. construire şi testare prototipuri, serie 0, realizare şi operare planuri pilot, activități necesare producției experimentale şi testării etc.);
 • dezvoltarea, construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese;
 • activități de inovare (obținerea şi validarea proprietății industriale, standardizarea produselor/ serviciilor/ proceselor, consultanță pentru inovare sau servicii de sprijinire a inovării etc.);
 • evaluare tehnologică, certificare, audit tehnologic etc.;
 • activități de investiții în infrastructura necesară implementării proiectului (reabilitare/ modernizare, după caz construcție/extindere);
 • dotarea cu active corporale și necorporale;
 • sprijinirea parteneriatelor și proiectelor de cooperare interregionale si internaționale, inclusiv participarea în Programul Orizont Europa;
 • sprijinirea participării în cadrul platformelor S3 pentru domeniile de specializare inteligentă regionale.

Acțiunea 1.2 Sprijinirea transferului tehnologic pentru creșterea gradului de inovare a întreprinderilor

Tipuri de activități orientative:

 • crearea şi dezvoltarea EITT, inclusiv PST, prin construcție, modernizare, extindere;
 • dotarea cu active corporale și necorporale a acestora;
 • achiziționarea de servicii de către IMM-uri.

Acțiunea 1.3 Creșterea gradului de digitalizare în IMM-uri

Tipuri de activități orientative:

 • dotare cu active corporale şi necorporale în vederea creșterii gradului de digitalizare, cu excepția lucrărilor de construcții;
 • audit în domeniul securității cibernetice și protecției datelor;
 • dezvoltarea, utilizarea și implementarea de tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială (traducere automată, tehnologii vocale, chat-boți, instrumente de analiză a textului, sinteza vorbirii etc.);
 • activități de specializare și modernizare digitală, transfer de cunoștințe;
 • promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activității şi a produselor sau serviciilor pentru promovare, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice;
 • activități de creștere a prezenței online.

Acțiunea 1.4 Susținerea digitalizării serviciilor publice într-un cadru integrat la nivel local și regional

Tipurile de activități propuse:

 • investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor necesare relevante, precum și prin achiziționarea, dezvoltarea, testarea și pilotarea de soluții și aplicații, inclusiv asigurarea securității cibernetice și interoperabilității acestora pentru Centrul Regional de Date Sud-Est;
 • dezvoltarea, utilizarea și implementarea de tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială (traducere automată, tehnologii vocale, chat-boți, instrumente de analiză a textului, sinteza vorbirii etc);
 • sprijin pentru întărirea capacității administrative pentru a răspunde nevoii locale/regionale, inclusiv consultanta specializata, analiza interoperabilitate soluții/ integrare digitală, elaborarea proiectului, inclusiv documentații tehnico-economice.

Acțiunea 1.5 Sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri

Tipuri de activități orientative:

 • crearea parcurilor industriale, inclusiv dotarea acestora cu utilități și active corporale și necorporale necesare prestării serviciilor oferite firmelor;
 • dezvoltarea serviciilor aferente parcurilor industriale;
 • sprijin financiar acordat pentru dezvoltarea și susținerea activității firmelor rezidente din parcul industrial;
 • sprijin financiar acordat pentru dezvoltarea și susținerea activității firmelor incubate.

Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor

Operațiunea A (creșterea competitivității IMM-urilor)

 • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor;
 • dotare cu active corporale şi necorporale;
 • activități privind economia circulară;
 • soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
 • simbioză industrială;
 • promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
 • sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare;
 • activități de marketing și internaționalizare, cum ar fi analiza de piață, drepturile de proprietate intelectuală, participarea la târguri.

Operațiunea B (clustere)

 • susținerea clusterelor pentru creșterea competitivității prin sprijinirea inovării IMM-urilor și a integrării acestora în lanțuri de valoare la nivel global prin networking, dezvoltarea clusterului, conectarea la platforme, colaborare etc.;
 • sprijin nefinanciar acordat de clustere către IMM-uri (ex: consultanță, diseminare de informații, sprijin pentru accesarea a noi piețe, consolidarea poziției deținute pe piețele actuale, sprijinirea IMM-urilor în vederea obținerii certificării privind diverse sisteme de management etc.).

Acțiunea 1.7 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă și antreprenoriat

Activități orientative:

 • dezvoltarea și formarea de competențe cheie pentru specializare inteligentă, cu precădere pentru IMM-uri pe teme cum ar fi managementul inovării, antreprenoriat, tranziție industrială, economie circulară, transfer tehnologic, tehnologiile avansate, aptitudini ecologice, proprietate intelectuală etc. (inclusiv maparea nevoilor de formare, dezvoltarea programului de formare, implementarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor);
 • dezvoltarea capacității și aptitudinilor angajaților EITT acreditate, pentru livrarea si promovarea unor servicii de calitate în domeniile de specializare inteligentă;
 • dezvoltarea capacității și a competențelor instituțiilor de învățământ superior și de cercetare de a aprofunda cooperarea cu operatorii economici; însoțirea tranziției acestora către organizații mai antreprenoriale; creșterea viabilității comerciale și a relevanței pe piață a proiectelor lor de cercetare; creșterea capacităților lor de a participa la procese de inovare interactive și deschise;
 • asigurarea implementării Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA);
 • creșterea capacității administrative a actorilor regionali implicați în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă și de operaționalizare a propunerilor de proiecte aferente RIS3;
 • sprijinirea ADR SE în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă, inclusiv pentru organizarea EDP-urilor.

Prioritate: 2. O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale 

Tipurile de interventii previzionate in cadrul acestei actiuni atat pentru sectorul rezidential, cat si pentru clădirile publice se refera la:

a) Îmbunătățirea eficienței energetice prin:

 • reabilitarea termica a elementelor de construcție;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepția biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură);
 • sisteme de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;
 • reabilitarea și/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat;
 • audit energetic ex- ante/post intervenție.

Acest tip de intervenții nu pot fi finanțate ca investiții de sine stătătoare, ci vor face parte dintr-un proiect integrat, având ca obiectiv principal izolația termică a clădirii.

b) Consolidarea capacității administrative a autorității de management și beneficiarilor în domeniul eficienței energetice, campanii de informare, educație și conștientizare etc.

Actiunea 2.2 – Consolidarea clădirilor publice vulnerabile la risc seismic (acțiune strategică)

Tipurile de interventii previzionate în cadrul acestei acțiuni se referă la:

 • evaluarea structurală a clădirii pentru a determina nivelul său de vulnerabilitate seismică;
 • consolidare structurală, conform expertizelor tehnice și ținând cont de viabilitatea economică a soluțiilor propuse;
 • alte activități conexe care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază.

Actiunea 2.3. Dezvoltarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene

Tipurile de măsuri previzionate în cadrul acestei acțiuni se referă la:

 • elaborarea documentațiilor tehnice;
 • achiziția de teren;
 • lucrări de înființare a plantației.

Actiunea 2.4. Susținerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate

Tipuri de intervenții:

 • crearea/ extinderea/ modernizarea de spații verzi din intravilanul localităților urbane – investiții atât asupra spațiilor verzi existente, cât și asupra unor terenuri dezafectate/abandonate/degradate care sunt propuse a fi transformate în spații verzi definite de legislația națională;
 • crearea/ extinderea/ modernizarea spațiilor verzi publice urbane cu acces nelimitat (parcuri, gradini, scuaruri publice etc.);
 • plantarea de arbori și rebilitarea fondului vegetal, prin completarea și înlocuirea de arbori, crearea de aliniamente plantate;
 • realizarea, extinderea și modernizarea parcuri/păduri urbane/păduri-parc și a parcurilor dendrologice;
 • activități auxiliare dezvoltării infrastructurii verzi legate de întreținerea și accesibilitatea spațiilor verzi (sistem de irigații, piste pentru biciclete și poteci etc.) în limita a maxim 10 % din cheltuielile eligibile;
 • amenajarea zonelor verzi din cadrul grădinilor botanice;
 • spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă (zona de maluri și zona de deasupra malurilor);
 • lucrări verzi, acoperișuri verzi, pereți verzi, terase/balcoane cu grădini și spații verzi etc.

Acțiunea 2.5 Susținerea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în siturile Natura 2000

Tipuri de intervenții:

 • refacerea sistemelor ecologice și a habitatelor naturale prin lucrări de decolmatare și reconstrucție ecologică;
 • intervenţii fizice în vederea refacerii circulaţiei naturale a apei şi a zonelor cu habitate importante;
 • reîmpădurirea/renaturarea suprafeţelor în care vegetaţia naturală, inclusiv cea forestieră este degradată;
 • perdele forestiere de protecţie a braţelor şi canalelor DD;
 • marcarea și semnalizarea zonelor strict protejate și a zonelor tampon și implementarea unui sistem de monitorizare și informare.

Prioritate: 3. O regiune cu emisii de carbon reduse

Actiunea 3.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședința de județ și zona lor funcțională prin investiții pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate), bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Tipurile de intervenții:

 • Modernizarea/dezvoltarea/extinderea sistemelor de transport public, inclusiv prin investiții în material rulant, mijloace de transport și infrastructură necesară acestora, inclusiv depouri, stații de autobuz/tramvai/troleibuz, stații intermodale pentru transportul public, soluții de tip park & ride în zone limitrofe cu acces la transportul public de călători;
 • Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi;
 • Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane (management trafic, aplicații trafic, e-ticketing etc.);
 • Modernizarea/dezvoltarea/extinderea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate: dezvoltarea, extinderea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de zone pietonale, zone semi-pietonale, introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc.;
 • Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă (prin dezvoltarea unor trasee dedicate cu prioritate transportului public de călători, inclusiv a benzilor dedicate transportului în comun, a liniilor de tramvai – acolo unde este cazul, reconfigurarea fluxurilor de circulație prin stabilirea de sensuri unice, reconfigurarea spațiilor prin includerea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate – piste de bicicliști, zone pietonale care să asigure legătura între stațiile de transport în comun sau accesul pietonilor la coridorul de mobilitate, toate acestea în conformitate cu soluțiile identificate și validate în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă aprobate la nivelul fiecărei autorități publice locale / zone metropolitane / zone urbane funcționale);
 • Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectelor;
 • Creșterea capacității administrative a AM-ului, a beneficiarilor si APL, în etapa de programare și implementare.

Prioritate: 4. O regiune accesibilă

Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T și creșterea siguranței traficului

Sunt vizate:

a) Modernizarea și reabilitarea DJ (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți-creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) care asigură conectivitatea, directă (DJ/trasee compuse din mai multe DJ legate direct) sau indirectă (DJ/trasee legate de rețea prin intermediul unui DN modernizat) cu rețeaua TEN-T, inclusiv prin:

 • construirea/modernizarea/reabilitarea sensurilor giratorii, pasarelelor pietonale, podurilor, a pasajelor rutiere, precum și a stațiilor pentru transport public pe traseul DJ, infrastructurii de descongestionare a traficului;
 • construirea lucrărilor noi de artă ca parte a DJ, în funcție de soluțiile tehnice propuse;
 • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru participanții la trafic în conformitate cu Auditul de siguranță rutieră sau măsuri pentru creșterea siguranței rutiere precum: măsuri de siguranță pasivă (atenuatori de impact si parapete de ghidare), semnalizarea acustică și vizuală a sectoarelor de drum periculoase și obstacolelor prin utilizarea energiei verzi (benzi rezonatoare, limitatoare de viteză etc.), construire de pasaje denivelate, construire/amenajare de sensuri giratorii;
 • măsuri de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatică (pasaje, tunele, casete betonate, canale pentru amfibieni etc.), construirea pasarelelor pietonale, acțiuni pentru siguranța rutiera pentru pietoni si bicicliști etc.;
 • realizarea de investiții specifice destinate mediului și rezilienței la măsuri climatice (în special plantări de aliniamente de arbori și arbuști în exteriorul amprizei drumului), precum și măsuri de reducere a impactului asupra ariilor protejate prin realizarea, refacerea coridoarelor ecologice în scopul asigurării conectivității laterale.

b)Instalarea de puncte de realimentare/ reîncărcare pentru vehicule electrice pe traseele drumurilor județene reabilitate, în afara localităților care implementează PMUD.

Acțiunea 4.2 ITI Investiții destinate sistemului de transport public adaptat nevoilor, cerințelor actuale ale mediului și siguranței pasagerilor, coroborate cu infrastructura de acostare din arealul ITI DD

Investițiile realizate în conformitate cu PMN DD vor viza infrastuctura destinată transportului public, în principal prin următoarele activități:

 • achiziționarea de nave performante energetic, destinate transportului public de pasageri, dotate cu sisteme de transport inteligente, care satisfac cerințele actuale ale mediului și siguranța pasagerilor;
 • construirea/modernizarea/reabilitarea facilitaților de acostare a navelor de transport pasageri, sistemele de ancorare și îmbarcare/ debarcare a pasagerilor situate pe reţeaua TEN-T navală;
 • instalarea de puncte de reîncărcare cu energie electrică la mal pentru pentru navele performante energetic.

Prioritate: 5. O regiune educată

Acțiunea 5.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar

 • intervenții în construirea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale pentru nivelul preșcolar, din mediul urban și rural, inclusiv în teritoriul ITI Delta Dunării.

Acțiunea 5.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar și secundar

 • intervenții în construirea, extinderea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ primar și secundar, terenuri de sport, din mediul urban și rural, inclusiv în teritoriul ITI Delta Dunării;
 • facilități pentru asigurarea condițiilor de accesibilitate și incluziune pentru elevii și copii care pot fi integrați în învățământul de masă.

Acțiunea 5.3 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului profesional și tehnic

 • intervenții în construcția, extinderea, modernizarea infrastructurii învățământului profesional și tehnic, inclusiv în sistem dual (cu excepția liceelor cu profil agricol), dotarea atelierelor de practică (altele decât cele finanțate din PNRR), terenuri de sport din mediul urban și rural, inclusiv în teritoriul ITI Delta Dunării.

Acțiunea 5.4 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

 • intervenții în construcția, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale universitare de stat, în special prin investiții în dotarea laboratoarelor de specialitate.

Acțiunea 5.5 Dezvoltarea taberelor școlare / centrelor de agrement pentru copii și tineri

 • Modernizarea, reabilitarea și dotarea taberelor școlare/centre de agrement.

Prioritate: 6. O regiune atractivă

Acțiunea 6.1 – Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului

Tipuri de intervenții:

 • îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zonele cu potențial turistic valoros; pot fi finanțate proiecte inovative de diversificare a serviciilor si activităților oferite turiștilor cu scopul creșterii accesibilității obiectivelor;
 • dezvoltarea și punerea în valoare a stațiunilor turistice urbane, balneare și balneoclimaterice prin dezvoltarea infrastructurii turistice specifice, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publica aferentă;
 • conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabila a patrimoniului cultural și istoric, dezvoltarea serviciilor aferente (ex. restaurarea, consolidarea, etc, dotarea monumentelor istorice și patrimoniului cultural; construire/ modernizare / reabilitare / extindere / dotare clădiri cu funcții culturale etc.);
 • regenerarea urbană și securitatea spațiilor publice – activități de reabilitare integrată a spațiilor publice urbane (inclusiv infrastructura tehnico-edilitara aferenta) în zone precum: spatii din interiorul ansamblurilor de locuințe, zone de faleză, maluri, zone istorice, zone si cartiere rezidențiale localizate inclusiv în afara zonelor centrale, locuri de joaca pentru copii, scuaruri, piețe, alei pietonale, zone pietonale și semi-pietonale în afara zonelor centrale, piste de biciclete, mobilier urban, digitalizare smart etc.;
 • susținerea capacității administrative a AM-ului, beneficiarilor și APL, în etapa de programare și implementare a proiectelor/strategiilor.

Actiunea 6.2 – Valorificarea potentialului turistic și conservarea patrimoniului în zone non-urbane

Tipuri de interventii previzionate:

 • îmbunatățirea infrastructurii de turism, în special în zonele non-urbane cu potențial turistic valoros, inclusiv proiecte inovative, de diversificare a serviciilor și activităților oferite turiștilor, în scopul creșterii accesibilității obiectivelor turistice.
 • dezvoltare și punere în valoare a stațiunilor turistice, balneare și balneoclimaterice din zonele non-urbane, prin dezvoltarea infrastructurii turistice specifice, și dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică aferenta.
 • conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, natural și istoric și dezvoltarea serviciilor aferente (ex. restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea, extinderea și dotarea monumentelor istorice și a patrimoniului cultural; modernizarea / reabilitarea / extinderea / dotarea clădirilor cu funcții culturale, biblioteci, muzee, teatre); se are în vedere promovarea inițiativelor pentru conservarea/integrarea în specificul local, revizalizarea și promovarea activelor turistice tradiționale.
 • susținerea capacității administrative a AM-ului, a beneficiarilor și autorităților publice locale, în etapa de programare și implementare a proiectelor/strategiilor.

Prioritate: 7. Asistență tehnică

Prin prioritatea 7 AT sunt prevăzute a fi finanțate următoarele tipuri de activități orientative, enumerarea nefiind exhaustivă:

 • sprijinirea AM PR SE pentru implementarea diferitelor etape ale PR SE 2021- 2027 (pregătire, selecție, verificare și monitorizare, evaluare, control și audit etc.) prin finanțarea costurilor de personal, a cheltuielilor cu deplasarea personalului implicat în managementul PR SE și a cheltuielilor administrative;
 • asigurarea bazei materiale necesare implementării PR SE (echipamente, mobilier, materiale consumabile și obiecte de inventar, alte active;
 • corporale, achiziționarea și dezvoltarea programelor informatice necesare derulării activității specifice implementării PR SE, etc.);
 • asigurarea de echipamente, software și servicii de asistență pentru facilitarea schimbului electronic de date cu CE;
 • sprijinirea pregătirii/implementării/monitorizării PR SE, PDR SE, RIS3 SE, inclusiv pregătirea următoarei perioade de programare;
 • asigurarea funcționării ADR SE în calitate de OI pentru POR 2014-2020 (cheltuieli aferente monitorizării durabilității proiectelor și închiderii programului);
 • asigurarea serviciilor necesare sistemului de management și control: servicii de arhivare a documentelor specifice, servicii sisteme informatice și programe web, reparații/service/întreținere autoturisme și echipamente etc.;
 • asigurarea de: servicii de evaluare a programului, servicii de evaluare tehnică și financiară a proiectelor, elaborarea de studii, analize, rapoarte;
 • specifice, servicii de consultanță și expertiză;
 • servicii de instruire a personalului din cadrul AM PR și a serviciilor suport;
 • organizarea de instruiri/evenimente de formare (conferințe, mese rotunde, seminarii, ateliere, etc.) specifice domeniilor finanțate în cadrul PR SE, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor/competențelor beneficiarilor/potențialilor beneficiari;
 • sprijinirea organizatorică și logistică a CM PR SE și a altor comitete/grupuri de lucru implicate în cadrul partenerial de implementarea PR SE, inclusiv structurile de guvernare RIS3;
 • sprijinirea implementării activităților de informare și comunicare PR SE;
 • acordarea de sprijin pentru potențialii beneficiari și pentru beneficiari, prin structurile de help-desk.

Rata de cofinantare

 • Prioritate: 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 85%
 • Prioritate: 2. O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri- 85%
 • Prioritate: 3. O regiune cu emisii de carbon reduse –  85%
 • Prioritate: 4. O regiune accesibilă – 85%
 • Prioritate: 5. O regiune educată – 55%
 • Prioritate: 6. O regiune atractivă – 85%
 • Prioritate: 7. Asistență tehnică – 85%

Sinergii și complementarități cu alte programe

Prioritate: 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Acțiunile 1.1 și 1.2:

Investițiile în CDI sunt complementare intervențiilor din PCIDIF, PEO, PTJ, PS, PAP, PNS și PNRR. Prin PCIDIF se au în vedere investiții pentru crearea și încurajarea colaborării în domeniul CDI, integrarea ecosistemului național CDI în spațiul internațional de cercetare, dezvoltarea de mari infrastructuri CDI. Proiectul Danubius-RI a fost desemnat Proiect fanion al SUERD (2013) și va fi finanțat prin intermediul PCIDIF ca proiect strategic. RO va găzdui 3 componente, respectiv HUB-ul (centrul de coordonare generală – capabilități cheie științifice, de educație și analitice, sau nucleul central ce include atât laboratoare de cercetare, cât și partea administrativă a întregii infrastructuri), Supersite-ul Delta Dunării (Rezervația Biosferei Delta Dunării, utilizată ca laborator natural pentru cercetări, măsurători și testări de soluții de management sustenabil) și Centrul de Date (infrastructura hardware și software necesară portalului de acces al Danubius-RI către comunitatea globală de utilizatori virtuali).

Prin PEO sunt propuse spre finanțare măsuri de adaptare a ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic, iar PS va finanța infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și cercetarea în sănătate.

Finanțarea unor activități privind transferul tehnologic si sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători sunt avute în vedere și în PTJ.

Proiectele CDI în domeniile de specializare inteligentă agro-alimentar și biotehnologii, cu valori mai mari de 500.000 Euro vor fi finanțate din PR SE, iar cele cu valori sub 500.000 Euro vor fi finanțate din PNS în cadrul acțiunilor de Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI.

PR SE contribuie la dezvoltarea CDI în domeniile de specializare inteligentă acvacultură și pescuit prin proiecte care implică colaborarea între institute de cercetare/universități și IMM-uri și sunt orientate către nevoile pieței, în timp ce PAP finanțează CDI în aceste domenii prin proiecte orientate către realizarea de produse, tehnologii și sisteme de management noi sau inovative, cu scopul de a aduce beneficii de natură economică, socială și de mediu.

În vederea evitării dublei finanțări cu Componenta 9 din PNRR, beneficiarii vor avea obligația depunerii unei declarații pe proprie răspundere privind nefinanțarea proiectului și în cadrul altor programe.

 

Acțiunile 1.3 și 1.4

Investițiile propuse în domeniul digitalizare sunt complementare cu cele din PCIDIF, PS, PTJ, PNRR, PAP și PNS.

PCIDIF susține investiții în infrastructura digitală în educație și cultură, DIH-uri, dezvoltarea de sisteme informatice din administrația publică centrală și interoperabilitatea acestora. Se va acorda punctaj suplimentar pentru IMM-urile sau administrațiile publice care colaborează cu un EDIH.

Prin PS se va asigura digitalizarea sistemului medical.

Prin PTJ vor fi investiții în digitalizare și competențe digitale avansate în administrația publică și întreprinderi.

PNRR va sprijini digitalizarea IMM-urilor, infrastructura de cloud guvernamental, dezvoltarea rețelelor 5G, asigurarea securității cibernetice pentru infrastructuri cu valențe critice, creșterea competențelor digitale, realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, digitalizare în sistemul judiciar, în domeniul mediului, în domeniul muncii și protecției sociale, implementarea eForms în domeniul achizițiilor publice, carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, digitalizarea sectorului ONG, asigurarea accesului la internet și scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. În vederea evitării dublei finanțări, atât în cazul PR SE, cât și al PNRR, beneficiarii vor avea obligația depunerii unei declarații pe proprie răspundere privind nefinanțarea proiectului și în cadrul altor programe. PAP contribuie complementar la îmbunătățirea nivelului de digitalizare regional prin investiții în sectorul pescăresc, în special referitoare la controlul, colectarea și gestionarea datelor din sector.

PNS vizează valorificarea digitalizării în sectorul agroalimentar şi nonagricol, ca și componente ale investițiilor de bază, care conduc la optimizarea operațiunilor specifice ce vizează dezvoltarea inteligentă a satelor, în timp ce PRSE susține digitalizarea IMM-urilor și a administrațiilor publice.

 

Acțiunile 1.5 și 1.6

În domeniul competitivitate/antreprenoriat s-a avut în vedere complementaritatea cu PCIDIF, PEO, PTJ, PNRR, PNS și PAP.

Prin PCIDIF se va oferi sprijin prin instrumente financiare pentru întreprinderi.

Prin PEO va fi asigurată adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic și acțiuni de antreprenoriat și economie socială.

PTJ va finanța investiții în incubatoare, crearea de noi întreprinderi, accesul la servicii de consultanță, precum și investiții productive în întreprinderi.

PNRR sprijină instrumente financiare și scheme de ajutor de stat pentru sectorul privat.

În zonele rurale PNS va sprijini microîntreprinderile (cu excepția PFA) non-agricole în domenii de activitate precum producție, servicii, turism, inclusiv în domeniul bioeconomiei, înființarea microîntreprinderilor – start-up cu activitate de tip neagricol prin LEADER, precum și intreprinderile mici si mijlocii si întreprinderi mari agricole/din industria alimentară, în timp ce PR SE va sprijini întreprinderile mici si mijlocii non agricole și microîntreprinderile din zona ITI DD. În zonele urbane PNS va sprijini întreprinderile mici si mijlocii si întreprinderi mari agricole și /din industria alimentară, în timp ce PR SE va sprijini microîntrepinderi, întreprinderile mici si mijlocii non-agricole.

PAP sprijină fermele de acvacultură, precum și procesarea și marketingul produselor din pescuit și din acvacultură. Microîntreprinderile (inclusiv PFA) din domeniul pescaresc vor fi sprijinite prin PAP, în timp ce PR SE va susține microîntreprinderile din celelalte domenii și întreprinderile mici si mijlocii non pescuit/acvacultură. În cadrul FLAG, PAP sprijină înființarea întreprinderilor (start-up) cu activitate în alte domenii decât sectorul pescăresc.

 

Acțiunea 1.7

În domeniul privind dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă s-a avut în vedere complementaritatea cu PCIDIF, PEO și PTJ.

PCIDIF va oferi sprijin pentru capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA (așa cum rezultă din Metodologia de desfășurare a procesului de descoperire antreprenorială la nivel național din SNCDI) și dezvoltarea de abilități şi competențe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în cadrul programului.

Prin PEO va fi asigurată adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic, creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic, precum și acțiuni de antreprenoriat și economie socială.

PTJ va finanța prin prioritatea 4. – O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă calificată programe de calificare sau instruire adaptate nevoilor forței de muncă și a actualilor și potențialilor angajatori sprijinind inclusiv reinserția pe piața forței de muncă a grupurilor vulnerabile.

 

Prioritate: 2. O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

Actiunea 2.1

PDD sprijină îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari, creșterea eficienței energetice în sistemele de producere, transport și distribuție a energiei, precum și investiții pentru utilizarea surselor de energie regenerabilă.

PTJ are în vedere finanțări privind Investiții în noi capacități verzi de producție energie electrică din surse regenerabile de energie; investiții în dezvoltarea de Soluții inovative de stocare.

PAP acordă sprijin pentru investiții care pot viza inclusiv eficiența energetică a IMM din sectorul pescăresc în cadrul proiectelor de modernizare a acestora.

PNRR – componenta 5 Valul renovării asigură eficienta energetică a clădirilor publice si rezidențiale – dubla finanțare este evitată prin verificarea proiectelor depuse în raport cu cele finanțate prin PR SE.

 

Actiunea 2.2

Intervențiile sunt complementare cu cele realizate prin PDD care va finanța riscul la inundații, secetă, eroziune costieră și sistemul de management al riscurilor.

PNRR susține proiecte de renovare integrată (eficiență energetică și consolidare seismică) atât pentru clădiri publice cât și pentru cele rezidențiale – dubla finanțare este evitată prin verificarea proiectelor depuse in raport cu cele finanțate prin PR SE.

 

Actiunea 2.3

Actiunea este complementară cu intervențiile finanțate prin PNRR, Componenta 2. Păduri și Protecția biodiversității, Investiția 1.

 

Actiunea 2.4

Intervențiile privind dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate sunt complementare cu PDD care are în vedere inventarierea și investigarea preliminară și detaliată a siturilor potențial contaminate și cu PTJ care vizează investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate conform planurilor de tranziție justă.

 

Acțiunea 2.5

Intervențiile pentru infrastructura verde în siturile Natura 2000 sunt complementare cu PDD care are în vedere elaborarea PMS Natura 2000, inclusiv măsuri specifice de conservare a PAS, precum și cu PNRR componenta C2 – Păduri si protecția biodiversității. PAP sprijină instituirea si managementul ariilor marine protejate și activitatea durabilă a fermelor de acvacultură care furnizează servicii de mediu, inclusiv a fermelor situate în situri Natura 2000.

Prioritate: 3. O regiune cu emisii de carbon reduse

Actiunea 3.1

În ceea ce privește mobilitatea urbană, există complementaritate cu PT, PTJ și PNRR.

PT susține mobilitate prin susținerea trenurilor metropolitane, metrou și materialul rulant, iar în PTJ finanțează investiții în rețele de stații de încărcare a autovehiculelor electrice, precum și achiziționarea de material rulant pentru transport verde urban.

PNRR prin C10 Fondul local, Investiția 1. Susține mobilitate urbană durabilă.

 

Prioritate: 4. O regiune accesibilă

Acțiunea 4.1, Acțiunea 4.2 ITI

Acțiunile sunt complementare cu acțiunile propuse prin PT, PNRR și PNS și coerente cu obiectivele strategice identificate în MPGT. PR finanțează dezvoltarea infrastructurii regionale de transport – DJ precum și îmbunătățirea gradului de siguranță rutieră, în timp ce PT și PNRR finanțează intervenții cu relevanță la nivel național, care vizează dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier și feroviar, dezvoltarea căilor navigabile și a porturilor. Sectoarele de drum propuse sunt complementare cu investițiile feroviare propuse în PT și PNRR (PT- Secțiunea de cale ferată Ploiești-Focșani-Roman-Pașcani și complex feroviar Port CT-Palas; PNRR – electrificare și renewal CT-Mangalia, eliminarea restricțiilor de viteză Mărașești-Tecuci-Bârlad-Vaslui-Iași, centralizare stații Făurei-GL și Urziceni-Făurei). PNS vizează dezvoltarea și modernizarea unor rețele de drumuri de interes local în zone rurale.

 

Prioritate: 5. O regiune educată

Acțiunea 5.1, Acțiunea 5.2, Acțiunea 5.3, Acțiunea 5.4

Intervențiile sunt complementare cu: PEO  vizează creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, ÎPT. PIDS intervenții pt combaterea abandonului școlar, reducerea sărăciei copiilor și incluziunea socială.

PCIDIF investiții pt digitalizarea în educație. PNRR finanțează infrastructura educațională în cadrul C15.Educație. PNDR 2014-2020, finanțează înființarea, modernizarea și dotarea grădinițelor; extinderea, modernizarea și dotarea unit. învățământ secundar superior și școli profesionale din domeniul agricol.

Acțiunea 5.5

Intervențiile sunt complementare cu acțiunile din: PEO din Prioritatea 3 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, intervenții pentru învățământul terțiar (măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar pentru grupurile dezavantajate/ subreprezentate de studenți susținerea unor activități specifice în cadrul centrelor de consiliere și orientare în carieră (sesiuni, tabere, training-uri, workshop-uri, etc), PIDS din Prioritatea 2: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală, unde GAL-urile rurale vor pune în aplicare o parte a măsurii care permite copiilor săraci să meargă la tabere de creație sau sport (numai copiii din zonele rurale) și prin Operațiunea 5.2: intervenții integrate destinate copiilor expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială din zone urbane izolate sau defavorizate care să asigure accesul acestora la activități sportive, recreative sau culturale, Strategia de Dezvoltare a Infrastructurii Turistice a Ministerului Tineretului și Sportului 2020-2025 care au ca scop creșterea calității infrastructurii și a serviciilor oferite în centrele de agrement/baze turistice (tabere).

 

Prioritate: 6. O regiune atractivă

Acțiunea 6.1

PIDS – activități pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural local prin DLRC

PCIDIF – digitalizarea în cultură

PAP – investiții în turismul și patrimoniul cultural al acestora

PNS 2021-2027 – intervenții aferente patrimoniului prevăzute în SDL elaborate de GAL, prin instrumentul LEADER. Teritoriul eligibil LEADER: UAT – Comune și UAT orașe max 20.000 loc.

PNRR – C11 -Turism si cultura – dubla finanțare evitată prin verificarea proiectelor depuse spre finanțare din PR SE in raport cu cele finanțate prin PNRR

 

Acțiunea 6.2

PIDS – activități pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural local prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

PCIDIF – digitalizarea în cultură

PAP – investiții în turismul și patrimoniul cultural al acestora

PNS 2021-2027 – intervenții aferente patrimoniului prevăzute în SDL elaborate de GAL, prin instrumentul LEADER.

PNRR – C11 -Turism si cultura

 

Prioritate: 7. Asistență tehnică

Complementaritatea AT PR Sud Est 2021-2027 cu POAT 2021-2027: prin axa de AT a PR Sud Est 2021-2027 se acordă sprijin pentru activități specifice PR Sud Est: analize/studii/strategii/ rapoarte/ documente metodologice/ghiduri/ sondaje/ alte livrabile referitoare la PR, programarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea PR, promovovarea oportunităților de finanțare prin PR, instruirea specifică pentru beneficiarii PR Sud Est pe teme proprii acestui program, în timp ce prin POAT 2021-2027 se acordă sprijin general, orizontal, adresat tuturor programelor operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027.

 

Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

OS 1.1

PR SE va sprijini cooperarea sau stimularea oportunităților de cooperare în domeniile de specializare inteligentă regională prin schimb de bune practici, transfer de know-how cu partenerii UE implicați în domeniile RIS 3, etc.

La nivel european, PR SE se află în sinergie cu Programul Interreg Europe (beneficiarii pot coopera în toate subiectele de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor locale, cu regiuni precum regiunea Veneto – Italia, Noua Aquitania – Franta, Sicilia – Italia, Macedonia de Vest – Grecia, Regiunea Abruzzo – Italia, Regiunea Boemia Centrala – Praga/Cehia), cu Programul Interreg Next Bazinul Mării Negre (tehnologii inovatoare pentru economia albastră, pescuit durabil și acvacultură ecologică), cercetare pentru zonele costiere și marine, inclusiv impactul antropic asupra acestora), cu Programul Transnațional Dunărea (cooperare transnațională de generare a tehnologiei), cu Programul Orizont Europa (colaborare multinațională în cercetare și inovare). Misiunea Mări și Oceane a Programului Orizont Europa are în vedere curățarea apelor marine și curgătoare, refacerea ecosistemelor și habitatelor degradate, decarbonizarea economiei albastre. PR SE va finanța activități CDI în domeniile de specializare inteligentă inginerie și transport naval, acvacultură și pescuit, agro-alimentar și biotehnologii, domenii care contribuie la atingere obiectivele privind economia albastră sustenabilă, inclusiv a celor incluse în Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră care ca scop sprijinirea cooperării regionale pentru o economie albastră mai durabilă în Marea Neagră.

ERA (European Research Area) are ca scop crearea unei singure piețe UE pentru cercetare, inovare și tehnologie. PR SE constribuie la politica ERA prin investiții în cercetare și inovare pentru un viitor verde și digital, îmbunătățirea accesului cercetătorilor la infrastructuri și facilități, promovează egalitatea de gen și diversitatea.

Activitățile PR SE contribuie la atingerea obiectivelor SUERD pilonul 3 Creșterea prosperității în regiunea Dunării – AP 7 Dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere prin cercetare, educație și tehnologii ale informației, AP 8 Sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv clusterelor.

OS 1.2

La nivel european, PR SE se află în sinergie cu Programul Europa Digitală, care sprijină adoptarea la scară largă a unor tehnologii digitale esențiale, precum aplicațiile bazate pe inteligența artificială și instrumentele de ultimă generație din domeniul securității cibernetice și asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate nivelurile economiei și societății, cu Programul Interreg Europe (beneficiarii pot coopera în toate subiectele de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor regionale), cu Programul Interreg Next România-Ucraina (servicii IT și aplicații pentru aptitudini digitale și incluziune digitală, sprijin pentru dezvoltarea aptitudinilor digitale).

Acțiunile PR SE sunt complementare cu viitorul European Data Spaces din Programul Europa Digitală , platforma sprijinind obiectivele programului, cum ar fi prin creșterea disponibilității datelor privind achizițiile publice.

Activitățile PR SE contribuie la atingerea obiectivelor SUERD pilonul 3 Creșterea prosperității în regiunea Dunării, AP 7 – Dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere prin cercetare, educație și tehnologii ale informației și AP 8 – Sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor.

OS 1.3

Intervențiile privind sprijinirea IMM se află în sinergie cu următoarele programe UE: Programul privind piața unică (competitivitatea întreprinderilor, concurență loială), Orizont (Tehnologii de producție, digitale; materialele avansate; industriile circulare; industriile ecologice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon), Europa digitală (competențe digitale avansate, asigurarea utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate), cu Programul Interreg Europe (beneficiarii pot coopera în toate subiectele de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor regionale), cu Programul Interreg Next România-Bulgaria (investiții în competitivitatea economică a întreprinderilor locale).

Activitățile PR SE contribuie la atingerea obiectivelor SUERD pilonul 3 Creșterea prosperității în regiunea Dunării, AP 8 – Sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor.

OS 1.4

La nivel european PR SE se află în sinergie cu Programul Transnațional Dunărea (construire structuri de cooperare, crearea de platforme care să permită transferul de cunoștințe și competențe, construirea de sinergii interregionale pentru dezvoltarea strategiilor și politicilor regionale de specializare inteligentă, măsuri pentru regiuni care să permită schimb de experiență în implementarea strategiilor de specializare inteligentă).

 

Activitățile PR SE contribuie la atingerea obiectivelor SUERD pilonul 3 Creșterea prosperității în regiunea Dunării – AP 9 Investiția în oameni și capacități.

OS 2.1

Obiectivele privind eficiența energetica, cele legate de energie și climă precum cele legate de surse regenerabile, reducerea emisiilor de energie și gaze cu efect de seră sunt comune pentru programele și strategiile europene, fiind susținute prin finanțari la nivel național precum și prin cooperări transnaționale, contribuind astfele la îndeplinirea angajamentelor cheie ale Green Deal.

În acest context, PR SE contribuie sinergic cu programele INTERREG IV. Alături de MLDPA, ADR SE va încuraja autoritățile publice locale în accesarea Interreg Europe 2021-2027 pentru consolidarea capacități lor de dezvoltare a politicilor publice in domeniul eficientei energetice (beneficiarii pot coopera în toate subiectele de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor locale, cu regiuni precum regiunea Veneto – Italia, Noua Aquitania – Franta, Sicilia – Italia, Macedonia de Vest – Grecia, Regiunea Abruzzo – Italia, Regiunea Boemia Centrala – Praga/Cehia, Regiunea Creta – Grecia, Regiunea Toscana-Italia, Regiunea Andalusia – Spania, Regiunea Ungaria de Nord, Regiunea Małopolska-Polonia).

În calitate de co-inițiatoare SUERD RO, prin regiunile sale, îsi propune sa participe activ la atingerea obiectivelor acesteia în perioada 2021-2027 asa cum sunt ele definite în noul Plan de Actiune. Astfel, Prioritatea 2 va aduce o contributie directă si tangibila la actiunile Arii Prioritate 2 a SUERD care promoveaza eficiența energetică și utilizarea energiei regenerabile în cladiri (acțiunile 1 si 2 – AP2 „Energie sustenabila”), precum și consolidarea capacitații autorităților și promotorilor de proiecte în domeniul eficienței energetice. AM PR SE va fi parte a rețelei de autorități stabilită ca un instrument permanent pentru coordonarea/monitorizarea/implementarea acțiunilor macroregionale și proiectelor incluse în programele operaționale, conform Documentului orientativ pentru integrarea strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) în programele UE.

Mai mult, experienta RSE in programele transfrontaliere este una bogata prin prisma proiectelor comune beneficiarilor din aceasta zonea in programe precu Romania – Bulgaria si Romania – Ukraina.

Totodată, Prioritatea 3 PR SE este aliniata cu Prioritatea 2 a Interreg VI B Danube, ambele susținând elemente integrate pentru conservarea patrimoniului cultural.

OS 2.4

Obiectivele privind Actiunile 2.2 si 2.3 sunt comune pentru programele și strategiile europene, fiind susținute prin finanțari la nivel național precum și prin cooperări transnaționale, contribuind astfele la îndeplinirea angajamentelor cheie ale Pactului Verde European (Green Deal).

În acest context, PR SE contribuie sinergic cu programele INTERREG IV cofinanțate de UE la nivel interregional, transfrontalier si transnational la atingerea obiectivelor Green Deal. Alături de MLDPA, ADRSE va încuraja autoritățile publice locale în accesarea Interreg Europe 2021-2027 pentru consolidarea capacități lor de dezvoltare a politicilor publice in domeniul eficientei energetice.

În calitate de co-inițiatoare SUERD România, prin regiunile sale, îsi propune sa participe activ la atingerea obiectivelor acesteia pentru perioada 2021-2027 asa cum sunt ele definite în noul Plan de Actiune. Astfel, Prioritatea 2 va aduce o contributie directă si tangibila la actiunile Arii Prioritate 2 a SUERD care promoveaza eficiența energetică și utilizarea energiei regenerabile în cladiri (acțiunile 1 si 2 – AP2 „Energie sustenabila”), precum și consolidarea capacitații autorităților și promotorilor de proiecte în domeniul eficienței energetice. AM PR SE va fi parte a rețelei de autorități stabilită ca un instrument permanent pentru coordonarea/monitorizarea/implementarea acțiunilor macroregionale și proiectelor incluse în programele operaționale, conform Documentului orientativ pentru integrarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) în programele UE.

Mai mult, experienta Regiunii Sud-Est in programele transfrontaliere este una bogata prin prisma proiectelor comune beneficiarilor din aceasta zonea in programe precum Romania – Bulgaria si Romania – Ukraina.

Totodată, Prioritatea 2 PR SE este aliniata cu Prioritatea 2 a Interreg VI B Danube, ambele susținând elemente integrate pentru conservarea patrimoniului cultural.

Actiunile propuse sprijina indeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunatrii, AP 6- Biodiversitate, peisaje și calitatea aerului și a solului, Actiunea 4 – Menținerea și restabilirea elementelor de infrastructură verde și albastră prin dezvoltarea spațială integrată și planificarea conservării.

OS 2.7

Interventiile identificate prin PR SE Actiunea 2.4 sunt comune pentru programele și strategiile europene, fiind susținute prin finanțari la nivel național precum și prin cooperări transnaționale, contribuind astfel la îndeplinirea angajamentelor cheie ale Pactului Verde European (Green Deal). În acest context, PR SE contribuie sinergic cu programele INTERREG IV cofinanțate de UE la nivel interregional, transfrontalier si transnational la atingerea obiectivelor Green Deal. Alături de MDLPA, ADR SE va încuraja autoritățile publice locale în accesarea Interreg Europe 2021-2027

Astfel, Prioritatea 2 va aduce o contributie directă si tangibila la actiunile Ariei Prioritate 6 a SUERD Biodiversitate, peisaje și calitatea aerului și a solului (acțiunea 4- Menținerea și restabilirea elementelor de infrastructură verde și albastră prin dezvoltarea spațială integrată și planificarea conservării), precum și consolidarea capacitații autorităților și promotorilor de proiecte în domeniul infrastructurii verzi. Mai mult, experienta Regiunii Sud-Est in programele transfrontaliere este una bogata prin prisma proiectelor comune beneficiarilor din aceasta zona in programe precum Romania – Bulgaria, Romania – Moldova si Romania – Ukraina.

Actiunile propuse sprijina indeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii, AP 6- Biodiversitate, peisaje și calitatea aerului și a solului, Actiunea 4 – Menținerea și restabilirea elementelor de infrastructură verde și albastră prin dezvoltarea spațială integrată și planificarea conservării.

OS 2.8

Interventiile identificate prin PR SE Actiunea 3.1 sunt comune pentru programele și strategiile europene, fiind susținute prin finanțari la nivel național precum și prin cooperări transnaționale, contribuind astfel la îndeplinirea angajamentelor cheie ale Pactului Verde European (Green Deal). În acest context, PR SE contribuie sinergic cu programele INTERREG IV cofinanțate de UE la nivel interregional, transfrontalier si transnational la atingerea obiectivelor Green Deal. Alături de MDLPA, ADR SE va încuraja autoritățile publice locale în accesarea Interreg Europe 2021-2027 (beneficiarii pot coopera în toate subiectele de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor locale, cu regiuni precum regiunea Veneto – Italia, Noua Aquitania – Franta, Sicilia – Italia, Macedonia de Vest – Grecia, Regiunea Abruzzo – Italia, Regiunea Boemia Centrala – Praga/Cehia).

Astfel, Axa prioritara 3 va aduce o contributie directă si tangibila la actiunile Ariei Prioritate 4 a SUERD – Imbunatatirea mobilitatii si a conectivitatii, precum și consolidarea capacitații autorităților și promotorilor de proiecte în domeniul infrastructurii verzi. Mai mult, experienta Regiunii Sud-Est in programele transfrontaliere este una bogata prin prisma proiectelor comune beneficiarilor din aceasta zona in programe precum Romania – Bulgaria, Romania – Moldova si Romania – Ukraina.

OS 3.2

Programul INTERREG VI-A România-Bulgaria vizează îmbunătățirea, extinderea și modernizarea infrastructurii rutiere cu impact transfrontalier ridicat, lucrări de modernizare a infrastructurii care duce la feriboturi, îmbunătățirea și dezvoltarea nodurilor și conexiunilor intermodale. SUERD își propune finalizarea proiectelor prioritare TEN-T (feroviar şi rutier) care traversează regiunea Dunării. PR finanțează intervenții pentru dezvoltarea de legături rutiere secundare reabilitate către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (DJ, descărcări autostrada, conectivitatea la rețeaua TEN-T).

Totodată intervențiile la nivel regional ale PR SE se află în sinergie cu programele comunitare: MIE/CEF ( în sensul în care obiectivul principal al MIE este de a promova punerea în aplicare a proiectelor care contribuie la completarea Rețelei TEN-T), Orizont (competitivitatea industrială în domeniul transporturilor, transport curat și mobilitate inteligentă, transport ecologic, mai eficient, competitiv, sigur și rezilient) și Invest EU (Infrastructură durabilă în domeniul transportului care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu sau de sustenabilitate socială ale EU).

De asemenea, intervențiile PR SE contribuie la realizarea unui transport sustenabil, în acord cu documentele UE – Pactul Verde European;

– Politicile climatice ale Uniunii Europene;

– Planul Uniunii Europene privind obiectivele climatice pentru 2030;

– Strategia Europeană de Mobilitate Durabilă și Inteligentă.

OS 4.2

PR SE se află în sinergie cu INTERREG Programul Transnațional Dunărea care finanțează în cadrul OS (ii) Dezvoltarea de modele educaționale inovatoare, programe, instrumente practice și materiale pentru a sprijini educația incluzivă pentru cursanții defavorizați; Educație digitală și la distanță inovatoare cu soluții electronice pentru a atenua dezavantajele din mediul rural, pentru a oferi formare profesională și pentru a combate exodul de inteligență și schimbul de cunoștințe; Schimbul de experiență în elaborarea și dezvoltarea modelelor și sistemelor de educație și formare profesională incluzivă. INTERREG România-Ucraina finanțează infrastructura pentru învățământul primar, secundar și terțiar; Sprijin pentru dezvoltarea abilităților digitale, pentru învățământul primar, secundar și terțiar. INTERREG România-Moldova finanțează infrastructura pentru învățământul primar, secundar și terțiar; Sprijin pentru dezvoltarea abilităților digitale, pentru învățământul primar, secundar și terțiar. Programul INTERREG Europe este structurat pe baza obiectivului specific „o mai bună guvernanță a cooperării” (Regulamentul (UE) 1060/2021 Interreg, articolele 14 și 15) – ca obiectiv unic și general al programului. Concentrarea asupra obiectivului unic specific Interreg implică faptul că beneficiarii pot coopera în toate subiectele de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor regionale, atât timp cât acesta intră în sfera politicii de coeziune, adică urmăresc obiectivele de politici stabilite prin articolul 5 din Regulamentul UE 1060/2021.

OS 4.6

PR SE poate fi în sinergie cu acțiunile prevăzute în prioritatea 2 „Dezvoltare sociala transfrontaliera” din Programele Operaționale Interreg NEXT RomaniaUcraina și Romania- Moldova 2021-2027. În ceea ce privește cooperarea transfrontalieră, RSE deține o expertiză bogată datorată implicării beneficiarilor din regiune în programul România – Moldova și România-Ucraina.

În Programul Transnațional Dunărea 2021-2027, acțiunile indicative care vor contribui la realizarea acestui program și în sinergie cu PR SE sunt în Axa prioritară 3 O regiune a Dunării mai socială, ce vizează îmbunătățirea accesibilității infrastructurii, produselor și serviciilor turistice și culturale pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi minoritățile, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă și tinerii din regiunile cu niveluri scăzute de accesibilitate și niveluri ridicate de grupuri vulnerabile; Valorarea patrimoniului natural și cultural și a activităților culturale comune prin elaborarea de inițiative tematice noi sau îmbunătățite, de exemplu trasee și inițiative culturale, de drumeții, de ciclism sau alte tematice în întreaga macroregiune, cu un accent special pe zonele rurale sau mai puțin vizitate.

 

De asemenea, în calitate de co-inițiatoare a SUERD, România prin regiunile sale își propune să participe la atingerea obiectivelor și țintelor SUERD. Acțiunile indicative vor contribui activ la realizarea Planului de Acțiune al SUERD 2021 – 2027, prin contribuția adusă de Aria Prioritară 3 Cultură și Turism, Oameni pentru Oameni (acțiunile 1,2,5 și 6) ce vizează promovarea turismului durabil și a patrimoniului cultural în regiunea Dunării.

OS 5.1

La acest moment, există un interes accentuat la nivelul CE privind necesitatea de a implementa intervenţii axate pe stimularea regenerării urbane, a patrimoniului cultural şi a industriei turistice, grav afectate de pandemie. Conceptul „un nou Bauhaus European” vizeaza regenerarea zonelor urbane și a luptei împotriva schimbărilor climatice în conformitate cu Green deal.

Pentru intarirea capacității administrative în domeniul dezvoltarii urbane integrate, beneficiarii pot participa la proiecte Interreg 2021-2027 și coopera în subiectele de relevanță comună, cu regiuni precum regiunea Veneto – Italia, Noua Aquitania – Franta, Sicilia – Italia, Macedonia de Vest – Grecia, Regiunea Abruzzo – Italia, Regiunea Boemia Centrala – Praga/Cehia).

Intervențiile PRSE sunt sinergice cu intervenţiile susţinute prin intermediul altor programe cu impact transfrontalier şi transnaţional (e.g. programul transfrontalier România-Bulgaria, Program Interreg NEXT România – Ucraina 2021-2027, programul transnaţional Dunărea).

În vederea transformării regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică și prosperă, oferind un nivel ridicat de trai pentru comunitățile locale, PR SE contribuie la obiectivele Ariei Prioritare 3 SUERD – Cultură, Tursim, Oameni pentru Oameni, coordonată de România alături de Bulgaria.

AM PR SE va fi parte a rețelei de autorități stabilită ca un instrument permanent pentru coordonarea/monitorizarea/implementarea acțiunilor macroregionale și proiectelor incluse în programele operaționale, conform Documentului orientativ pentru integrarea strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) în programele UE.

Intervențiile PRSE sunt sinergice cu Programul Europa Creativă, în ceea ce privește atât patrimoniul construit, precum și patrimoniul mobil aflat în muzee, precum și cu Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria Prioritară 3. Turism și cultură, Acțiunea 1: Promovarea turismului durabil în regiunea Dunării și valorificarea proiectelor SUERD din domeniile culturii, naturii și turismului, Acțiunea 2. Susținerea și promovarea turismului cultural în regiunea Dunării, Acțiunea 6. Promovarea patrimoniului cultural în regiunea Dunării.

OS 5.2

La acest moment, există un interes accentuat la nivelul Comisiei Europene, evident şi la nivelul instrumentelor de finanţare naţională, regională sau transfrontalieră, privind necesitatea de a implementa intervenţii axate pe stimularea regenerării patrimoniului cultural şi a industriei turistice, grav afectate de pandemie.

Intervențiile PR SE sunt sinergice, în limita impusă de particularităţile zonei, cu intervenţiile susţinute prin intermediul altor programe cu impact transfrontalier şi transnaţional (e.g. programul

transfrontalier România-Bulgaria, Program Interreg NEXT România – Ucraina 2021-2027, programul transnaţional Dunărea).

Totodată, este sprijinit obiectivul specific INTERREG EUROPE 2021-2027, „o mai bună guvernanță a cooperării” privind consolidarea capacității instituționale, legat de implementarea comunicării la nivelul regiunilor de frontieră și intensificarea cooperării dintre cetățeni și instituții pentru dezvoltarea și coordonarea macroregională și schimbul de bune practici

În vederea transformării regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică și prosperă, oferind un nivel ridicat de trai pentru comunitățile locale, PR SE contribuie la obiectivele Ariei Prioritare 3 SUERD – Cultură, Tursim, Oameni pentru Oameni, coordonată de România alături de Bulgaria. AM PR SE va fi parte a viitoarei rețele de autorități care va fi stabilită ca un instrument permanent pentru coordonarea/monitorizarea/implementarea acțiunilor macroregionale și proiectelor incluse în programele operaționale, conform Documentului orientativ pentru integrarea strategiei UE pentru regiunea Dunării în programele UE.

Intervențiile PR SE sunt sinergice cu Programul Europa Creativă, în ceeace privește atât patrimoniul construit (clădiri ori construcții valoroase prin unicitate, originalitate ori vechime), precum și patrimoniul mobil aflat în muzee, precum și cu Strategia UE pentru Regiunea Dunării, Aria Prioritară 3. Turism și cultură, Acțiunea 1: Promovarea turismului durabil în regiunea Dunării și valorificarea proiectelor SUERD din domeniile culturii, naturii și turismului, Acțiunea 2. Susținerea și promovarea turismului cultural în regiunea Dunării, Acțiunea 6. Promovarea patrimoniului cultural în regiunea Dunării.

 

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 7639/21.10.2022

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent