Skip to main content

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Vest

Status

Inactiv

Data deschiderii

29 aprilie 2024

Buget

95.850.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Ghidul Solicitantului 713 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban)

Program de finanţare

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Status

Activ

Data deschiderii

13 mai 2024

Buget

25.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului 723 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural)

Program de finanţare

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Status

Activ

Data deschiderii

13 mai 2024

Buget

10.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului 722 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice – RURAL

Program de finanţare

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Status

Activ

Data deschiderii

29 aprilie 2024

Buget

18.676.470 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul solicitantului 712 „Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban)”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Vest

Status

Activ

Data deschiderii

29 aprilie 2024

Buget

21.011.765 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Descriere program

Rolul Programului Regional Nord-Vest

Programul Regional Nord – Vest care vizează perioada de programare 2021-2027, pentru care Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest îndeplinește rolul de Autoritate de Management, a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. C(2022) 7386/11.10.2022).
Viitorii beneficiari în proiectele programului vor putea utiliza un buget total de aproximativ 1.437.252.471 miliarde de euro, din care 83 % din fonduri sunt alocate din FEDR și 17% provin din contribuția națională.

Programul Regional Nord – Vest, a cărui arie eligibilă acoperă șase județe din România (Bihor, Bistrița – Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj), va finanța intervenții în domenii, precum: specializare inteligentă, inovare, digitalizare, eficiență energetică, infrastructura verde, mobilitate urbană durabilă, infrastructura rutieră, infrastructura educațională, regenerare urbană, turism și patrimoniu cultural.

Buget Total

Alocare din partea Uniunii Europene – 1,19 miliarde euro;

Alocare buget de stat – 242 milioane euro;

Total – 1,4 miliarde euro.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Obiectivul general al programului

Viziunea strategică a POR Nord-Vest este de a contribui la dezvoltarea durabilă, la valorificarea resurselor naturale, materiale și umane ale Regiunii Nord Vest, în scopul dezvoltării susținute, constante care face din Regiunea Nord-Vest una din cele mai dinamice regiuni europene, ajungând in 2030 să includă o rețea de localități interconectate și inovatoare care folosesc tehnologia pentru facilitarea dezvoltării durabile.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
 • Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice;
 • Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive;
 • Dezvoltarea competentelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat;
 • Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice;
 • Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevazute în cadrul acesteia;
 • Creșterea protecției și conservarii naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare;
 • Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon;
 • Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbarile climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere;
 • Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online;
 • Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială;
 • Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane;
 • Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zone decât cele urbane.

Priorități

 • Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
 • Prioritatea 2: O regiune cu localități smart
 • Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul
 • Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă
 • Prioritatea 5: O regiune accesibilă
 • Prioritatea 6: O regiune educată
 • Prioritatea 7: O regiune atractivă
 • Asistență tehnică

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități de cercetare-inovare atât pentru organizații de cercetare cât și pentru întreprinderi realizate prin cooperare intra-regională în domenii RIS3 (informare, promovare, parteneriate și proiecte promovate de acestea), inclusiv intervenții aliniate KIC;
 • Activități de cercetare industrială și/ sau dezvoltare experimentală, derulate individual sau în colaborare;
 • Activități CDI în întreprinderi, aferente specializării inteligente la nivel regional (abordare pe lanțul valoric al inovării – activități CDI, valorizare produse/servicii);
 • Activități de cercetare și inovare în centre publice de cercetare, de învățământ superior și de competență, inclusiv colaborarea în rețea, exclusiv în folosul întreprinderilor;
 • Activități de inovare, inclusiv inovare de proces și organizațională, destinate IMM-urilor;
 • Crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), fizice sau digitale,  în scopul facilitării interacțiunii între mediul CDI și mediul de afaceri și comercializării rezultatelor CDI, inclusiv dezvoltarea unor noi tipuri de infrastructuri care facilitează transferul tehnologic (de ex. demo-lab, living lab, fab lab, makers-space etc.) și a serviciilor aferente;
 • Sprijin acordat pentru desfășurarea serviciilor de TT, inclusiv prin dezvoltarea unor noi tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate cu nevoile mediului de afaceri, consultanță specializată în afaceri sau investiții pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării in parteneriat între IMM-uri și ITT;
 • Sprijin pentru firmele noi, în toate stadiile TRL, pentru susținerea inovatorilor radicali și disruptivi, pentru susținerea potențialului lor de creștere a acestora și pentru a scădea rata de eșec;
 • Sprijin pentru firmele inovatoare existente, în special a inovatorilor sociali, pentru scalare (scale-up), pentru trecerea de la concept până la produs și dezvoltarea unui prototip minim viabil (MVP);
 • Dezvoltarea și susținerea activității unor structuri colaborative de management a inovării, pepinieră de inițiative colaborative între CDI și întreprinderi, de tipul rețele/ observatoare, consorții  regionale de inovare/ huburi de inovare / DIH / centre de resurse/ clustere;
 • Creșterea investițiilor dedicate susținerii antreprenoriatului;
 • Dezvoltarea serviciilor și infrastructurilor care facilitează inovație în companii;
 • Extinderea către piețele globale cu acces la noile tehnologii;
 • Reducerea lacunelor competitive prin digitalizare;
 • Exploatarea potențialului în termeni de activități de cercetare și dezvoltare;
 • Noi tehnologii în scopul creșterii productivității  (IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, tehnologii de management și organizarea activităților etc);
 • Activități de digitalizare, altele decât cele care au ca obiect principal de activitate TICș
 • Design industrial, inclusiv inovare bazată pe design;
 • Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă);
 • Activități de marketing, sprijinire a comercializării, internaționalizare (ca activitate complementară);
 • Mobilitate inteligentă: aplicații pentru transportul public local, identificarea parcărilor, ghidarea spre acestea și afișarea disponibilității, plata parcării, treceri de pietoni smart pe baza de senzori, mobility as a service, sisteme de management al traficului, garaje smart pentru biciclete etc.;
 • Locuire inteligentă: soluții de  tipul city pass turistic, sisteme de gestiune inteligentă a spațiilor verzi, WiFi în spații publice, dezvoltarea bazelor de date geospațiale și centrelor de date urbane, mobilier urban smart, sisteme de monitorizare și siguranță a spațiului public, digitalizarea și reconstrucția digitală a  obiectivelor de patrimoniu, aplicații de informare a cetățenilor asupra serviciilor medicale și de sănătate, centre pentru monitorizarea situației orașului în timp real etc.;
 • Economie inteligentă: aplicații de tipul one stop shop pentru mediul de afaceri, platforme de atragere investiții, centre de inovare locală, marketplace, FABlab, dezvoltarea laboratoarelor vii  (living labs) pentru soluții de tip smart city etc.;
 • Cetățeni inteligenți: platforme de comunicare cu cetățenii și formare de inițiative comunitare, centre de inovare și imaginație civică, platforme pentru implicare civică și voluntariat, raportare de probleme, dezvoltarea de aplicații și platforme pentru optimizarea interacțiunii cetățenilor cu orașul, inclusiv pentru facilitatea accesului comunităților din zonele metropolitane la servicii;
 • Guvernanță inteligentă: sisteme de management a proiectelor / ERP, platforme de servicii publice digitale, sisteme pentru înregistrare și emitere documente, centre de date urbane și monitorizare în timp real a stării orașului corelate cu datele geospațiale, aplicații de tipul city app, plata online a taxelor și impozitelor, sisteme de programări online, open data, aplicații de tipul funcționar public virtual, machine learning pentru proiectare / dezvoltare urbană, servicii cloud pentru administrația publică;
 • Aplicații pentru colectarea și afișarea în timp real a datelor de mediu, echiparea orașelor și a zonelor metropolitane cu infrastructură pentru colectare date (senzori, camere, bucle inductive, etc.), aplicații pentru încurajarea reciclării și colectării selective a deșeurilor, aplicații pentru reducerea risipei alimentare, iluminat public inteligent prin telegestiune, măsurarea și reducerea consumului de energie la nivel de gospodărie, aplicații pentru monitorizare în timp real a stării infrastructurii tehnico-edilitare și a consumului, platforme online și/sau aplicații mobile pentru cartarea consumului de energie, automatizarea sistemelor de irigații pe bază de senzori;
 • Platforme regionale pentru inovare, specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat;
 • Structuri de sprijin sub forma de hub-uri de inovare digitala (DIH);
 • Platforme pentru eficientizarea utilizării resurselor;
 • Aplicații regionale / județene pentru transportul public interurban, pentru atragerea si informarea investitorilor, pentru promovarea obiectivelor turistice;
 • Platforme pentru promovarea și vânzarea produselor locale, pentru învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltarea competentelor digitale;
 • Baze de date geospațiale la nivel regional;
 • Soluții de digitalizare a serviciilor oferite cetățenilor de către administrațiile publice din cadrul regiunii;
 • Arhivare digitală, platformă servicii publice digitale, semnătură digitală, aparatură hardware etc.;
 • Securitate cibernetică, interoperabilitate a proiectelor de digitalizare a serviciilor publice;
 • Susținerea luării deciziilor pe bază de date în toate etapele ciclului politicilor publice;
 • Promovarea transparenței, prin inițiative de tip open-data;
 • Investiții în sectorul locuințelor pentru creșterea eficienței energetice în regiune;
 • Investiții pentru sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu;
 • Investiții pentru reducerea consumului de energie la nivelul IMM-urilor;
 • Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale, inclusiv în zonele periurbane;
 • Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin investiții ce promovează infrastructura verde în zonele urbane;
 • Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate ;
 • Modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente, inclusiv parcuri / păduri urbane, acoperișuri verzi, grădini urbane, conectivitate ecologica etc.;
 • Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice;
 • Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene, descărcări autostradă, conectivitatea la rețeaua CORE TEN-T, centuri ocolitoare, conectivitatea regionala către punctele de frontiera deschise pentru mobilitatea transfrontalieră);
 • Soluții pentru decongestionarea / fluidizarea traficului (pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță), pentru localitățile urbane, pe sectoare rutiere aflate in proprietate/ administrarea UAT;
 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu. Sunt avute în vedere: învățământ ante-preșcolar (creșe), preșcolar (grădinițe), primar, secundar;
 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic (licee tehnologice);
 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar;
 • Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, istoric și natural și dezvoltarea serviciilor culturale;
 • Îmbunătățirea  infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv centre de informare turistica și tabere de elevi și preșcolari / centre multidisciplinare de tineret;
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneo-climateric;
 • Îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice sau de patrimoniu (ca acțiune complementară celorlalte);
 • Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice;
 • Activitățile pentru  organizarea și funcționarea ale Autorități de Management și (eventual) Organismului Intermediar;
 • Activitățile de informare și comunicare care vor face obiectul unei strategii specifice de comunicare și a unui plan anual de comunicare elaborat de AM;
 • Întocmirea de studii și analize necesare pentru evaluarea implementării programului, comensurare indicatorilor, evaluări obligatorii conform regulamentelor;
 • Întărirea capacității de implementare la nivelul entităților beneficiare de finanțare și a organismelor care concura la implementarea programului.

Sinergii și complementarități cu alte programe

CERCETARE ȘI INVOVARE, IMM

 • POCIDIF – ce vizează investiții în competitivitate economică prin cercetare și inovare și rețele de mari infrastructuri de CDI;
 • POEO – ce propune spre finanțare adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic;
 • POTJ – ce curpinde activități privind cercetarea și inovarea de promovare a transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători;
 • POS, unde sunt propuse spre finanțare infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și măsuri de tip FSE+ care susțin cercetarea în sănătate;
 • PNS – unde se vor finanța: investițiile pentru creare și dezvoltare de întreprinderi în sectorul agroalimentar pe întreg teritoriul național, activitățile de dezvoltare – inovare pentru a permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței etc;
 • Horizon Europe – care susține creșterea inovării prin sprijinirea abordărilor multisectoriale, care urmărește finanțarea proiectelor capabile să ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, științifice, educaționale și sociale asumate de statele membre;
 • PNRR – coordonarea cu alte inițiative conexe componentei CDI, pentru crearea de sinergii cu activitățile și programele relevante în cercetare inovare la nivel național și regional, în special cu cele care sprijină implementarea de soluții inovatoare, educația și dezvoltarea regional;
 • ERASMUS – crearea de legături cu o gamă cât mai largă de părți interesate, printre care se numără și agențiile descentralizate, organizațiile de cercetare și universitățile, utilizatorii finali și autoritățile publice, îndeosebi în scopul definirii priorităților și a activităților fiecărei inițiative, precum și în scopul asigurării incluziunii.

DIGITALIZARE

 • EUROPA DIGITALĂ – care susține finanțarea îmbunătățirii eficienței și calității serviciilor în domenii de interes public precum justiție, sănătate, protecția consumatorului, administrațiile publice și sprijinirea IMM în adaptarea la schimbările digitale;
 • CEF Digital – care susține dezvoltarea capacităților și a infrastructurii digitale la scară largă în tehnica de calcul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate;
 • HORIZON EUROPE – care sprijină cercetarea, dezvoltarea tehnologică, prezentarea în scop demonstrativ, testarea proiectelor pilot, validarea conceptului, încercării și invovării, inclusiv activitățile de aplicare în practică înainte de comercializare a tehnologiilor digitale inovatoare;
 • Invest EU – sprijin prin intermediul finanțării bazate pe piață, inclusiv pentru realizarea politicilor incluse în acest program;
 • ERASMUS – dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale avansate.

ENERGIE, MEDIU

 • PODD – care promovează eficienţa energetică, reţelele inteligente de energie şi a soluţiilor de stocare;
 • POTJ – care susţine investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse, inclusiv reconversia funcţională a spaţiilor/ terenurilor degradate;
 • ElectricUp – program ce vine în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienţei energetice;
 • FONDUL DE MEDIU – ce susţine proiecte şi programe dedicate protecţiei mediului, precum creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice unități de învățământ;
 • FONDUL DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI ENERGIEI DURABILE – ce susține managementul energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă;
 • PNRR – prin promovarea acţiunilor legate de tranziţia energetică,  exploatarea surselor regenerabile de energie şi eficienţa energetică a clădirilor;
 • GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE – ce finanţează şi proiecte din domeniul energie regenerabilă şi îmbunătăţirea eficienţei energetice;
 • INTERREG – al cărui scop este de a dezvolta capacitatea administrativă şi de găsi, prin acţiuni de cooperare, soluții comune în domenii diverse, inclusiv în domeniul energiei durabile;
 • LIFE- la nivelul sub-programului Tranziția energiei curate, ce vizează dezvoltarea capacităţii de a crea cadrul şi condiţiile pentru tranziţia energetică;
 • FONDUL PENTRU INOVARE – ce vizează implementarea de tehnologii, produse şi procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;
 • FONDUL DE MODERNIZARE – ce finanţează acţiuni privind tranziţia energetică, creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficienţa energetică implicit în construcţii;
 • INVESTEU – care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovarea şi digitalizarea;
 • FONDUL EUROPEAN PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – ce vizează investiţiile de eficienţă energetică şi energie regenerabilă la scară mica, în special în mediul urban, promovate de autorităţile locale;
 • FACILITATEA ASISTENŢĂ EUROPEANĂ PENTRU ENERGIE LOCALĂ – ce oferă asistenţă tehnică pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă implicit în sectorul clădirilor.

TRANSPORT DURABIL

 • POT – care urmărește sprijinirea investițiilor ce vizează îmbunătăţirea transportului multimodal de mărfuri și călători în orașele din România cu peste 100.000 de locuitori;
 • CEF TRANSPORT – al cărui obiectiv principal este finalizarea rețelei TEN T;
 • InvestEU – contribuie la finanţarea investiţiilor in infrastructură durabilă;
 • PNRR – care sprijină acțiuni în ceea ce privește dezolvoltarea și modernizarea  sectorului rutier, feroviar și al transportului cu metroul, elementele de siguranță rutieră. 

EDUCAȚIE

 • POEO – ce se axează pe creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională și  adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii;
 • PROGRAMUL NAȚIONAL STRATEGIC PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ care  sprijină învățământul secundar superior cu profil agricol din mediul rural;
 • POIDS – ce include investiții  prin  DLRC  în infrastructura educațională și măsuri pentru combaterea abandonului școlar al  elevilor și accesul egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii;
 • POCIDIF –  ce vizează digitalizarea în educație, urmărind investiții în echipamentele de infrastructură digitală necesare  pentru creșterea interoperabilității în domeniul educației și interconectarea bazelor de date educaționale;
 • Programul Erasmus + va oferi oportunități de învățare și mobilitate pentru profesori, elevi, ucenici, tineri și studenți în  vederea dobândirii de care aceștia din urmă a aptitudinilor  și competențelor relevante, precum și a capacității de inserție profesională;

DOMENIUL MOBILITATE URBANĂ, TURISM ȘI PATRIMONIU

 • PNS 2021-2027 – finanțări din zona rurală pentru construcția/modernizarea agropensiunilor, parcurilor pentru rulote, campinguri, alte servicii de cazare, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, precum și alte activități turistice care se pot desfășura în mediul rural: turism gastronomic (puncte gastronomice locale), eco-turism etc.;
 • Europa  Creativă –  în  ceea  ce  privește  atât patrimoniul construit (clădiri ori construcții valoroase prin unicitate, originalitate ori vechime), precum și patrimoniul mobil aflat în muzee;
 • POCIDIF – se axează pe digitalizarea în domeniul cultural (incluzând: echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale, sisteme integrate, mijloace TIC, modele digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată);
 • POIDS – vor fi finanțate acțiuni menite să valorifice/conserve patrimoniul cultural imaterial, să încurajeze turismul și meșteșugurile tradiționale.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent