Skip to main content

Programul Regional Nord-Est

Programe Regionale

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului ,,Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual (Orașe)”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Est

Status

Urmează

Data deschiderii

20 iunie 2024

Buget

11.717.356 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv -Perioadă continuă de depunere

PR/NE/2024/P1/RSO1.1/1/2 Ghidul Solicitantului „Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități”

Program de finanţare

Programul Regional Nord-Est

Programe Regionale

Status

Urmează

Data deschiderii

05 septembrie 2024

Buget

32.600.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Ghidul Solicitantului „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane” – Municipii reședință de județ

Program de finanţare

Programul Regional Nord-Est

Programe Regionale

Status

Activ

Data deschiderii

10 iunie 2024

Buget

64.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Ghidul Solicitantului ,,VInnovate”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Est

Status

Activ

Data deschiderii

08 mai 2024

Buget

600.000 EUR

Tip Apel

Competitiv

PR/NE/2024/7/RSO5.1/1/Infrastructură – Etapizate

Program de finanţare

Programul Regional Nord-Est

Programe Regionale

Status

Activ

Data deschiderii

30 aprilie 2024

Buget apel

217.653.682,34 RON

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Descriere program

Rolul Programului Regional NORD-EST

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 (PR NE) a fost aprobat, în data de 21 octombrie 2022, de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. C(2022)7637/21.10.2022.

Programul Regional Nord-Est beneficiază de o alocare totală de 1.759.422.188 euro și susține, prin priorități de finanțare specifice, transformarea regiunii într-o regiune mai competitivă și mai inovativă, mai digitalizată, o regiune durabilă și mai prietenoasă cu mediul, cu o mobilitate urbană mai durabilă, mai accesibilă, o regiune educată și mai atractivă.

Buget Total

 • Alocare din partea Uniunii Europene – 1,4 miliarde euro;
 • Alocare buget de stat – 302 milioane euro;
 • Total – 1.759,42 miliarde euro.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Autoritatea de Management

Obiectivul general al programului

 • Obiectivul general: derularea în RNE a unei dezvoltări echilibrate bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale.
 • Obiectivul strategic 1 – Îmbunătățirea competitivității regionale prin dezvoltarea capacităților de inovare și cercetare, creșterea productivității, promovarea utilizării tehnologiilor avansate și a serviciilor TIC în domenii cu potențial de creștere și specializare inteligentă, adresat prin OS a(i), a(ii), a(iii) și a(iv).
 • Obiectivul strategic 2 – Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor prin promovarea eficienței energetice, infrastructurii verzi și reducerea emisiilor de carbon în mediul urban, adresat prin OS b(i), b(vii) și b(viii).
 • Obiectivul strategic 3 – Creșterea conectivității prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne, durabile și sigure, adresat prin OS c(ii).
 • Obiectivul strategic 4 – Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate, incluziv, corelat cu cerințele pieței muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri educaționale moderne, adresat prin OS d(ii).
 • Obiectivul strategic 5 – Sprijinirea dezvoltării locale integrate prin valorificarea și promovarea potențialului local existent, adresat prin OS e(i).

Obiective specifice

 • Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
 • Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;
 • Impulsionarea creșterii si competitivității IMM-urilor;
 • Dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat;
 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării;
 • Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile;
 • Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fata schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T si a mobilității transfrontaliere;
 • Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii in educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;
 • Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane;
 • Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara  zonelor urbane;
 • Asigurarea funcționării sistemului de management.

Priorități

Prioritatea: P1. Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii(FEDR) – 357.064.900,00;
 • Buget de Stat–  63.011.453,00;
 • Total FEDR + BS  – 420.076.353,00;
 • Rata de cofinanțare– 84,9999999881%.

Obiectiv Specific: OSR1.1. Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii (FEDR) – 105.400.000,00;
 • Buget de Stat – 18.600.000,00;
 • Total – 124.000.000,00.

Tipuri de activități eligibile:

1. Sprijinirea cu instrumente financiare a întreprinderilor cu capitalizare medie și întreprinderilor mici cu capitalizare medie, care efectuează activități CDI și investiții necesare activității CDI, pentru a dezvolta și experimenta soluții de specializare inteligentă, cu TRL ridicat. Se are în vedere o singură operațiune, un instrument financiar (risk sharing loan) cu o componentă de grant.

2. Activități CDI în colaborare cu IMM și investiții în organizațiile CDI publice și universități, orientate spre nevoile identificate în procesul de descoperire antreprenorială regional. Proiectele implementate de organizația CDI vor include: (1)activități de cercetare-dezvoltare-inovare independentă (non-economică, auxiliare economic), investiții necesare implementării activității CDI independente, studii de fezabilitate sau de marketing, management DPI, activități pentru diseminarea rezultatelor cercetării și (2) furnizare servicii de consiliere și suport pentru inovare, unde IMM-ul este beneficiarul finanțării.

3. Sprijin pentru dezvoltarea capacității de inovare a IMM, prin:

3.1 Proiecte de CDI și investiții în IMM, necesare pentru dezvoltarea de produse și procese inovative. Proiectele selectate vor include activități CDI economice (TRL 4-9), investiții necesare activității CDI și pentru valorificarea rezultatelor cercetării, managementul drepturilor de proprietate intelectuală, achiziția unor servicii de consultanță pentru comercializarea CDI și inovare, activități și servicii de marketing. Proiectele vor fi inițiate de IMM individual sau în parteneriat cu una sau mai multe organizații CDI publice sau universități, în vederea unei colaborări efective. Pentru activitățile CDI, IMM pot aplica și în parteneriat cu o întreprindere mare.

3.2 Proiecte pentru transferul de cunoaștere de la organizații CDI&TT către IMM (vouchere de inovare). Are drept scop creșterea capacității IMM de a dezvolta produse și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite și a implementa schimbări de proces, vizează finanțarea serviciilor oferite de organizațiile CDI&TT (TRL 6-8), la cererea IMM.

3.3 Proiecte demonstrative ale IMM proof-of-concept. Vor fi sprijinite activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață (TRL 3-5). De asemenea, sunt avute în vedere investiții în active fixe tangibile și intangibile precum și achiziția de servicii de cercetare, inovare, consultanță pentru dezvoltarea afacerii.

4. Finanțarea proiectelor cu promotori privați din Regiunea Nord-Est, care primesc marca Seal of Excellence în Programul Orizont Europa (ex. EIC Accelerator). Prin această intervenție se urmărește sprijinirea cu grant a acelorași costuri eligibile și rate de cofinanțare din programul Orizont Europa, fără reluarea evaluării tehnice a calității proiectului.

5. Dezvoltarea inovativă a clusterelor. Intervenția va sprijini structurile asociative de tip cluster, privite ca integrator al cooperării pe lanțul de valoare și promotor al dublei tranziții. Proiectele vor viza investiții pentru dezvoltarea de resurse CDI împărtășite, furnizare servicii de consultanță și facilitare schimb de informații pentru/între membrii clusterului, animarea clusterului și suport pentru aderarea la rețele de cooperare. Entitatea de management va defini în proiect modalitatea de asigurare a accesului membrilor clusterului la rezultatele proiectului, inclusiv regulile pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Beneficiari eligibili:

 • întreprinderi cu capitalizare medie;
 • întreprinderi mici cu capitalizare medie;
 • organizații CDI;
 • universități publice;
 • IMM-uri;
 • entități de inovare și transfer tehnologic.

Obiectiv specific: OSR 1.3. Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii (FEDR) – 248.625.000,00;
 • Buget de Stat – 43.875.000,00;
 • Total – 292.500.000,00.

Tipuri de activități eligibile:

1. Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor. Proiectele vor avea drept scop îmbunătățirea semnificativă a capacității tehnice și organizaționale de a gestiona dezvoltarea de produse și servicii și vor include activități de tipul:

– investiții pentru dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii;

– achiziția de noi tehnologii, automatizare;

– activități de marketing și branding.

2. Investiții pentru creșterea durabilă a IMM. Proiectele vor avea drept scop creșterea competitivității IMM, prin tranziția către noi modele de producție durabilă și vor include activități de tipul:

– investiții pentru dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii prin recuperarea, reutilizarea și revalorificarea unor materii prime, materiale și produse prin reintroducerea în procesul de fabricație principal sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțuri de valoare;

– investiții pentru promovarea simbiozei industriale[2] prin valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii ca materii prime pentru alte industrii;

– realizarea de studii privind amprenta de mediu a companiei, pentru a sprijini decarbonizarea lanțurilor de aprovizionare, reducerea costurilor de producție și identificarea de acțiuni pentru creșterea circularității;

– îmbunătățirea proiectării produselor pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgrade și reciclare;

– marketing și branding;

– certificare de noi produse/servicii.

3. Instrumente financiare pentru IMM. Se are în vedere o singură operațiune care va combina grantul de capital cu împrumuturi pe termen lung (risk-sharing loans) cu o perioadă de grație, cerințe mai mici de garanție și rate ale dobânzilor subvenționate.

4. Proiecte ale start-up-urilor și spin-off pentru dezvoltarea, validarea și lansarea pe piață a unui produs minim viabil (MVP). Intervenția va sprijini organizațiile intermediare (incubatoare și acceleratoare de afaceri) să își dezvolte capacitatea și să livreze servicii de suport (formare, instruire, coaching și mentoring, informare, etc) către start-up și spin-off pentru a identifica și dezvolta proiecte de tip MVP și va sprijini start-up și spin-off selectate din rândul beneficiarilor de servicii să implementeze proiectul MVP. Proiectele MVP vor propune dezvoltarea unui produs care include un set minimal de funcționalități cheie ce permit lansarea pe piață a conceptului la care se lucrează într-un timp cât mai scurt, cu efort și costuri minime – activități specifice procesului „build-measure-learn. Prin această intervenție programul răspunde acțiunii 4.1 din Strategia ROSTARTUP.

5. Investiții pentru implementarea soluțiilor de specializare inteligentă. Aceasta intervenție are în vedere preluarea rezultatelor proiectelor finalizate la intervenția OS a(i) 3.1Proiecte de CDI și investiții în IMM. Proiectele vor avea drept scop dezvoltarea capacitații de producție pentru produsul/serviciul inovativ realizat, și vor include activități de tipul: investiții pentru dezvoltarea și/sau diversificarea capacitații de producție/prestări servicii, achiziția de noi tehnologii, automatizare, marketing și branding pentru noile produse/servicii.

Beneficiari eligibili:

 • microîntreprinderi;
 • IMM-uri;
 • start-ups, spin-offs;
 • incubatoare și acceleratoare de afaceri.

Obiectiv specific OSR1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii (FEDR) – 3.039.900,00;
 • Buget de Stat – 536.453,00;
 • Total – 3.576.353,00.

Tipuri de activități eligibile:

1. Dezvoltarea de competențe pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat în rândul angajaților IMM din regiune. Acumularea de competențe, va fi realizată prin participarea la programe de formare, instruire și perfecționare relevante pentru obiectivele specifice Priorității 1.

2. Program de suport pentru valorizarea rezultatelor cercetării – RVP 3.0. Programul constă în oferirea unor servicii de consultanță (mentoring și coaching) și programe de instruire (antreprenoriat, managementul IPR, marketing, etc) customizate pe nevoile echipelor de cercetători din cadrul universităților publice din regiune, pentru a identifica rezultate ale cercetării cu potențial de piață și a dezvolta strategii de comercializare ale acestora.

3. Creșterea capacității AMPR, beneficiarilor și potențialilor beneficiari de finanțare, prin acțiuni care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectelor, sunt în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivele specifice OSa(i) și OSa(iii) și sunt complementare celor promovate prin OSa(iv) intervențiile 1 și 2, respectiv prin Prioritatea 8. Sunt vizate activități de formare și instruire, schimburi de experiență și vizite de lucru.

Beneficiari eligibili:

 • IMM-uri;
 • universități;
 • furnizori de servicii de formare și de consultanță publici sau privați;
 • IMM potențiali beneficiari și beneficiari de finanțare;
 • AM.

Prioritatea: P2. Nord-Est – O regiune mai digitalizată

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii(FEDR)–  85.943.800,00;
 • Buget de Stat – 15.166.553,00;
 • Total FEDR + BS  – 101.110.353,00;
 • Rata de cofinanțare – 84,9999999505%.

Obiectiv specific: OSR1.2. Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Tipuri de activități eligibile:

1. Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale, prin investiții pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale prin realizarea de: pagini proprii de internet, promovare digitală (internet), găzduire tip „cloud”, e-facturare, e-comerț, digitalizarea comunicării cu consumatorul și/sau clientul, dezvoltarea de mail-room-uri digitale, digitalizarea colectării datelor, etc. (conform indicelui UE de intensitate digitală);

2. Dezvoltarea de servicii publice digitale noi, orientate integrat către mediul privat, cetățeni și comunitatea locala, prin dezvoltarea, testarea de aplicații și soluții tip e-guvernare noi, orientate către îmbunătățirea mediului de afaceri și antreprenoriatului și reducerea substanțială a sarcinii administrative a cetățeanului; dezvoltarea platformelor de date deschise în formate standardizate, prietenoase pentru dezvoltarea de servicii publice orientate/solicitate către/de cetățeni și firme: crearea de sisteme informatice de servicii electronice integrate cu o platformă de management informațional geografic, gestiunea teritoriului și gestiune date urbane și modul de consultare date urbanism – portal public, aplicații pentru utilizatorii smartphone cu module de raportări și incidente, ghidul turistic digital, agenda evenimentelor locale etc.

3. Ca parte integrantă a operațiunilor 1-2 pot fi vizate și acțiuni pentru creșterea capacității administrative a AM și beneficiarilor și care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectului (schimburi de bune practici, experiențe, formare în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivul specific, realizarea de studii și analize specifice, acțiuni de cooperare teritorială europeană, măsuri de creștere, asigurare a securității cibernetice pentru soluțiile de digitalizare etc. În limita unui procent maxim sau într-un cuantum fix.

Beneficiari eligibili:

 • IMM-uri;
 • autorități și instituții publice locale.

Prioritatea: P3. Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii(FEDR) –  333.187.600,00;
 • Buget de Stat – 58.797.812,00;
 • Total FEDR + BS– 391.985.412,00;
 • Rata de cofinanțare – 84,9999999490%.

Obiectiv specific: OSR2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii (FEDR) – 275.050.100,00;
 • Buget de Stat – 48.538.253,00;
 • Total – 323.588.353,00.

Tipuri de activități eligibile:

1. Investiții în clădirile rezidențiale multifamiliale în vederea creșterii eficienței energetice, prin îmbunătățirea izolației termice (obligatoriu) a anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor, crearea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de ventilare și climatizare (inclusiv sisteme de răcire pasivă), înlocuirea instalațiilor de producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră cu surse regenerabile la scară mică etc.;

2. Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice, prin îmbunătățirea izolației termice (obligatoriu) a anvelopei clădirii, șarpantelor și invelitoarelor, crearea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de ventilare și climatizare (inclusiv sisteme de răcire pasivă), înlocuirea instalațiilor de producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră cu surse regenerabile (cu excepția biomasei) la scară mică etc.;

În lista de operațiuni 1-2, nu pot fi finanțate ca proiecte de sine-stătătoare, ci trebuie să facă parte din lucrări integrate de renovare a eficienței energetice a clădirilor, având la bază reabilitarea termică a clădirilor, următoarele: înființarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de ventilație și climatizare, înlocuirea instalațiilor de producere și utilizare a căldurii pentru încălzire și apă caldă folosind surse regenerabile la scară mică.

Ca parte integrantă a operațiunilor de la pct. 1-2, în mod obligatoriu vor fi prevăzute acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupului țintă privind avantajele oferite de îmbunătățirea eficienței energetice, cât și diseminarea de informații referitoare la rezultatele pozitive obținute din implementarea proiectelor.

Ca parte integrantă a operațiunilor de la pct. 1-2, pot fi vizate și acțiuni pentru:

– consolidarea structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate, implementarea sistemelor inteligente de management energetic pentru îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie, orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivului specific (amenajarea de acoperișuri și fațade verzi, modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, dotarea clădirilor cu sisteme de iluminat inteligente, etc.), în limita unui procent maxim de 15 % din bugetul total al proiectului;

– creșterea capacității administrative a AM și beneficiarilor, care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectului: schimburi de bune practici, experiențe, formare în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivul specific, acțiuni de cooperare teritorială europeană, realizarea și monitorizarea de strategii pentru energie, climă, îmbunătățirea eficienței energetice, etc. studii, analize, în limita unui procent maxim sau într-un cuantum fix.

Beneficiari eligibili:

 • autorități și instituții publice locale;
 • autorități și instituții publice centrale.

Obiectiv specific: OSR 2.7. Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii (FEDR) – 58.137.500,00;
 • Buget de Stat – 10.259.559,00;
 • Total – 68.397.059,00.

Tipuri de activități eligibile:

Investiții care promovează creșterea infrastructurii verzi în zonele urbane și care oferă servicii de tip ecosistem (menținerea temperaturilor scăzute, îmbunătățirea calității aerului, retenția apelor pluviale, etc.) ca obiectiv principal:

1. Crearea, amenajarea, modernizarea și extinderea de spații verzi, amenajarea și modernizarea de păduri-parc, inclusiv prin reconversia funcțională a spațiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate, etc., prin acțiuni de curățare, toaletare și modelare a terenurilor, plantare cu plante perene, arbori și arbuști, reîmpăduriri, gazonare de suprafețe, amenajare de pășuni și hoteluri pentru albine, foișoare, puncte de observare păsări, etc.;

2. Ca parte integrantă a operațiunilor de la pct. 1, în mod obligatoriu vor fi prevăzute acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupurilor țintă asupra viitoarelor beneficii aduse de infrastructura verde asupra calității vieții și sănătății locuitorilor;

3. Ca parte integrantă a operațiunilor de la pct 1, pot fi vizate și acțiuni pentru:

– implicarea comunității locale în procesele de conștientizare și utilizare a soluțiilor bazate pe natură prin schimburi de idei pentru a dezvolta viziunile și funcțiunile dorite pentru zona creată/amenajată;

– creșterea capacității administrative a AM și beneficiarilor care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectului: schimburi de bune practici, experiențe, formare în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivul specific, acțiuni de cooperare teritorială europeană, elaborarea de studii, analize privind infrastructura verde, în limita unui procent maxim sau într-un cuantum fix;

– conexe: investiții care sunt legate de accesibilitatea la spațiile verzi (amenajarea de poteci și trasee pentru biciclete), soluții bazate pe natură, mobilier urban din materiale prietenoase cu mediul, managementul informatizat al fondului de arbori aferent investiției, etc., în limita unui procent de maxim 15% din bugetul proiectului.

Beneficiari eligibili:

 • autorități și instituții publice locale;
 • autorități și instituții publice centrale;
 • universități de stat.

Prioritatea: P4. Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii(FEDR) – 235.719.600,00;
 • Buget de Stat –  41.597.577,00;
 • TotalFEDR + BS – 277.317.177,00;
 • Rata de cofinanțare – 84,9999998377%;

Obiectiv specific: OSR 2.8. Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Tipuri de activități eligibile:

1. Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea transportului public în comun nepoluant, prin acțiuni orientate către crearea/modernizarea/extinderea/achiziționarea/instalarea/echiparea de: infrastructură rutieră utilizată exclusiv de transportul public în comun nepoluant, calea de rulare pentru tramvaie, rețele de alimentare troleibuze, material rulant electric, tramvaie, troleibuze și autobuze electrice, stații de încărcare electrică pentru autobuze electrice, depouri/autobaze aferente, stații de transport public de călători, sisteme informaționale inteligente, sisteme de management inteligent al traficului, sisteme e-ticketing, parcări în punctele terminus ale liniilor de transport în comun la limita UAT, pentru a încuraja continuarea călătoriei spre punctele de interes cu mijloacele de transport în comun etc.;

2. Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea de moduri alternative de transport nepoluat, prin acțiuni orientate către crearea/extinderea/instalarea/echiparea: piste și trasee pentru biciclete (inclusiv parcări biciclete, sisteme de închiriere); zone și trasee pietonale și semi-pietonale partajate (pietoni, bicicliști și deplasări motorizate pentru riverani, inclusiv prin reconversia străzilor), sisteme de reducere/interzicere a circulației autoturismelor, spații dedicate transportului nemotorizat și amenajări urbane pentru pietoni, configurarea, reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane, pentru prioritizarea transportului public de călători, cu bicicleta și pietonal etc.;

3. Ca parte integrantă a operațiunilor 1-2, în mod obligatoriu, vor fi prevăzute acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupurilor țintă asupra viitoarelor beneficii aduse asupra calității vieții și sănătății, cât și acțiuni de accesibilizare a infrastructurii de transport și mijloacelor de transport public pentru persoanele cu dizabilități;

4. Ca parte integrantă a operațiunilor menționate anterior, pot fi vizate și acțiuni pentru:

– creșterea capacității administrative a AM și beneficiarilor care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectului: schimburi de bune practici, experiențe, formare în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivul specific, acțiuni de cooperare teritorială europeană,, elaborarea/actualizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă, analize, studii în limita unui procent maxim sau într-un cuantum fix;

– implementarea soluțiilor inteligente pentru managementul parcărilor, dezvoltarea facilităților de tip parking, integrate cu infrastructuri pentru deplasări nemotorizate (biciclete), amenajarea de aliniamente de arbori și arbuști etc.

Beneficiari eligibili:

 • autorități și instituții publice locale;
 • autorități și instituții publice centrale.

Prioritatea: P5. Nord-Est – O regiune mai accesibilă

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii(FEDR) –  154.844.000,00;
 • Buget de Stat –  27.325.412,00;
 • Total FEDR + BS –  182.169.412,00;
 • Rata de cofinanțare – 84,9999998902%.

Obiectiv specific: OSR3.2. Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Tipuri de activități eligibile:

1. Îmbunătățirea conectivității legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T prin modernizare de drumuri județene, construire de noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;

2. Dezvoltarea de soluții pentru descongestionarea/fluidizarea traficului prin crearea de variante ocolitoare pentru municipii/orașe, creare/modernizare pasaje, noduri rutiere etc.;

3. Acțiuni de creștere a siguranței rutiere, după caz, ca parte integrantă a operațiunilor 1-2: măsuri de siguranța pasivă (atenuatori de impact și parapete de ghidare), semnalizarea acustică și vizuală a sectoarelor de drum periculoase și obstacolelor prin utilizarea energiei verzi, construire de pasaje denivelate, construire/amenajare de sensuri giratorii, măsuri de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatică (pasaje, tunele, casete betonate, canale pentru amfibieni etc.), construirea pasarelelor pietonale, acțiuni pentru siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști etc.;

4. Acțiuni de asigurare a durabilității investiției, după caz, ca parte integrantă a operațiunilor 1-2: amplasarea de stații și puncte de încărcare electrică pentru a încuraja utilizarea vehiculelor electrice, reducerea impactului asupra ariilor protejate prin realizarea, refacerea coridoarelor ecologice în scopul asigurării conectivității laterale pentru speciile de carnivore mari, ungulate sălbatice, amfibieni, reptile sau mamifere mici; realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, investiții pentru protecția drumului față de efectele generate de condiții meteorologice extreme, efect al schimbărilor climatice; etc.;

5. Acțiuni de digitalizare pentru asigurarea/creșterea siguranței rutiere, după caz, ca parte integrantă a operațiunilor 1-2: sisteme de semnalizare rutieră orizontala și verticala, sisteme de siguranța active, monitorizare video a traficului etc,

Ca parte integrantă a operațiunilor 1-2 pot fi vizate și acțiuni pentru:

– creșterea capacității administrative a AM și beneficiarilor care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectului: schimburi de bune practici, experiențe, formare în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivul specific, realizarea de studii și analize specifice, acțiuni de cooperare teritorială europeană, în limita unui procent maxim sau într-un cuantum fix;

– amplasarea de stații/alveole (vizează un traseu deservit de transportul public de călători), amenajarea de piste pentru bicicliști unde spațiul permite, după caz, ca parte integrantă a operațiunilor 1-2;

Ca parte integrantă a operațiunilor 1-2, vor fi realizate obligatoriu campanii de informare și conștientizare privind siguranța rutieră.

Beneficiari eligibili:

 • autorități și instituții publice locale;
 • autorități și instituții publice centrale.

Prioritatea: P6. Nord-Est – O regiune educată

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii (FEDR) –  124.871.300,00;
 • Buget de Stat – 67.238.391,00;
 • Total FEDR + BS  – 192.109.691,00;
 • Rata de cofinanțare – 65,0000004425%.

Obiectiv specific: OSR4.2. Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Tipuri de activități eligibile:

1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal filiera teoretică, vocațională, tehnologică, învățământul profesional, inclusiv dual, învățământ universitar prin: crearea, modernizarea, extinderea, echiparea, dotarea și accesibilizarea acesteia, achiziționarea de mijloace de transport școlar electrice (echipate pentru transportul elevilor cu dizabilități locomotorii), inclusiv stații de încărcare electrică la nivel de unitate școlară, digitalizarea unităților (platforme digitale de comunicare și schimb de documente, baze de date, biblioteci virtuale, dotări cu infrastructură de proiectare și mapare video, tablete, echipamente IT, software educaționale asociate învățământului on-line, etc.), infrastructura sportivă asociată unităților de învățământ etc.

2. Ca parte integrantă a operațiunilor de la pct.1, pot fi avute în vedere, după caz și următoarele acțiuni:

– măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate, în limita unui procent maxim din bugetul proiectului;

– măsuri de asigurare a accesului copiilor, elevilor cu cerințe educaționale speciale la infrastructura educațională de masă incluzivă;

– măsuri de tip FSE+ care adresează desegregarea și incluziunea socială în limita procentului prevăzut de RDC;

– creșterea capacității administrative a AM și beneficiarilor care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a proiectelor: schimburi de bune practici, experiențe, formare în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivul specific, acțiuni de cooperare teritorială europeană, realizarea de studii și analize specifice, etc., în limita unui procent maxim sau într-un cuantum fix.

Beneficiari eligibili:

 • autorități și instituții publice locale;
 • universități de stat.

Prioritatea: P7. Nord-Est – O regiune mai atractivă

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii(FEDR) – 102.352.500,00;
 • Buget de Stat –  18.062.206,00;
 • Total FEDR + BS- 120.414.706,00;
 • Rata de cofinanțare – 84,9999999170%.

Obiectiv specific: OSR 5.1. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

Tipuri de activități eligibile:

1. (re)amenajarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea de spații publice, din centre (istorice), cartiere: pietonizare, zone pietonale, spații de joacă, parcuri, scuaruri, grădini publice, alte zone cu spații verzi, pergole, alei (inclusiv mobilier urban), monumente de for public, străzi inteligente, sisteme de supraveghere video inteligente cu senzori IoT (inclusiv dotare centre de monitorizare video), iluminat inteligent, infrastructura specifică activităților de recreere pe lacuri, râuri, plaje, faleze și zona perimetrală (inclusiv piste de alergare și ciclism), digitalizarea obiectivelor etc.

Investițiile care presupun instalarea de sistemele de supraveghere video și infrastructura de iluminat vor fi sprijinite ca parte a măsurilor integrate de regenerare urbană și nu ca proiecte de sine stătătoare, în măsura în care investiția este justificată de evaluarea nevoilor.

2. restaurarea/consolidarea/protecția/conservarea/dotarea/digitalizarea patrimoniului cultural, adaptarea pentru găzduirea de evenimente și activități cultural-creative, construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcții culturale, centrelor culturale, muzeelor, teatrelor, bibliotecilor, parcurilor educativ-științifice, construcția/reabilitarea/modernizarea bazelor de tratament, a centrelor balneare cu servicii integrate, rețelelor de captare și transport a izvoarelor minerale, parcurilor de aventuri, aquaparcurilor, susținerea întreprinzătorilor din industriile creative (meșteșuguri, artizanat, arte vizuale, etc., inclusiv acțiuni de promovare), dezvoltarea infrastructurii de acces pietonală, ciclabila, de transport public în comun nepoluant către obiective, interconectate cu rețelele existente.

3. Ca parte integrantă a operațiunilor-2, după caz, pot fi vizate și acțiuni pentru:

-creșterea capacității administrative a AM și beneficiarilor care contribuie la o mai bună și eficientă implementare a strategiilor și proiectelor: schimburi de bune practici, experiențe, formare în domeniile de interes acoperite și strâns legate de obiectivul specific realizarea de strategii, acțiuni de cooperare teritorială europeană, dezvoltarea comunităților implicate în realizarea și monitorizarea strategiilor, măsuri de acompaniere culturală și socială pentru întărirea implicării civice, implementarea inițiativei NEB, în limita unui procent maxim sau într-un cuantum fix;

– creșterea capacității administrative a organizațiilor de management a destinației, a instituțiilor implicate în politici în turism la nivel local, regional;

– realizarea planurilor de interpretare și valorificare a obiectivelor de patrimoniu;

– parcări inteligente justificate de dispariția zonelor de parcare existente urmare a reconfigurării spațiilor deschise, subiect al proiectelor de revitalizare/regenerare urbană, în limita unui procent maxim de 15% sau într-un cuantum fix. Investițiile în parcări inteligente nu trebuie să aibă ca rezultat creșterea capacității de parcare.

4. Ca parte integrantă a operațiunilor pct. 2, vor fi realizate planuri care demonstrează sustenabilitatea financiară a investiției.

Beneficiari eligibili:

 • autorități și instituții publice locale;
 • autorități și instituții publice centrale;
 • IMM-uri.

Prioritatea: P8. Prioritate de asistență tehnică

Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • Contribuția Uniunii (FEDR) –  63.103.193,00;
 • Buget de Stat – 11.135.891,00;
 • Total FEDR + BS – 74.239.084,00;
 • Rata de cofinanțare – 84,9999617452%.

Obiectiv specific: Prioritatea pentru asistența tehnică în temeiul articolului 36 alineatul (4) din RDC

Tipuri de activități eligibile:

Operațiuni dedicate construcției și dezvoltării capacității administrative a AM, potențialilor beneficiari și beneficiari:

– sprijinirea AM pentru implementarea etapelor PR: identificare și pregătire proiecte, help-desk, selecție, evaluare, verificare și monitorizare, control, audit, etc, prin finanțarea costurilor de personal, costurilor administrative, de deplasare personal;

– asigurarea serviciilor necesare implementării PR: evaluare program, evaluare tehnică și financiară a proiectelor, elaborare studii și analize specifice, servicii de consultanță și expertiză, servicii de instruire personal propriu, beneficiari, servicii de arhivare a documentelor, sisteme informatice și programe software, mentenanță autoturisme și echipamente, asigurare bază materială necesară (echipamente, mobilier, materiale consumabile, obiecte de inventar, alte active corporale, achiziționarea și dezvoltarea programelor informatice etc.);

– sprijin (costuri de personal, administrative, asistență tehnică de specialitate, instruirea personalului etc.) pentru procesele de programare, monitorizare și evaluare;

– instruirea personalului AM, a potențialilor beneficiari și beneficiari pe teme orizontale;

– asistență tehnică de specialitate, instruirea pentru personalul AM implicat în activitățile de elaborare a documentațiilor necesare apelurilor de proiecte aferente PR (pachet ghidul solicitantului, proiectare scheme ajutor de stat, etc.), evaluare, selecție, contractare, monitorizare, verificare, audit, control;

– sprijinirea activităților de informare și comunicare specifice PR: acordare asistență tip helpdesk, dezvoltarea și gestionarea instrumentelor de comunicare, inclusiv pagina web dedicată programului, conectată cu platforma unică națională FESI, realizarea și distribuirea materialelor informative și promovare, organizarea de evenimente de informare și promovare, implementarea de campanii de promovare etc;

– sprijin acordat de AM pentru UAT-urile care implementează instrumentul DUI prin acțiuni help-desk, elaborarea de instrumente de sprijin, furnizarea de asistență pentru întocmirea procedurilor de lucru și orientări privind prioritizarea operațiunilor din cadrul strategiilor, realizarea de analize tematice, verificări de conformitate etc.;

– sprijin pentru elaborarea strategiei de asistență tehnică, strategiei de comunicare (inclusiv studii specifice), manualului de identitate vizuală, elaborarea metodologiei de monitorizare RIS3 și achiziționarea unui instrument informatic adecvat gestionării datelor privind RIS3;

– suport pentru dezvoltarea unei structuri one stop shop regional dedicată sprijinirii promotorilor de proiecte CDI;

– sprijin pentru monitorizarea și evaluarea PR, PDR și RIS3 prin elaborarea de studii, analize, metodologii, planuri de acțiune, pregătirea portofoliilor de proiecte aferente;

– realizarea de studii, analize, rapoarte, materiale suport necesare fundamentării activităților de amendare program și a etapei „mid-term review”;

– pregătirea perioadei de programare post 2027 prin derularea de activități aferente realizării PR, PDR, RIS3, inclusiv dezvoltarea de planuri, strategii, studii, analize și portofolii de proiecte suport.

Operațiuni dedicate construcției și dezvoltării capacității administrative a partenerilor locali și regionali implicați în implementarea, monitorizarea și evaluarea PR:

– derularea de schimburi de experiență, de formare și informare pentru membrii CDR în regiuni din alte state membre, la instituții și organisme ale UE;

– sprijin organizatoric și logistic, dezvoltarea capacității administrative a CM, Comitetului de Coordonare a Evaluării (CCE), CRP, grupurilor de lucru subsecvente implicate în programarea, monitorizarea și evaluarea PR;

– dezvoltarea capacității administrative a Consorțiului Regional de Inovare, Comisiei Consultative Academice pentru actualizarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor RIS3 NE.

– implementarea unui Pact de Integritate pentru un proiect care va fi sprijinit prin program, selectat ulterior de către AM.

Beneficiari eligibili:

 • AM;
 • structurile parteneriale (CM, CCE, CRP, RIS3, CDR, grupuri de lucru subsecvente, etc.);
 • autorități/instituții/entități care beneficiază de finanțare în cadrul PR 2021-2027;
 • autorități/instituții/entități care se încadrează ca potențial beneficiar eligibil spre a primi finanțare în cadrul PR 2021-2027.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Integrarea  organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și  proiecte de cooperare interregionale și internaționale, aliniate domeniilor RIS3;
 • Consolidarea capacitații de cercetare-inovare la nivel regional, inclusiv a întreprinderilor si promovarea colaborării intre organizațiile CDI si mediul de afaceri;
 • Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic regionale;
 • Investiții în dezvoltarea clusterelor, cu accent pe exploatarea inovativă și completarea verigilor lipsă din cadrul lanțului de valoare;
 • Investiții pentru facilitarea creșteri si dezvoltării tehnologice a companiilor. Sunt vizate apeluri competitive pentru selectarea de proiecte;
 • Implementarea mecanismelor de economie circulara in IMM regionale;
 • Dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea si maturizarea start-up / spin-off in domenii de specializare inteligenta;
 • Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați in elaborarea, implementarea,  monitorizarea, evaluarea, actualizarea si revizuirea strategiilor de specializare inteligentă;
 • Dezvoltarea capacității regionale de operaționalizare a propunerilor de proiecte aferente RIS3 prin crearea unei structuri de tip one-stop-shop regional, dedicata sprijinirii promotorilor de proiecte CDI, cu precădere a celor privați;
 • Dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială, în special IMM și organizații CDI și TT adecvate susținerii specializării inteligente;
 • Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, implementarea,  monitorizarea, evaluarea, actualizarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă;
 • Dezvoltarea capacității regionale de operaționalizare a propunerilor de proiecte aferente RIS3 prin crearea unei structuri de tip one-stop-shop regional, dedicată sprijinirii promotorilor de proiecte CDI, cu precădere a celor privați;
 • Digitalizarea administrației publice locale inclusiv prin dezvoltarea de sisteme integrate inteligente;
 • Transformarea digitală a companiilor prin adoptarea tehnologiilor și instrumentelor digitale;
 • Investiții pentru crearea, dezvoltarea de huburi de inovare digitală;
 • Investiții care promovează infrastructura verde în zonele urbane,  modernizarea și extinderea spațiilor verzi, inclusiv prin reconversia funcțională a spațiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate;
 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel anteprescolar și preșcolar, învățământ primar și gimnazial;
 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ secundar superior, filiera vocațională și tehnologică și învățământ profesional;
 • Dezvoltarea infrastructurii de învățământ universitar;
 • Conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si dezvoltarea de noi servicii culturale
 • Dezvoltarea turismului balnear si balneo-climateric;
 • Dezvoltarea turismului de agrement;
 • Sprijinirea întreprinzătorilor specializați in meșteșugurile tradiționale, fructificarea potențialului agrofood;
 • Promovarea Investițiilor orientate către infrastructura verde si siguranța spatiilor publice;
 • Conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și serviciilor culturale;
 • Sprijinirea întreprinzătorilor specializați în meșteșugurile tradiționale;
 • Reabilitare, modernizare drumuri de acces către obiective de patrimoniu cultural, ecumenic, istoric;
 • Sprijinirea activităților de informare și comunicare specifice POR NE;
 • Sprijinirea activităților de lansare a POR aferent următoarei perioade de programare.
 • Dezvoltarea, testarea și pilotarea de aplicării si soluții tip e-guvernare si/sau de măsuri inovative de tip e-guvernare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, antreprenoriatului etc;
 • Crearea, dezvoltarea semnificativa de platforme pentru managementul documentelor oficiale emise de autorități, colectarea de taxe etc;
 • Dezvoltarea băncilor de date necesare (inclusiv cele de tip „open data”), pentru gestiunea automată a datelor, ca suport informațional necesar instituțiilor publice, a firmelor etc;
 • Crearea, dezvoltarea de sisteme integrate de telegestiune inteligenta pentru iluminat public;
 • Dezvoltarea, utilizarea de tehnologii video inteligente pentru gestionarea etapei de colectare selectiva a deșeurilor;
 • Dezvoltarea de sisteme integrate tip „străzi inteligente”: sisteme de supraveghere video inteligente cu senzori IoT, mobilier urban inteligent, iluminat inteligent etc.
 • Investiții pentru facilitarea transformării digitale, prin operațiuni de tipul: utilizarea de instrumente digitale, de servicii si echipamente necesare pentru transformarea digitala (digitalizarea comunicării cu consumatorul/clientul, digitalizarea colectării datelor, digitalizarea proceselor interne, dezvoltarea de mail-room-uri digitale etc.);
 • Investiții pentru implementarea soluțiilor de securitate cibernetica in companii;
 • Investiții pentru dezvoltarea structurii, inclusiv pentru accesibilitate si vizibilitate;
 • Achiziția de instrumente și sisteme informatice necesare gestionarii bazelor de date;
 • Asistențp pentru dezvoltarea și promovarea gamei de servicii (Achiziția de servicii de formare, consultantă specializată, organizare de evenimente, informare și publicitate, deplasare etc);
 • Asigurarea funcției de observator digital regional;
 • Investiții în clădirile rezidențiale in vederea asigurării/creșterii eficientei energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurala în funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate;
 • Investiții în clădirile nerezidențiale publice în vederea asigurării/creșterii eficientei energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurala în funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate;
 • Investiții care promovează infrastructura verde in zonele urbane, modernizarea si extinderea spatiilor verzi, inclusiv prin reconversia funcțională a spatiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate;
 • Implementarea mobilității urbane durabile: infrastructură de transport nepoluant, material rulant, troleibuze, autobuze  nepoluante, infrastructură ciclism, infrastructură combustibili alternativi; inclusiv dezvoltarea culoarelor de mobilitate;
 • Reabilitarea, modernizarea, construirea de legături rutiere secundare către rețeaua rutieră si nodurile TEN-T;
 • Dezvoltarea de soluții pentru decongestionarea/fluidizarea traficului (variante ocolitoare, pasaje supra/subterane, extinderi la 4 benzi etc.);
 • Modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți: creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței drumurilor județene (inclusiv poduri si podețe, acces la proprietăți – aflate in domeniul public) care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
 • Construcția variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv, construirea, realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației, semnalistica orizontală și verticală;
 • Construirea, modernizarea, reabilitarea de pasaje/noduri rutiere și construirea pasarelelor pietonale;
 • Reducerea impactului asupra ariilor protejate și menținerea/refacerea conectivității coridoarelor ecologice;
 • Construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de calatori) pentru transport public pe traseul drumului județean;
 •  Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni si bicicliști;
 •  Realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport si parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de Investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv fata de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice);
 • Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, măsuri de consolidare structurala în funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate) infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolara (creșe) și preșcolara (grădinițe) în mediul urban și rural;
 • Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, măsuri de consolidare structurala în funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate.) infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) în mediul urban si rural;
 • Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, măsuri de consolidare structurala în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate.) infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic (licee tehnologice si școli profesionale) și cel vocațional, în mediul urban si rural;
 • Construcția, reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii sportive asociate unităților de învățământ, inclusiv a centrelor de pregătire sportiva (inclusiv olimpice, stabilite pe lângă școli sau instituții de învățământ);
 •  Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, măsuri de consolidare structurala în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate.) infrastructurii educaționale universitare;
 • Crearea si dezvoltarea de platforme digitale de comunicare si schimb de documente (inclusiv lecții digitalizate), baze de date si biblioteci virtuale pentru elevi si studenți, părinți și scoală, live streaming, dotarea cu echipamente și infrastructura de proiectare și mapare video;
 • Acțiuni de creșterea/dezvoltarea capacitații administrative a beneficiarilor;
 • Conservarea, protecția și valorificarea durabila a patrimoniului cultural si dezvoltarea de noi servicii culturale;
 • Dezvoltarea turismului balnear si balneo-climateric;
 • Dezvoltarea turismului de agrement;
 • Sprijinirea întreprinzătorilor specializați în meșteșugurile tradiționale, fructificarea potențialului agrofood;
 • Promovarea Investițiilor orientate către infrastructura verde și siguranța spatiilor publice;
 • Achiziția și dezvoltarea programelor informatice necesare pentru managementul și implementarea POR NE;
 • Achiziția de bunuri și servicii necesare desfășurării activităților specifice implementării POR NE în cadrul AM POR NE;
 • Sprijinirea organizatorică și logistică a CM POR NE si a altor comitete/ grupuri de lucru implicate in implementarea POR NE, inclusiv structurile de guvernare RIS3 NE; activități specifice de evaluare a POR NE, inclusiv, a documentelor de programare (strategia de asistenta tehnica, strategia de comunicare etc.);
 • Elaborarea de studii și analize specifice POR NE, PDR NE si RIS3 NE;
 • Instruiri (conferințe, mese rotunde, seminarii, ateliere etc.) specifice domeniilor finanțate în cadrul programului în scopul îmbunătățirii cunoștințelor, a competentelor beneficiarilor și a potențialilor beneficiari in ceea ce privește POR NE;
 • Îmbunătățirea calificării personalului din cadrul AM POR NE prin instruirea acestuia;
 • Activități de comunicare și vizibilitate POR NE (dezvoltarea și gestionarea instrumentelor de comunicare, inclusiv pagina web dedicată programului, realizarea și distribuirea materialelor informative și promovare, organizarea de evenimente de informare și promovare, campanii de promovare etc).

Sinergii și complementarități cu alte programe

Prioritatea: P1. Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă 

PNRR sprijină acțiuni pentru cercetarea fundamentală și pentru formarea cercetătorilor, proiecte de cercetare experimentală și industrială aliniată participării României la parteneriatele și misiunile din Orizont Europa, posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie.

SNCISI

Documentul de politică industrială a ROMANIEI

Planul de Acțiune SUERD 2021-2027

Programul Dunărea

Programul Orizont Europa prin sprijinirea proiectelor IMM cu marca SoE.

Inițiativa Vanguard privind soluții pentru creșterea performanței ecosistemului CDI și integrarea în lanțurile de valoare Europene

POCIDIF cu sinergii aferente creării și încurajării colaborării actorilor din sistemul public și privat dedicate sprijinirii IMM-urilor de a intra în consorții de inovare, în vederea absorbției de produse și tehnologii inovative în domeniile de specializare inteligentă naționale.

PNRR, Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat, Subcomponenta 2.4: Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes se oferă sprijin întreprinderilor mari (cu peste 500 de angajați și/sau o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane EUR și un bilanț anual total de peste 43 milioane EUR), entităților publice și vehiculelor cu scop special, prin investiții care contribuie la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și investiții în digitalizare și în active fixe prin intermediul unui fond de fonduri, a cărui gestionare va fi încredințată Băncii Europene de Investiții („BEI”).

PNRR, Componenta 7 Transformarea digitală, Investiția 19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme se va sprijini transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii prin sporirea competențelor digitale ale angajaților, cu accent pe tehnologiile emergente (cum ar fi internetul obiectelor, volumele mari de date, învățarea automată, inteligența artificială, automatizarea proceselor robotice, tehnologia blockchain).

PNRR, Componenta 9 Suport pentru sectorul privat și CDI, Investiția 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare se acordă sprijin pentru dezvoltarea domeniului microelectronicii în România prin dezvoltarea competențelor de concepție, fabricație și aplicare a componentelor și sistemelor microelectronice într-un ecosistem național coerent, prin securizarea proprietății intelectuale și accelerarea aplicarea tehnologiilor avansate în domenii esențiale ale economiei naționale, coordonarea cu capabilitățile și nevoile de la nivel european.

Prioritatea: P2. Nord-Est – O regiune mai digitalizată

PCIDIF vor fi realizate intervenții pentru digitalizarea administrației publice, fiind vizate evenimentele de viață ale cetățenilor și firmelor, proiectele de interoperabilitate, dezvoltarea de platforme informatice cu date generate de administrația publică centrală, dezvoltarea hub-urilor de inovare digitală europene, cât și investiții în tehnologii care contribuie la crearea de produse IT noi și plasarea lor în piață.

POS este vizată digitalizarea sistemului medical.

Programul European Digital Innovation Hubs va furniza companiilor expertiza tehnică necesară pentru a le ajuta să răspundă dinamic provocărilor digitale și să devină mai competitive.

PNS PAC post 2020, intervenția LEADER, susține acțiuni care urmăresc revitalizarea serviciilor rurale prin inovare digitală și acțiuni tip „sate inteligente”.

PNRR sprijină digitalizarea administrației, vor fi realizate investiții orientate către elaborarea/actualizarea documentelor de urbanism și de amenajare a teritoriului în format digital și publicarea acestora în platforma digitală urbană de date interoperabile, care sunt complementare platformelor digitale de date deschise dedicate creșterii implicării comunităților locale în formularea deciziilor la nivel local, prevăzute a fi realizate prin PR. Totodată, se va implementa infrastructura de cloud guvernamental pentru a conecta toate ministerele și agențiile guvernamentale într-o singură rețea și baza de date interoperabilă cu cel puțin 30 de instituții publice și se vor modernizarea tehnologiile utilizate în instituțiile publice, astfel încât acestea să fie dezvoltate pentru cloud, cât și noi aplicații native pentru migrația în cloud. Pentru digitalizarea IMM-urilor se are în vedere sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (inteligență artificială, cloud computing, tehnologia blockchain, internetul obiectelor), cât și adoptarea de tehnologii digitale – cele din urmă suprapunându-se cu intervențiile prevăzute în program.

SUERD, aria prioritară capacitate și cooperare instituțională: exploatarea și implementarea tehnologiilor digitale, rețele și platforme menite să faciliteze schimburi de bune practici, experiențe și transfer de know-how, investiții în infrastructura IT.

Programul Transfrontalier HUSKROUA, prioritatea „o regiune mai cooperantă”

Programul Regiunea Dunării (PRD), prioritatea „O cooperare guvernamentală mai bună în regiunea Dunării”.

Prioritatea: P3. Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul

New European Bauhaus Programul sprijină proiecte care combină cu succes principiile durabilității, esteticii și incluziunii ale inițiativei.

Inițiativa «Valul Renovării» în RO.

PDD va sprijini îmbunătățirea eficienței energetice a întreprinderilor mari și IMM-urilor prin producția de energie solară și a altor tipuri de energie regenerabilă.

PNS PAC post 2020 va acorda sprijin pentru investiții în microîntreprinderile din sectorul neagricol din mediul rural, IMM-uri din sectorul agricol și agro-alimentar.

PAP va susține eficiența energetică a IMM din pescuit.

PNRR prevede intervenții de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comunități expuse riscului de sărăcie, de eficiență energetică moderată și aprofundată cu alocare teritorializată și un apel demonstrativ pentru eficiența energetică integrată cu consolidare. Pentru clădirile publice este prevăzută o alocare teritorializată pentru renovare moderată și/sau aprofundată în municipii și proiecte demonstrative integrate de consolidare și intervenții de eficiență energetică în orașe și comune.

PNRR se va stabili o listă predefinită cu 25 de spitale în urma unei metodologii de prioritizare a investițiilor pentru infrastructura de sănătate.

Programul pentru mediu și politici climatice LIFE și din Fondul European pentru Eficiența Energetică.

PDD va sprijini conservarea biodiversității în ariile Natura 2000, ecosisteme degradate, culoare ecologice și măsuri de îndeplinire a cerințelor de monitorizare a calității aerului.

PNS PAC post 2020 va susține intervenții de climă și mediu care să promoveze prin acordarea de plăti compensatorii, metode agricole și de management forestier adresate biodiversității. De asemenea este prevăzut a fi finanțat controlul fragmentării habitatelor naturale prin înființare de coridoare ecologice.

PAP contribuie la sprijinirea sustenabilității economice a fermelor de acvacultură care furnizează servicii de mediu.

PNRR sprijină Măsurile de împădurire și reîmpădurire, inclusiv de păduri urbane, crearea de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice, împădurirea și lucrările de îngrijire a plantațiilor și creșterea suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație și în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor), în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.

Programul InvestEU, componenta de politică pentru infrastructura durabilă (natura și alte infrastructuri de mediu), abordeaza disfuncționalități ale pieței sau situații de investiție suboptime.

SUERD, aria prioritară biodiversitate, peisaje, calitatea aerului și solului.

Programele Operaționale RO-UA, RO- MD , HUSKROUA, prin prioritățile „Concentrare transfrontalieră asupra mediului” (RO-UA), „Comunități verzi” (RO-MD), respectiv „O regiune de frontieră rezistentă și ecologică”.

Prioritatea: P4. Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă

PNRR investiții în infrastructura de transport prin achiziția de vehicule de transport public cu emisii zero, infrastructuri TIC, stații de încărcare pentru vehicule electrice și realizarea de piste pentru bicicliști la nivel local/metropolitan, prin apeluri de proiecte cu alocări teritorializate. În plus, se pot elabora/actualiza în format GIS PMUD – toate acestea fiind intervenții similare cu cele prevăzute în PR.

Fondul European pentru Eficiență Energetică dedicat proiectelor de transport curat din mediul urban.

Programul InvestEU, adreseaza disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții suboptime, pentru moduri de transport curate și durabile, transport multimodal și siguranța rutieră.

SUERD, aria mobilitate rutieră

PRD (Regiunea Dunării – mai verde cu emisii reduse de carbon), prin introducerea de noi tehnologii și utilizarea energiilor regenerabile în transportul public, folosirea soluțiilor de mobilitate inteligentă, trecerea la moduri de transport prietenoase, verzi.

PD asigură acțiuni transnaționale comune pentru creșterea capacitații actorilor relevanți de a planifica și dezvolta soluții inovative pentru folosirea energiilor verzi în transport.

Prioritatea: P5. Nord-Est – O regiune mai accesibilă

PNRR

PNS PAC post 2020 vizează, complementar, construcția, extinderea, modernizarea rețelei de drumuri de interes local în localitățile rurale, pentru îmbunătățirea conectivității.

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (sector digital) referitoare la digitalizarea rețelelor de mobilitate care să permită servicii transfrontaliere.

SUERD, axa prioritară de mobilitate rutieră, țintind infrastructura rutieră, prin organizarea de evenimente (ateliere, conferințe) menite să faciliteze schimbul de bune practici ce vizează, atât identificarea problemelor critice, a lipsei conectivității și a eliminării blocajelor de-a lungul rețelei TEN-T, cât și creșterea gradului de conștientizare pentru siguranța rutieră; îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere regionale/locale și a accesului în zonele rurale prin facilitarea infrastructurii de transport secundare.

Prioritatea: P6. Nord-Est – O regiune educată

PEO include măsuri de tip FSE+.

PIDS include măsuri de tip FSE+.

PNRR va adresata individual intervențiile care vizează dotarea unităților de învățământ Deși PR, cât și PNNR-ul finanțează construcția de creșe, necesarul de investiții regional depășește cu mult finanțarea agregată a acestora. PNRR-ul va finanța crearea de campusuri profesionale integrate pentru educație și formare profesională și consorții de învățământ dual, crearea de ateliere inteligente în învățământul secundar, campusuri și cantine universitare, digitalizarea universităților NRR, reducerea abandonului școlar, digitalizare, dotări, activități de identificare, prevenție și intervenție.

PEO va realiza acțiuni de prevenire și adresare a părăsirii timpurii a școlii, de creștere a accesului și participării grupurilor dezavantajate la educație

PIDS servicii integrate personalizate pentru incluziunea copiilor și menținerea în educație

PNS PAC post 2020 va sprijini accesul copiilor săraci la tabere de creație și sport, precum și sprijin pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, pe baza nevoilor identificate în teritoriul acoperit de GAL-uri.

PCIDIF, în învățământul superior se va digitaliza portofoliului educațional, crea campusurile de realitate virtuală, iar pentru cel preuniversitar accesul la internet și conținut educațional interactiv.

Programul Europa Digitală, va viza transformare digitală a unităților de educație prin susținerea de acțiuni inovative.

SUERD, axa „Oameni și Competente”- prin dezvoltarea de proiecte comune orientate către dezvoltarea competențelor  digitale și evitarea segregării în educație

PRD (completarea modelelor educaționale existente cu exemple de bună practică și modele inovative adresate elevilor care aparțin categoriilor dezavantajate)

Programele Operaționale RO-UA și RO-MD acțiunile prevăzute în prioritatea „Dezvoltare socială transfrontalieră”.

Prioritatea: P7. Nord-Est – O regiune mai atractivă

PNRR va finanța promovarea rutelor turistice/culturale prin digitalizare, semnalistică și aplicații telefon (în RNE figurează obiective turistice în unele zone urbane).

PCIDF va finanța intervenții pentru digitalizarea culturii și crearea unei platforme privind localizarea și starea obiectivelor de patrimoniu cultural

PIDS, componenta de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității vizează incluziunea socială, combaterea marginalizării, comunitățile marginalizate, vor fi adresate prin.

Programul Europa Creativă

Programul LIFE pune accentul pe formele durabile de turism.

SUERD, ariile cultură-turism și capacitate și cooperare instituțională

PRD (dezvoltarea de modele inovative de construcție instituțională a comunităților locale prin implicarea în procesele de planificare și management de dezvoltare turistică)

Programele RO-UA, RO-MD și HUSKROUA acțiunile de dezvoltare socială transfrontalieră și o regiune de frontieră atractivă .

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 7637/21.10.2022

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent