Skip to main content

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Loading

Apeluri

PRC/444/PRC_P2/OP1 Ghidul Solicitantului „Comunități digitale pentru o regiune inteligentă”

Program de finanţare

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Status

Urmează

Data deschiderii

20 august 2024

Buget

20.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului ,,Eficiență energetică în clădiri rezidențiale”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional Centru

Status

Urmează

Data deschiderii

14 august 2024

Buget

16.544.544 EUR

Tip Apel

Competitiv, Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul Solicitantului – Intervenția 6.1.2 Învățământul primar și secundar [PRC/156]

Program de finanţare

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Status

Activ

Data deschiderii

28 mai 2024

Buget apel

82.518.537 RON

Tip Apel

Competitiv

Apel proiecte etapizate – Acțiunea 8.2 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru

Program de finanţare

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Status

Inactiv

Data deschiderii

13 mai 2024

Buget apel

62.348.251 RON

Tip Apel

Necompetitiv

Apel proiecte etapizate – Acțiunea 8.1 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru

Program de finanţare

Programul Regional Centru

Programe Regionale

Status

Inactiv

Data deschiderii

13 mai 2024

Buget apel

61.216.934 RON

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Rolul Programului Regional Centru

Programul Regional Centru ce vizează perioada de programare 2021-2027, pentru care ADR Centru îndeplinește rolul de AM, a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare C(2022) 7893 din 26.10.2022.
Viitorii beneficiari în proiectele programului vor putea utiliza un buget total de 1.384.456.339 euro de euro, din care circa 83% din fonduri sunt alocate din FEDR și aproximativ 17% provin din contribuția națională.

Buget Total

Buget total – 1.384.456.339 euro, din care:

 • UE: 1.152.064.256 euro;
 • Buget de stat: 232.391.813 euro.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

Agenția de Dezvoltare Regională Centru prin AM PR Centru

Structura PR CENTRU 2021-2027 – Regio ADRC (regio-adrcentru.ro)

Obiectivul general al programului

Viziunea strategică a POR Regiunea Centru 2021-2027, în concordanță cu viziunea strategică din PDR Centru  2021-2027 şi Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru este ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie scopul fiecărui cetățean.

Obiective specifice

OS 1.1: Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și preluarea tehnologiilor avansate

OS 1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

OS 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de noi locuri de munca în IMM-uri, inclusiv prin investiții productive

OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

OS 2.1: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

OS 2.7: Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

OS2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

OS 3.2: Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

OS 4.2: Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

OS4.6. Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

OS 5.1. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

Priorități

PRIORITATEA 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

1.Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • UE prin FEDR: 229,991,307 euro;
 • BS: 40,586,702 euro;
 • Total: 270,578,009 euro.

2.Rata de cofinanțare: 85% FEDR și 15% BS.

3. Obiective specifice

OS 1.1: Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și preluarea tehnologiilor avansate

Tipuri de activități eligibile 

 • Dezvoltarea capacităților publice de CDI – Este susținută, prin proiecte care integrează atât componenta de investiție cât și activitatea de CDI, edificarea de noi capacități (laboratoare, facilități de testare și experimentare, infrastructuri tehnologice, echipamente specifice inclusiv dezvoltarea unor tipuri de infrastructuri care facilitează transferul de cunoaștere cum ar fi demo-lab, living lab, fab lab, makers-space etc. și a serviciilor aferente) și dezvoltarea, extinderea și/sau modernizarea celor existente, fiind obligatorie cooperarea cu și deschiderea spre sectorul de afaceri;
 • Dezvoltarea capacităților private de CDI – Se susțin proiecte de CDI în companii și cooperarea între companii, în special între cele mari și IMM, mai ales pentru valorificarea ecosistemelor industriale și a lanțurilor valorice existente și avansul lor spre cooperare pentru cercetare și inovare. Obiectiv secundar este susținerea modernizării / edificării de infrastructuri de CDI în cadrul companiilor din Regiune, care au sau doresc să dezvolte activități de CDI;
 • Participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare -Intervenția susține integrarea actorilor regionali în parteneriate și comunități de cunoaștere europene, inclusiv prin înrolarea în proiecte de CDI internaționale, implicarea în activități ale rețelelor de inovare europene, pilotarea unei alinieri cu programe de susținere a inovării din alte țări, pentru a valorifica potențialul de sinergii pe baza inițiativelor de cooperare individuale, asigurarea de sinergii cu KIC-urile EIT active pe teritoriul regiunii, sprijin pentru sinergiile cu HE (ex. SoE, Teaming, Twining);
 • Cluster-e inovative – Intervenția se adresează clusterelor de inovare, în temeiul art. 27 GBER. Sunt susținute activitatea clusterelor (crearea de rețele, cooperarea, schimbul de experiență și activitățile grupurilor de inovare, inclusiv între întreprinderi, organizații de cercetare și autorități publice; informare, comunicare și studii) și investiții în modernizarea / înființarea de infrastructuri de inovare de care să beneficieze membrii clusterului;
 • Trecerea de la idee la piață – se urmărește facilitarea valorificării comerciale și industriale a inovațiilor de către companii. Susține ciclul de inovare prin facilitarea valorificării inițiativelor și transformarea lor în bunuri și servicii inovative gata de comercializare și utilizare. Se aplică finanțare în cascadă, în funcție de TRL. Activitățile susținute sunt cercetare și inovare în companii, inclusiv accesul la infrastructuri de CDI, activități de punere în producție a rezultatului inovării, inclusiv investiții în linii pilot. Este prevăzută operaționalizarea unui fond cu capital de risc pentru Start-up-uri și Spin-off-uri inovative;
 • Parteneriate pentru inovare – Intervenția țintește cooperarea directă între actori pentru dezvoltarea și implementarea de inovații la nivel de companii, susține cooperarea concretă dintre sectoarele de business și de CDI și încurajează cheltuielile private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care introduc inovarea în activitatea proprie prin dezvoltarea de produse și/sau procese sau tehnologii noi sau substanțial îmbunătățite, bazate pe cercetare. Se adresează parteneriatelor dintre IMM-uri, întreprinderi mari și organizații de CDI. Este îndreptată spre realizarea de inovații bazate pe cercetare în cadrul proiectului. Intervenția susține și operaționalizarea Platformei Pilot de Inovare Deschisă, ca proiect pilot de testare a mecanismelor de inovare deschisă și co-creație pe bază de cerere (cu rol de facilitator al cooperării în inovare și a accelerării preluării de către piață a inovării).

Beneficiari eligibili:

 • Antreprenori;
 • Cercetători;
 • Centre de cercetare dezvoltare inovare publice și private;
 • Universități;
 • Centre de transfer tehnologic;
 • Administrație publică locală;
 • Companii (start-up-uri, spin-off-uri, microîntreprinderi, IMM-uri, companii mari în colaborare cu IMM-uri);
 • ONG-uri;
 • Cluster-e.

OS 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de noi locuri de munca în IMM-uri, inclusiv prin investiții productive

Tipuri de activități eligibile: 

 • Investiții tehnologice în IMM – Această intervenție se adresează nevoii IMM de acces la cele mai noi tehnologii și de sprijin în vederea achiziționării și operaționalizării acestora. Sprijinul acordat IMM-urilor are un impact potențial ridicat și se concentrează pe susținerea creșterii IMM-urilor dinamice, cu orientarea spre sectoarele de specializare inteligentă, facilitând ascensiunea regiunii Centru în cadrul lanțului economic. FEDR oferă sprijin pentru investiții productive în IMM-uri, în sensul de investiții în active fixe corporale și necorporale pentru producerea de bunuri și servicii, contribuind, astfel, la creșterea brută de capital și la crearea și menținerea locurilor de muncă. Susținerea investițiilor pentru IMM este pusă în legătură cu creșterea capacităților tehnologice, ceea ce va conduce la o îmbunătățire semnificativă a capacităților tehnice, industriale sau organizaționale de a gestiona dezvoltarea de produse sau servicii. Intervenția este asociată cu investiții în active necorporale. Această intervenție răspunde atât unor necesități exprimate de IMM privind accesul la resurse pentru avans tehnologic, cât și la nevoia de a elimina bariere de acces în difuzarea noilor tehnologii, a inovării și digitalizării, identificate în RIS3 Centru;
 • Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi – susține creșterea accelerată pentru microîntreprinderi și start-up-uri. Scalarea este susținută prin investiții în echipamente necesare pentru creșterea productivității și a capacității de producție și prestare de servicii la care se adaugă investiții în instruirea angajaților. Scopul este susținerea creșterii accelerate a microîntreprinderilor, inclusiv firme noi, în sectoarele de specializare inteligentă din Regiunea Centru;
 • Incubatoare si acceleratoare de afaceri – Intervenția destinată incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri se adresează nevoii de a completa ecosistemul regional de susținere a start-up-urilor cu acele elemente de infrastructură care lipsesc. Obiectivul este de a contribui la retenția în regiune a start-up-urilor, susținerea antreprenoriatului prin acces la spații și servicii specializate. PR Centru are în vedere posibilitatea alocării de fonduri pentru scheme de granturi adresate start-up-urilor rezidente în cadrul unor intervenții specifice destinate creșterii rezilienței și maturizării accelerate. Activitățile sprijinite sunt investiții în crearea / modernizarea / extinderea capacităților de incubare și accelerare, funcționare, prestarea de servicii pentru firmele incubate (coaching, mentoring), inclusiv scheme de minimis cu administratori de grant incubatoarele și acceleratoarele, în folosul firmelor incubate, precum și organizarea de instruiri pentru firmele găzduite și pentru angajații lor;
 • Parcuri industriale – Intervenția destinată parcurilor industriale vizează crearea de noi structuri de acest tip precum și extinderea celor existente. Sunt sprijinite atât structuri de tip greenfield cât și brownfield, (care valorifică patrimoniul industrial construit existent). Parcurile industriale sprijinite facilitează proximitatea teritorială între elementele lanțurilor valorice, sprijină interacțiunea, cooperarea și transferul de cunoaștere între firme de-a lungul lanțurilor de valoare. Activitățile susținute sunt crearea condițiilor pentru localizare prin amenajarea terenurilor, asigurarea utilităților, reabilitare clădiri industriale (pentru parcuri brownfield), edificare / amenajare structuri de servicii comune pentru rezidenții parcurilor industriale (birouri, săli de conferințe, săli de instruire, laboratoare) precum și dezvoltarea și asigurarea de servicii specializate pentru IMM-urile rezidente (activitate obligatorie).

Beneficiari eligibili, după caz:

 • IMM-uri, Start-up-uri;
 • Microîntreprinderi;
 •  Universități;
 •  Clustere;
 • Autorități publice locale, entități administrator ale structurilor suport pentru afaceri și parteneriate între entitățile enunțate anterior.

OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Tipuri de activități eligibile:

 • Instruire specifică, inclusiv up-skilling și re-skilling, pentru angajații implicați direct în proiectele finanțate prin OS 1.1 și OS 1.3; susținerea accesului la instruire în vederea creșterii capacității echipelor implicate din entitățile de cercetare și inovare sprijinite prin OS 1.1  de a valorifica pentru piață stocul de cunoaștere existent și generat; acțiuni de instruire destinate creșterii capacității actorilor regionali sprijiniți prin OS 1.1 (entități de CDI, Universități, companii) de a coopera în generarea de cunoaștere și inovare; susținerea entităților regionale să participe în comunități de cunoaștere; creșterea capacității entităților de CDI și TT de a valorifica stocul de cunoaștere generat prin cercetare (research valorization).

  Beneficiari eligibili:

 • Cercetători;
 • Antreprenori;
 • Angajați ai entităților sprijinite în operațiunile finanțate prin OS 1.1 (cu excepția întreprinderilor mari) și OS 1.3;
 • Alte entități active în sectoarele de specializare inteligentă regionale, inclusiv cele implicate în procesul de descoperire antreprenorială din Regiunea Centru.

PRIORITATEA 2 – O regiune digitală

1.Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • UE prin FEDR: 68,791,962 euro
 • BS: 12,139,758 euro
 • Total: 80,931,720 euro

2. Rata de cofinanțare: 85 % FEDR și 15% BS;

3. Obiective specifice:

OS 1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Tipuri de activități eligibile:

 • Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – susține dezvoltarea de soluții digitale pentru serviciile publice locale  si sprijin pentru acțiuni de tip smart-city, aplicabile municipiilor pe baza SIDU:  dezvoltarea, testarea și pilotarea de aplicații de e-guvernare sau servicii digitale noi sau semnificativ îmbunătățite; aplicații și soluții de e-guvernare locală și județeană, platforme de gestiune integrată și/sau aplicații de accesare datelor și a documentelor emise de mai multe instituții/servicii locale sau servicii/departamente/compartimente din cadrul aceleiași instituții; platforme pentru managementul integrat al bunurilor publice; soluții care integrează tehnologiile lingvistice bazate pe inteligență artificială (traducere automată, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de analiză a textului, sinteză a vorbirii;
 • Dezvoltarea conceptului de Smart City în municipiile regiunii prin dezvoltarea/testarea/experimentarea de sisteme/platforme/soluții/aplicații pentru susținerea a diverse servicii publice de interes: sisteme și platforme pentru monitorizarea activității în spații/piețe publice, zone de agrement, alte locuri de interes, în vederea reducerii infracționalității și menținerii siguranței publice; aplicații și platforme pentru monitorizarea diferitelor componente ale calității mediului înconjurător etc fără includerea componentelor hard și/sau auxiliare, respectiv echipamente, senzori, diverse obiecte, care presupun implementare. Digitalizarea generală și/sau implementarea sistemelor sau soluțiilor IT în administrația publică, nu fac obiectul intervențiilor acestei priorități;
 • Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă – este sprijinită digitalizarea IMM prin investiții în active corporale și necorporale (echipamente și programe/aplicații/servicii) cu relevanță pentru: transformarea digitală și inovarea modelului de afaceri, care să aibă ca rezultat digitalizarea proceselor interne, a producției, a distribuției și livrărilor, a colectării și analizării datelor; dezvoltarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligență artificială; dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții; paginile web avansate, dinamice, inclusiv cu facilități de magazin online/comerț electronic;   cloud privat; securitatea cibernetică – protecția tranzacțiilor online și a datelor personale.

Beneficiari eligibili:

 • UAT la nivel local și județean;
 • Angajații UAT, organizații private pentru soluții digitale/de tip smart city;
 • IMM-uri.

OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Tipuri de activități eligibile:

 • Dezvoltarea competențelor digitale avansate specifice din cadrul IMM-urilor este o prioritate orizontală care se adresează nevoilor de achiziție de competențe pentru toți actorii implicați, la nivel de proiecte -este prevăzută intervenția complementară de instruire specifică pentru utilizarea noilor instrumente digitale implementate. Această componentă se adresează personalului din companii, în vederea îmbunătățirii utilizării instrumentelor digitale finanțate din OS 1.2 în cadrul Acțiunii Întreprinderi digitale pentru o economie avansată. Activitățile finanțate din OS 1.4 sunt limitate la instruiri specifice pentru personalul/angajații beneficiarilor de finanțare din OS 2, din această prioritate de investiții și vor fi corelate cu achizițiile finanțate prin acest obiectiv.

Beneficiari eligibili:

 • Organizațiile care susțin cursurile de formare.

PRIORITATEA 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

1. Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • UE prin FEDR: 198,715,250 euro
 • BS: 35,067,398 euro
 • Total: 233,782,648 euro

2. Rata de cofinanțare: 85% FEDR și 15% BS

3. Obiective specifice:

OS 2.1: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Tipuri de activități eligibile:

 •  Sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice și creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale  și publice din Regiunea Centru și, ca parte a proiectelor, măsuri ce contribuie la creșterea ponderii de surse regenerabile, inclusiv biomasa în consumul de energie al acestor clădiri, precum și alte măsuri auxiliare (protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea, consolidare structurală etc), complementare investiției de bază și care asigură durabilitatea, siguranța în exploatare și funcționalitatea clădirilor după reabilitarea energetică;
 • Măsuri ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică prin dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de GES), ca parte a proiectelor.

Beneficiari eligibili:

 • Pentru clădiri rezidențiale: UAT din mediul urban;
 • Pentru clădiri publice: UAT-uri din mediul urban și rural;
 • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale, Instituții de învățământ superior de stat din Regiunea Centru.

OS 2.7: Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Tipuri de activități eligibile:

 •  Intervenții ce vizează crearea și sau extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane și care contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității zonelor urbane din Regiunea Centru ; Intervenții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în zonele urbane; Construcția/modernizarea/ extinderea spațiilor verzi, așa cum sunt ele definite în legislația in vigoare; Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea lor în spații verzi și pregătirea pentru alte utilizări; activități care vizează creșterea capacității administrative a autorităților locale (Activități de planificare, elaborare de planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF/ZM, în baza planurilor urbanistice locale, care să identifice nevoile unei zone și investițiile necesare pentru conservarea biodiversității urbane și sau dezvoltarea infrastructurii verzi/albastre –ca parte a proiectelor promovate și în corelare cu SIDU).

Beneficiari eligibili:

 • UAT de tip urban;
 • UAT din zona urbană funcțională/metropolitană;
 • Parteneriate între UAT, inclusiv UAT județ și alte instituții publice centrate sau locale;
 • Asociație de dezvoltare intercomunitară.

PRIORITATEA 4 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă

1. Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • UE prin FEDR: 198,715,250 euro;
 • BS: 35,067,398 euro;
 • Total: 233,782,648 euro.

2. Rata de cofinanțare: 85% FEDR și 15% BS

3.  Obiective specifice:

OS2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Tipuri de activități eligibile:

 • Dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană durabilă, respectiv infrastructuri pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de trasee pietonale, benzi dedicate transportului public, precum si introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc, inclusiv sisteme park & ride in zona de acces în localitatile urbane; achiziții de vehicule ecologice (electrice); dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management trafic, semaforizare inteligentă, aplicații de mobilitate etc.

 Beneficiari eligibili:

 • UAT de tip urban;
 • UAT din zona urbană funcțională/metropolitană;
 • Parteneriate între UAT, inclusiv UAT județ și alte instituții publice centrale sau locale;
 • Asociație de dezvoltare intercomunitară.

PRIORITATEA 5 – O regiune accesibilă

1. Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • UE prin FEDR: 168,031,000 euro;
 • BS: 29,652,530 euro;
 • Total: 197,683,530 euro.

2. Rata de cofinanțare: 85% FEDR și 15% BS

3.  Obiective specifice:

OS 3.2: Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Tipuri de activități eligibile:

 • Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T: modernizarea și extinderea reţelei de drumuri judeţene (inclusiv centuri ocolitoare cu statut de drum județean) care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, inclusiv lucrări de artă, măsuri de siguranță rutieră și ecologice, modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale din interiorul localităților și construirea de piste de biciclete. Obligatoriu modernizarea drumului județean va cuprinde o serie de măsuri suplimentare de siguranța rutieră;
 • Decongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ) prin investiții în construirea și modernizarea de pasaje sau noduri rutiere, pasarele pietonale, șosele de centură, intersecții periculoase etc. în scopul facilitării tranziției către un sistem de transport urban sustenabil: decongestionarea traficului în municipiile reședință de județ și zonele adiacente acestora prin investiții în infrastructura rutieră, prin construirea / modernizarea / upgradarea de drumuri de ocolire / pasaje / noduri rutiere, inclusiv lucrări de artă, măsuri de siguranță rutieră și ecologice – în zona de acces în municipiu.

Beneficiari eligibili:

 • UAT județ și Unități administrativ-teritoriale în parteneriat: județ – municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e), UAT Județ fiind liderul de parteneriat;
 • UAT municipii reședințe de județ.

PRIORITATEA 6 – O regiune educată

1.Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • UE prin FEDR: 54,476,949 euro
 • BS: 38,699,883 euro
 • Total: 93,176,832 euro

2. Rata de cofinanțare: 58% FEDR       42% BS

3.  Obiective specifice:

OS 4.2: Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Tipuri de activități eligibile:

 • Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu – Intervenții în construirea, extinderea, modernizarea, renovarea energetică și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru elevi și profesori, atât pentru spațiile educaționale, spațiile de recreere, (săli de sport, terenuri de sport), dar și spații de cazare, cantine școlare;
 • Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic – Intervenții în modernizare/extindere/construcție/reabilitare a infrastructurii educaționale și dotarea cu echipamente didactice pentru practica elevilor, dotarea laboratoarelor, bibliotecilor, sălilor și terenurilor de sport, cămine, cantine inclusiv renovarea energetică moderată, adaptarea infrastructurii pentru accesul elevilor cu deficiențe/ nevoi speciale;
 • Alte activități care contribuie la creșterea calității educației și a competențelor pentru piața muncii: formarea profesorilor, a maiștrilor, programe comune de formare cu angajatorii, digitalizarea etc.;
 • Creșterea relevanței învățământului terțiar – Intervenții în construirea/reabilitarea/renovarea energetică/modernizarea și dotarea spațiilor educaționale care contribuie la îmbunătățirea calității formării și a competențelor;
 • Crearea condițiilor pentru atragerea de noi studenți: spații de cazare și alte facilități, accesibilizarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, măsuri de incluziune în educație a elevilor cu CES etc.

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale inclusiv de tip județ;
 • Parteneriate între:

o instituții ale administrației publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorității publice locale, desprinse din aparatul Primăriei/ Consiliului Județean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ, derulează proceduri de achiziții publice având personalitate juridică;

o unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare, indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau este arondată unei unități de învățământ cu personalitate juridică;

 • Instituții de învățământ superior.

PRIORITATEA 7 – O regiune cu turism sustenabil

1. Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • UE prin FEDR: 26,264,508 euro
 • BS: 4,634,914 euro
 • Total: 30,899,422 euro

2. Rata de cofinanțare: 85% FEDR și 15% BS;

3. Obiective specifice:

OS4.6. Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Tipuri de activități eligibile:

 • Intervenții în conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor/monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A – restaurarea/reabilitarea/consolidarea, conservarea și punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu și/sau a elementelor ansamblului sitului UNESCO sau a monumentului de clasă A și vor urmări Principiile europene de calitate pentru intervențiile finanțate de UE cu impact potențial asupra patrimoniului cultural elaborate de ICOMOS. Complementar, intervențiile pot viza promovarea diversității culturale, facilitarea accesului la cultură, stimularea capacitării comunității în contextul inițiativelor culturale, modele inovatoare de implicare a comunității sau inovare socială, urmărind un impact pozitiv asupra comunităților locale. Intervențiile vor încuraja integrarea comunităților defavorizate și ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile;
 • Intervenții destinate protejării și valorificării în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare – amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică și creare/modernizare infrastructuri conexe; dezvoltarea infrastructurii publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice (amenajare trasee turistice marcate; trasee de tip via ferrata; amenajare puncte de observare, etc.); construire/reabilitare și dotare de adăposturi și refugii turistice pentru situații de urgență, construirea/reabilitarea și dotarea bazelor Salvamont; amenajarea de  trasee ciclabile marcate corespunzător, creare și extindere infrastructură publică de agrement. Intervențiile pot fi parte a unor proiecte integrate, vor fi adaptate caracteristicilor zonei și reliefului, luând în calcul aspectele de mediu și dezvoltare durabilă, și trebuie să demonstreze contribuția la îmbunătățirea rolului culturii și /sau turismului sustenabil în dezvoltarea economică locală și incluziunea socială;
 • Intervenții în infrastructura și dotarea CA/tabere școlare, vizând atât spațiile de cazare și de pregătire / servire a mesei cât și infrastructura pentru activități educaționale și de recreere (terenuri de sport, alte spații pt. activități sportive, recreative, educative etc). Intervențiile propuse vor include măsuri de încurajare a accesului incluziv al copiilor și tinerilor din grupuri marginalizate  la aceste activități.

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale locale;
 • Parteneriate între:

o UAT locale din mediul rural din regiunea Centru;

o UAT judet;

o Parteneriate intre UAT si unități de cult, cu personalitate juridică,  din cadrul cultelor recunoscute în România și / sau organizații neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) – asociații și fundații constituite;

o Structuri fără personalitate juridică, parte a patrimoniului destinat activității de tineret conform Legii Tinerilor 350/2006.

PRIORITATEA 8- O regiune atractivă

1. Buget defalcat pe surse de finanțare:

 • UE prin FEDR: 157,560,831 euro
 • BS: 27,804,853 euro
 • Total: 185,365,684 euro

2. Rata de cofinanțare: 85% FEDR și 15 % BS

3. Obiective specifice:

O5.1. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

Tipuri de activități eligibile:

 • Pentru domeniul regenerării urbane și securității spațiilor publice se au în vedere următoarele acțiuni: Reabilitarea integrată a spațiilor publice din zone centrale și zone istorice, a spațiilor publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective. Înființarea/ modernizarea/ extinderea spațiilor verzi de mici dimensiuni, spațiilor recreative, zonelor de agreement, locurilor de joacă, centrelor de activități sportive; Instalarea/ extinderea sistemelor de supraveghere video inteligente pot fi de asemenea finanțate dar numai ca parte a proiectelor integrate de regenerare urbană; Modernizarea infrastructurii de iluminat;
 • Pentru conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și infrastructura culturală se au în vedere următoarele acțiuni: Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice; Digitalizarea obiectivelor de patrimoniu restaurate; Acțiuni de creștere/ dezvoltare a capacității administrative a beneficiarilor: dezvoltarea de planuri de conservare/ mentenanță a obiectivelor de patrimoniu și sprijin pentru activitățile de dezvoltare a planurilor de interpretare pentru public;
 • Investiții în infrastructura din domeniul cultural: reabilitarea/ modernizarea/ dotarea spațiilor culturale: muzee, galerii de artă, săli de spectacol, cinematografe, etc. și crearea și dotarea de noi spații culturale multifuncționale adaptate nevoilor de dezvoltare a sectorului cultural; digitalizarea activității de promovare turistică și culturală;
 • În domeniul infrastructurii de turism se au în vedere următoarele acțiuni: Dezvoltarea turismului practicat în staţiuni balneare, inclusiv prin investiții în rețele de captare și transport ape termale, crearea, reabilitarea şi modernizarea bazelor de tratament, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice, amenajarea infrastructurii de agrement, crearea de facilităţi pentru practicarea sportului; Dezvoltarea turismului practicat în staţiuni climaterice şi balneoclimaterice, inclusiv prin amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; Dezvoltarea turismului de agrement, inclusiv prin amenajarea de parcuri tematice; Îmbunătățirea accesului către resursele turistice (ca activitate complementară celorlalte); Promovarea unor nişe turistice inovative.

Beneficiari eligibili:

 • Unitate administrativ-teritorială municiupiu, oraș;
 • Parteneriate, între unitatea administrativ-teritorială municipiu / oraș cu:

o Unitate administrativ-teritorială județ;

o Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii/comune din Zona Urbană Funcțională/zona metropolitană;

o Autoritățile publice centrale;

o Unități de cult din cadrul cultelor recunoscute în România;

o Organizațiile neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) – asociații și fundații constituite în conformitate cu prevederile OUG nr 26/2000.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Dezvoltarea capacităților publice de CDI;

Dezvoltarea capacităților private de CD;

Participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare;

Cluster-e inovative;

Trecerea de la idee la piață;

Parteneriate pentru inovare;

Investiții tehnologice în IMM;

Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi;

Incubatoare și acceleratoare de afaceri;

Instruire specifică, inclusiv up-skilling și re-skilling, pentru angajații implicați direct în proiectele finanțate prin OS 1.1 și OS 1.3;

Comunități digitale pentru o regiune inteligentă;

Dezvoltarea conceptului de Smart City în municipiile regiunii, fără includerea componentelor hard și/sau auxiliare, respectiv echipamente, senzori, diverse obiecte, care presupun implementare;

Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă;

Intervenții ce vizează crearea și sau extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane și care contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității zonelor urbane din Regiunea Centru;

Intervenții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în zonele urbane;

Construcția/modernizarea/ extinderea spațiilor verzi;

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru;

Activități care vizează creșterea capacității administrative a autorităților locale;

Parcuri industriale;

Dezvoltarea competențelor digitale avansate specifice din cadrul IMM-urilor;

Sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice și creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale  și publice din Regiunea Centru;

Dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană durabilă, respectiv infrastructuri pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de trasee pietonale, benzi dedicate transportului public, precum si introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc, inclusiv sisteme park & ride in zona de acces în localitatile urbane; achiziții de vehicule ecologice (electrice);

Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management trafic, semaforizare inteligentă, aplicații de mobilitate etc.

Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T;

Decongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ);

Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu;

Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic;

Creșterea relevanței învățământului terțiar;

Intervenții în conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor/monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A;

Intervenții destinate protejării și valorificării în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare;

Intervenții în infrastructură și dotarea CA/tabere școlare;

Pentru domeniul regenerării urbane și securității spațiilor publice se au în vedere următoarele acțiuni: Reabilitarea integrată a spațiilor publice din zone centrale și zone istorice, a spațiilor publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective; Înființarea/ modernizarea/ extinderea spațiilor verzi de mici dimensiuni, spațiilor recreative, zonelor de agreement, locurilor de joacă, centrelor de activități sportive; Instalarea/ extinderea sistemelor de supraveghere video inteligente pot fi de asemenea finanțate dar numai ca parte a proiectelor integrate de regenerare urbană; Modernizarea infrastructurii de iluminat.

Pentru conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și infrastructura culturală se au în vedere următoarele acțiuni: Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice; Digitalizarea obiectivelor de patrimoniu restaurate; Acțiuni de creștere/ dezvoltare a capacității administrative a beneficiarilor: dezvoltarea de planuri de conservare/ mentenanță a obiectivelor de patrimoniu și sprijin pentru activitățile de dezvoltare a planurilor de interpretare pentru public.

Investiții în infrastructura din domeniul cultural: reabilitarea/ modernizarea/ dotarea spațiilor culturale: muzee, galerii de artă, săli de spectacol, cinematografe, etc. și crearea și dotarea de noi spații culturale multifuncționale adaptate nevoilor de dezvoltare a sectorului cultural; digitalizarea activității de promovare turistică și culturală;

În domeniul infrastructurii de turism <spanArial’,sans-serif”>se au în vedere următoarele acțiuni: Dezvoltarea turismului practicat în staţiuni balneare, inclusiv prin investiții în rețele de captare și transport ape termale, crearea, reabilitarea şi modernizarea bazelor de tratament, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice, amenajarea infrastructurii de agrement, crearea de facilităţi pentru practicarea sportului; Dezvoltarea turismului practicat în staţiuni climaterice şi balneoclimaterice, inclusiv prin amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; Dezvoltarea turismului de agrement, inclusiv prin amenajarea de parcuri tematice; Îmbunătățirea accesului către resursele turistice (ca activitate complementară celorlalte); Promovarea unor nişe turistice inovative.

Rata de cofinantare

Priorități 1-5, 7 și 8: FEDR: 85% FEDR,  Buget de stat: 15%

Prioritatea 6: FEDR: 58% , Buget de stat: 42%

Sinergii și complementarități cu alte programe

Prioritatea 1 – regiune competitivă: POCIDIF 2021-2027, PNRR, Programul pentru Interconectarea Europei, InvestEU, Digital Innovation and Scale-up Initiative, HORIZON EUROPE

Prioritatea 2 – O regiune digitală: POCIDIF 2021-2027, PNRR, Programul pentru Interconectarea Europei, InvestEU, Digital Innovation and Scale-up Initiative

Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul: PNRR, PODD, INTERREG, PTTJ Mureș

Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă: PNRR, Programul Operațional Transport 2021-2027, INTERREG, PTTJ Mureș

Prioritatea 5  – O regiune accesibilă: PNRR, Programul Operațional Transport 2021-2027

Prioritatea 6 – O regiune educată: PNRR,  PO Educație și Ocupare

Prioritatea 7 –  O regiune cu turism sustenabil: PNRR, PODD

Prioritatea 8 – O regiune atractivă: PNRR, INTERREG

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Notificare

Aprobat prin Decizia de punere in aplicare C(2022) 7893/26.10.2022

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent