Skip to main content

Programul Regional București – Ilfov

Programe Regionale

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului „Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar: creșe și preșcolar: grădinițe)”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional București – Ilfov

Status

Urmează

Data deschiderii

10 mai 2024

Buget

17.208.793 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

PRBI2021/1153/8/1/Asistență tehnică

Program de finanţare

Programul Regional București – Ilfov

Status

Inactiv

Data deschiderii

12 decembrie 2023

Tip Apel

Necompetitiv

Apelul P6.2/1/2023 – Infrastructură educațională pentru învațământul primar și secundar

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional București – Ilfov

Status

Inactiv

Data deschiderii

22 ianuarie 2024

Buget

37.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

POR/2016/5/5.2/1/apel istoric 7 regiuni

Program de finanţare

Programul Regional Vest

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programul Regional Sud Muntenia

Programul Regional Sud – Est

Programul Regional Nord-Vest

Programul Regional Nord-Est

Programul Regional Centru

Programul Regional București – Ilfov

Programe Regionale

Status

Inactiv

Data deschiderii

13 septembrie 2017

Buget apel

398.522.800 RON

Tip Apel

Competitiv

POR 2016/6/6.1/1/apel istoric 7 regiuni

Program de finanţare

Programul Regional Vest

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programul Regional Sud Muntenia

Programul Regional Sud – Est

Programul Regional Nord-Vest

Programul Regional Nord-Est

Programul Regional Centru

Programul Regional București – Ilfov

Programe Regionale

Status

Inactiv

Data deschiderii

11 septembrie 2017

Buget apel

3.520.742.500 RON

Tip Apel

Necompetitiv

Descriere program

Rolul Programului Regional București – Ilfov

Programul Regional București-Ilfov care vizează perioada de programare 2021-2027, pentru care Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov îndeplinește rolul de Autoritate de Management, a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. C(2022) 9211/05.12.2022. Viitorii beneficiari în proiectele programului vor putea utiliza un buget total de aproximativ 1.466.464.794 euro, din care 60% din fonduri sunt FEN și 40% provin din contribuția națională.

Buget Total

 • Alocare din partea Uniunii Europene – 586 milioane euro;
 • Alocare buget de stat – 879 milioane euro;
 • Total – 1,4 miliarde euro.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Obiectivul general al programului

Obiectivul strategic general al POR BI 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale din regiune prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor publice, astfel încât acestea să fie capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic și reprezintă suma obiectivelor strategice specifice (OSS) identificate ca fiind cele mai relevante plecând de la provocările sectoriale conturate în analiza nevoilor de dezvoltare și corelate cu documentele locale, regionale, naționale și europene prin care se stabilesc direcții de acțiune strategică.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
 • Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice;
 • Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMMurilor, inclusiv prin investiții productive;
 • Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat;
 • Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice;
 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza unor abordări ecosistemice;
 • Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare;
 • Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon;
 • Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere;
 • Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online;
 • Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane;
 • Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în alte zone decât cele urbane.

Priorități

 • Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
 • Prioritatea 2: O regiune digitalizată
 • Prioritatea 3: O regiune prietenoasă cu mediul
 • Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate ridicata
 • Prioritatea 5: O regiune accesibilă
 • Prioritatea 6: O regiune cu infrastructură educațională modernă
 • Prioritatea 7: O regiune atractivă și incluzivă
 • Asistență tehnică

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Sprijinul start-up-urilor/spin-off-urilor inovatoare;
 • Sprijinul inovării în IMM-uri;
 • Sprijinul inovării prin investiții în active fixe și/sau active necorporale aferente infrastructurilor proprii de cercetare/inovare ale organizațiilor de CDI, inclusiv ale instituțiilor de învățământ superior, în interesul IMM-urilor;
 • Sprijinirea transferului tehnologic în beneficiul IMM-urilor;
 • Susținerea clusterelor;
 • Sprijin pentru transformarea digitală a IMM-urilor;
 • Sprijinul microîntreprinderilor prin investiții în active fixe (corporale și necorporale) în vederea creșterii rezilienței lor pe piață, pe termen mediu și lung;
 • Sprijinul IMM-urilor prin investiții în active fixe și/sau necorporale pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri în vederea internaționalizării;
 • Sprijinul antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale cu impact la nivel regional;
 • Dezvoltarea competențelor;
 • Activități de informare, instruiri etc;
 • Susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local, inclusiv securitate cibernetică, interoperabilitate și/sau intervenții de tip smart-city/smart-village pentru: siguranța publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, iluminat public, bănci de date urbane, sisteme informaționale geografice etc;
 • Investițiile în creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale precum si a celor publice deținute și/sau ocupate de autoritățile locale și centrale și de alte entități care au drept de proprietate/administrare a infrastructurilor publice;
 • Intervenții in eficiență energetică, în mediul urban;
 • Crearea / modernizarea / extinderea  spațiilor verzi ( parcuri, grădini, scuaruri, coridoare verzi ecologice, etc);Crearea de infrastructuri verzi urbane: (acoperișuri verzi, pereți verzi etc.);
 • Investiții în infrastructura de transport care să faciliteze mobilitatea, nemotorizată și nepoluantă vor fi create condițiile unei reduceri semnificative a emisiilor de CO2;
 • Investiții destinate construirii / modernizării / reabilitării / extinderii infrastructurii rutiere în vederea descongestionării / fluidizării traficului (descărcări și pasaje/poduri rutiere, variante ocolitoare, etc);
 • Construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaționale pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar, învățământul primar (inclusiv after school), gimnazial, liceal (non ÎPT) și învățământul special organizat în unități de învățământ speciale, pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv campusuri;
 • Construirea /reabilitarea / modernizarea/ extinderea / echiparea infrastructurii educaționale universitare, inclusiv campusuri;
 • Investiții în infrastructura, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
 • Investiții în conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural;
 • Sprijinirea inițiativelor de dezvoltare urbană integrată;
 • Investiții în infrastructura de agrement ;
 • Asistență tehnică pentru  organizarea și funcționarea ale Autorității de Management și (eventual) Organismului Intermediar,
 • Studii și analize.

Sinergii și complementarități cu alte programe

CERCETARE ȘI INVOVARE, IMM

 • POCIDIF – ce vizează investiții în competitivitate economică prin cercetare și inovare și rețele de mari infrastructuri de CDI;
 • POEO – ce propune spre finanțare adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic;
 • POTJ – ce curpinde activități privind cercetarea și inovarea de promovare a transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători;
 • POS, unde sunt propuse spre finanțare infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și măsuri de tip FSE+ care susțin cercetarea în sănătate;
 • PNS – unde se vor finanța: investițiile pentru creare și dezvoltare de întreprinderi în sectorul agroalimentar pe întreg teritoriul național, activitățile de dezvoltare – inovare pentru a permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței etc;
 • Horizon Europe – care susține creșterea inovării prin sprijinirea abordărilor multisectoriale, care urmărește finanțarea proiectelor capabile să ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, științifice, educaționale și sociale asumate de statele membre;
 • PNRR – coordonarea cu alte inițiative conexe componentei CDI, pentru crearea de sinergii cu activitățile și programele relevante în cercetare inovare la nivel național și regional, în special cu cele care sprijină implementarea de soluții inovatoare, educația și dezvoltarea regional;
 • ERASMUS – crearea de legături cu o gamă cât mai largă de părți interesate, printre care se numără și agențiile descentralizate, organizațiile de cercetare și universitățile, utilizatorii finali și autoritățile publice, îndeosebi în scopul definirii priorităților și a activităților fiecărei inițiative, precum și în scopul asigurării incluziunii.

DIGITALIZARE

 • EUROPA DIGITALĂ – care susține finanțarea îmbunătățirii eficienței și calității serviciilor în domenii de interes public precum justiție, sănătate, protecția consumatorului, administrațiile publice și sprijinirea IMM în adaptarea la schimbările digitale;
 • CEF Digital – care susține dezvoltarea capacităților și a infrastructurii digitale la scară largă în tehnica de calcul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate;
 • HORIZON EUROPE – care sprijină cercetarea, dezvoltarea tehnologică, prezentarea în scop demonstrativ, testarea proiectelor pilot, validarea conceptului, încercării și invovării, inclusiv activitățile de aplicare în practică înainte de comercializare a tehnologiilor digitale inovatoare;
 • Invest EU – sprijin prin intermediul finanțării bazate pe piață, inclusiv pentru realizarea politicilor incluse în acest program;
 • ERASMUS – dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale avansate.

ENERGIE, MEDIU

 • PODD – care promovează eficienţa energetică, reţelele inteligente de energie şi a soluţiilor de stocare;
 • POTJ – care susţine investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse, inclusiv reconversia funcţională a spaţiilor/ terenurilor degradate;
 • ElectricUp – program ce vine în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienţei energetice;
 • FONDUL DE MEDIU – ce susţine proiecte şi programe dedicate protecţiei mediului, precum creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice unități de învățământ;
 • FONDUL DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI ENERGIEI DURABILE – ce susține managementul energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă;
 • PNRR – prin promovarea acţiunilor legate de tranziţia energetică,  exploatarea surselor regenerabile de energie şi eficienţa energetică a clădirilor;
 • GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE – ce finanţează şi proiecte din domeniul energie regenerabilă şi îmbunătăţirea eficienţei energetice;
 • INTERREG – al cărui scop este de a dezvolta capacitatea administrativă şi de găsi, prin acţiuni de cooperare, soluții comune în domenii diverse, inclusiv în domeniul energiei durabile;
 • LIFE- la nivelul sub-programului Tranziția energiei curate, ce vizează dezvoltarea capacităţii de a crea cadrul şi condiţiile pentru tranziţia energetică;
 • FONDUL PENTRU INOVARE – ce vizează implementarea de tehnologii, produse şi procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;
 • FONDUL DE MODERNIZARE – ce finanţează acţiuni privind tranziţia energetică, creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficienţa energetică implicit în construcţii;
 • INVESTEU – care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovarea şi digitalizarea;
 • FONDUL EUROPEAN PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – ce vizează investiţiile de eficienţă energetică şi energie regenerabilă la scară mica, în special în mediul urban, promovate de autorităţile locale;
 • FACILITATEA ASISTENŢĂ EUROPEANĂ PENTRU ENERGIE LOCALĂ – ce oferă asistenţă tehnică pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă implicit în sectorul clădirilor.

TRANSPORT DURABIL

 • POT – care urmărește sprijinirea investițiilor ce vizează îmbunătăţirea transportului multimodal de mărfuri și călători în orașele din România cu peste 100.000 de locuitori;
 • CEF TRANSPORT – al cărui obiectiv principal este finalizarea rețelei TEN T;
 • InvestEU – contribuie la finanţarea investiţiilor in infrastructură durabilă;
 • PNRR – care sprijină acțiuni în ceea ce privește dezolvoltarea și modernizarea  sectorului rutier, feroviar și al transportului cu metroul, elementele de siguranță rutieră. 

EDUCAȚIE

 • POEO – ce se axează pe creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, și  adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii;
 • PROGRAMUL NAȚIONAL STRATEGIC PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ care sprijină învățământul secundar superior cu profil agricol din mediul rural;
 • POIDS – ce include investiții  prin  DLRC  în  infrastructura  educațională  și  măsuri  pentru  combaterea  abandonului  școlar  al elevilor și accesul egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii;
 • POCIDIF –  ce vizează digitalizarea în educație, urmărind investiții  în  echipamentele  de  infrastructură  digitală  necesare  pentru creșterea interoperabilității în domeniul educației și interconectarea bazelor de date educaționale;
 • Programul Erasmus + va oferi oportunități de învățare și mobilitate pentru profesori, elevi, ucenici, tineri și studenți în  vederea dobândirii de care aceștia din urmă a aptitudinilor și competențelor relevante, precum și a capacității de inserție profesională;

DOMENIUL MOBILITATE URBANĂ, TURISM ȘI PATRIMONIU

 • PNS 2021-2027 – finanțări din zona rurală pentru construcția/modernizarea agropensiunilor, parcurilor pentru rulote, campinguri, alte servicii de cazare, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, precum și alte activități turistice care se pot desfășura în mediul rural: turism gastronomic (puncte gastronomice locale), eco-turism etc;
 • Europa  Creativă –  în ceea ce privește atât patrimoniul construit (clădiri ori construcții valoroase prin unicitate, originalitate ori vechime), precum și patrimoniul mobil aflat în muzee;
 • POCIDIF – se axează pe digitalizarea în domeniul cultural (incluzând: echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale, sisteme integrate, mijloace TIC, modele digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată);
 • POIDS – vor fi finanțate acțiuni menite să valorifice/conserve patrimoniul cultural imaterial, să încurajeze turismul și meșteșugurile tradiționale.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent