Skip to main content

Program privind alimentarea cu apă și canalizare

Loading

Apeluri

Ghidul Programului Apă Canal

Program de finanţare

Program privind alimentarea cu apă și canalizare

Status

Inactiv

Data deschiderii

05 aprilie 2024

Buget apel

1.500.000.000 RON

Descriere program

Buget Total

În cadrul sesiunii de finanțare din 2021 pentru Programul privind alimentarea cu apă și canalizarea (anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, pe tipuri de Proiecte) s-a alocat un buget de 500 milioane lei, pentru finanțarea sistemelor de alimentare cu apă, a celor pentru colectarea apelor uzate și a stațiilor de tratare/epurare a apei.

Instituția finanțatoare

Administrația Fondului pentru Mediu (organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor)

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU – CANALIZARE (afm.ro)

Obiectivul general al programului

Scopul Programului îl constituie:

 • asigurarea că apa distribuită prin rețelele de alimentare se încadrează în prevederile reglementărilor în vigoare;
 • asigurarea că evacuările de ape uzate epurate în stațiile de epurare și managementul nămolului rezultat din stațiile de epurare se încadrează în prevederile reglementărilor în vigoare;
 • protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător;
 • creșterea gradului de conectare la infrastructura de apă și apa uzată a populației.

Obiectivele Programului sunt:

 • îmbunătățirea protecției mediului și asigurarea sănătății populației prin  efectuarea de investiții în infrastructura de apă și apă uzată;
 • îndeplinirea obligațiilor asumate de  România prin Aquis-ul comunitar.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul proiectului se vor finanța următoarele tipuri de investiții:

 • captări de apă din surse subterane sau de suprafață, în vederea alimentării cu apă a comunităților locale;
 • stații de tratare a apei;
 • rețele de alimentare cu apă;
 • stații de epurare a apelor uzate;
 • rețele de canalizare și colectoare de transport a apei uzate;
 • alte obiecte tehnologice ale infrastructurii de apă și apă uzată (stații de pompare, rezervoare etc).

De asemenea, sunt eligibile și următoarele activități:

 • achiziția de echipamente și dotări pentru efectuarea de analize pentru monitorizarea continuă a calității apelor tratate, uzate și a apelor epurate;
 • realizării studiilor de teren (topografice, hidrogeologice și geotehnice – în procent de maximum 1% din investiția de bază);
 • activități de proiectare (elaborarea și/sau reactualizarea studiilor de fezabilitate, elaborarea și/sau reactualizarea proiectelor tehnice, consultanță privind proiectul – în procent de maximum 7% din investiția de bază);
 • achiziția de active corporale, dacă activele sunt noi.

Rata de cofinanțare

Sumele (granturile) se vor asigura din bugetul Fondului pentru Mediu. Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului și fără a se depăși suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finanțare.

Suma maximă care poate fi acordată este între 4 și 15 milioane lei pentru fiecare proiect, după cum urmează:

Pentru o investiție nouă:

 • localitate mai mică de 3.000 locuitori: 7 mil. lei;
 • localitate între 3.000 – 10.000 locuitori: 9 mil lei;
 • localitate între 10.001 – 20.000 locuitori: 13 mil lei;
 • localități mai mari de 20.000 locuitori: 15 mil lei.

Pentru extinderi sau modernizări:

 • localitate mai mică de 3.000 locuitori: 4 mil. lei;
 • localitate între 3.000 – 10.000 locuitori: 6 mil lei;
 • localitate între 10.001 – 20.000 locuitori: 8 mil lei;
 • localități mai mari de 20.000 locuitori: 10 mil lei.

În cazul în care o investiție presupune mai multe tipuri de investiții, cuantumul maxim al finanțării acordate va fi aferent tipului de investiție care are valoare majoritară din valoarea totală a investiției.

Sinergii și complementarități cu alte programe

În prezent infrastructura de apă și apă uzată este insuficientă și inadecvată în raport cu cerințele de  conformare cu directivele  de mediu și pentru asigurarea adecvată a calității vieții.

România și-a asumat prin Tratatul de Aderare la UE implementarea Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate.

Măsurile de investiții finanțate din Fondul de Mediu contribuie, alături de cele care se vor dezvolta prin PNRR, în cadrul „Pilonului I Tranziție verde”, prin PODD, în cadrul obiectivului specific de „Promovare a managementului durabil al apei” din cadrul Priorității 2 „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară”, prin PNDL (Programul național de dezvoltare locală) și PNDR (Programul Național de dezvoltare rurală) sau PNS 2021-2027 la conformarea României cu prevederile acestor directive europene.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent