Skip to main content

PROGRAM NAȚIONAL ÎMPĂDURIRI

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Programul se finanțează de Administrație Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevăzute cu această destinație prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Suma alocată în cadrul sesiunii de finanțare din 2021 pentru Programul Împăduriri este de 200 milioane lei.

Instituția finanțatoare

Administrația Fondului pentru Mediu (organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor)

https://www.afm.ro/impaduriri_ghid_finantare.php

Obiectivul general al programului

Obiectul Programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor.

Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin extinderea suprafeței împădurite la nivel național, ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor degradate, menținerea biodiversității și dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice și sociale ale pădurilor.

Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecție a mediului de interes general:

 • îmbunătățirea calității aerului;
 • refacerea și îmbunătățirea calității solului;
 • refacerea echilibrului hidrologic;
 • asigurarea permanenței și stabilității biodiversității;
 • combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei și limitarea deșertificării;
 • protecția solului, diminuarea intensității proceselor de degradare a terenurilor și ameliorarea progresivă a capacității de producție a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;
 • asigurarea standardelor de sănătate a populației și protecția colectivităților umane împotriva factorilor dăunători, naturali și antropici;
 • îmbunătățirea aspectului peisagistic.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Curățarea terenului de vegetație ierboasă și lemnoasă prin tăierea manuală și/sau mecanică a vegetației existente.
 • Pregătirea terenului și a solului în vederea împăduririi: nivelări, terasări, drenaje, desecări, cleionaj, garnisaj, scarificat, arat, discuit, grăpat.
 • Achiziționarea puieților forestieri din surse autorizate și în conformitate cu standardele de calitate a puieților.
 • Cheltuieli privitoare la înființarea plantației.
 • Lucrări de prevenire și combatere a bolilor și dăunătorilor, executarea controlului anual al regenerărilor – inventarierea anuală, confecționarea și amplasarea bornelor pentru controlul anual al culturilor, înființarea de gard viu pentru protecție, conform Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor, lucrări de irigare a culturilor.
 • Lucrări pedoameliorative: aplicarea de amendamente și administrarea îngrășămintelor organice și/sau chimice.
 • Lucrări silvotehnice specifice de întreținere a plantației (mobilizarea manuală și mecanizată a solului, înlăturarea de specii ierboase și lemnoase) și completări curente prevăzute de Normele tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate.
 • Elaborarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice necesare realizării investițiilor, (numai pentru solicitanții ale căror proiecte au fost aprobate în vederea finanțării), în limita a maximum 3% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;  cheltuieli diverse și neprevăzute, în limita a maximum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile; cheltuieli pentru organizare de șantier, în limita a maximum 5% în valoarea cheltuielilor eligibile; asigurarea asistenței tehnice (persoană fizică atestată pentru lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic, conform legii).
 • Taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace.
 • Asigurarea pazei plantației înființate pe toată durata implementării proiectului.
 • Împrejmuirea perimetrului de ameliorare și șanț de minim sanitar.
 • Cheltuielile efectuate pentru realizarea, instalarea și întreținerea panoului de informare.

Rata de cofinanțare

Finanțarea se acordă în proporție de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Se întâlnesc sinergii și complementarități cu programul comunitar LIFE, atât în cadrul programului de Mediu (cu ambele subprograme, Natură și biodiversitate și Economia circulară și calitatea vieții) cât și în cel privind Politicile climatice, respectiv Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea).

Componenta de politică pentru infrastructura sustenabilă a Fondului InvestEU în domeniul mediului și schimbărilor climatice vizează, în special, investiții care contribuie la implementarea planurilor și a programelor impuse de acquis-ul Uniunii referitor la calitatea aerului, apă, deșeuri și natură, contribuind, împreună cu programul național „Împăduriri” la consolidarea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor aferente, inclusiv prin sprijinirea naturii și a biodiversității prin proiecte de infrastructură verde și albastră și la o dezvoltare urbană, rurală și costieră durabilă.

Investițiile  în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor cuprinse în submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite a Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), care vor fi continuate prin Planul Național Strategic PAC post 2020 contribuie, alături de PN Împăduriri la creșterea suprafeței ocupate de păduri la nivel național și finalizarea lucrărilor necesare de înființare și de întreținere a plantațiilor.

De asemenea, măsurile finanțate în cadrul programului „Împăduriri” completează măsurile propuse prin PNRR, POR, POTJ, PNDR sau PODD privind protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului, reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate, îmbunătățirea mediului urban și periurban și prevenirea, combaterea și gestionarea riscului de deteriorare a fondului forestier și de refacere a echilibrului ecologic.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent