Skip to main content

Program Interreg VI-A România-Ungaria

Loading

Apeluri

Interreg VI-A România-Ungaria lansează primul apel de proiecte

Program de finanţare

Program Interreg VI-A România-Ungaria

Status

Inactiv

Data deschiderii

28 iunie 2023

Buget

42.817.554 EUR

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Despre program

Programul Interreg VI-A România-Ungaria, ce va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

ARIA ELIGIBILĂ
România: 4 județe – Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș
Ungaria: 4 județe – Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád-Csanád

STRATEGIA PROGRAMULUI
Obiectivul strategic al programului vizează realizarea de intervenții integrate cu caracter transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialului comun și abordării provocărilor comune.

Buget total

Pentru noua perioadă de programare, Programul Programul Interreg VI-A România-Ungaria are un buget total de 175.940.025 de euro. Alocarea financiară din partea FEDR este de 140.752.020 de euro (80%), iar restul de 20% (35.188.005 de euro) provine din bugetul României și Ungariei.

Categorii tematice

 • O Europă mai conectată;
 • O Europă mai aproape de cetăţeni;
 • O Europă mai verde;
 • O Europă mai socială și incluzivă.

Obiectivul general al programului

Dezvoltarea durabilă a ariei de graniță dintre cele două țări prin finanțarea unor proiecte comune.

Obiective specifice

Prioritatea 1:
Obiectiv Specific 2.2 – Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia;
Obiectiv Specific 2.4 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice;
Obiectiv Specific 2.7 – Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare.

Prioritatea 2:

Obiectiv Specific 4.5 – Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate;
Obiectiv Specific 4.6 – Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

Prioritatea 3:
Obiectiv Specific Interreg 6.3 – Consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale.
Sunt vizate 2 tipuri de proiecte: proiecte people-to-people, în cadrul obiectivului specific Interreg, respectiv proiecte normale, în cadrul celorlalte obiective specifice. Perioada de implementare pentru proiectele people-to-people este de 12 luni, în timp ce, pentru proiectele normale, aceasta este de până la 30 de luni.
Proiectele care nu au componentă de infrastructură sau prevăd investiții în infrastructură pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construcție, vor avea termen de depunere de 3 luni de la lansarea apelului, în timp ce proiectele cu componentă de infrastructură care necesită obținerea autorizației de construcție vor avea termen de depunere de 6 luni de la lansarea apelului. Acestea din urmă vor depune împreună cu cererea de finanțare, ca document suport, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Actualizarea Planului de gestionare a riscului de inundații din Dunăre (DFRMP);
 • Punerea în aplicare a măsurilor structurale și nestructurale legate de gestionarea riscului de inundații (acțiuni pilot / strategii comune);
 • Creșterea pregătirii și rezilienței comunităților împotriva inundațiilor (instruiri, evenimente de sensibilizare), inclusiv implicarea tinerilor și abordarea integrată a egalității de gen în acțiunile de protecție civilă;
 • Promovarea gestionării durabile a zonelor inundabile, inclusiv a infrastructurii ecologice;
 • Promovarea planificării gestionării la nivel de bazin pe probleme specifice (de exemplu, gheața pe râuri);
 • Acțiuni pilot / demonstrative;
 • Instruire, capacități de dezvoltare și proceduri pentru o mai bună pregătire a gestionării dezastrelor, inclusiv implicarea tinerilor și a femeilor în acțiuni de protecție civilă;
 • Identificarea soluțiilor inovatoare pentru a sprijini gestionarea dezastrelor (instrumente IT, VR, aplicații mobile etc.) (acțiuni pilot);
 • Consolidarea rezilienței autorităților naționale / regionale (acest tip de intervenție prevede ca o abordare armonizată și standardizată să fie dezvoltată la nivel transfrontalier și apoi aplicată la nivel regional național) (acțiuni pilot / strategii comune);
 • Sprijinirea planificării operative a gestionării inundațiilor pe bazinele hidrografice transfrontaliere și armonizarea activelor disponibile (acțiuni pilot / strategii comune);
 • Acordarea de sprijin pentru evaluarea riscurilor (de exemplu, identificarea pericolelor, evaluarea consecințelor, caracterizarea riscurilor și incertitudinilor) la nivel regional, național sau macroregional și instruire și schimb de experiență conexe;
 • Sprijinirea monitorizării și studiului diferitelor riscuri de mediu;
  Armonizarea strategiilor de adaptare la schimbările climatice și a planurilor de acțiune pentru îmbunătățirea colaborării internaționale și coordonarea activităților din regiunea Dunării;
 • Explorarea efectelor directe ale schimbărilor climatice și implementarea măsurilor de atenuare și adaptare în planurile de gestionare a riscurilor de mediu (strategii comune);
 • Îmbunătățirea cooperării în ceea ce privește utilizarea datelor și proiecțiilor privind schimbările climatice de la Copernicus Climate Change Service (C3S) și baza sa de date climatice (CDS), inclusiv formarea și schimbul de experiență în aceste domenii;
 • Cercetări în domeniul adaptării la schimbările climatice, inclusiv promovarea parteneriatelor între cercetarea academică și ONG-urile de tineret care activează în domeniul mediului;
 • Sprijinirea măsurilor naturale (mici) de reținere a apei;
 • Acțiuni pilot / demonstrative;
 • Instruire (învățare fizică și e-learning), schimb de bune practici, dezvoltare de capacități pentru o mai bună înțelegere a avantajelor utilizării surselor de energie regenerabilă adaptate nevoilor diferitelor grupuri (politico-legislativ, tehnic, public, tineret și femei etc.);
 • Încurajarea generării de proiecte transfrontaliere legate de răspândirea utilizării durabile a surselor de energie regenerabilă;
 • Instruire (învățare fizică și e-learning), schimb de bune practici, dezvoltare de capacități pentru adoptarea soluțiilor de energie regenerabilă adaptate nevoilor diferitelor grupuri de părți interesate (politico-legislativ, tehnic, public, tineret și femei etc.);
 • Proiecte de energii regenerabile privind potențialul ridicat geotermal / fotovoltaic / eolian / biomasă al ariei de program (acțiuni pilot);
 • Cartografierea surselor de energie regenerabilă, evaluarea barierelor și elaborarea de strategii comune pentru acțiuni coordonate pe piața energiei;
 • Elaborarea masterplanului zonelor de frontieră Natura2000 sau a zonelor sensibile pentru concentrarea pe identificarea punctelor fierbinți de biodiversitate, stabilirea comună a obiectivelor de conservare, identificarea siturilor prioritare pentru restaurare și măsuri pentru integrarea biodiversității;
 • Proiecte de sprijinire a utilizării durabile a ariilor protejate pentru a spori sprijinul și sentimentul de apartenență al localnicilor, precum evenimente (atelier, conferință); raport despre cele mai bune practici (studii de caz); ateliere / excursii de studiu;
 • Elaborarea și/sau punerea în aplicare de planuri de acțiune de conservare și/sau planuri de gestionare pentru speciile umbrelă pe cale de dispariție din ariile protejate Natura2000;
 • Elaborarea și/sau punerea în aplicare de planuri de acțiune de conservare și/sau planuri de gestionare axate pe anumite aspecte de conservare a speciilor;
 • Dezvoltarea și aplicarea celor mai adecvate metode pentru prevenirea și controlul speciilor invazive și gestionarea căilor lor prioritare în zonele de frontieră (acțiuni pilot);
 • Măsuri de refacere a ecosistemelor invadate (acțiuni pilot);
 • Instruiri, consolidarea capacităților și sensibilizarea cu privire la conservarea biodiversității;
 • Conservarea și restaurarea biodiversității și stabilirea și îmbunătățirea infrastructurii ecologice (acțiuni pilot);
 • Construirea de facilități ecologice și permanente de recreere (acțiuni pilot);
 • Promovarea serviciilor de ecosistem pentru evaluarea progresului activităților de promovare și conservare a biodiversității (acțiuni pilot);
 • Consolidarea capacităților, formarea și sensibilizarea cu privire la infrastructura albastră și verde;
 • Dezvoltarea utilizării Evaluărilor Strategice de Mediu pentru factorii de decizie cu integrarea infrastructurii albastre și verzi în documentele de planificare;
 • Stabilirea de acțiuni de cooperare dintre abordările Strategiilor Macro;
 • Regionale în stabilirea conectivității ecologice și a infrastructurii verzi.

Sinergii și complementarități

Programele Operaționale din România și Ungaria (spre exemplu, pentru partea română: programele operaționale regionale, Programul Sănătate, Programul Dezvoltare Durabilă, Program Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Programul Educație și Ocupare, Program Tranziție Justă, Programul Incluziune și Demnitate Socială, Program Transport, etc.)
Programele Interreg (Dunărea, HUSKROUA, România-Serbia, Bazinul Mării Negre, România-Bulgaria, Interact, URBACT, ESPON, Europa etc.)

Rată de cofinațare

Programele Operaționale din România și Ungaria (spre exemplu, pentru partea română: programele operaționale regionale, Programul Sănătate, Programul Dezvoltare Durabilă, Program Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Programul Educație și Ocupare, Program Tranziție Justă, Programul Incluziune și Demnitate Socială, Program Transport, etc.)
Programele Interreg (Dunărea, HUSKROUA, România-Serbia, Bazinul Mării Negre, România-Bulgaria, Interact, URBACT, ESPON, Europa etc.)

Calendar estimativ al lansărilor

Calendarul estimativ al lansărilor de apeluri poate fi consultat aici

Contact

Oradea Regional Office for Cross-Border Cooperation (BRECO)
Adresa: Oradea, Calea Armatei Române, No.1/A, 410087
e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro
Mobil: 0040 259 473 174

Punct de lucru Timişoara
Cosmina MIREA
Adresa: Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5,
300054, Timişoara, România, Etaj 3 – Mansardă (click pentru hartă)
Mobil: 0040 756 046 663
e-mail: cosmina.mirea@brecoradea.ro

Punctele de informare din Ungaria:

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Punct de informare în Nyiregyháza
FEKETE Viktor
Addresa: piața Hősök 5, 4400 Nyíregyháza
Mobil: (0036)-30-355-0434
Telefon fix: (0036)-42-508-050
E-mail: fekete.viktor@szechenyiprogramiroda.hu

Hajdú-Bihar

Punct de informare în Debrecen
RÁCZ Edit
Addresa: strada Piac 54, H-4024 Debrecen
Mobil: (0036)-30-355-0563
E-mail: racz.edit@szechenyiprogramiroda.hu

Békés

Punct de informare în Békescsaba
dr. SZÁSZ Matilda
Addresa: H-5600 Békéscsaba, strada Gyulai nr. 1.
Mobil: (0036)-20-376-3307
E-mail: szasz.matilda@szechenyiprogramiroda.hu

Csongrád-Csanád
Punct de informare în Szeged
VIDOVENYECZ Éva
Addresa: H-6722 Szeged, strada Szentháromság 34. II. fl.
Mobil: (0036)-20-379-8001

E-mail: vidovenyecz.eva@szechenyiprogramiroda.hu

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent