Skip to main content

Program Interreg IPA România-Serbia

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Despre program

Programul Interreg IPA România-Serbia a fost primul Program Interreg IPA, din UE, care a fost aprobat de Comisia Europeană, la 19 iulie 2022.  Programul include trei județe din România (Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți), precum și șase raioane din Serbia (Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski și Podunavski).

În perioada de programare 2021-2027, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației acționează ca Autoritate de Management pentru Programul Interreg IPA România-Serbia, care va avea un buget total de 87.725.681 EUR și va finanța proiecte privind protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice, sănătate și educație, turism și cultură și managementul frontierelor.

Finanțarea acestor priorități va fi 85% din Instrumentul de asistență de preaderare (IPA III), 13% cofinanțare de la bugetul de stat al României și 2% ca contribuție proprie a beneficiarilor români. Beneficiarii sârbi vor oferi o cofinanțare de 15% ca propria contribuție.

 

Buget total

Programul Interreg IPA România Serbia beneficiază de o finanțare totală de 87.725.681 EUR

Categorii tematice

 • O Europă mai ecologică
 • O Europă mai socială
 • O mai bună guvernare a cooperării

Obiective specifice

Prioritatea 1:

 • Sporirea protecției și conservării naturii, biodiversității și infrastructurii verzi (ecologice), inclusiv în zonele urbane și reducerea tuturor formelor de poluare;
 • Promovarea energiei regenerabile în concordanță cu Directiva UE 2018/2002 pentru energie regenerabilă, inclusiv criteriile de sustenabilitate stabilite în aceasta;
 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de calamitate și reziliență, luând în considerare abordări bazate pe ecosistem.

Prioritatea 2:

 • Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și bazate pe inclusivitate în educație, instruiere și învățare pe parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin dezvoltarea rezilienței la educația și instruirea la distanță si on-line;
 • Asigurarea accesului egal la servicii de sănătate și dezvoltarea rezilienței sistemelor de sănătate, înclusiv îngrijire primară și promovarea tranziției către îngrijirea bazată pe comunitate și familie;
 • Sporirea rolului culturii și turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

Prioritatea 3:

 • Sporirea capacității instituționale a autorităților publice, în particular a celor cu atribuții într-un teritoriu specific și a terților implicați.

Prioritate

P1 – Protecția mediului și managementul riscurilor
P2 – Dezvoltare economică și socială
P3 – Creșterea capacității managementului frontierelor

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități eligibile propuse:

1.1 Protecția mediului și managementul riscurilor – Sporirea protecției și conservării naturii, biodiversității și infrastructurii verzi (ecologice), inclusiv în zonele urbane și reducerea tuturor formelor de poluare:

 • Investiții în domeniul resurselor naturale, al ecosistemelor și al biodiversității, inclusiv tehnologii pentru protecția mediului;
 • Punerea în aplicare a măsurilor de reducere a poluării și de sensibilizare (de exemplu, prevenirea deșeurilor, colectarea și tratarea, sortarea și măsurile 5R, precum și stimularea reutilizării și a economiei circulare);
 • Investiții în activități dedicate controlului poluării și reabilitării râurilor și a terenurilor industriale dezafectate;
 • Investiții în activități dedicate reabilitării siturilor industriale și a terenurilor contaminate, sprijin pentru închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri neconforme și ilegale;
 • Investiții în măsuri privind calitatea aerului (de exemplu: rețele de monitorizare a calității aerului) și măsuri de reducere a zgomotului;
 • Investiții în infrastructura verde, în special în zonele urbane (de exemplu, gestionarea apelor pluviale, sisteme de drenaj urban durabile (SUSDS), străzi verzi, acoperișuri verzi, pavaje permeabile/poroase, păduri urbane, răcirea naturală a clădirilor, detenția subterană, cisternele și butoaiele de ploaie și infrastructura albastră și/sau verde);
 • Strategii și planuri de acțiune comune care abordează problema poluării, a protecției naturii și a biodiversității ;
 • Testarea de noi instrumente, instrumente, experimente, transferul de soluții între părțile interesate și creșterea cooperării transfrontaliere în domeniul biodiversității, protecției naturii, infrastructurii verzi și reducerii poluării.

1.2 Protecția mediului și managementul riscurilor – Promovarea energiei regenerabile în concordanță cu Directiva UE 2018/2002 pentru energie regenerabilă, inclusiv criteriile de sustenabilitate stabilite în aceasta:

 • Soluții dezvoltate prin „acțiuni pilot” comune în domeniul energiei regenerabile (de exemplu, energie eoliană, solară, geotermală).

1.3 Protecția mediului și managementul riscurilor – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

 • Investiții în măsuri de eficiență energetică în ceea ce privește infrastructura publică;
 • Promovarea măsurilor de eficiență energetică și de utilizare eficientă a resurselor, proiecte demonstrative și inițiative de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici;
 • Investiții în măsuri de sprijin pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici.

1.4 Protecția mediului și managementul riscurilor – Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de calamitate și reziliență, luând în considerare abordări bazate pe ecosistem:

 • Restaurarea zonelor naturale (de exemplu, păduri, maluri de râu) pentru a preveni inundațiile și alunecările de teren;
 • Dezvoltarea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare, inclusiv refacerea siturilor Natura 2000 pe partea română și a ariilor naturale protejate echivalente pe partea sârbă;
 • Împădurirea și reîmpădurirea (de exemplu, păduri de protecție) a zonelor vulnerabile la inundații și alunecări de teren;
 • Elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor și abordărilor bazate pe ecosistem legate de adaptarea la schimbările climatice;
 • Măsuri legate de prevenirea și managementul riscurilor legate de climă, cum ar fi: incendii, furtuni, secetă;
 • Prevenirea și managementul riscurilor naturale nelegate de climă (de exemplu, cutremurele) și a riscurilor legate de activitățile umane (de exemplu, accidentele tehnologice), protecția civilă și sistemele și infrastructurile de management al dezastrelor;
 • Elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor de sensibilizare și a produselor de formare în domeniul mediului și al pregătirii pentru situații de urgență, inclusiv pentru copii/tineri, pentru a răspunde la situații de urgență;
 • Realizarea de lucrări comune pentru prevenirea inundațiilor pe fluviul Dunărea, pe afluenții săi și în bazinul Dunării, de preferință cu soluții bazate pe natură;
 • Strategii și planuri de acțiune comune pentru prevenirea riscurilor naturale și pentru consolidarea adaptării la schimbările climatice;
 • Elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri de sensibilizare în domeniul schimbărilor climatice;

2.1 Dezvoltare economică și socială – Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și bazate pe inclusivitate în educație, instruire și învățare pe parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin dezvoltarea rezilienței la educația și instruirea la distanță si on-line:

 • Elaborarea de proceduri de lucru, platforme comune, evenimente comune pentru educație și formare online;
 • Măsuri de dezvoltare a aptitudinilor și competențelor de înaltă tehnicitate;
 • Măsuri comune pentru îmbunătățirea legăturii dintre piața muncii și sistemul de educație și formare profesională;
 • Schimbul de bune practici sau de orientări în domeniul îmbunătățirii accesului și a calității educației, formării și învățării pe tot parcursul vieții la nivel transfrontalier;
 • Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor acțiuni comune pentru a sprijini adaptarea tinerilor la nevoile pieței (de exemplu, competențe digitale);
 • Investiții în dotări ale unităților de învățământ și de formare profesională;
 • Investiții în soluții IT comune care vor facilita educația și formarea online;
 • Investiții în infrastructura și serviciile de formare, inclusiv în învățământul tehnic și profesional și în învățarea pe tot parcursul vieții.

2.2 Dezvoltare economică și socială – Asigurarea accesului egal la servicii de sănătate și dezvoltarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv îngrijire primară și promovarea tranziției către îngrijirea bazată pe comunitate și familie:

 • Punerea în aplicare a măsurilor de îmbunătățire a accesibilității și eficienței serviciilor de asistență medicală și de îngrijire socială pe termen lung la nivel transfrontalier;
 • Elaborarea și punerea în aplicare a acțiunilor de sprijinire a digitalizării în domeniul sănătății și a activelor mobile din domeniul sănătății;
 • Elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri de îmbunătățire a eficacității accesibilității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • Investiții în construcția/renovarea/dotarea unităților sanitare (inclusiv laboratoare);
 • Achiziționarea de echipamente de înaltă tehnologie pentru susținerea serviciilor de telemedicină;
 • Investiții în îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală și de îngrijire pe termen lung pentru persoanele în vârstă;
 • Elaborarea unor proceduri de lucru comune, a unor platforme comune, a unor strategii comune pentru a face față amenințărilor medicale transfrontaliere;
 • Schimb de know-how și activități de consolidare a capacităților (cursuri de formare comune, conferințe, ateliere de lucru).

2.3 Dezvoltare economică și socială – Sporirea rolului culturii și turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială:

 • Elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor de dezvoltare și promovare a activelor și serviciilor turistice durabile;
 • Elaborarea și implementarea de măsuri de protecție, dezvoltare și promovare a patrimoniului natural și a eco-turismului, a turismului sportiv/cicloturismului/ drumețiilor;
 • Elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor de protecție, dezvoltare și promovare a patrimoniului cultural și a serviciilor culturale;
 • Investiții în regenerarea fizică a obiectivelor culturale și turistice, în scopul includerii acestora în circuitul turistic și/sau cultural;
 • Acțiuni comune în domeniul dezvoltării de servicii turistice și culturale durabile.

3.1 Creșterea capacității managementului frontierelor – Sporirea capacității instituționale a autorităților publice, în particular a celor cu atribuții într-un teritoriu specific și a terților implicați:

 • Elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor de consolidare a capacităților instituționale pentru îmbunătățirea serviciilor în domeniul gestionării frontierelor;
 • Schimbul de experiență, orientări și proceduri pentru îmbunătățirea evaluării, prevenirii, pregătirii și reacției în caz de pandemii și boli infecțioase emergente;
 • Formări comune ale personalului poliției de frontieră, precum și schimburi de bune practici și de know-how în domenii de activitate specifice;
 • Elaborarea de politici și strategii comune în domeniul gestionării frontierelor;
 • Investiții în infrastructură și echipamente pentru supravegherea și controlul eficient al frontierelor și pentru gestionarea migrației;
 • Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor soluții inovatoare care utilizează tehnologii de ultimă generație și sisteme IT la scară largă pentru a îmbunătăți interoperabilitatea, securitatea, confortul, timpii de așteptare și rentabilitatea;
 • Elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri de reducere a vulnerabilității frontierei și de garantare a unei gestionări sigure, securizate și funcționale a frontierelor;
 • Având în vedere faptul că proiectele din cadrul ISO1 dedicate consolidării capacității instituționale a autorităților publice implicate în gestionarea frontierelor au o gamă foarte limitată de solicitanți adecvați cu competențele legale de a realiza proiecte eficiente și eficace în acest domeniu, această prioritate va fi implementată exclusiv printr-un proiect de importanță strategică selectat de către grupul de lucru comun în timpul procesului de programare.

Rată de cofinanțare

Rata cofinanțare UE: 85%

Sinergii și complementarități

 • Strategia europeană pentru regiunea Dunării (SUERD);
 • Strategia europeană pentru regiunea adriatică și ionică (EUSAIR);
 • Strategia pentru Balcanii de Vest;
 • Agenda teritorială 2030;
 • Carta de la Leipzig;
 • Fondul de Securitate Internă.

La nivel național, Programul trebuie să creeze complementarități și sinergii cu Programele Operaționale Regionale Vest și Sud-Vest, Programul de Dezvoltare Durabilă, Programele de Reducere a Sărăciei și Sănătate, în domeniile sănătății, educației, eficienței energetice, biodiversității și riscurilor legate de schimbările climatice, turismului și patrimoniului cultural.

Informații actualizate despre program

Pentru informații actualizate privind stadiul Programului, accesați Portalul de Date Deschise de Coeziune al CE.

 

Documente

Documentele programatice ale Programului Interreg România-Serbia pot fi consultate aici

Calendar estimativ al lansărilor

Calendarul estimativ poate fi consultat aici

 

Documente programatice

Documentele programatice pot fi consultate aici.

Contact

1. Punct de contact România

Joint Secretariat
helpdesk@brct-timisoara.ro
+40356426360
Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara, 5 Proclamatia de la Timisoara Street, 1st floor, 300054, Timisoara, Romania.

2. Punct de contact Serbia

JS Antenna in Serbia
stana.babic@mei.gov.rs
biljana.guzina@mei.gov.rs
+381(0)23515965
+381 60 315 99 00
+381656693770
Makedonska 11 street, 23000 Zrenjanin, Serbia.

 

 

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent