Skip to main content

Programul Organizații de cercetare performante

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Scop

Îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor de cercetare de drept public, prin susținerea și dezvoltarea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional, precum și a capacității de transfer a unor rezultate aplicabile.

Obiectivele programului

a) susținerea planurilor de dezvoltare instituțională in vederea creșterii performanțelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor și colectivelor de cercetare;
b) susținerea competențelor naționale din instituții de cercetare in domeniile de specializare inteligentă;
c) dezvoltarea capacității proprii a organizațiilor publice de cercetare în următoarele direcții: valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare; acordarea de asistență tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare; inițierea și dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat; creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional; adoptarea de practici specifice științei deschise.

Indicatori de rezultat

a) număr de parteneriate internaționale consolidate/dezvoltate;
b) număr de mecanisme de finanțare dezvoltate (granturi interne, concursuri studenți și altele asemenea);
c) număr de laboratoare de tip living lab/fab lab create;
d) număr de studenți/doctoranzi sprijiniți;
e) număr de evenimente de comunicare și popularizare a științei organizate;
f) instituții finanțate cu planuri strategice îmbunătățite/competitive.

Tipuri de proiecte

Scop: Susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională pentru universitățile de stat, institutele naționale de cercetare – dezvoltare (INCD – uri) din România și institutele Academiei Române, in vederea creșterii capacității și performanței instituționale.

Obiective specifice:

a) implementarea planului strategic de dezvoltare instituțională în vederea îmbunătățirii performanțelor de cercetare, dezvoltare și inovare, în domeniul de activitate;
b) valorificarea infrastructurii de cercetare existentă, prin creșterea gradului de utilizare și deschiderea accesului către operatori din mediul public și privat;
c) susținerea activităților de cercetare-dezvoltare ale studenților;
d) dezvoltarea capacității de inovare și antreprenoriat la nivel instituțional și individual;
e) consolidarea unor parteneriate internaționale, corespunzător priorităților strategice ale instituției;
f) creșterea vizibilității naționale și internaționale;
g) promovarea interesului pentru știință și inovare;
h) dezvoltarea capacității instituționale pentru implementarea practicilor științei deschise (open science), astfel încât să se asigure alinierea cu recomandările și politicile Uniunii Europene privind știința deschisă.

Direcții de acțiune (intervenție) și tipuri de activități eligibile:

a) valorificarea infrastructurii de cercetare existente: exploatarea și utilizarea, dar și angajarea de noi cercetători pentru operarea infrastructurii;
b) dezvoltarea infrastructurii de inovare și antreprenoriat (inclusiv antreprenoriat social): crearea de laboratoare de tip living lab/fab lab, concursuri de antreprenoriat, programe de antreprenoriat și accelerare; premii de inovare, creativitate și antreprenoriat; dezvoltare de platforme STEAM în parteneriat cu școli și licee;
mecanisme de cofinanțare: scheme de granturi de interes instituțional (ex. studiul diasporei, big data pentru științe sociale, data science & engineering, agricultura 4.0, sănătate publică și altele asemenea); granturi pentru dezvoltarea de competențe în domenii strategice; granturi pentru dezvoltarea de competențe necesare implementării științei deschise (managementul datelor de cercetare, dezvoltarea și integrarea de infrastructură, servicii și depozite digitale, ș.a.); granturi interne pentru studenți. Pentru această activitate, instituția derulează sau urmează să dezvolte programe a căror finanțare se face în proport,ie de minimum 50% din surse proprii;
d) pregătire strategică și comunicare, colaborări internaționale: studii de poziționare strategică, workshop-uri exploratorii; școli de vară/studii avansate; studii de foresight, mobilități pentru dezvoltarea colaborărilor internaționale la nivel instituțional; strategii de comunicare.

O propunere de proiect poate aborda una sau mai multe direcții de acțiune (intervenție).

 

Scop: Susținerea capacitații instituționale a organizațiilor publice de cercetare de a răspunde la provocările economice și societale, pe baza performanței rezultatelor obținute în producerea de cunoaștere și a impactului economic și societal al activităților de cercetare și transfer tehnologic.

Normele metodologice de evaluare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare dezvoltare.

Scop: Creșterea capacitații instituționale a institutelor naționale de cercetare-dezvoltate, definite la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru rezolvarea problemelor economico-sociale specifice domeniului in care funcționează unitatea de cercetare.

Obiectivele programului:
a) atragerea și menținerea resurselor umane calificate și specializate pentru activități de cercetare-dezvoltare;
b) asigurarea disponibilității și funcționării infrastructurilor de cercetare existente la nivelul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;
c) dezvoltarea și consolidarea competențelor științifice și tehnice de importanță pentru dezvoltarea economică și socială;
d) actualizarea planurilor strategice ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, pentru a avea o reacție rapidă la problemele socio-economice ale societății.
Indicatori de rezultat:
a) număr de soluții propuse la nevoile societale de către institutele naționale de cercetare- dezvoltare;
b) număr de cercetători sprijiniți;
c) număr de proiecte de cercetare-dezvoltare finanțate;
d) număr de cereri de brevete/brevete depuse.
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare elaborează programe nucleu cu obiective și tematică orientate. Pentru realizarea obiectivelor stabilite, se finanțează proiecte de cercetare-dezvoltare.
Normele metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea programelor- nucleu de cercetare – dezvoltare se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare- dezvoltare și se aprobă conform legislației in vigoare.

Alocarea bugetară anuală va fi cel puțin la nivelul alocării aferente Programului Nucleu din anul 2022. Programul Nucleu este administrat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent