Skip to main content

Programul Infrastructuri de cercetare

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Scop

Dezvoltarea integrată și utilizarea eficientă a bazei materiale publice pentru cercetare.

Obiectivele programului

a) creșterea accesului la infrastructurile existente, prin stimularea cererii și creșterea gradului de utilizare, dar şi prin diversificarea ofertei de servicii științifice și tehnologice càtre mediul economic;
b) susținerea participării României și a entităților din România la consort,ii pentru infrastructuri europene de cercetare (ERIC) și proiecte ESFRI;
c) susținerea participării României și a entităților din România la dezvoltarea Clood-ului European pentru Știința Deschisă;
d) acreditarea/certificarea unor laboratoare de testare și certificare, pentru domenii prioritare ale economiei și societății, inclusiv în sinergie național — regional;
e) finanțarea funcționării Instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (IOSIN);
f) utilizarea eficientă a facilităților IOSIN prin accesul liber și asigurarea sustenabilității acestora;
g) actualizarea, dezvoltarea și utilizarea infrastructurilor de cercetare existente;
h) investiții în noi infrastructuri de cercetare, conform Roadmap-ului național.

Indicatori de rezultat

a) valoarea serviciilor asociate utilizării infrastructurilor de cercetare, din care finanțare privată;
b) gradul de utilizare a infrastructurilor publice de cercetare pentru echipe de cercetare din străinătate și/sau pentru experimente solicitate de către mediul de afaceri;
c) gradul de utilizare al IOSIN-urilor pentru echipe de cercetare din țară și străinătate și/sau pentru experimente solicitate de către mediul de afaceri;
d) număr de parteneriate interne/internaționale care implică utilizarea IOSIN;
e) număr de laboratoare certificate;
f) număr de infrastructuri de cercetare având politici de acces disponibile public, inclusiv în cadrul platformei httos://eertis.eu/,
g) număr de infrastructuri de cercetare având Planuri de Management al Datelor disponibile public;
h) număr de infrastructuri de cercetare, servicii și depozite digitale integrate în Cloud-ul
European pentru Știință Deschisă (EOSC).

Tipuri de proiecte

Scop: Susținerea beneficiarilor de servicii asociate infrastructurilor de cercetare, respectiv agenți economici sau organizații de cercetare (altele decât furnizorul serviciului respectiv). Voucherele pot funcționa ca instrumente independente sau ca parte din proiecte CD mai mari, în toate cazurile
fiind însă înregistrate în registrul infrastructurilor de cercetare (ele s:/ /s.e . Costul experimentului trebuie justificat prin prisma politicii de acces a ofertantului de servicii de experiment. Agenții economici vor asigura o cofinanțare, conform Pachetului de informații.

Scop: Stimularea furnizării de servicii de către infrastructurile publice de cercetare, prin asigurarea unei finanțări proport,ionaIe cu valoarea serviciilor științifice și tehnologice specifice, realizate pe baza de „contracte” cu mediul economic, găzduite în platforma https://eedis.eu/.

Scop: Menținerea unei infrastructuri de cercetare și capabilități care sa asigure nevoile strategice, critice atât pentru sistemul de cercetare, dezvoltare, inovare, cât și pentru societate șí economie, prin întreținea, asigurarea funcționării, exploatarea, dezafectarea când este cazul, și paza IOSIN, pe de o parte și actualizarea, pe bază de evaluare conform legislației in vigoare, a listei IOSIN, pe de altă parte.
Lista instalațiilor şi obiectivelor speciale de interes național pentru care se alocà fonduri de la bugetul de stat se stabileşte şi se actualizează la propunerea autorității de stat pentru cercetare- dezvoltare, conform legislației in vigoare.

Toate activitățile specifice, respectiv activitățile privind evaluarea, finanțarea și monitorizarea IOSIN sunt realizate și administrate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Scop: Asigurarea funcționării infrastructurilor de cercetare aflate in funcțiune, precum dezvoltarea acestora pentru a răspunde dinamicii provocărilor știi• !ifice și tehnologice, precum și nevoii de complementaritate cu alte infrastructuri existente.
Investiții în noi infrastructuri de cercetare conform Roadmap-ului național
Scop: Asigurarea resurselor necesare pentru finanțarea, complementară și/sau in sinergie cu fondurile europene structurale și de investiții, a infrastructurilor de CDI prevăzute in Roadmap-ul național.

Scop: Asigurarea contribuțiilor in natură la activitățile consort,iiIor pentru infrastructuri europene de cercetare (ERIC) și îndeplinirea obligațiilor asumate de România ca stat gazdă, membru sau observator in cadrul unui ERIC, conform prevederilor din statut, precum și pentru susținerea cooperării europene și internaționale a infrastructurilor de cercetare de pe teritoriul României, care sunt parte a infrastructurilor de cercetare din Roadmap-ul ESFRI.

 

Scop: Dezvoltarea șí integrarea infrastructurilor, serviciilor și depozitelor digitale pentru știința deschisă în EOSC (European Open Science Cloud, in concordanță cu politicile Comisiei Europene.

Scop: Înființarea și dezvoltarea centrelor de testare certificate, pentru produse noi și inovative din domenii critice ale economiei și societății.
Sprijinul poate fi acordat pe tot parcursul procesului, începând cu etapa de formare a resursei umane specializate până la înființarea centrelor certificate de testare și omologare. Se urmărește realizarea unor centre de testare certificate, cu o distribuție geografică și tematică echilibrată, care să răspundă cerințelor actuale, dar și capabile să adreseze viitoarele provocări.
lntervenția se adresează organizațiilor de cercetare de drept public care pot dovedi existența unor infrastructuri care pot fi sau sunt folosite pentru activități de testare, astfel:

a) pentru formarea resursei umane, se vor acorda granturi care să asigure participarea la cursuri de formare și specializare în domeniile pentru care este prevăzută formarea și dezvoltarea centrului; durata grantului este de maximum 12 luni;
b) funcționarea centrului de testare poate fi sprijinită prin atribuirea unui grant ce se acordă o singură dată, pentru o perioadă de execuție de maximum 9 luni. Grantul poate fi folosit pentru îmbunătățirea proceselor asociate activităților de testare și interacțiune cu potențialii clienți, în special cele legate de stocarea, organizarea și transmiterea datelor. Grantul poate fi utilizat pentru dotarea cu echipamente de calcul și software de tip CRM (Customer Relationship Management), dezvoltarea metodologiei de raportare către client, stocarea și analiza datelor, achiziție standard internațional și altele asemenea;
c) pentru sprijinirea centrelor de testare care îndeplinesc condițiile formale pentru obținerea certificării, se pot acorda granturi care nu pot reprezenta mai mult de 80% din costurile aferente procesului de certificare, așa cum sunt ele prezentate și justificate în aplicația specifică.
Toate investițiile în infrastructuri de cercetare vor avea asociate măsuri pentru elaborarea și implementarea politicilor de acces și a Planurilor de Management al Datelor de cercetare (în conformitate cu principiile FAIR). Platforma https://eedis.eu/ va asigura facilități de tipul one-stop- shop pentru accesul la servicii și echipamente de cercetare și tehnologice.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent