Skip to main content

Programul Idei

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE)

Program de finanţare

Programul Idei

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Status

Inactiv

Data deschiderii

09 iunie 2023

Buget

15.600.000 EUR

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Scop

Programul asigură finanțare pentru echipe de cercetare cu performanțe demonstrate, având capacitatea de a elabora proiecte ce aduc valoare adăugată in dezvoltarea de noi direcții de cercetare, contribuie la descoperiri importante, creazà și dezvoltă in mod original modele, teorii și metode deja cunoscute, cu abordare complexă a unei clase de probleme științifice.

Obiectivele programului

  1. dezvoltarea cercetării exploratorii avansate trans- și inter- disciplinare și a progreselor substanțiale la frontiera cunoașterii, cu elemente de noutate pe plan mondial;
  2. creșterea performanțelor calitative și îmbunătățirea vizibilității internaționale a rezultatelor științifice românești;
  3. atragerea și menținerea resurselor umane din țară și străínàtate, pentru consolidarea sistemului național de CDI;
  4. creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare existente in entitàțile de cercetare din România.

Proiectele pot fi propuse în toate domeniile științei. Se adresează organizațiilor de cercetare de drept public sau privat din România.

lndicatori de rezultat

a) număr de lucrări științifice publicate in reviste și volume indexate Web of Science/Scopus sau in alte baze de date specifice anumitor domenii de cercetare;
b) număr de lucrări științifice publicate în reviste și volume indexate Web of Science/Scopus sau in alte baze de date specifice anumitor domenii de cercetare, cu acces liber;
c) număr de lucrări științifice indexate Web of Science in top 10% cele mai citate lucrări din domeniu;
d) număr de lucrări științifice indexate Web of Science in top 1% cele mai citate lucrări din domeniu;
e) număr de lucrări publicate in reviste și la edituri evaluate și recunoscute de Consiliul Național al Cercetàrii Științifice in domeniul științelor umaniste (categoria A);
f) număr de cercetători (echivalent normă întreagă) susținuți prin program;
g) număr de doctoranzi susținuți prin program;
h) cărt,i şi capitole de cărt,i publicate la edituri de prestigiu din străinătate, pentru domenii relevante;
i) număr de lucrări științifice in coautorat internațional, indexate Web of Science;
j) cereri de brevete/brevete internaționale înregistrate/acordate la/de Oficiul European de brevete și/sau USPTO/WIPO.

Tipuri de proiecte

Obiective:

Dezvoltarea unei rețele virtuale, distribuită național și constituită din noduri de excelență/expertiză/performanță în cercetarea științifică, denumită Platforma de studii și cercetări avansate. Finanțarea se acordă proiectelor de cercetare, implementate pe termen mediu, ce susțin dezvoltarea nodurilor de competență în domenii de cercetare bine definite, formate în jurul unor personalități cu experiență dovedită în mediul științific internațional.
Proiectele sunt dezvoltate în cadrul instituțiilor de drept public de cercetare-dezvoltare (universități, institute ale Academiei Române, institutele naționale de cercetare-dezvoltare ce au cel puțin un acord de parteneriat cu o instituție organizatoare de studii universitare de doctorat). La nivelul unei instituții (instituție gazdă), se pot dezvolta unul sau mai multe noduri de competență, în arii tematice diferite.
Platforma de studii și cercetări avansate asigură finanțarea unui număr de 30/40 noduri de competență, pentru o perioadă de 48-60 luni.

 

Obiective specifice:

a) dezvoltarea și consolidarea echipei de cercetare formată în jurul personalității științifice a coordonatorului de proiect;
b) susținerea activităților de cercetare-dezvoltare ale doctoranzilor și post-doctoranzilor; la nivelul proiectului se vor organiza competiții pentru acordarea unor burse de cercetare adresate doctoranzilor și post-doctoranzilor;
c) extinderea colaborărilor internaționale și creșterea vizibilității și competitivității sistemului românesc de cercetare;
d) valorificarea infrastructurii de cercetare existente, prin creșterea gradului de utilizare și deschiderea accesului către operatori din mediul public și privat;
e) creșterea performanței de CDI a instituției gazdă.
În vederea asigurării vizibilității activităților întreprinse la nivelul platformei, a integrării în rețele internaționale de CDI, a promovării schimbului de bune practici, precum și pentru diseminarea, într-o manieră unitară, adaptată noilor mijloace de comunicare, a rezultatelor obținute de echipele de cercetare, platforma va beneficia de coordonarea unui manager de proiect.

Scop: Susținerea și promovarea cercetării științifice fundamentale și/sau exploratorii din România. Programul se adresează cercetătorilor cu performanțe demonstrate prin calitatea și recunoașterea internațională a rezultatelor științifice.

Obiective specifice:

a) afirmarea prestigiului cercetării științifice din România, cuantificat prin rezultate științifice de nivel internațional;

b) identificarea, susținerea și dezvoltarea echipelor de cercetare, pentru a Ie permite să atingă, să mențină și să consolideze masa critică necesară competitivității acestora pe plan internațional;

c) atragerea resurselor umane naționale și internaționale de calitate, pentru dezvoltarea cercetării științifice din România.

Obiective:

Susținerea și promovarea cercetării științifice avansate și a progreselor substanțiale la frontierele cunoașterii, precum și încurajarea dezvoltării și utilizării de noi metode și tehnici, inclusiv abordări și investigații neconvenționale asupra unor probleme de cercetare aflate la interfața dintre disciplinele deja consacrate. Proiectul implică echipe de cercetare din cel puțin două instituții diferite, cu o perioadă de implementare de minim 36 luni.

 

Obiective specifice:
a) dezvoltarea cercetării de frontieră românești, prin obținerea unor rezultate științifice și tehnologice de vârf;
b) dezvoltarea colaborării între echipe de cercetare din instituții diferite din România, care au teme comune sau complementare de cercetare și partajează infrastructura complementarà de cercetare existentă in instituțiile partenere;
c) pregătirea cercetătorilor români de excelență pentru participare competitivă in programul cadru Orizont Europa al Uniunii Europene.

Scop:

Identificarea și susținerea cercetătorilor români cu rezultate excelente obținute in competițiile organizate de European Research Council (ERC) – Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, începând cu anul 2022.

Obiective specifice:
a) obținerea unor rezultate științifice de excelență, reflectate in creșterea numărului de publicații cu impact internațional;
b) creșterea capacității de a candida cu succes la următoarele competiții organizate de ERC.
Cercetătorul român, împreună cu o instituție gazdă din România, a participat în calitate de director de proiect (principal investigator) la una dintre competițiile ERC. În funcție de calificativul obținut in procesul de evaluare ERC, se acordă lie un Grant de exceíență (se finanțează integral proiectul propus in competiția ERC), lie un Grant suport (directorul de proiect propune un proiect de cercetare, parte a cererii de finanțare depusă în competiția ERC).

Scop:

Deschiderea de noi direcții în cercetarea științifică, in vederea explorării unor domenii emergente de cercetare, cu potențial impact asupra noilor tendințe de dezvoltare in știință.

Obiective specifice:
a) promovarea colaborărilor științifice dintre cercetătorii din diverse țări, cu diferite experiențe profesionale, in vederea participării la proiecte internaționale;
b) abordarea unor direcții de cercetare cu potențial, recunoscute de comunitatea științifică internațională;
c) utilizarea rezultatelor și teoriilor dintr-un domeniu al științei într-un domeniu complementar.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent