Skip to main content

Program NUCLEU

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV)

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

Alocare 2021: 332.000.000 lei

Instituția finanțatoare

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării :: www.research.gov.ro

Scop

Creșterea capacitații instituționale a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, definite la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru rezolvarea problemelor economico-sociale specifice domeniului in care funcționează unitatea de cercetare.

Obiectivele programului

a) atragerea și menținerea resurselor umane calificate și specializate pentru activități de cercetare-dezvoltare;

b) asigurarea disponibilității și funcționării infrastructurilor de cercetare existente la nivelul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;

c) dezvoltarea și consolidarea competențelor științifice și tehnice de importanță pentru dezvoltarea economică și socială;

d) actualizarea planurilor strategice ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, pentru a avea o reacție rapidă la problemele socio-economice ale societății.

Indicatori de rezultat:

a) număr de soluții propuse la nevoile societale de către institutele naționale de cercetare- dezvoltare;

b) număr de cercetători sprijiniți;

c) număr de proiecte de cercetare-dezvoltare finanțate;

d) număr de cereri de brevete/brevete.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Prin POEO sunt propuse spre finanțare adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic.

Cercetarea și inovarea este avută în vedere și în POS, unde sunt propuse spre finanțare infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și măsuri de tip FSE+ care susțin cercetarea în sănătate.

Totodată, finanțarea unor activități privind cercetarea și inovarea, promovarea transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători sunt avute în vedere și în POTJ în măsura în care planurile pentru tranziție Justă vor identifica acest tip de investiții ca fiind prioritare.

Sinergii cu POCIDIF

Promovarea activităților CDI urmărind oferirea de soluții viabile și servicii pentru societate și economie. Rezultatele cercetării atât din mediul universitar, cât și cele ale institutelor naționale de CDI, îndreptarea către valorizare comercială.

Sinergii cu POR

 • Implementarea tehnologiilor avansate, crearea unor punți intre actorii relevanți: mediul comunitar, universitar, de afaceri, guvernamental. În contextul integrării strategice la nivel național al tehnologiilor avansate, proiectele strategice contribuie la realizarea investițiilor necesare dezvoltării domeniului tehnologiilor avansate.
 • Extinderea capabilităților de cercetare, educaționale și de instruire pentru meseriile viitorului legate de tehnologiile avansate.

Sinergiile cu Programul Europa Digitală (DEP)

 • (a) întrucât converg mai multe domenii tematice abordate de program și DEP, tipul de acțiuni care trebuie sprijinite, rezultatele așteptate și logica lor de intervenție sunt diferite și complementare;
 • (b) nevoile de cercetare și inovare legate de aspectele digitale sunt identificate și stabilite în planurile strategice de cercetare și inovare ale programului; aceasta include cercetarea și inovația pentru calcul de înaltă performanță, inteligență artificială, securitate cibernetică, combinarea digitalului cu alte tehnologii abilitatoare și inovații non-tehnologice; sprijin pentru extinderea companiilor care introduc inovații și sprijin pentru infrastructurile de cercetare digitală;
 • (c) DEP se concentrează pe capacitatea digitală pe scară largă și pe dezvoltarea infrastructurii în computere de înaltă performanță, inteligență artificială, securitate cibernetică și abilități digitale avansate, având ca scop adoptarea și implementarea pe scară largă în Europa a soluțiilor digitale inovatoare existente sau testate într-un cadru al UE în domenii. interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația),digitalizarea întreprinderilor, în special întreprinderile mici și mijlocii); DEP este implementat în principal prin investiții coordonate și strategice cu statele membre, în special prin achiziții publice comune, în capacități digitale care trebuie împărțite în întreaga Europă și în acțiuni la nivelul UE care sprijină interoperabilitatea și standardizarea ca parte a dezvoltării unei piețe unice digitale;
 • (d) capacitățile și infrastructurile DEP sunt puse la dispoziția comunității de cercetare și inovare, inclusiv pentru activitățile sprijinite prin program, inclusiv testarea, experimentarea și demonstrarea în toate sectoarele și disciplinele;
 • (e) noile tehnologii digitale dezvoltate prin intermediul programului sunt preluate și implementate progresiv de către DEP;
 • (f) inițiativele programului pentru dezvoltarea programelor de competențe și competențe, inclusiv cele livrate la centrele Institutului European de Inovare și Tehnologie KIC-Digital, sunt completate de consolidarea capacităților sprijinite de Europa digitală în competențe digitale avansate;
 • (g) sunt aliniate mecanisme puternice de coordonare pentru programarea strategică și procedurile de operare pentru ambele programe, iar structurile lor de guvernanță implică serviciile respective ale Comisiei, precum și altele interesate de diferitele părți ale programelor respective.

Sinergiile cu LIFE – Programul pentru mediu și acțiune climatică 

LIFE acționează ca un catalizator pentru punerea în aplicare a politicii și legislației în materie de mediu, clima și energie din UE, inclusiv prin preluarea și aplicarea rezultatelor cercetării și inovării din program și va contribui la implementarea lor la scară națională și (inter) regională, acolo unde poate ajută la soluționarea problemelor legate de tranziția de mediu, clima sau energie curată. În special, LIFE  stimulează sinergiile prin acordarea unui bonus în timpul evaluării pentru propuneri care prezintă adoptarea rezultatelor din program. Proiectele de acțiune standard LIFE vor sprijini dezvoltarea, testarea sau demonstrarea tehnologiilor sau metodologiilor adecvate pentru punerea în aplicare a politicii UE de mediu și climă, care pot fi ulterior desfășurate la scară largă, finanțate de alte surse, inclusiv de program. Consiliul european pentru inovare al programului poate oferi sprijin pentru extinderea și comercializarea noilor idei de descoperire care ar putea rezulta din implementarea proiectelor LIFE.

Sinergiile cu programul Erasmus 

 • (a) resursele combinate din program și programul Erasmus sunt utilizate pentru a sprijini activitățile dedicate consolidării și modernizării instituțiilor europene de învățământ superior. Programul poate completa sprijinul programului Erasmus pentru inițiativa universităților europene, în special dimensiunea sa de cercetare, ca parte a dezvoltării de noi strategii comune integrate pe termen lung și durabile în domeniul educației, cercetării și inovării, bazate pe abordări trans-disciplinare și intersectoriale pentru a triunghiul cunoașterii o realitate, oferind un impuls creșterii economice;
 • (b) programul și programul Erasmus promovează integrarea educației și cercetării prin facilitarea instituțiilor de învățământ superior să formuleze și să stabilească strategii comune de educație, cercetare și inovare, să informeze predarea cu cele mai recente descoperiri și practici de cercetare pentru a oferi experiență activă de cercetare tuturor studenților și personalului din învățământul superior și, în special, cercetătorilor, și pentru a sprijini alte activități care integrează învățământul superior, cercetarea și inovarea.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent