Skip to main content

Mecanismul Uniunii de finanţare a energiei din surse regenerabile

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

Bugetul se constituie din:

 • plăți voluntare ale guvernelor țărilor UE;
 • sprijin oferit de sectorul privat, cu opțiunea de a indica proiectul, tehnologia sau utilizarea finală pe care ar dori să o susțină;
 • alte programe și fonduri ale UE ce pot aduce contribuții, în special pentru a reduce costul capitalului pentru proiectele de energie din surse regenerabile sau pentru a sprijini cooperarea regională în interiorul UE și cu țările din afara UE.

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

DG Energy

EU renewable energy financing mechanism | Energy (europa.eu)

Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu

EU Renewable Energy Financing Mechanism (europa.eu)

Punctul Național de Contact

Fără Punct Naţional de Contact

Obiectivul general al programului

Obiectivul programului este de a permite statelor membre să colaboreze mai strâns pentru a-şi îndeplini obiectivele individuale şi colective de energie regenerabilă, printr-o mai bună valorificare a sursele regenerabile de energie în zone care sunt mai potrivite pentru aceasta din punct de vedere geografic şi al resurselor naturale.

Programul se bazează pe angajamentul statului membru gazdă de a autoriza instalaţii RES pe teritoriul său şi al statului membru care efectuează plăţi către mecanism.

Obiective specifice

Oferă sprijin pentru noi proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile desfășurate în Uniune în scopul eliminării unui decalaj față de traiectoria orientativă a Uniunii.

Contribuie la cadrul favorabil în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1999, astfel sprijinind utilizarea energiei din surse regenerabile în întreaga Uniune, indiferent dacă există un decalaj față de traiectoria orientativă a Uniunii.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acţiuni care pun în aplicare obiectivele programului respectiv: investiții pentru a crește capacitatea de producție de energie din surse regenerabile.

Rata de cofinanțare

 • Granturi la nivel de capacitate instalată, kW sau de producție de energie, kWh, astfel: sprijin pentru investiții sau sprijin operațional (prime fixe și variabile pentru a stimula funcționarea instalațiilor de energie din surse regenerabile);
 • Împrumuturi.

Rezultatele programului

Creșteri verificate ale capacităților de energie din surse regenerabile sau ale producției de energie din surse regenerabile în sectoarele energiei electrice, ale încălzirii și răcirii sau ale transporturilor.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Din perspectiva creşterii capacităţilor de producere a energiei regenerabile, a generării de locuri de muncă, şi a promovării cooperării, este complementar cu:

 • Programul Operaţional Regional Axa 3, care sprijină dezvoltarea de  oraşe smart şi prietenoase cu mediul;
 • Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă Axa 1, care promovează eficienţa energetică, reţelele inteligente de energie şi a soluţiilor de stocare;
 • Programul Operaţional Tranziţie Justă Axele 2, 4, care susţine investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse, dezvoltarea spiritului antreprenorial, creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă calificate;
 • Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, care susţine creşterea accesului pe piaţa muncii pentru toţi şi promovarea antreprenoriatului, educaţia şi formarea profesională;
 • ElectricUp, program care vine în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienţei energetice;
 • Fondul de mediu, care susţine proiecte şi programe dedicate protecţiei mediului;
 • Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acţiunilor legate de tranziţia energetică şi exploatarea surselor regenerabile de energie;
 • Interregal cărui scop este de a identifica, prin acţiuni de cooperare, soluții comune în domenii diverse, inclusiv în domeniul energiei durabile;
 • Granturile SEE și Norvegiene, care finanţează şi proiecte din domeniul energie regenerabilă şi securitate energetică;
 • Mecanismul Interconectarea Europei care îşi propune dezvoltarea acţiunilor de  cooperare în domeniul energiei din surse regenerabile;
 • Fondul de modernizare, care finanţează acţiuni privind tranziţia energetică, creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficienţa energetică;
 • LIFE, la nivelul sub-programului Tranziția energiei curate, care vizează dezvoltarea capacităţii de a crea cadrul şi condiţiile pentru tranziţia energetică;
 • InvestEU, care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică.

Legislație

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1294 al Comisiei din 15 septembrie 2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1294/oj

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent