Skip to main content

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

Loading

Apeluri

Proiecte de prevenire

Program de finanţare

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

UCPM Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

01 februarie 2024

Data limită

25 aprilie 2024 17:00 CET

Exerciții la scară completă

Program de finanţare

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

UCPM Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

01 februarie 2024

Data limită

25 aprilie 2024 17:00 CET

Proiecte de pregătire

Program de finanţare

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

UCPM Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

01 februarie 2024

Data limită

25 aprilie 2024 17:00 CET

Asistență tehnică pentru managementul riscului de dezastre

Program de finanţare

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

Status

Inactiv

Tipul de acţiune

UCPM Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

01 februarie 2024

Data limită

23 aprilie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

1.263.000.000 EUR, alături de un pachet suplimentar de 2.056.480.000 EUR din Instrumentul de redresare al Uniunii Europene NextGenerationEU

Obiectivul general al programului

Programul are un obiectiv triplu care cuprinde acordarea de asistență coordonată, eficientă și rapidă populației afectate; promovarea cooperării între autoritățile naționale de protecție civilă; creșterea gradului de sensibilizare și pregătire a populației în legătură cu dezastrele naturale.

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii („mecanismul Uniunii”) are drept scop consolidarea cooperării dintre Uniune și statele membre și facilitarea coordonării în domeniul protecției civile în vederea îmbunătățirii eficienței sistemelor de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre naturale și provocate de om.

Protecția care urmează a fi asigurată prin mecanismul Uniunii acoperă în primul rând persoanele, dar și mediul și bunurile materiale, inclusiv patrimoniul cultural, împotriva tuturor tipurilor de dezastre naturale și provocate de om, inclusiv a consecințelor actelor de terorism, a dezastrelor tehnologice, radiologice sau de mediu, a poluării marine și a situațiilor de urgență acută în domeniul sănătății, care survin pe teritoriul sau în afara Uniunii. În cazul consecințelor actelor de terorism sau al dezastrelor radiologice, mecanismul Uniunii poate acoperi numai acțiunile de pregătire și răspuns.

Mecanismul Uniunii promovează solidaritatea între statele membre prin intermediul unei cooperări și al unei coordonări practice, fără a afecta responsabilitatea primară a statelor membre de a proteja persoanele, mediul și bunurile materiale, inclusiv patrimoniul cultural, de pe teritoriul lor împotriva dezastrelor și de a dota sistemele lor de management al dezastrelor cu capabilități suficiente pentru a le permite să facă față în mod corespunzător și consecvent dezastrelor de o natură și o magnitudine la care se pot aștepta și pentru care se pot pregăti, în mod rezonabil.

Obiective specifice

 • Mecanismul Uniunii sprijină, completează și facilitează coordonarea acțiunii statelor membre în vederea realizării următoarelor obiective specifice comune: atingerea unui nivel ridicat de protecție împotriva dezastrelor prin prevenirea sau reducerea efectelor potențiale ale acestora, prin promovarea unei culturi a prevenirii și prin îmbunătățirea cooperării între serviciile de protecție civilă și alte servicii relevante; îmbunătățirea pregătirii la nivel de stat membru și la nivelul Uniunii pentru a răspunde la dezastre; facilitarea unui răspuns rapid și eficient la dezastre sau la dezastre iminente; creșterea gradului de sensibilizare și pregătire a populației pentru dezastre;
 • Se utilizează indicatori pentru monitorizarea, evaluarea și revizuirea, după caz, a aplicării prezentei decizii. Respectivii indicatori sunt: progresele înregistrate în punerea în aplicare a cadrului de prevenire a dezastrelor – măsurate prin numărul de state membre care au pus la dispoziție Comisiei o sinteză a evaluărilor riscurilor lor și o evaluare a capabilității lor de management al riscurilor, astfel cum se menționează la articolul 6; progresele înregistrate în creșterea nivelului de promptitudine în caz de dezastre – măsurate prin cantitatea de capacități de răspuns incluse în ansamblul celor puse în comun pe bază voluntară în raport cu obiectivele stabilite în materie de capacitate menționate la articolul 11 și cu numărul de module înregistrate în CECIS; progresele înregistrate în îmbunătățirea răspunsului la dezastre – măsurate prin rapiditatea intervențiilor în cadrul mecanismului Uniunii și prin gradul în care asistența contribuie la necesitățile existente pe teren; progresele înregistrate în sensibilizarea și pregătirea populației pentru dezastre – măsurate prin nivelul de sensibilizare al cetățenilor Uniunii cu privire la riscurile din regiunea lor.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile urmăresc măsuri preventive pentru reducerea impactului viitoarelor situații de urgență sau dezastre, precum și ajutorul oferit de către un guvern populației aflate în dificultate, ca urmare a unui dezastru natural sau a unei situații de urgență.

Astfel de acțiuni sunt:

 • combaterea incendiilor forestiere și urbane;
 • operațiuni de căutare și salvare;
 • repatrierea în siguranță;
 • adăposturi temporare de urgență;
 • desfășurarea de personal medical;
 • acțiuni de cercetare și dezvoltare;
 • purificarea apei.
 •  furnizarea și schimbul de informații referitoare la echipamentele și la resursele logistice și de transport pe care statele membre decid să le pună la dispoziție, în vederea facilitării punerii în comun a acestor echipamente sau resurse logistice și de transport;
 • asistarea statelor membre la identificarea resurselor logistice și de transport care pot fi disponibile din alte surse, inclusiv din surse comerciale, precum și facilitarea accesului la astfel de resurse;
 • finanțarea resurselor logistice și de transport necesare pentru asigurarea unui răspuns rapid la dezastre. Astfel de acțiuni sunt eligibile pentru asistență financiară numai în cazul în care sunt îndeplinite anumite criterii.

Rata de cofinanțare

75% – 100%

Rezultatele programului

 • Înființarea unei rezerve suplimentare de resurse care să fie disponibilă în situațiile când capacitățile generale existente sunt insuficiente;
 • Stimularea schimbului de cunoștințe dar și dezvoltarea formării pentru personalul implicat în acțiunile specifice;
 • Îmbunătățirea prevenirii riscurilor, asigurată prin obligativitatea ca toate statele membre sa își îmbunătățească continuu evaluările referitoare la capabilitatea de planificare a gestionării riscurilor;
 • Consolidarea actualului pachet de capacități naționale puse în comun pe bază voluntară.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Sinergii și complementarități cu alte programe comunitare se realizează cu programele Orizont Europa sau Europa Digitală;
 • Sinergii și complementarități, cu PNRR, prin pilonul V – Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională (componenta 2 – Reziliență în situații de criză);
 • Acțiunile care primesc asistență financiară în temeiul prezentei decizii nu primesc asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii;
 • Comisia se asigură de furnizarea de către solicitanții de asistență financiară în temeiul prezentei decizii și de către beneficiarii unei astfel de asistențe a informațiilor cu privire la asistența financiară primită din alte surse, inclusiv din bugetul general al Uniunii, și cu privire la solicitările de astfel de asistență aflate în curs.
 • În cazul unor operațiuni de răspuns la crize umanitare în țări terțe, Comisia asigură complementaritatea și coerența acțiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii cu acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96.
 • Atunci când asistența în cadrul mecanismului Uniunii contribuie la un răspuns umanitar al Uniunii, mai ales în cadrul situațiilor de urgență complexe, acțiunile care primesc asistență financiară în conformitate cu prezenta decizie se bazează pe necesități identificate și sunt conforme cu principiile umanitare, precum și cu principiile privind utilizarea protecției civile și a resurselor militare, astfel cum figurează în consensul european privind ajutorul umanitar.

Legislatie

REGULAMENTUL (UE) 2021/836 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0836&from=EN

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent