Skip to main content

Mecanismul de Interconectare a Europei

Loading

Apeluri

Electricitate, gaze, rețele inteligente, rețele de hidrogen și CO₂ – Studii

Program de finanţare

Mecanismul de Interconectare a Europei

Status

Activ

Tipul de acţiune

CEF Project Grants

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

30 aprilie 2024

Data limită

22 octombrie 2024 17:00 CET

Electricitate, gaze, rețele inteligente, rețele de hidrogen și CO₂ – Lucrări

Program de finanţare

Mecanismul de Interconectare a Europei

Status

Activ

Tipul de acţiune

CEF Infrastructure Projects

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

30 aprilie 2024

Data limită

22 octombrie 2024 17:00 CET

Facilitatea de infrastructură pentru combustibili alternativi – Contribuții unitare

Program de finanţare

Mecanismul de Interconectare a Europei

Status

Activ

Tipul de acţiune

CEF AFIF-EVRI Unit Grants

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

24 septembrie 2024 17:00 CET

Facilitatea de infrastructură pentru combustibili alternativi – Rata de cofinanțare

Program de finanţare

Mecanismul de Interconectare a Europei

Status

Activ

Tipul de acţiune

CEF Infrastructure Projects

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

24 septembrie 2024 17:00 CET

Facilitatea de infrastructură pentru combustibili alternativi – Contribuții unitare

Program de finanţare

Mecanismul de Interconectare a Europei

Status

Activ

Tipul de acţiune

CEF AFIF-EVRI Unit Grants

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

29 februarie 2024

Data limită

24 septembrie 2024 17:00 CET

Descriere program

Buget Total

33,71 miliarde euro din care pentru:

 • Transport: 25,81 miliarde euro (include 11,29 miliarde euro pentru statele membre eligibile pentru finanțare din partea Fondului de coeziune);
 • Energie: 5,84 miliarde euro;
 • Digital: 2,06 miliarde euro.

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană

Instituția coordonatoare

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu / European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) – MIE Transport și MIE Energie

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (europa.eu)

Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digital / European Health and Digital Executive Agency – MIE Digital  (HaDEA)

European Health and Digital Executive Agency (europa.eu)

Punctul Național de Contact

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) (gov.ro)

Obiectivul general al programului

Obiectivele generale ale MIE sunt construirea, dezvoltarea, modernizarea și completarea rețelelor transeuropene în sectorul transporturilor, sectorul energiei și sectorul digital și facilitarea cooperării transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile.

Obiective specifice

Transport

 • să contribuie la dezvoltarea de proiecte de interes comun referitoare la rețele și infrastructuri eficiente, interconectate și multimodale pentru o mobilitate inteligentă, interoperabilă, durabilă, favorabilă incluziunii, accesibilă, în condiții de siguranță și securitate;
 • să adapteze anumite părți ale TEN-T pentru dubla utilizare a infrastructurii de transport, în vederea îmbunătățirii atât a mobilității civile, cât și a celei militare.

 Energie

 • să contribuie la dezvoltarea de proiecte de interes comun referitoare la o mai bună integrare a pieței interne a energiei și la eficiența și competitivitatea acesteia, la interoperabilitatea rețelelor la nivel transfrontalier și transsectorial, la facilitarea decarbonizării economiei, la promovarea eficienței energetice și la asigurarea siguranței alimentării;
 • să faciliteze cooperarea transfrontalieră în domeniul energiei, inclusiv în ceea ce privește energia din surse regenerabile.

Digitalizare

 • să contribuie la dezvoltarea de proiecte de interes comun referitoare la implementarea unor rețele de foarte mare capacitate sigure și securizate, inclusiv sisteme 5G, și la accesul la acestea, precum și la sporirea rezilienței și a capacității rețelelor magistrale digitale de pe teritoriile Uniunii prin corelarea lor cu teritoriile învecinate, precum și la digitalizarea rețelelor de transport și de energie.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Transport

 • Acțiuni referitoare la rețelele eficiente și interconectate;
 • Acțiuni de implementare a rețelei centrale în conformitate cu capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, inclusiv acțiunile legate de nodurile urbane, porturile maritime, porturile interioare și terminalele feroviar-rutiere din cadrul rețelei centrale, astfel cum sunt definite la anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013. Acțiuni de implementare a rețelei centrale pot include elemente conexe situate pe rețeaua globală atunci când este necesar să se optimizeze investițiile și conform modalităților prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 19 din prezentul regulament;
 • Acțiuni de punere în aplicare a legăturilor transfrontaliere a rețelei globale în conformitate cu capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;
 • Acțiuni de implementare a unor secțiuni ale rețelei globale situate în regiunile ultraperiferice în conformitate cu capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, inclusiv acțiunile legate de nodurile urbane, porturile maritime, porturile interioare și terminalele feroviar-rutiere din cadrul rețelei centrale, astfel cum sunt definite la anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;
 • Acțiuni de sprijinire a proiectelor de interes comun, cu scopul de a conecta rețeaua transeuropeană de transport la rețelele de infrastructură ale țărilor învecinate, astfel cum sunt definite la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;
 • Acțiuni referitoare la o mobilitate inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii, în condiții sigure și securizate;
 • Acțiuni de sprijinire a autostrăzilor maritime în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;
 • Acțiuni de sprijinire a sistemelor de aplicații telematice în scopuri de siguranță, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;
 • Acțiuni de sprijinire a sistemelor de transport de marfă în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;
 • Acțiuni de sprijinire a noilor tehnologii și a inovării, inclusiv serviciile de transport, automatizarea, integrarea modală și infrastructura pentru combustibili alternativi, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;
 • Acțiuni pentru a elimina barierele din calea interoperabilității, în special atunci când se implementează efectele coridorului/rețelei;
 • Acțiuni de implementare a unei infrastructuri și mobilități în condiții de siguranță și securitate, inclusiv cu privire la siguranța rutieră în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;
 • Acțiuni de îmbunătățire a rezistenței infrastructurii de transport la schimbările climatice și dezastrele naturale;
 • Acțiuni de îmbunătățire a accesibilității infrastructurii de transport în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013;
 • Acțiuni menite să îmbunătățească accesibilitatea infrastructurii de transport și disponibilitatea în scopuri de securitate și protecție civilă;
 • În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii): acțiuni sau activități specifice în cadrul unei acțiuni, care sprijină infrastructura de transport din rețeaua TEN-T în vederea adaptării acesteia la necesitățile de mobilitate militară cu scopul de a permite o dublă utilizare civilă și militară a infrastructurii.

Energie

 • Acțiuni legate de proiecte de interes comun în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 347/2013;
 • Acțiuni de sprijin pentru proiecte transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile, inclusiv elaborarea lor, astfel cum este definit în partea IV din anexa la prezentul regulament, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 7 din prezentul regulament.

Digitalizare

 • Acțiuni de sprijinire a conectivității în gigabit pentru toți factorii socio-economici;
 • Acțiuni de sprijin pentru furnizarea de conectivitate fără fir locală de înaltă calitate pentru comunitățile locale, care să fie gratuită și în condiții nediscriminatorii;
 • Acțiuni de punere în aplicare a acoperirii neîntrerupte cu sisteme 5G a tuturor căilor de transport terestre principale, inclusiv a rețelelor transeuropene de transport;
 • Acțiuni de sprijinire a implementării rețelelor de bază, inclusiv cu cabluri submarine, între statele membre și între Uniune și țările terțe;
 • Acțiuni de sprijinire a accesului gospodăriilor europene la rețelele de foarte mare capacitate;
 • Acțiuni de implementare a cerințelor privind infrastructura de conectivitate digitală referitoare la proiectele transfrontaliere în domeniul energiei sau transporturilor și/sau de sprijinire a platformelor digitale operaționale asociate direct cu infrastructurile de transport sau energetice.

Rata de cofinanțare

Pentru lucrări referitoare la transporturi, cuantumul asistenței financiare din partea Uniunii nu depășește 30 % din costul eligibil total, iar ratele de cofinanțare pot fi majorate până la maximum 50 % pentru acțiunile referitoare la legăturile transfrontaliere, pentru acțiuni de sprijinire a sistemelor de aplicații telematice, pentru acțiuni de sprijinire a noilor tehnologii și a inovării, pentru acțiuni care sprijină îmbunătățirea siguranței infrastructurii în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii și pentru acțiunile situate în regiunile ultraperiferice.

În ceea ce privește sumele transferate din Fondul de coeziune, ratele maxime de cofinanțare nu pot depăși 85%  din costurile totale eligibile.

Pentru lucrările în sectorul energetic, se aplică următoarele rate maxime de cofinanțare:

 • 50% din costul eligibil al studiilor și/sau al lucrărilor, cu posibilitatea de majorare până la cel mult 75 % pentru acțiunile care: oferă un grad înalt de siguranță a aprovizionării la nivel regional sau la nivelul Uniunii/ consolidează solidaritatea Uniunii/ cuprind soluții extrem de inovatoare.

Pentru sectorul digital, vor fi disponibile următoarele rate maxime de cofinanțare:

 • asistența financiară din partea Uniunii nu va depăși 30% din costul total eligibil, însă poate fi majorată cu până la 50% pentru activități cu o dimensiune transfrontalieră relevantă, cum ar fi acoperire neîntreruptă cu sisteme 5G de-a lungul principalelor căi de transport sau implementarea de rețele principale între statele membre sau Uniune și state terțe, și cu pana la 75% pentru activități de implementare a conectivității în gigabiți pentru toți factorii socioeconomici;
 • acțiunile de furnizare de conectivitate fără fir locală în comunitățile locale, implementate prin granturi de mică valoare, pot fi finanțate de Uniune, care va acoperi pana la 100% din costurile eligibile, fără a aduce prejudicii principiului cofinanțării.

Rezultatele programului

 • O mai bună aprovizionare cu energie și îmbunătățirea siguranței energetice;
 • Dezvoltarea, modernizarea, digitalizarea (rețele inteligente) și interconectarea rețelelor statelor membre și transeuropene;
 • Realizarea de rețele magistrale de transport al gazelor naturale și de tranziție;
 • Îmbunătățirea modalităților și a capacităților de stocare a energiei;
 • Creșterea procentului de utilizare a surselor regenerabile de energie în sistemele energetice și în sistemele de producere a gazelor de tranziție (Hidrogen etc.);
 • Realizarea unor sisteme de transport, curate, sigure, inteligente și accesibile.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Transport

Programul Transport – contribuie la dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală și sunt complementare cu obiectivele Mecanismului pentru Interconectarea Europei.

S-au identificat complementarităţi între Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi Mecanismul pentru Interconectarea Europei,  în sensul în care obiectivul principal al MIE este de a promova punerea în aplicare a proiectelor care contribuie la completarea Reţelei TEN T.

InvestEU – contribuie la finanţarea investiţiilor în infrastructură durabilă şi este complementar cu acţiunile finanţate prin MIE.

Orizont Europa –  este complementar MIE 2.0 prin faptul ca ambele programe abordează proiecte cu aceeași tematică dar din perspectivă diferită, iar rezultatele se pot completa. Exemplu Sistemele de Transport Inteligent.

Energie

Programul Regional Axa 3, care se axează, la nivel de priorităţi, pe dezvoltarea de regiuni cu oraşe smart şi prietenoase cu mediul, respectiv promovarea eficienţei energetice.

Programul Dezvoltare Durabilă Axa 1, care promovează eficienţa energetică, sistemele şi reţelele inteligente de energie şi a soluţiilor de stocare.

Programul Tranziţie Justă Axa 2, care susţine investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse şi producerea de energie din surse regenerabile.

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare ce propune măsuri în domeniile inovării/ specializării inteligente şi digitalizării.

Planul Naţional Strategic

Planul Național de Redresare și Reziliență care vine cu acţiuni legate de tranziţia energetică, promovarea exploatării surselor regenerabile de energie şi a combustibililor alternativi şi facilitarea investiţiilor în acest domeniu, eficienţa energetică sau retehnologizarea şi digitalizarea sistemelor energetice.

Granturile SEE și Norvegiene, ce finanţează şi proiecte din domeniul energie regenerabilă şi securitate energetică.

Interreg al cărui scop este de a aborda provocările comune transnaţionale şi interregionale, inclusiv cele din domeniul energiei durabile.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Programul Termoficare, cu acţiuni ce vizează sistemele de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor.

Programele finanţate din Fondul de mediu

Fondul de acţiune în domeniul managementului  energiei durabile, ce susține managementul energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din România.

Programul ElectricUp, program ce vine în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienţei energetice.

Orizont Europa, în ceea ce priveşte investiţiile inovatoare în energie, prin Clusterul Climă, Energie şi Mobilitate.

Mecanismul Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile, ce susţine creşterea capacităţilor de producere a energiei regenerabile prin investiţii comune ale statelor membre.

Europa Digitală, program ce urmăreşte implementarea pe scară largă a tehnologiilor de ultimă generaţie, respectiv inteligenţa artificială şi instrumentele de securitate cibernetică.

InvestEU, instrument financiar care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, cercetare, inovare şi digitalizare.

Fondul pentru inovare, ce vizează implementarea de tehnologii, produse şi procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon, din sectoare precum energia regenerabilă, stocarea de energie, captarea, stocarea şi utilizarea carbonului.

Fondul de modernizare, ce finanţează acţiuni privind tranziţia energetică, creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, eficienţa energetică şi modernizarea reţelelor şi sistemelor energetice.

LIFE, la nivelul sub-programului Tranziția energiei curate, ce vizează dezvoltarea capacităţii de a crea cadrul şi condiţiile pentru tranziţia energetică.

Digitalizare

MIE Digitalizare susține implementarea la scara largă a tehnologiilor și soluțiilor inovative în domeniile transport, energie și infrastructură digitală, în special pe cele rezultate din programul Orizont Europa.

Europa Digitală, program ce urmăreşte implementarea pe scară largă a tehnologiilor de ultimă generaţie, respectiv inteligenţa artificială şi instrumentele de securitate cibernetică.

Legislație

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent