Skip to main content

InvestEU

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

26,2 mld. EUR

 • 9,88 mld. EUR pentru sprijinirea operațiunilor de finanțare și investiții legate de infrastructura durabilă;
 • 6,57 mld. EUR pentru sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de cercetare, inovare și digitalizare;
 • 6,9 mld. EUR pentru sporirea accesului la finanțare și  a disponibilității finanțării pentru IMM cu capitalizare medie, precum și sporirea competitivității globale a acestor IMM-uri;
 • 2,7 mld. EUR pentru sporirea accesului la finanțare și microfinanțare și a disponibilității fondurilor pentru întreprinderile sociale, sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de investițiile sociale.

Parteneri de implementare

Programul InvestEU este implementat în România doar de cãtre instituții financiare internaționale

Proiectele aprobate de Comitetul de investiții.

Garanția UE în cadrul Fondului InvestEU va fi acordată într-un mod gestionare indirectă, prin intermediul partenerilor de implementare, selectați de către Comisie.

Partenerii de implementare sunt instituții financiare internaționale, bănci și instituții naționale de promovare și alți intermediari financiari care sunt organisme ale Uniunii, reglementate și/sau aflate sub supravegherea sectorului bancar.

Instituția coordonatoare

Un comitet director va da direcții strategice cu privire la implementarea programului. Acesta va fi compus din: Comisie (4 membri), Grupul BEI (3 membri) și alți parteneri de implementare (2 membri), precum și un expert fără drept de vot numit de către Parlamentul European.

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN)

InvestEU va fi gestionat de Comisia Europeană, prin parteneri de implementare. Din valoarea totală a finanțării, 75% va fi implementată de grupul Băncii Europene de Investiții la nivelul compartimentului UE.

În plus față de compartimentul EU, statele membre ar putea constitui și un compartiment al statului membru, în care ar putea transfera până la 5% din suma alocată politicii de coeziune, fapt ce ar putea contribui la un efect de multiplicare mai mare.

Punctul Național de Contact

Ministerul Finanțelor

Contact – Acasa – MFP (gov.ro)

Categorii tematice

Programul este format din 3 piloni:

 1. Fondul InvestEU furnizează garanția UE pentru facilitarea finanțării: InvestEU Fund | InvestEU (europa.eu);
 2. Platforma de consiliere InvestEU furnizează asistența tehnică pentru dezvoltarea proiectelor: How to get advisory support | InvestEU (europa.eu);
 3. Portalul InvestEU furnizează o bază de date ușor de accesat pentru promovarea proiectelor care caută finanțare: European Investment Project Portal (europa.eu).

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al Programului InvestEU este acela de a sprijini obiectivele de politică ale Uniunii prin intermediul unor operațiuni de finanțare și de investiții care contribuie la:

 • competitivitatea Uniunii, inclusiv la cercetare, inovare și digitalizare;
 • creșterea și ocuparea forței de muncă în economia Uniunii, la durabilitatea economiei Uniunii și la dimensiunea sa de mediu și climatică care contribuie la realizarea ODD și a obiectivelor Acordului de la Paris și la crearea de locuri de muncă de înaltă calitate;
 • reziliența și incluziunea sociale și capacitatea de inovare în plan social ale Uniunii;
 • promovarea progresului științific și tehnologic, a culturii, a educației și a formării;
 •  integrarea piețelor de capital ale Uniunii și consolidarea pieței interne, inclusiv la soluțiile care remediază fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii, diversificând sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune și promovând finanțarea durabilă;
 • promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale;
 • redresarea durabilă și favorabilă incluziunii a economiei Uniunii după criza provocată de COVID-19, inclusiv prin furnizarea de sprijin sub formă de capital pentru IMM-urile care au fost afectate în mod negativ de criza provocată de COVID-19 și care nu se aflau deja în dificultate în ceea ce privește ajutoarele de stat la sfârșitul anului 2019, prin menținerea și consolidarea lanțurilor valorice strategice existente de active corporale sau necorporale, prin dezvoltarea unora noi, precum și prin menținerea și consolidarea activităților de importanță strategică pentru Uniune, inclusiv a proiectelor importante de interes european comun în ceea ce privește infrastructura critică, indiferent dacă este fizică sau virtuală, tehnologiile transformaționale, inovațiile și contribuțiile revoluționare pentru întreprinderi și consumatori și prin susținerea unei tranziții durabile.

Obiective specifice

 • Sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de infrastructura durabilă în domeniile eligibile;
 • Sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de cercetare, inovare și digitalizare, inclusiv acordarea de sprijin pentru dezvoltarea societăților inovatoare și pentru introducerea pe piață a tehnologiilor în domeniile eligibile;
 • Sporirea accesului la finanțare și a disponibilității finanțării pentru IMM-uri și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie, precum și sporirea competitivității globale a acestor IMM-uri;
 • Sporirea accesului la finanțare și microfinanțare și a disponibilității fondurilor pentru întreprinderile sociale, sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de investițiile sociale, competențe și aptitudini și dezvoltarea și consolidarea piețelor de investiții sociale în domeniile eligibile.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • extinderea producerii, a furnizării sau a utilizării de energie din surse regenerabile curată și durabilă;
 • eficiența energetică și reducerea consumului de energie (cu accent pe reducerea cererii prin managementul cererii de energie și reabilitarea clădirilor);
 • dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor energetice durabile și transformarea acestora în infrastructuri inteligente, în special tehnologiile de stocare, interconexiunile rețelelor electrice între statele membre și rețelele inteligente, atât la nivelul transportului cât și la cel al distribuției;
 • dezvoltarea unor sisteme inovatoare de încălzire cu emisii zero și cu emisii scăzute și producerea combinată de energie electrică și termică;
 • producerea și furnizarea de combustibili sintetici durabili provenind din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon și din alte surse sigure și durabile cu emisii scăzute sau zero;
 • infrastructura pentru captarea și stocarea carbonului în procese industriale, în centrale de bioenergie și în unități de producție în vederea realizării tranziției energetice;
 • infrastructura critică, fie fizică, fie virtuală, inclusiv elemente de infrastructură identificate ca fiind critice, precum și terenuri și bunuri imobile esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri critice și furnizarea de bunuri și servicii necesare pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii critice;
 • dezvoltarea de infrastructuri de transport, soluții de mobilitate, echipamente și tehnologii inovatoare durabile și sigure;
 • infrastructura de gestionare a deșeurilor;
 • alimentarea cu apă potabilă și salubritatea, precum și eficiența rețelelor, reducerea pierderilor, infrastructura pentru colectarea și epurarea apelor uzate;
 • proiecte și întreprinderi în domeniul gestionării resurselor de mediu și al tehnologiilor durabile;
 • decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie și reducerea substanțială a emisiilor acestora, inclusiv demonstrarea unor tehnologii inovatoare cu emisii scăzute și implementarea acestora;
 • decarbonizarea producției de energie și a lanțului de distribuție prin eliminarea treptată a utilizării cărbunelui și petrolului;
 • proiecte care promovează patrimoniul cultural durabil;
 • dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, fie fizică, fie virtuală, în special prin proiecte care sprijină implementarea de rețele digitale cu capacitate foarte mare sau conectivitatea 5G sau care ameliorează conectivitatea digitală și accesul, în special în zonele rurale și în regiunile periferice;
 • proiecte de cercetare și inovare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului Orizont Europa, inclusiv infrastructura de cercetare și sprijinul acordat mediului academic;
 • proiecte corporative, inclusiv de formare și de încurajare a creării de clustere și rețele de întreprinderi;
 • proiecte și programe demonstrative, precum și implementarea infrastructurilor, tehnologiilor și proceselor conexe;
 • proiecte de colaborare în cercetare și inovare care implică mediul academic, organizațiile de cercetare și inovare și industrie;
 • parteneriatele public-privat și organizațiile societății civile;
 • transferul de cunoștințe și tehnologie;
 • cercetarea în domeniul tehnologiilor generice esențiale (TGE) și al aplicațiilor lor industriale, inclusiv materialele noi și avansate;
 • cercetarea, dezvoltarea, inovarea și fabricarea de produse farmaceutice, de dispozitive medicale, de metode de diagnosticare și medicamente pentru terapii avansate, de noi agenți antimicrobieni;
 • dezvoltarea, utilizarea și expansiunea tehnologiilor și serviciilor digitale, mai ales a tehnologiilor și serviciilor digitale care contribuie la obiectivele programului Europa Digitală, inclusiv mass-media, platformele de servicii online și comunicațiile digitale securizate;
 • furnizarea de sprijin financiar pentru entități cu până la 499 de angajați, cu un accent deosebit pe IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie;
 • dezvoltarea unor noi tehnologii, utilizarea tehnologiilor digitale și gestionarea tehnologică a drepturilor de proprietate intelectuală în sectoarele culturale și creative, patrimoniul cultural, media, sectorul audiovizual, jurnalismul;
 • reabilitarea siturilor industriale (inclusiv a siturilor contaminate) și restaurarea acestor situri în vederea unei utilizări durabile;
 • agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura durabile;
 • investițiile sociale;
 • dezvoltarea industriei de apărare;
 • dezvoltarea sectorului spațial în conformitate cu obiectivele Strategiei spațiale pentru Europa;
 • dezvoltarea de proiecte și întreprinderi din domeniul economiei albastre.

Rata de cofinanțare

Nivelul de finanțare depinde de specificul proiectului și de produsul financiar utilizat.

În cadrul InvestEU, se poate combina finanțarea nerambursabilă, pe bază de grant, cu finanțarea rambursabilă.

Sinergii și complementarități cu alte programe

Fondul InvestEU combină treisprezece instrumente financiare ale UE gestionate la nivel central și Fondul European pentru Investiții Strategice într-un singur instrument. Datorită naturii sale centralizate, InvestEU este capabil să realizeze obiectivele politicii UE, să minimizeze suprapunerile și să asigure sinergii. Sinergiile și complementăritățile sunt urmărite atât în ceea ce privește finanțarea, prin garanția oferită de Fondul InvestEU, cât și în ceea ce privește asistența tehnică, prin serviciile Platformei de consiliere InvestEU. Platforma de consiliere InvestEU asigură, printer altele, sprijinirea utilizării combinate cu granturi sau instrumente financiare finanțate de la bugetul Uniunii sau din alte surse, pentru a spori sinergiile și complementaritatea dintre instrumentele Uniunii și pentru a maximiza efectul de levier și impactul Programului InvestEU.

Legislație

Cum să aplici pentru finanțare?

Promotorii de proiecte ar trebui să se adreseze direct partenerilor de implementare pentru a vedea soluții de finanțare adecvate bazate pe produsele financiare susținute de garanția UE.

Intermediarii financiari ar trebui să consulte, de asemenea, oferta partenerilor de implementare activi în regiunile lor care propun produse relevante: este la latitudinea lor să selecteze intermediarii financiari prin proceduri precum apelurile de exprimare a interesului.

Informații privind partenerii actuali de implementare InvestEU sunt disponibile la:

https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund/how-get-financing_en

Informații actualizate despre program

Informații despre program pot fi consultate la adresa https://ec.europa.eu/investeuportal/desktop/en/index.html

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent