Skip to main content

Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova

Loading

Apeluri

Programul Interreg NEXT Romania-Republica Moldova lansează primul apel pentru proiecte mici

Program de finanţare

Interreg NEXT VI-A România - Republica Moldova

Status

Inactiv

Data deschiderii

29 septembrie 2023

Buget

19.446.936 EUR

Tip Apel

Competitiv

Programul Interreg NEXT Romania-Republica Moldova lansează primul apel de proiecte standard (regular)

Program de finanţare

Interreg NEXT VI-A România - Republica Moldova

Status

Inactiv

Data deschiderii

10 august 2023

Buget

40.317.100 EUR

Tip Apel

Competitiv

Descriere program

Despre program

Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova acordă de finanțare pentru proiecte care vizează domenii precum: educație, schimbări climatice, cultură, turism, bună guvernanță și gestionarea situațiilor de urgență.

Aria de acoperire este compusă din 4 județe din România: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și tot teritoriul Republicii Moldova.

Buget total

Bugetul total alocat Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 este 77.290.439 euro.

Categorii tematice

  • O Europă mai verde;
  • O Europă mai socială și mai incluzivă;
  • O mai bună guvernanță în materie de cooperare;
  • Sporirea siguranței și securității Europei.

Obiectivul general al programului

Dezvoltarea durabilă a ariei de graniță dintre cele două țări prin finanțarea unor proiecte comune.

Obiective specifice

Obiectivul de politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon:

(i) Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

(iv) Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice;

(v) Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor;

(vi) Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

(vii) Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare.

 

Obiectivul de politică 4 – O Europă mai socială și mai incluzivă:

(ii) Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online;

(v) Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate;

(vi) Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

Obiectivul Specific Interreg 1 – O mai bună guvernanță în materie de cooperare

(a) consolidarea capacității instituționale a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu, și a părților interesate (toate componentele);

(b) consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră;

(c) consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate, în vederea punerii în aplicare a strategiilor macroregionale și a strategiilor pentru bazinele maritime, precum și a altor strategii teritoriale (toate componentele).

Obiectivul specific Interreg 2 – Sporirea siguranței și securității Europei:

a) managementul trecerii frontierei și managementul mobilității și migrației.

Prioritate

Prioritate 1. Comunități verzi
Prioritate 2. Dezvoltare socială peste granițe
Prioritate 3. Cooperare transfrontalieră

Rata de cofinanțare

Rată cofinanțare UE: maximum 90%

 

Calendar estimativ al lansărilor

Calendarul poate fi consultat aici

 

Contact

Autoritatea de Management (AM)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Bulevardul Libertăţii nr. 14
040129 Bucureşti, sector 5

dna. Iulia HERTZOG, Director
Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană

Persoană de Contact: dna. Daniela SURDEANU (ofiţer comunicare)
Tel: +4 0372111332
Fax: +40 372111456
E-mail: info.romd@mdlpa.ro


 

Comitetul de Monitorizare (CM)
Vă rugăm contactaţi SC

Secretariatul Comun (SC) în România
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi

Strada Dimitrie Raleţ 2A , Iaşi,
România, cod postal 700108
Tel: +4 0372 444 884
Fax: +4 0372 444 880

Director al Secretariatului Comun: dna. Fulga TURCU
Contact: helpdesk@brctiasi.ro

Autoritatea Națională: Ministerul Finanțelor

Adresa: str. Constantin Tănase 7, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova

Reprezentată de Iulia CIUMAC, Șef, Direcția asistență externă
E-mail: iulia.ciumac@mf.gov.md

Persoane de contact:

Marina GHIDIRIM, șef, Secția cooperare regională, Direcția asistență externă

E-mail: marina.ghidirim@mf.gov.md

Daniel PASCAL, consultant, Secția cooperare regională, Direcția asistență externă

E-mail: daniel.pascal@mf.gov.md

Telefon: +373 22 262 688; +373 22 262 693


 

Oficiul Antenă al Secretariatului Comun
Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

Adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, Chișinău, Republica Moldova

Natalia Carauș – Team Leader

Marina Preteca-Neaga – Expert

E-mail: romd.helpdesk@ogpae.gov.md

Tel.: +373 767 78347 / +373 22 233 045

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent