Skip to main content

Instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

Loading

Apeluri

Nu există niciun apel deschis încă.

Descriere program

Buget Total

  • 1 006 407 000 EUR pentru perioada 2021-2027

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

  • Uniunea vamală este unică în lume. Este o bază a Uniunii Europene și esențială pentru buna funcționare a pieței unice. Odată vămuite de autoritățile vamale dintr-un stat membru, mărfurile pot circula liber în interiorul Uniunii, pe baza faptului că toate statele membre aplică aceleași norme privind veniturile și protecția la frontierele externe. Administrațiile vamale ale UE trebuie să colaboreze îndeaproape pentru a facilita comerțul și a proteja sănătatea și siguranța tuturor cetățenilor UE.
  • Obiectivul general al programului este de a sprijini uniunea vamală și autoritățile vamale, care colaborează și acționează ca o singură entitate, pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a garanta securitatea și siguranța în Uniune și pentru a proteja Uniunea împotriva practicilor comerciale neloiale și ilegale, facilitând în același timp activitățile comerciale legitime.

Obiective specifice

(a) pregătirea și punerea în aplicare uniformă a legislației și politicii vamale;

(b) cooperarea vamală;

(c) consolidarea capacității administrative și în domeniul informatic, inclusiv competențele umane și formarea, precum și dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene;

(d) inovațiile în domeniul politicii vamale.

Obiectivul specific al instrumentului este să contribuie la rezultate adecvate și echivalente ale controalelor vamale prin achiziționarea, întreținerea și modernizarea în mod transparent a unor echipamente de control vamal relevante, fiabile, de ultimă generație, care sunt sigure și ecologice, sprijinind astfel autoritățile vamale să acționeze în mod unitar pentru a proteja interesele Uniunii.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0444

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

(a) Echipamente în vederea asigurării funcționării concrete și eficace a uniunii vamale, pentru o durată limitată, costurile suportate în legătură cu acțiunile sprijinite în temeiul Regulamentului, pot fi considerate, în mod excepțional, eligibile începând cu 1 ianuarie 2021, chiar dacă au fost efectuate și au fost suportate înainte de data depunerii cererii de grant.

(b) Sprijinirea achiziționării, întreținerii  sau modernizării echipamentelor de control vamal, inclusiv ale echipamentelor tehnologice de detectare inovatoare, care îndeplinesc unul sau mai multe dintre următoarele scopuri în domeniul controlului vamal:

1. inspecții neintruzive;

2. indicarea prezenței de obiecte ascunse asupra persoanelor;

3. detectarea de radiații și identificarea nuclizilor;

4. analiza eșantioanelor în laborator;

5. prelevarea și analiza probelor la fața locului;

6. verificări efectuate cu ajutorul unor dispozitive portabile.

În vederea asigurării funcționării concrete și eficace a uniunii vamale, pentru o durată limitată, costurile suportate în legătură cu acțiunile sprijinite în temeiul Regulamentului pot fi considerate, în mod excepțional, cheltuieli eligibile începând cu 1 ianuarie 2021, chiar dacă au fost efectuate și au fost suportate înainte de data depunerii cererii de grant.

Rata de cofinanțare

  • până la 80 % din costurile eligibile totale ale unei acțiuni.
  • În conformitate cu angajamentul Comisiei de a asigura coerența și simplificarea programelor de finanțare, stabilit în Comunicarea acesteia din 19 octombrie 2010 intitulată „Revizuirea bugetului UE”, resursele ar trebui să fie utilizate în comun cu alte instrumente de finanțare ale Uniunii dacă acțiunile preconizate în cadrul programului urmăresc obiective care sunt comune mai multor instrumente de finanțare, cu condiția ca acest lucru să nu conducă la o dublă finanțare. Acțiunile din cadrul programului ar trebui să asigure coerența în ceea ce privește utilizarea resurselor Uniunii în sprijinul uniunii vamale și al autorităților vamale.

Rezultatele programului

  • Cele 2.140 de birouri vamale situate la frontierele externe ale Uniunii trebuie să fie echipate în mod corespunzător pentru a asigura funcționarea efectivă și eficace a uniunii vamale. Necesitatea unor controale vamale adecvate și cu rezultate echivalente este din ce în ce mai urgentă nu doar din cauza rolului tradițional care revine vămilor de a colecta venituri ci și, din ce în ce mai mult, datorită necesității de a consolida în mod semnificativ controlul mărfurilor ce traversează, la intrare și la ieșire, frontierele externe ale Uniunii, cu scopul de a garanta siguranța și securitatea. Cu toate acestea, în același timp, controalele care vizează circulația mărfurilor ce traversează frontierele externe nu ar trebui să împiedice comerțul legitim cu țările terțe, ci dimpotrivă, ar trebui să îl faciliteze. În prezent, se constată un dezechilibru în ceea ce privește performanța controalelor vamale desfășurate de statele membre. Acest dezechilibru este cauzat de diferențele existente în ceea ce privește atât caracteristicile geografice ale statelor membre, cât și capacitățile și resursele acestora. Capacitatea statelor membre de a reacționa la provocările generate de evoluția continuă a modelelor de afaceri și a lanțurilor de aprovizionare de la nivel mondial depinde nu numai de componenta umană, ci și de disponibilitatea și funcționarea adecvată a unor echipamente de control vamal moderne și fiabile. O serie de provocări precum intensificarea comerțului electronic și a digitalizării și necesitatea de a spori reziliența față de atacurile cibernetice vor spori, de asemenea, necesitatea unor controale vamale efective. Furnizarea unor echipamente de control vamal echivalente constituie prin urmare un element important în remedierea acestui dezechilibru actual. Aceasta va îmbunătăți echivalența, între statele membre, în ceea ce privește performanța controalelor vamale și, prin urmare, va contribui la împiedicarea deturnării fluxurilor de mărfuri către punctele cele mai slabe ale sistemului de control vamal, adesea menționată ca fiind „practica de a alege cel mai favorabil punct de import”. În consecință, mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să facă obiectul unor controale bazate pe analiza riscurilor.

Sinergii și complementarități cu alte programe

  • Pentru a asigura rentabilitatea, programul ar trebui să exploateze posibilele sinergii cu alte măsuri ale Uniunii din domenii conexe, cum ar fi Programul Fiscalis, de cooperare în domeniul impozitării, instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, Programul Uniunii de luptă antifraudă, Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize (IGFV), Programul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile europene.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent