Skip to main content

Granturi SEE și Norvegiene

Loading

Apeluri

Ghidul Solicitantului ,,Cooperare bilaterală pentru dezvoltarea artei contemporane”

Program de finanţare

Granturi SEE și Norvegiene

Status

Activ

Data deschiderii

17 mai 2024

Buget

1.500.000 EUR

Granturi SEE și Norvegiene – Apel deschis pentru cooperare bilaterală în tranziția verde

Program de finanţare

Granturi SEE și Norvegiene

Status

Activ

Data deschiderii

25 martie 2024

Buget

1.250.000 EUR

Descriere program

Tip Beneficiar

Domeniu

Buget Total

502.000.000 euro

Instituția finanțatoare

Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei

Instituția coordonatoare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Autoritatea de Management

Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Europene Nerambursabile

Obiectivul general al programului

Obiectivele generale ale granturilor SEE sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Obiective specifice

 • Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată;
 • Sprijinirea victimelor traficului de persoane;
 • Sistem corecțional îmbunătățit;
 • Sporirea accesului la servicii educaționale și sociale;
 • Reducerea emisiilor de carbon generate de producerea electricității și securitatea aprovizionării cu energie electrică;
 • Întărirea prevenției și reducerea inegalităților în sănătate;
 • Dezvoltarea cunoştinţelor bazate pe cercetare și creșterea performanțelor cercetării;
 • Dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității societății civile;
 • Promovarea participării democratice a cetățeniei active și a drepturilor omului;
 • Îmbunătățirea accesului la cultură prin consolidarea antreprenoriatului cultural;
 • Consolidarea statului de drept;
 • Îmbunătățirea stării mediului înconjurător în ecosisteme şi la reducerea efectelor adverse ale poluării și ale altor activități ale omului;
 • Dezvoltarea capitalului uman și a bazei de cunoștințe;
 • Consolidarea cooperării tripartite între organizațiile patronale, sindicatele și autoritățile publice.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În funcție de cele 12 programe de finanțare stabilite în domeniile tematice

Rata de cofinantare

 • până la 100% din cheltuielile eligibile pentru sectorul public şi ONG;
 • 10-90% pentru sectorul privat, în funcţie de capacitatea solicitantului şi alte ajutoare de stat acordate.

Rezultatele programului

 • extinderea cooperării;
 • promovarea parteneriatelor între diferite tipuri de entități care au intenții comune sau complementare de dezvoltare;
 • obținerea de rezultate comune, cum ar fi elaborarea de politici, legi, strategii sau noi cunoștințe/practici;
 • crearea mediului în care persoanele din partea diferitelor entități să lucreze împreună pentru scopuri comune;
 • libera circulație a persoanelor, a capitalului, a bunurilor și a serviciilor între țările UE și țările SEE;
 • îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerea reciprocă.

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Granturile SEE și Norvegiene (Programul Energie) prezintă sinergii şi complementarități cu: Programul Operaţional Regional Axa 3, care sprijină dezvoltarea de regiuni cu oraşe smart şi prietenoase cu mediul;
 • Programul Operaţional Tranziţie Justă Axa 2, care susţine investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse;
 • Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, care susţine educaţia şi formarea profesională;
 • ElectricUp, program care vine în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienţei energetice;
 • Fondul de mediu, care susţine proiecte şi programe dedicate protecţiei mediului;
 • Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acţiunilor legate de educație, mediu, protecție socială, tranziţia energetică, exploatarea surselor regenerabile de energie şi eficienţa energetică a clădirilor;
 • Interreg, al cărui scop este de a identifica, prin acţiuni de cooperare, soluții comune în domenii diverse, inclusiv în domeniul energiei durabile;
 • Mecanismul pentru Interconectarea Europei, care îşi propune dezvoltarea reţelelor electrice transeuropene şi cooperarea în domeniul energiei din surse regenerabile;
 • Orizont Europa, în ceea ce priveşte investiţiile inovatoare în energie, tehnologie;
 • Programul LIFE pentru mediu și politici climatice, care vizează îmbunătățirea calității mediului, conservarea naturii;
 • InvestEU, care promovează infrastructura sustenabilă, cercetarea și inovarea, transformarea digitală, accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, educația, competențele, infrastructura socială;
 • Fondul european pentru eficiență energetică, care vizează investiţiile de eficienţă energetică şi energie regenerabilă la scară mica, în special în mediul urban, promovate de autorităţile locale, implicit transport curat;
 • Facilitatea Asistenţă Europeană pentru Energie Locală, care oferă asistenţă tehnică pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă în sectorul clădirilor şi transportului urban inovativ;
 • Europa Creativă care sprijină societățile deschise, favorabile incluziunii și creative și competitivitatea sectoarelor culturale și creative, stimulând creșterea economică și crearea de locuri de muncă;
 • Justiție, drepturi și valori care sprijină societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii;
 • UE pentru sănătate care vizează sporirea gradului de pregătire a UE în fața amenințărilor transfrontaliere majore la adresa sănătății și consolidarea sistemelor de sănătate.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent