Skip to main content

Fondul pentru modernizare

Loading

Apeluri

Program-cheie 5 – Sprijinirea investițiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare

Program de finanţare

Fondul pentru modernizare

Status

Activ

Data deschiderii

01 februarie 2024

Buget apel

1.940.367.000 RON

Tip Apel

Competitiv -Perioadă continuă de depunere

Ministerul Energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum din sectorul public (Programul – cheie 1)

Program de finanţare

Fondul pentru modernizare

Status

Inactiv

Data deschiderii

06 decembrie 2023

Buget

500.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Descriere program

Despre program

Fondul pentru modernizare reprezintă un instrument cheie pentru dezvoltarea investițiilor în proiecte energetice, care prevăd îmbunătățiri în eficiența energetică, modernizarea sistemelor energetice și tranziția în regiunile dependente de cărbune in Statele Membre cu PIB pe cap de locuitor la prețul pieței mai mic de 60% din media UE (10 state).

Fondul pentru modernizare este constituit din veniturile obtinute prin licitarea pe piată a 2% din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul UE, pentru perioada 2021-2030 iar Romania are alocat un procent de 11,98% din totalul de 2 %.

Buget Total

15 mld euro (în funcție de valoarea de tranzacționare a certificatelor de CO2)

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană/BEI

Instituția coordonatoare

Categorii tematice

Programele cheie prevăzute în OUG nr. 60/2022

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

Fondul de Modernizare funcționează sub răspunderea Statelor Membre beneficiare în cooperare cu:

 • Banca Europeană pentru Investiții
 • Comitetul de investiții
 • Comisia Europeană

Modernisation Fund | Climate Action (europa.eu)

Punctul Național de Contact

Obiectivul general al programului

Obiectivul general al programului este să susţină modernizarea şi eficientizarea sistemelor energetice, îmbunătăţirea eficienţei energetice și tranziția spre neutralitate climatică în 10 State Membre UE cu venituri reduse (Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Slovacia). Totodată, Fondul pentru modernizare vizează tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, prin stimularea investițiilor în surse regenerabile de energie, rețelele de transport care să includă distribuția energiei termice în zonele rezidențiale și comerciale, interconectări de rețele pentru transportul de electricitate și gaze naturale, precum și stocarea de energie, îmbunătățirea eficienței energetice în producerea de energie, inclusiv în sectoarele de transport, clădiri, construcții, agricultură și deșeuri și pentru o tranziție echitabilă în regiunile dependente de cărbune.

Durata de realizare a programului (luni): 127
Data de începere a programului: luna: 6 anul: 2020
Data de închidere a programului: luna: 12 anul: 2030

Obiective specifice

 • Sprijinirea Statelor Membre beneficiare  să îndeplinească obiectivele fixate pentru 2030 privind clima şi energia şi să joace un rol activ în tranziţia UE către neutralitate climatică;
 • Creşterea securităţii energetice în Statele Membre beneficiare prin sprijinirea interconectărilor şi modernizarea reţelelor energetice;
 • Accesibilizarea finanţării surselor regenerabile de energie;
 • Transformarea economiilor şi a sectoarelor energetice ale Statelor Membre beneficiare în unele ecologice şi mai curate;
 • Promovarea schimbului de bune practici între Statele Membre beneficiare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Investiții în producerea și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile;
 • Investiții pentru îmbunătățirea  eficienței, inclusiv în transporturi, construcţii, agricultură și deșeuri  energetice;
 • Investiții în stocarea energiei;
 • Investiții în modernizare rețelelor energetice, conductelor centralelor de termoficare, reţelelor pentru transportul de electricitate și gaz, creșterea interconectărilor dintre statele membre;
 • Investiții  în regiunile dependențe de cărbune: recalificarea și îmbunătăţirea compe­tenţelor lucrătorilor, educaţia, iniţiativele legate de căutarea unui loc de muncă și start-upurile.

Toate costurile investiționale, cu excepția TVA, comisioane bancare, achiziții de teren peste 10% din costurile eligibile ale proiectului (similar EFSI).

Rata de cofinanțare

 • până la 100% din cheltuielile eligibile pentru investiții prioritare
 • până la 70% din cheltuielile eligibile pentru investiții non-prioritare

Investițiile prioritare trebuie să se încadreze în domeniul de prioritate definit de către Directiva ETS 2003/87/CE, art.10d, alineat 2.

Rezultatele programului

În implementare, conform obiectivelor definite prevăzute în legislația europeană și națională.

Sinergii și complementarități cu alte programe

În contextul privind tranziția energetică, creșterea ponderii surselor regenerabile de energie, a măsurilor de eficiență energetică și a nivelului de interconectivitate a rețelelor electrice, recalificării lucrătorilor şi generării de locuri de muncă în regiunile dependente de carbon, Fondul de Modernizare este complementar cu:

 • Programul Operaţional Regional Axa 3, care sprijină dezvoltarea de regiuni cu oraşe smart şi prietenoase cu mediul, educate şi atractive;
 • Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă Axa 1, care promovează eficienţa energetică, reţelele inteligente de transport a energiei, utilizarea combustibililor şi a soluţiilor de stocare;
 • Programul Operaţional Tranziţie Justă Axele 2, 4, care susţine investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse, dezvoltarea spiritului antreprenorial și a inovării, reducerea poluării și consolidarea economiei circulare, creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă calificate;
 • Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, care susţine creşterea accesului pe piaţa muncii pentru toţi şi promovarea antreprenoriatului, educaţia şi formarea profesională;
 • Planul Naţional Strategic;
 • Fondul de mediu, care susţine proiecte şi programe dedicate protecţiei mediului;
 • Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile, care susține managementul energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din România;
 • Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acţiunilor legate de tranziţia energetică,  exploatarea surselor regenerabile de energie, retehnologizarea şi digitalizarea sistemelor energetice sau tranziţia regiunilor dependente de carbon împreună cu decarbonarea industriei energetice;
 • Granturile SEE și Norvegiene, care finanţează şi proiecte din domeniul energie regenerabilă şi securitate energetică, ori de eficienţă energetică;
 • Interreg al cărui scop este de a aborda provocările comune transnaţionale şi interregionale, inclusiv cele din domeniul energiei durabile;
 • Programul Termoficare, cu acţiuni care vizează modernizarea, eficientizarea, retehnologizarea sau realizarea de sisteme noi de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor;
 • Mecanismul Interconectarea Europei, care îşi propune dezvoltarea reţelelor energetice transeuropene şi cooperarea în domeniul energiei din surse regenerabile;
 • Mecanismul Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile, care susţine creşterea capacităţilor de producere a energiei regenerabile prin investiţii comune ale statelor membre;
 • InvestEU, care sprijină investiţii în energie regenerabilă şi eficienţă energetică, inovarea şi digitalizarea;
 • Fondul pentru inovarecare vizează implementarea de tehnologii, produse şi procese inovatoare, cu emisii reduse de carbon;
 • LIFE, la nivelul sub-programului Tranziția energiei curate, care vizează dezvoltarea capacităţii de a crea cadrul şi condiţiile pentru tranziţia energetică.

Documente utile

Mai multe informații despre Fondul pentru modernizare pot fi consultate accesând Documentul sinteza.

 

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent