Skip to main content

04 iunie 2023

PR Sud-Muntenia, Consultare publică – Ghid „Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”

Loading

Acțiuni indicative
construire/ reabilitare/ modernizare/ consolidare/ extindere/ dotare infrastructură educaţională publică destinată educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar (creșe, gradinițe);
digitalizarea procesului educațional în vederea dezvoltării de aplicații și soluții pentru digitalizarea procesului educațional, precum și dotarea cu echipamentele necesare;
comunicarea și vizibilitatea aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală;
activitățile de tip FSE+, fiind activități conexe în cadrul proiectelor (exemple de astfel de activități pot fi: organizarea de ateliere de lucru cu profesori și părinți în scopul de a schimba atitudinea socială privind grupurile marginalizate pe baza etniei, dizabilității și CES, statutul socio-economic al părinților/familiilor; organizarea de acțiuni de instruire pentru profesori și mediatori pentru dezvoltarea abilităţilor de a promova diversitatea și incluziunea copiilor marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă; activități pentru formarea personalului didactic pentru adaptarea lecțiilor la nevoile copiilor, folosirea programelor adaptate și a metodelor de predare interactive; activități de conștientizare la nivelul comunității deservite cu privire la opțiunile de educație timpurie existente în cadrul UAT și la importanța și beneficiile participării la educație).

Start consultare: 18.05.2023
Sfârșit consultare: 13.06.2023

Alocare financiară
Total: 13.521.362,62 €
FEDR: 6.487.650,00 €
Buget Național: 7.033.712,62 €

Tipul apelului
Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare
Urban/Rural

Potențiali aplicanți
Unităţi administrativ-teritoriale din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural si urban;
Instituții ale administraţiei publice locale din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural și urban, aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin hotărâre de consiliu local și care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică.
Forme asociative între entitățile menționate de mai sus.
În cazul formelor asociative/ parteneriatului, liderul asociaţiei/ parteneriatului va fi reprezentat de unitatea administrativ-teritorială.

Limite financiare
Valoarea minimă eligibilă: 100.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă: 2.000.000,00 €

Cofinanțare aplicant: 2%

Share:

asistent
Atlas - Asistent