Skip to main content

15 iunie 2023

PR SE lansează în consultare publică ghiduri privind dezvoltarea infrastructurii educaționale și turismului în valoare de 144,8 milioane euro

Loading

Acțiunea 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar.

 

ADR SE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lanseaza in consultare publica Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar.

Zona vizată de acest apel de Proiecte este Regiunea Sud Est, mai puțin arealul aferent zonei ITI Delta Dunării.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

Activități de tip FEDR:

construirea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale pentru nivelul preșcolar, din mediul urban și rural.
Adaptarea infrastructurii educaționale pentru persoanele cu mobilitate redusă/dizabilități, se va face respectând legislaţia in domeniu, prin: asigurarea de rampe de acces, marcarea traseelor de acces, adaptarea spațiului de învățare pentru a facilita nu doar accesul, dar și funcționalitatea pentru persoanele cu dizabilități, asigurarea accesului, a circulației orizontale și verticale, a accesului la grupuri sanitare, la sălile de clasă etc.

Activități de tip FSE:

asigurarea serviciilor de mediere școlară/consiliere pentru comunitățile defavorizate;
asigurarea accesului elevilor cu CES la serviciile de consiliere și asistență psihopedagogică și de terapie a tulburărilor de limbaj;
consilierea/informarea și sprijinirea părinților copiilor defavorizați;
asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități;
promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la învățământul preșcolar, valorificând rezultatele unor proiecte/programe inițiate sau dezvoltate în parteneriat, inclusiv la nivel transnaţional;
alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul priorității (ex. activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc).

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați următoarea adresă – https://regiosudest.ro/comunicare/anunturi/apel-in-consultare-publica-5-1-dezvoltarea-infrastructurii-educationale-la-nivelul-invatamantului-prescolar


 

Acţiunea 5.4 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

 

ADR SE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lanseaza in consultare publica Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 5.4 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar.

Zona vizată de acest apel de Proiecte este Regiunea Sud Est, mai puțin arealul aferent zonei ITI Delta Dunării.

Tipurile de intervenții previzionate în cadrul acestei acțiuni pentru învăţământul universitar se referă la:

intervenții în construcția/extinderea/modernizarea/dotarea infrastructurii educaționale universitare de stat, în special prin investiții în dotarea laboratoarelor de specialitate.
Adaptarea infrastructurii educaționale pentru persoanele cu mobilitate redusă/dizabilități, se va face respectând legislaţia în domeniu, prin: asigurarea de rampe de acces, marcarea traseelor de acces, adaptarea spațiului de învățare pentru a facilita nu doar accesul, dar și funcționalitatea pentru persoanele cu dizabilități, asigurarea accesului, a circulației orizontale și verticale, a accesului la grupuri sanitare, la sălile de clasă etc.
Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se încadrează în activităţile specifice propuse a fi finanţate prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

Categorii de solicitanți eligibili:

Instituții de învățământ superior de învățământ superior de stat acreditate, cuprinse în Anexa nr. 2 (Structura instituțiilor de domeniile și specializări de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023) la HG 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru modificările și completările ulterioare, aflate pe teritoriul Regiunii Sud-Est.

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați următoarea adresă – https://regiosudest.ro/comunicare/anunturi/apel-in-consultare-publica-5-4-dezvoltarea-infrastructurii-educationale-in-invatamantul-universitar


Acțiunea 6.2 Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane

 

ADR SE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Acțiunea 6.2 Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane

Zona vizată de acest apel de Proiecte este Regiunea Sud Est, mai puțin arealul aferent zonei ITI Delta Dunării.

Proiectele de de dezvoltare turistică a zonelor non-urbane vor fi identificate și definite la nivelul Stategiilor de Dezvoltare Județene prin analiza detaliată a nevoilor, maparea zonei (inclusiv detalierea serviciilor publice și infrastructurii existente) și descrierea consultării publice si implicarea comunităților locale pe parcursul procedurii de identificare/elaborare/implementare a proiectelor.

Pentru atingerea Obiectivului specific al acestei Priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții:

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zonele non-urbane cu potențial turistic valoros, inclusiv proiecte inovative, de diversificare a serviciilor și activităților oferite turiștilor, în scopul creșterii accesibilității obiectivelor turistice.
Dezvoltarea și punerea în valoare a stațiunilor turistice, balneare și balneoclimaterice din zonele non-urbane, prin dezvoltarea infrastructurii turistice specifice, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică aferentă.
Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, natural și istoric și dezvoltarea serviciilor aferente.
Alocarea apelului de proiecte PRSE /6.2/1.1/2023 este de 35.346.956 euro (FEDR + contribuție națională), din care 30.044.912 euro FEDR și 5.302.044 euro contribuție națională.

Categorii de solicitanți/parteneri eligibili:
Unitate administrativ-teritorială definită conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare (unități administrativ teritoriale județene și/sau unități administrativ teritoriale comune);
Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale de la punctul a);
Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), astfel cum sunt definite la art. 5 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care au în componenţă cel puţin o unitate administrativ-teritorială non-urbană;
Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale de la punctul a) și actori relevanți (instituții publice locale) din zona rurală sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, stabilite pe baza Acordului de Parteneriat ;
Unitățile de cult sau parteneriate ale acestora cu Unități Administrativ- Teritoriale Județene și/sau Unități Administrativ- Teritoriale Comune, pentru acțiunea care vizează Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric din zone non urbane;
Parteneriate încheiate între UAT Județ/Comună, în calitate de lider de parteneriat şi asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare – exclusiv pentru derularea activităților care vizează dezvoltarea economică, integrarea/inovarea socială sau a celor de conștientizare publică privind necesitatea protejării și valorificării patrimoniului cultural.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați următoarea adresă – https://regiosudest.ro/comunicare/anunturi/apel-in-consultare-publica-6-2-valorificarea-potentialului-turistic-in-zone-non-urbane


Actiunea 6.1 Dezvoltare integrată în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului

 

ADR SE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru: Actiunea 6.1 Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului

Zona vizată de acest apel de Proiecte este Regiunea Sud Est, mai puțin arealul aferent zonei ITI Delta Dunării.

Pentru implementarea proiectelor de regenerare urbană, zona supusă regenerării va fi tratată ca un ansamblu funcţional, cu obiectivul de a aborda într-un mod coerent dezvoltarea urbană la nivelul localităţii, cu accent pe valorizarea dimensiunii socio-economice alături de accesibilitate, mobilitate, inovare şi mediu.

Pentru atingerea Obiectivului specific al acestei Priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții:

Îmbunătățirea infrastructurii de turism urban, în special în zonele cu potențial turistic valoros, pot fi finanțate proiecte inovative de diversificare a serviciilor și activităților oferite turiștilor cu scopul creșterii accesibilității obiectivelor turistice.
Dezvoltarea și punerea în valoare a stațiunilor turistice urbane, balneare și balneoclimaterice prin dezvoltarea infrastructurii turistice specifice, precum și dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică aferentă;
Regenerarea urbană și securitatea spațiilor publice – activități de reabilitare integrată a spațiilor publice urbane (inclusiv infrastructura tehnico-edilitară aferentă) în zone precum: spații din interiorul ansamblurilor de locuințe, zone de faleză, maluri, centre istorice, zone și cartiere rezidențiale localizate inclusiv în afara zonelor centrale, locuri de joacă pentru copii, scuaruri, piețe, alei pietonale, zone pietonale și semi-pietonale (inclusiv în afara zonelor centrale), piste de biciclete, mobilier urban, digitalizare smart, etc.
Proiectele de regenerare urbană vor fi identificate și definite la nivelul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU)/SDU/Strategiei aferente ZUF prin analiza detaliată a nevoilor, maparea zonei (incl. detalierea serviciilor publice și infrastructurii existente) și descrierea etapei de consultare publică și implicare a comunitățiilor locale pe parcursul procedurii de identificare/ elaborare/ implementare a proiectelor. În mod integrat, prin proiectele de regenerare urbană se va finanța și infrastructura de spații verzi.

Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric din zone urbane, dezvoltarea serviciilor aferente (ex. restaurarea, consolidarea, etc. și dotarea monumentelor istorice și a patrimoniului cultural; construire/ modernizare / reabilitare / extindere / dotare clădiri cu funcțiuni culturale etc.).
Bugetul alocat apelurilor de proiecte este:

Alocarea Apelului de proiecte PRSE/6.1/1.1/2023-UAT Municipii reședință de județ este de 75.868.204 euro (FEDR + contribuție națională), din care 64.487.974 euro FEDR și 11.380.230 euro contribuție națională.
Alocarea Apelului de proiecte PRSE/6.1/1.2/2023-UAT Municipii este de 14.550.888 euro (FEDR + contribuție națională), din care 12.368.255 euro FEDR și 2.182.633 euro contribuție națională.
Alocarea Apelului de proiecte PRSE/6.1/1.3/2023-UAT Orașe este de 15.236.436 euro (FEDR+ contribuție națională), din care 12.950.969 euro FEDR și 2.285.466 euro contribuție națională
Categorii de solicitanți/parteneri eligibili:
Unitate administrativ-teritorială Municipiu reședință de județ/Municipiu/Oraș, definită conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Parteneriate încheiate între UAT Municipiu reședință de județ/ Municipiu/Oraș, în calitate de lider de parteneriat şi UAT Oraș/Comuna din componenţa Zonelor Urbane Funcţionale aferente municipiilor/municipiilor reşedinţă de judeţ, limitrofe acestora, în calitate de parteneri, definite conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) astfel cum sunt definite la art. 5 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care au în componenţă cel puţin o unitate administrativ-teritorială urbană municipiu reședință de județ/municipiu/oraș;
Zonele metropolitane constituite conform Legii nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
Parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) şi alte entităţi publice care au în proprietate sau în administrare imobile în zonele de regenerare urbană, stabilite pe baza Acordului de Parteneriat încheiat conform prevederilor capitolului VIII – Proiecte implementate în parteneriat din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă.
Unitățile de cult sau parteneriate ale acestora cu Unitățile Administrativ-Teritoriale municipiu reședință de județ/municipiu/oraș pentru acțiunea care vizează Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric din zone urbane.
Unitățile Administrativ-Teritoriale județene sau parteneriate ale acestora cu Unitățile Administrativ-Teritoriale municipiu reședință de județ/municipiu/oraș – pentru actiunea care vizeaza Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric din zone urbane.
Parteneriate încheiate între UAT Judet/Municipiu reședință de județ/ Municipiu/Oraș, în calitate de lider de parteneriat şi asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare – exclusiv pentru derularea activităților care vizează dezvoltarea economică, integrarea/inovarea socială sau a celor de conștientizare publică privind necesitatea protejării și valorificării patrimoniului cultural.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați următoarea adresă – https://regiosudest.ro/comunicare/anunturi/apel-in-consultare-publica-6-1-dezvoltare-integrata-in-zonele-urbane-prin-regenerare-urbana-conservarea-patrimoniului-si-dezvoltarea-turismului

Share:

asistent
Atlas - Asistent