Skip to main content

04 iulie 2024

PR Nord-Vest a lansat Ghidul Solicitantului ,,Condițiile de acordare a sprijinului financiar în cadrul apelului de proiecte din cadrul priorității de Asistență Tehnică”

Loading

Intervențiile în domeniul Asistenței Tehnice vor fi direcționate către:
Asigurarea funcționării sistemului de management;
Consolidarea capacităților AM și CM, beneficiari și parteneri relevanți;
Asigurarea evaluării și a studiilor necesare programului, colectarea datelor pentru o bună implementare a programului și pregătirea următoarei perioade de programare;
Sprijinirea activităților privind închiderea Programului Operațional Regional 2014-2020;
Desfășurarea activităților de informare și comunicare privind PR NV 2021-2027.
Principalele categorii de grupuri țintă beneficiare ale proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt:
Personalul AM PR NV 2021-2027 și personalul necesar închiderii POR 2014-2020;
Beneficiarii PR NV 2021-2027;
Potențialii beneficiari ai PR NV 2021-2027;
CM PR NV 2021-2027 și grupurile de lucru.

Ca regulă generală, orice activitate care contribuie la realizarea de către AM PR NV 2021-2027 și serviciile suport a responsabilităților sale, în calitate de AM, conform prevederilor Regulamentului comun nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului este considerată eligibilă.

În cadrul proiectelor de asistență tehnică depuse pentru finanțare în cadrul priorității de asistență tehnică a PR NV 2021-2027 se vor desfășura activități ce contribuie la:

Asigurarea sprijinului necesar pentru pregătirea, implementarea, monitorizarea și controlul PR NV;
o Sprijinirea AM PR NV pentru implementarea diferitelor etape ale PR NV, respectiv pregătire, selecție, verificare și monitorizare, evaluare, control și audit, achiziția de bunuri și servicii necesare desfășurării activităților specifice implementării PR NV;
o Consolidarea capacității instituționale și administrative, a ADR NV pentru a face față provocărilor privind gestionarea și implementarea PR;
o Sprijinirea acțiunilor necesare pentru elaborarea și implementarea unei foi de parcurs pentru creșterea capacității administrative necesare în gestionarea și implementarea eficace a fondurilor europene (ACB Roadmap) care se adresează atât AM PR NV cât și beneficiarilor publici și privați;
o Sprijinirea organizatorică și logistică a CM PR NV și a altor comitete/grupuri de lucru implicate în implementarea PR NV;
o Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, actualizarea și revizuirea planurilor și strategiilor regionale, inclusiv a strategiilor de specializare inteligentă;

Creșterea capacității administrative a beneficiarilor PR NV de a accesa fonduri europene în vederea pregătirii și implementării proiectelor, precum și consolidarea capacităților administrațiilor teritoriale în procesul de pregătire a cererilor de proiecte (instruiri, help-desk, asistență pentru promotorii de proiecte, etc);
Elaborarea de evaluări, studii și analize specifice PR NV, PDR NV, RIS3 NV pentru sprijinirea activităților legate de închiderea perioadei de programare 2014-2020 și pregătirea perioadei de programare post 2027;
Sprijinirea activităților de informare și comunicare specifice PR NV (dezvoltarea și gestionarea instrumentelor de comunicare, inclusiv pagina web dedicată programului, realizarea și distribuirea materialelor informative și promovare, implementarea de campanii de promovare, organizarea activității de helpdesk etc). Activitățile de comunicare și informare vor fi realizate conform planului de comunicare AM PR NV.

Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă, în cadrul proiectelor de asistență tehnică fiind eligibile toate tipurile de activități ce contribuie la implementarea PR NV 2021-2027, respectiv închiderea POR 2014-2020.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 5 iulie 2024, ora 10:00 – 3 octombrie 2024, ora 12:00.

Condițiile de acordare a sprijinului financiar în cadrul apelului de proiecte din cadrul priorității de Asistență Tehnică – PRNV/2024/AT/2.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent