Skip to main content

14 iulie 2023

PR Centru lansează apeluri în valoare de 238 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii rutiere și educaţionale

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), anunță lansarea primelor trei apeluri de proiecte, precum:

 1. 3.2 Eficiență energetică în clădiri publice

Perioada de depunere a proiectelor: 14.08.2023 ora 12:00 – 14.02.2024 ora 12:00
Apelul este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.
Bugetul alocat apelului de proiecte este de 72.490.588 euro.

 • Solicitanți eligibili:
 1. Unitățile Administrativ Teritoriale din Regiunea Centru
 2. Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale
 3. Instituții de învățământ superior de stat din Regiunea Centru
 4. Autoritățile publice centrale
 5. Parteneriate între entitățile de mai sus
 • Activități aferente activității de bază:

Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii, lucrări de reabilitate/modernizare termică a sistemului de încălzire/furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică, lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii, lucrări de management energetic integrat pentru clădiri, dotări
Măsuri auxiliare care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare: construcții, instalații și dotări aferente măsurilor auxiliare
Activități conexe activității de bază:

Acțiuni ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică
Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate


 

2. 5.1 Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

Perioada de depunere a proiectelor: 14.08.2023 ora 12:00 – 14.07.2024 ora 12:00
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.
Bugetul alocat apelului de proiecte este de 152.940.000 euro.

Solicitanți eligibili:

 1. Unitățile Administrativ Teritoriale- județ din Regiunea Centru
 2. Unitățile Administrativ Teritoriale în parteneriat- județ-municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e), UAT județ fiind liderul parteneriatului
 3. Activități eligibile

Activități aferente activității de bază:

Activități de modernizare și reabilitare pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. de drumuri județene (inclusiv construirea/modernizarea/ de poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public), precum și activități privind construcția / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv.
Activități destinate creșterii siguranței rutiere inclusiv prin construirea/realizarea de sensuri giratorii, parapeți, elemente de calmare a traficului și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației, în special în cazul trecerilor la nivel cu calea ferată, realizarea/modernizarea de trotuare/trasee pietonale și piste pentru bicicliști, semnalistică verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică, măsuri și semnalistică pentru protecția faunei, etc.
Activități de construire/ modernizare/ reabilitare de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi, la rețeaua TEN-T a drumurilor județene) și construirea pasarelelor pietonale;
Activități privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public (inclusiv alveolele respective) și activități aferente măsurilor de protecție a mediului/rezistența la schimbări climatice, inclusiv prin aliniamente de arbori și arbuști plantați, activități pentru realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice (cu spațiul de parcare aferent)
Activități conexe activității de bază

Activități concrete de cooperare, la nivel UE sau cu țările candidate
Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate.


 

3. 6.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar

Perioada de depunere a proiectelor: 14.08.2023 ora 12:00 – 14.10.2023 ora 12:00
Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.
Bugetul alocat apelului de proiecte este de 13.213.373 euro.

Solicitanți eligibili:

 1. Instituții de învățământ superior de stat acreditate aflate pe teritoriul Regiunii Centru
 2. Activități eligibile

Activități aferente activității de bază:

Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea spațiilor educaționale, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică
Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea spațiilor de cazare, cantine și alte facilități, accesibilizarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, măsuri de incluziune în educație a elevilor cu CES etc.
Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 12% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a gazelor cu efect de seră
Activități conexe activității de bază

Activități de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii
Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD
Activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității

Pentru mai multe detalii click AICI și AICI

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent