Skip to main content

09 noiembrie 2023

PR Centru lansează apelul 8.1 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru

Loading

Agenția de Dezvoltare Centru lansează apelul 8.1 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru.

Perioada de depunere a proiectelor: 08.12.2023 ora 12:00 – 08.11.2024 ora 24:00

Apel este de tip necompetitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare cu încadrarea în alocarea financiară disponibilă, corespunzătoare fiecărui solicitant eligibil.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 129.320.686 euro, din care sprijin FEDR  109.922.582 euro și 19.398.103 euro finanțare de la bugetul de stat și bugetul local.

Solicitanți eligibili:

 • Unitate administrativ-teritorială – Municipiu               
 • Forme asociative – parteneriate, având ca lider de parteneriat unitatea administrativ-teritorială Municipiu

Categorii de parteneri eligibili

 • Unitate administrativ teritorială-județ;
 • Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (ZUF)/zona metropolitană (ZM);
 • Unități de cult din cadrul cultelor recunoscute în România, în conformitate cu prevederile Legii nr.489/2006;
 • Organizații neguvernamentale (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) – Asociații și fundații constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000

Pentru investiții aferente monumentelor istorice categoria A și B, dacă este cazul – Membrul în parteneriat cu statut de ONG (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial), în situația în care este titularul dreptului de proprietate/administrare/concesiune, trebuie să desfășoare activități în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului și să aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puțin 12 luni, la data depunerii cererii de finanțare.

Valoarea eligibilă:

 • Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 500.000 Euro
 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 27.671.504 euro (cu condiția încadrării în alocarea financiară corespunzătoare fiecărui municipiu)

 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

 • ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ

A. Activități care vizează regenerarea spațiilor publice, inclusiv asigurarea sistemelor de securitate a cetățeanului

Nu este eligibilă amenajarea de spații publice urbane destinate unor activități comerciale sau de alimentație publică (ex: terase, restaurante, activități de comerț, etc).

B. Activități privind conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural istoric precum și dezvoltarea infrastructurii din domeniul cultural

C. Activități specifice infrastructurii de turism și promovare a unor nișe turistice,

Acest tip de intervenții vor trebui justificate în scopul punerii în valoare a obiectivelor/atracțiilor turistice și vor conduce la îndeplinirea obiectivului specific prin creșterea numărului anual de vizitatori/ turiști.

 D. Activități auxiliare investiției de bază

 • Modernizarea/reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aflate în corpul spațiilor publice urbane regenerate, aferente proiectului;
 • Modernizare/reabilitare parcări: parcările nu pot face obiectul unei investiții de sine stătătoare, finanțarea lor fiind parte a spațiului care face obiectul proiectului, fără a crește numărul locurilor de parcare existente;
 • Construire/modernizare/reabilitare de clădiri/imobile (utilități anexe) de mici dimensiuni având ca destinație toalete publice, facilități aferente terenurilor de sport de mici dimensiuni, grupuri sanitare, puncte de informare, indicatoare, pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic aferent obiectivului care face obiectul proiectului;
 • În situații excepționale, crearea/ reabilitarea/ modernizarea străzilor/ căilor de acces aferente spațiului public care face obiectul proiectului/către obiectivul de patrimoniu/ infrastructura culturală reabilitată/ principalele obiective turistice au modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse intervențiilor Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului de patrimoniu reabilitat;
 • Amenajarea zonelor de protecție prin delimitarea și împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);
 • Îmbunătățirea accesului către resursele turistice/culturale/patrimoniu, prin: marcarea de trasee turistice/itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate

 

 • ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

E. Activități soft vizând realizarea obiectivului specific privind promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

E1. Activități de creștere/dezvoltare a capacității administrative a beneficiarilor și de cooperare interregionale, transfrontaliere și transnaționale, inclusiv cu parteneri din statele care compun regiunea Dunării.

E2. Alte activități de tip soft vizând campanii de informare către populația din zona vizata de proiect privind avantajele obținute în urma implementării proiectuluiactivități de marketing și promovare turisticăactivități de digitalizareaplicații informatice specifice persoanelor cu dizabilități

F. Activitățile de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, activitățile aferente auditului financiar al proiectului, activitățile de informare și publicitate.

 

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent