Skip to main content

21 iulie 2023

PR Centru – 100 de milioane euro pentru reabilitarea infrastructurii verzi și albastre și dezvoltarea învățământului antepreșcolar și preșcolar

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, având calitatea de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” (PR Centru), a lansat două apeluri de proiecte care vizează:

  1. Apel „Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – APEL PENTRU MUNICIPII”

Perioada de depunere a proiectelor: 20.08.2023 ora 10:00 – 20.07.2024 ora 10:00. Apelul este de tip necompetitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, bugetul alocat apelului de proiecte este de 88.475.521 euro.

Solicitanți eligibili:

  1. Unități administrativ-teritoriale municipii, definite conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată;
  2. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială municipiu;
  3. Parteneri eligibili pot fi Unități administrativ-teritoriale: orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (ZUF)/zona metropolitană (ZM).

Activități eligibile

Activități de tip A- Infrastructură verde și albastră

Intervenții ce vizează crearea și sau extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane și care contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității zonelor urbane din Regiunea Centru
Intervenții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în zonele urbane
Construcția/modernizarea/extinderea spațiilor verzi, așa cum sunt ele definite în legislația în vigoare (parcuri, păduri urbane, grădini urbane) din zonele urbane/ zonele urbane funcționale din Regiunea Centru

Activități de tip B- Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminante

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea și pregătirea pentru alte utilizări. (de exemplu, pregătirea terenului în scopul dezvoltării unor infrastructuri sociale/ activități socio-culturale etc)

Activități de tip C- Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate, care respectă criteriile de eficiență (pentru aceste categorii de lucrări se va atașa un deviz pe obiect)

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea lor în absorbant natural de carbon (spații verzi, păduri etc.)

Activități de tip D- activități auxiliare investiției

ca parte a proiectelor, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, sunt eligibile activități auxiliare ce asigură buna funcționare a acestor spații (alei, trasee pentru biciclete, mobilier urban confecționat din materiale prietenoase cu mediu etc.), inclusiv utilități și inovații tehnologice de tipul soluțiilor bazate pe natură, ori soluții care contribuie la buna gestionare a spațiilor verzi existente sau nou construite (de ex. soluții inovative de irigații) și care permit reducerea amprentei ecologice a componentei antropice și au impact pozitiv asupra biodiversității urbane din Regiunea Centru, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață la nivel regional.
Activități conexe activității de bază:

Activități de tip E- Creșterea capacității administrative a beneficiarilor

Activități de planificare, elaborare de planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF/ZM, în baza planurilor urbanistice locale, care să identifice nevoile unei zone și investițiile necesare pentru conservarea biodiversității urbane și/sau dezvoltarea infrastructurii verzi/albastre ca parte a proiectelor promovate și în corelare cu SIDU
Activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea naturii și conservarea biodiversității în zonele urbane ca parte a proiectelor promovate
Activități specifice de cooperare interregională și transnațională (vizite de studiu, programe de tip peer-to-peer, participarea activă în rețele/inițiative de cooperare europene (LIFE acțiuni urbane inovatoare LIFE VEG-GAP, Rețeaua de Dezvoltare Urbană 2021-2027, inițiative sub egida New European Bauhaus etc.) și integrarea în proiecte a unor bune practici identificate în alte regiuni europene care adaptate nevoilor locale pot contribui la atingerea obiectivelor asumate prin acest OS.

Activități de tip F

Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate

 


 

2. Apel „Învățământul antepreșcolar și preșcolar”

Perioada de depunere a proiectelor: 20.08.2023 ora 10:00 – 20.12.2023 ora 10:00. Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, iar bugetul alocat apelului de proiecte este de 13.893.039 euro.

Solicitanți eligibili:

Unități administrativ-teritoriale aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) atât din mediul rural, cât și din mediul urban
Parteneriatele între categoriile enumerate mai sus cu unitatea de învățământ subiect a cererii de finanțare, dacă aceasta are personalitate juridică, sau unitatea de învățământ cu personalitate juridică la care aceasta este arondată.
Apelul vizează numai unitățile de învățământ de stat.

Activități eligibile

Activități aferente activității de bază:

Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică (ludoteci, biblioteci, spații de recreere interioare/exterioare, spații de dormit, vestiare, sala de mese, bucătărie, spălătorie etc.) care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația timpurie, fără a se limita la acestea. Pot fi incluse și investiții în împrejmuire, iluminat exterior, alei pietonale sau alte investiții care contribuie la creșterea accesului și siguranței beneficiarilor, investiții care se vor executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, inclusiv lucrări/dotări pentru accesibilizarea unităților de învățământ și adaptarea lor la nevoile copiilor cu dizabilități sau copiilor cu alte cerințe speciale.
Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Această condiție nu se aplică construcțiilor noi.

Activități conexe activității de bază

Activități de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii;
Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD;
Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate.

Share:

asistent
Atlas - Asistent