Skip to main content

21 decembrie 2023

PDD lansează în consultare publică ghidul „Condiții de accesare a finanțării pentru promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie electrică și gaze naturale și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), lansează în consultare publică Ghidul pentru sprijinirea acțiunilor de Reducere a emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transport a energiei termice, Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă, Sisteme și rețele inteligente de energie și Rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Activități eligibile

Pentru acțiunile sprijinite prin prezentul ghid mai sus menționate se pot finanța următoarele activități eligibile orientative, fără a fi însă limitative:

Proiect de tip A
• Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice;
• Optimizarea / reabilitarea / extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică
• Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
• Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET)
• Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de transport şi distribuţie al agentului termic
• Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor, în scopul reducerii acestora
• Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive
• Sistemul Centralizat de Monitorizare (SCADA).

Proiect de tip B

• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă şi biogaz (inclusiv instalația/echipamentele de producere a biogazului, care trebuie să fie legată/legate de centrala de producere energie);
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală;
• Realizarea/modernizarea reţelelor de transport și distribuţie a energiei termice (rețeaua termică) până la punctul de delimitare cu consumatorii, definit conform Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
• Realizarea/modernizarea reţelelor de transport a energiei termice (rețeaua termică) – în producerea distribuită;
• Realizarea lucrărilor de execuţie/modernizare a forajelor de exploatare și/sau reinjecție a apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele geotermale, în conformitate cu standardele specifice în cazul energiei geotermale.
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice (separat sau în cogenerare) din biomasă şi biogaz (inclusiv instalația de producere a biogazului, care trebuie să fie legată de centrala de producere energie).
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz (inclusiv instalația de producere a biogazului, care trebuie să fie legată de centrala de producere energie;
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală;
• Realizarea lucrărilor de execuţie/modernizare a forajelor de exploatare și/ sau reinjecție a apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele geotermale, în conformitate cu standardele specifice în cazul energiei geotermale.
• Investițiile în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinate comercializării, la nivelul autorităților publice locale. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează sursele de energie nefosile, respectiv solară

Proiect de tip C

• Implementarea distribuţiei inteligente de energie electrică
• Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a funcționării SEN
• Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport (linii electrice aeriene şi staţii)

Proiect de tip D

• Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final.

 

Categoriile de activități ne-eligibile sunt cele care contribuie la realizarea obiectivelor de investiție aferente proiectului, dar care:
i. nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate și conformitate a activităților în corelare cu prevederile prezentului ghid,
ii. nu se încadrează în activitățile eligibile specifice fondului din care este cofinanțat PDD (FEDR si FC), respectiv prezentului apel de proiecte,
iii. nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate cu privire la apelul de proiecte.

 

Propunerile și sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și/sau pe adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, în termen de 15 zile lucrătoare de la data prezentului anunț.

 

Sursa aici.

 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent