Skip to main content

25 ianuarie 2024

PCIDIF a publicat Schema de ajutor de minimis „Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 59/23.01.2024, Partea I a Ordinului MIPE nr. 127/15.01.2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale”aferentă Acțiunea 3.1 – Creșterea rolului culturii în societate prin valorificarea avantajelor digitalizării, Măsura 3 – Creșterea consumului de carte și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale, Prioritate 3 – Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural, Obiectiv specific: RSO4.6. Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

Obiectivul prezentei Scheme este de a promova cultura prin acordarea de finanțare pentru:

– a) dezvoltarea capacității operatorilor din sectorul de realizare a cărților în format electronic (ebook, audiobook etc);
– b) acțiuni de atragere de noi audiențe folosind instrumente și tehnologii de tipul vlog-urilor, challenge-urilor online și maratoanelor de lectură.

Beneficiarii Schemei sunt operatorii din sectorul culturii scrise, cu statut de IMM-uri, care își desfășoară activitatea în România, în domeniul de editare a cărților. Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM și la nivel de întreprindere unică se realizează de către AM-PoCIDIF după depunerea cererii de finanțare și până la încheierea contractelor de finanțare.

Ajutorul se acordă sub formă de grant din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat în una sau mai multe tranșe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

Pot beneficia de ajutor de minimis în baza Schemei întreprinderile prevăzute la art. 10, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. au autorizat codul CAEN 5811 – Activități de editare a cărților;
2. sunt înregistrați în ”Catalogul Editurilor din România” al Bibliotecii Naționale a României;
3. nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;
4. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
5. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile și a celor conexe;
6. nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat/minimis ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unui astfel de ordin, acesta trebuie să fi fost deja executat și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
7. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
8. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
9. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
10. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a AM PoCIDIF prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.

Prezenta Schemă se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene și se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I și până la data 31 decembrie 2028, plățile putând fi efectuate de către furnizorul de ajutor de minimis până la data de 31 decembrie 2029.

Bugetul total estimat al Schemei este de 1.500.000 euro (Fondul european de dezvoltare regională – FEDR și bugetul de stat), din care fonduri de la bugetul de stat 375.760,54 euro și 1.124.239,46 euro FEDR. (2) Cursul de schimb valutar utilizat pentru aplicarea prevederilor prezentei Scheme este cursul INFOREURO.

Numărul estimat de beneficiari în cadrul Schemei este de 30.

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent