Skip to main content

04 iunie 2023

PAP, Consultare publică – Ghid 3.1.2 „Sprijin pentru implementarea SDL”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (DGP AM POPAM) a lansat în consultare publică Ghidul 3.1.2 „Sprijin pentru implementarea SDL”.

Alocarea financiară pentru punerea în aplicare a unei strategii de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii este de maxim 2.450.000,00 Euro (FEAMPA + BN), exceptând „zona Delta Dunării”. Prin excepţie, alocarea poate creşte sau descreşte în timp în funcție de performanţa FLAG-ului, care va fi monitorizat de către DGP AM POPAM şi corelat cu alocarea financiară a Actiunii 3.1.2. Valoarea nerambursabilă unui proiect nu va depaşi 400.000 Euro, exceptând zona Delta Dunării, unde valoarea nerambursabilă nu poate depăşi 600.000 Euro, la cursul de schimb
valutar €/RON afișat de către INFOREURO la data lansării apelului.

 

ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR
Pentru a fi eligibil în vederea acordării finanțarii pentru Prioritatea 3, trebuie să fiţi constituit ca un grup de acţiune locală, cu personalitate juridică, în baza O.G. nr. 26/ 2000 cu modificările și completările ulterioare, format din reprezentanți ai intereselor sociale sau economice din zonă, printre care să se regăsească cel puțin o entitate juridica din domeniul pescuitului/acvaculturii.
Membrii privați trebuie să reprezinte minim 51% din totalul membrilor, atât la nivelul FLAG cât și la nivel decizional. La nivel decizional, nici autoritățile publice, astfel cum sunt definite conform normelor naționale, nici un singur grup de interese nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot.
De asemenea, în cadrul FLAG sunt obligatorii inclusiv următoarele:

  • nu se află în proces de dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvență, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
  • nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei faţă de MADR AM POPAM, inclusiv a accesoriilor, cu excepția celor care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură fiscală;
  • nu se încadrează în situațiile prevăzute la art. 11 din REGULAMENTUL (UE) 2021/1139 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004;
  • nu se face vinovat de comiterea unei fraude în cadrul FEP, FEPAM, astfel cum este definita aceasta la articolul 1 și 3 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.

 

Informații suplimentare pot fi consultate accesând adresa https://ampeste.ro/informari/1428-dgp-am-popam-anunta-publicarea-variantei-consultative-a-ghidului-pentru-actiunea-3-1-2-sprijin-pentru-implementarea-sdl.html

Share:

asistent
Atlas - Asistent