Skip to main content

11 iunie 2024

Ministerul Culturii a lansat sesiunea anuală de finanțare a programului ACCES 2024

Loading

Ministerul Culturii lansează sesiunea anuală de finanțare prin Programul ACCES, dedicată și anul acesta operatorilor culturali din zona independentă. Luând în considerare prevederile O.G. nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunățățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, respectiv Art. 2¹ (Autoritățile finanțatoare sunt obligate să organizeze anual cel puțin o sesiune de selecție de oferte culturale) precum și principiile ce stau la baza Programului ACCES, cum ar fi  – sprijinirea tinerilor artişti/creatori şi sporirea vizibilităţii acestora sau  – promovarea proiectelor culturale alternative/inedite, am considerat că se impune organizarea unei sesiuni de selecție pentru proiecte culturale pe parcursul anului 2024 care să aibă ca grup țintă populația tânără, de nivel școlar, gimnazial și liceal, căreia să îi fie oferită o paletă largă de manifestări culturale special concepute pentru a răspunde nevoilor lor specifice.

Recentele discuții din spațiul public legate de rezultatele puțin satisfăcătoare ale populației școlare la testele PISA, precum și dezbaterile privitoare la nivelul ridicat de abandon școlar, fac aparentă nevoia unei preocupări sporite pentru atragerea populației tinere către actul de cultură, precum și sporirea gradului de conștientizare și preocupare față de creația clasică și cea contemporană.

De asemenea, destabilizarea creată în sistemul educațional de restricțiile pandemice, cu efecte pe termen lung asupra populației școlare, necesită variate măsuri compensatorii, care să ducă la recrearea unui mediu normal de studiu, la reaprinderea interesului copiilor și adolescenților pentru cultură și actul artistic în toate formele lui.

În acest sens, programul ACCES din acest an va fi orientat către nevoile tinerilor, solicitând operatorilor culturali care aplică să se adreseze acestora concepând proiecte dedicate lor sub titulatura “ACCES – Joaca de-a Vacanța”.

Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES 2024 – Joaca de-a Vacanța este de 300.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect cultural este de 30.000 lei.

În cadrul sesiunii de selecţie un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului  ACCES 2024 – Joaca de-a Vacanța trebuie să se desfăşoare în intervalul  10 august – 10 septembrie 2024.

Dosarul de participare va fi transmis în format electronic, pe adresa finantari.proiecte@cultura.ro , menționând la Subiect – „Proiect Program ACCES 2024 – Joaca de-a Vacanța”.

Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 08 iulie 2024, orele 17:00.

Dosarul cererii de finanțare va include toate documentele specificate în ghidul solicitantului, opisate, cu indicarea numărul paginii la care se găseşte documentul și specificarea numărului de pagini al fiecărui document în parte, incluzând, fără a se limita la acestea:

  1. cererea de finanţare nerambursabilă aferentă Programului
  2. hotărârea judecătorească de acordare a personalității juridice, definitivă, unde este cazul;
  3. actul constitutiv şi, după caz, statutul solicitantului, precum şi actele de modificare, unde este cazul.
  4. certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actualizat sau, după caz, Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului – aflat în termenul de valabilitate;
  5. certificatul de înregistrare fiscală;
  6. certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF, aflat în termenul de valabilitate;
  7. certificatul de atestare fiscală eliberat de administrația publică locală, aflat în termenul de valabilitate;
  8. actele doveditoare ale spaţiului în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea (contract de comodat sau, după caz, de proprietate/închiriere,  aflate în termenul de valabilitate) – în situaţia solicitării sumei forfetare pentru cheltuielile indirecte;

Documentele din dosarul cererii de finanțare trebuie semnate și/sau certificate privind conformitatea copiilor cu originalul de către reprezentantul legal al solicitantului, prin semnătura electronică calificată, potrivit dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică sau, după caz, prin semnătură olografă.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES 2024 – Joaca de-a Vacanța, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc în documentele de mai jos:

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent