Skip to main content

10 octombrie 2023

Informare cu privire la apelul de proiecte „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate”

Loading

Ministerul Energiei a publicat un anunț privind apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, finanțat prin PNRR, în cadrul Componentei 6 – Energie, măsura de investiții I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile.

 • Solicitanții finanțării vor întreprinde toate demersurile pentru a obține toate documentele necesare încheierii contractului de finanțare, pentru situația în care vor ajunge în acestă etapă, astfel încât, de la data primirii notificării în vederea contractării, într-un termen care nu poate depăși 10 zile, să trimită toate documentele minim obligatorii, dacă acestea nu mai sunt în perioada de valabilitate, sau nu au fost depuse odată cu oferta.
 • În situația în care operatorul economic notificat în etapa de precontractare nu transmite documentele solicitate într-un termen de 10 zile, precizat la art. 1, Ministerul Energiei poate analiza respingerea cerererii de finanțare, trecând la următorul operator economic din clasamentul realizat pe baza punctajelor obținute în etapa de evaluare.
 • Potrivit prevederilor Ghidului solicitantului, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 282/30.03.2022, publicat pe pagina de internet a Ministerului Energiei, la secțiunea dedicată și cunoscut de către toți solicitanții, încheierea contractului de finanțare este condiționată de prezentarea următoarelor documente, în măsura în care acestea nu au fost depuse odată cu oferta:
 1. Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF şi de Direcţia locală de taxe şi impozite, aflate în termenul de valabilitate, conform formatului specific pentru solicitarea de finanţare prin fonduri europene nerambursabile;
 2. Cazier fiscal al Solicitantului, aflat în termenul de valabilitate;
 3. Cazier judiciar al Reprezentantului legal, în termen de valabilitate;
 4. Aviz tehnic de racordare valabil pentru locul de producere;
 5. Extras de carte funciară valabil care să ateste deținerea dreptului de folosință și care să probeze că imobilele /capacităţile existente vor fi libere de orice sarcini, că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
 6. Scrisoare din partea instituției creditoare (banca) conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și investiția finanțată din PNRR pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare, dacă este cazul;
 7. Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice (solicitantului de finanțare), în care vor fi menționate datele privind beneficiarul real, document eliberat de ONRC;
 8. Certificat de urbanism, în termen de valabilitate;
 9. Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000/răspunsul autorității competente, dacă este cazul;
 10. Avizul de gospodărire a apelor, dacă este cazul;
 11. Decizia de înfiinţare a UIP revizuită cu toate posturile ocupate, CV-urile și fişele de post ale membrilor UIP, precum și declarațiile privind conflictul de interese (conform Anexei 3.d) ale tuturor membrilor UIP (atât echipa internă, cât și echipa externă), dacă este cazul.

 

 

 1. Capitolul 25 Buget – Cheltuieli din cadrul Ofertei, în integralitatea sa, dacă acest capitol a fost revizuit ca urmare a clarificărilor transmise în procesul de evaluare;
 2. Notificarea din partea unei banci comerciale /Trezoreria Statului privind deschiderea conturilor dedicate derularii operatiunilor proiectului (cod IBAN, titular cont, denumirea/adresa Trezoreriei/băncii comerciale).

 

 • Comunicarea dintre operatorii economici care au depus cereri de finanțare în cadrul acestui apel si Ministerul Energiei se va realiza prin intermediul Direcției Generale Ajutor de Stat și Fonduri Europene, prin e-mail, la adresa europene@energie.gov.ro.

 

 • În situația în care proiectul dumneavoastră nu va fi inclus în lista proiectelor pentru care vor fi încheiate contracte de finanțare, veți avea posibilitatea de a depune respectivele proiecte în cadrul altor competiții, cu finanțare din fonduri nerambursabile, pe care Ministerul Energiei le va lansa, în calitate de furnizor de ajutor de stat.

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent