Skip to main content

01 noiembrie 2023

Fondul pentru modernizare – A fost aprobat ghidul „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul public, din cadrul „Programului-cheie 1”

Loading

Ministerul Energiei, prin Fondul de modernizare, a anunțat lansarea Ghidului „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul public, din cadrul „Programului-cheie 1”.

Acțiunile finanțabile:

În cadrul acestui apel de proiecte vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:
a) Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene;
b) Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare;
c) Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.
Valoarea grantului care poate fi acordat în cadrul acestui apel nu poate depăși suma de maximum 10 milioane euro pe beneficiar (pentru proiectul propriu și valorile aferente participării în parteneriate).

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
a) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
b) Construcţii aferente care fac strict obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Solicitanții eligibili sunt:
• Unitățile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităților administrativ teritoriale,
• Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională,
• Instituții publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare la art. 2 pct. 30, (inclusiv entitatile publice subordonate
sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome și societatile cu capital de stat) ,
• Cultele recunoscute oficial în România, și unitățile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor,
republicată,
• Instituţiile de învăţământ superior de stat,
• Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea
tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
• Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent