Skip to main content

22 mai 2024

Consultare publică privind Ghidul Solicitantului de finanțare – Proiecte de CDI și Investiții în IMM

Loading

Apelul face parte din Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, Obiective specifice (1): Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate și (3) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel au în vedere două etape și trebuie să se încadreze în următoarele categorii:

Etapa 1 – Activități și investiții CD

Se vor avea în vedere activități de CD pentru dezvoltarea de produse (bunuri sau servicii)/ procese noi sau semnificativ îmbunătățite, bazată pe rezultate de CD.

Activități de cercetare-dezvoltare (minimum TRL 4 – TRL 7) (obligatoriu) de tipul cercetare industrială, dezvoltare experimentală.
Dotarea cu active corporale pentru activitatea de CD, de natura mijloacelor fixe (obligatoriu): achiziția de echipamente tehnologice, instalații de lucru, echipamente informatice etc., strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
Dotarea cu active necorporale pentru activitatea de CD: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
Activități aferente CD contractuale, achiziției de servicii pentru obținerea cunoștințelor și brevetelor din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și serviciilor de consultanță
Etapa 2 – Investiții productive

În cadrul acestei etape se vor prelua rezultatele obținute în etapa 1 (OS 1.1, Op. 3.1). Activitățile și investițiile propuse vor avea drept scop dezvoltarea capacitații de producție pentru produsul (bun sau serviciu)/ procesul nou sau semnificativ îmbunătățit realizat în etapa 1.

Activitățile eligibile sunt:

Activități specifice realizării de investiții necesare dezvoltării și/sau diversificării capacitații de producție/prestări servicii de tipul:
a) Lucrări de construire/ modernizare (lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale)/ extindere a spațiilor de producție, pentru care este necesară autorizația de construire, inclusiv a utilităților generale aferente.
b) Lucrări de construire pentru care NU este necesară autorizația de construire (dacă este cazul).
Achiziții de active corporale de natura mijloacelor fixe (obligatoriu): achiziția de echipamente tehnologice, mobilier, aparatură birotică, instalații de lucru, echipamente informatice etc., strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
Achiziții de active necorporale: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
Servicii de marketing și branding pentru noile produse/servicii.

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitantul eligibil este un IMM (lider de parteneriat) în parteneriat cu cel puțin o organizație de cercetare (sau mai multe) și/sau o întreprindere mare (sau mai multe) pentru realizarea activităților de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului, pentru implementarea căruia a fost semnat un acord de parteneriat de colaborare efectivă.

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața https://adrnordest.ro/comentariiGhid/P1IMMInovative/Apel1/ care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 12 iunie 2024.

Documente suport
Ghidul Solicitantului de finanțare – Proiecte de CDI și investiții în IMM​ – Apel 1 – în consultare publică, 22.05.2024

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent