Skip to main content

Ghidul solicitantului „Sprijinirea tranziției forței de muncă”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului „Sprijinirea tranziției forței de muncă”

Prioritatea:

1-6, Acțiunea – Sprijinirea tranziției forței de muncă, Componenta - Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor

Obiectivul specific:

8.1. A permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris. (FTJ)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Tranziție Justă

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Acolo unde este cazul, în înțelesul prezentului Ghid al solicitantului, atunci când se face trimitere la solicitant/beneficiar se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și parteneri).
Condițiile de eligibilitate ale solicitanților de fonduri externe nerambursabile fac obiectul declarației unice (Anexa 3 la prezentul ghid), care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca în situația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare, solicitantul să facă, prin documente
justificative, dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid, în condițiile și termenele stipulate de acesta.
Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi completată individual , atât de către liderul de parteneriat, cât şi de fiecare partener. Declaraţia unică este semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului sau împuternicitul acestuia, după caz. Odată cu generarea şi semnarea declaraţiei unice, liderului de parteneriat și partenerilor li se aduce la cunoştinţă, în mod automat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, că în etapa de contractare au obligaţia de a face dovada celor declarate. Prin declarația unică, emisă pe propria răspundere, sub incidenţa prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual şi falsul în declaraţii, liderul de parteneriat şi partenerii confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid.
De asemenea, odată cu transmiterea cererii de finanțare și/sau completarea declarației unice liderul de parteneriat și partenerii își exprimă acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea de management sau orice altă structura cu responsabilități în gestiunea și controlul fondurilor europene, în cadrul procesului de evaluare și contractare și în cadrul verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.
Liderul de parteneriat și partenerii înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform prezentului ghid, oricând pe perioada procesului de evaluare, selectare și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în prezentul ghid vor fi aduse la cunoștința AM PTJ în termenul specificat în declarația unică, în caz contrar asumându-și riscul respingerii de la finanțare a proiectului.

Activități Eligibile:

Definirea și actualizarea competențelor pentru recalificarea lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor înregistrați în evidența AJOFM, în raport cu procesul de transformare economică în colaborare cu partenerii economico-sociali, precum și
dezvoltarea unor noi segmente/funcționalități ale mecanismului de actualizare permanentă a bazelor de date cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor, si după caz, a persoanelor afectate de procesul de transformare in contextul procesului de tranziție și a grupului țintă, în special a categoriilor prioritizate conform secțiunii 3.7 la prezentul ghid.
Activități de furnizare de servicii specializate pentru creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, respectiv:
• informare şi consiliere profesională;
• servicii de acompaniere socio – profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cu accent pe categoria persoanelor cu dificultăți de ocupare („greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”), precum și pentru tinerii ;
• medierea muncii;
• completarea veniturilor salariale ale angajaților;
• stimularea mobilității forței de muncă, ca de ex. prime de încadrare și de instalare.
Activități de stimulare a angajatorilor pentru integrarea pe piața forței de muncă a șomerilor prin subvenționarea locurilor de muncă pentru încadrarea persoanelor înregistrare la SPO în căutarea unui loc de muncă, prin derularea unor programe de stagiu/de ucenicie, respectiv:
• stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă, pe perioadă nedeterminată, de absolvenți/șomeri în vârstă de peste 45 de ani/șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale/șomeri de lungă durată/tineri NEET, persoane cu handicap;
• derularea unor programe de stagii pentru absolvenții de învățământul superior
• derularea unor programe de formare profesională realizată la locul de muncă în stimularea angajatorilor care au sub 100 de angajați, cu accent pe angajatori care încadrează în muncă persoane cu handicap.
Activități de sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților prin cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare (, cu prioritate în domeniile menționate
mai jos si in raport cu rezultatul evaluări regionale realizata împreună cu partenerii soci-economici
Activități de training pentru personalul AJOFM implicat în proiect referitor la tranziția forței de muncă în contextul PTJ, inclusiv, acolo unde este cazul, opțional identificarea de standarde ocupaționale și realizarea de propuneri în acest sens;
Activități de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale;
Activități de consultanță şi asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, cu accent, acolo unde sunt cerințe exprimate si/sau , după caz, identificate in procesul de identificare desfășurat in cadrul activității menționate la litera a) din aceasta secțiune pentru antreprenorialul feminin;
Activități legate de pregătirea timpurie a serviciilor publice de ocupare pentru a face față unui număr mare de persoane greu angajabile într-un moment avansat al carierei și având competențe netransferabile sau dificil de transferat într-o economie cu emisii reduse;
Activități legate de sprijinirea capacității parteneriatului, a echipei de implementare a proiectului, inclusiv prin achiziția de servicii necesare derulării activităților proiectului și/sau achiziția de dotări necesare în acest sens și asigurarea coordonării metodologice de către ANOFM.

Buget

Buget:

110.478.867 EUR

Calendar

Data lansării:

29 martie 2024

Data deschiderii:

29 mai 2024 11:00

Data închiderii:

30 septembrie 2024 23:59

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat este de 110.478.867 euro.

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru solicitant este de minimum 2% din totalul cheltuielilor eligibile. În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de solicitantul de finanțare.

Solicitantul trebuie să facă dovada faptul că dispune de resursele necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și de costurile implicate de asigurarea caracterului durabil al proiectului.

Alocarea financiară indicativă pentru fiecare dintre apelurile de proiecte ce fac obiectul acestui ghid:

Gorj: 24.706.450 euro;
Hunedoara: 23.975.850 euro;
Dolj: 20.701.201 euro;
Galați: 14.984.921 euro;
Prahova: 12.938.860 euro;
Mureș: 13.171.585 euro.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare împreună cu anexele aferente se depun exclusiv prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+, doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3 din prezentul ghid. Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii formularului electronic al cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

 

 

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent