Skip to main content

PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia pentru municipii reședință de județ și zonele urbane funcționale ale acestora

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud-Muntenia pentru municipii reședință de județ și zonele urbane funcționale ale acestora

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud Muntenia

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate si prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

1. Forma de constituire a solicitantului

 • Unităţi administrativ-teritoriale Municipii reședință de județ (UAT MRJ)
 • Unități de cult
 • Autorități publice locale

Parteneriate între aceste entități, respectiv:

 • UAT MRJ, în calitate de lider al parteneriatului, cu UAT din zona urbană funcțională a MRJ/ autorități ale administraţiei publice locale/ unitate de cult/ UAT Județ, în calitate de partener; 
 • Autoritate a administraţiei publice locale, în calitate de lider al parteneriatului, cu unități de cult, în calitate de partener.

Nu există restricții cu privire la numărul de parteneri. În cadrul acestui apel, proiectele vor viza zona urbană a municipiilor reședință de județ sau a zonelor urbane funcționale ale acestora.

2. Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire)

Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze faptul că este titularul unuia din următoarele drepturi, în etapele de evaluare, selecție și contractare, implementare, precum şi pe o perioadă de minimum cinci ani de la data plăţii finale:

 • Dreptul de proprietate publică/privată
 • Dreptul de administrare

Titularul oricărui alt drept real/creanţă nu va fi admis la finanţare.

Bunurile imobile care fac obiectul cererii de finanţare trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare, următoarele condiţii:

a) să fie libere de orice sarcini sau interdicţii incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului;

b) să nu facă obiectul unor garanţii, cesionări şi nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;

c) să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

d) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

În accepțiunea Autorității de Management a Programului Regional Sud-Muntenia, limitele legale ale dreptului de proprietate care nu afectează posibilitatea realizării activităților proiectului nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare. (de ex. dreptul de trecere). Fiecare caz în parte va fi analizat în cadrul etapei de contractare. Drepturile asupra infrastructurii pentru care se solicită finanțare trebuie menținute de la semnarea contractului de finanțare, în perioada de implementare, precum și în perioada în care este asigurat caracterul durabil al proiectului, în condiţiile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a drepturilor reale menţionate mai sus.

3. În conformitate cu prevederile art. 65 al Regulamentului (UE) 1060/ 2021 și art.73, alin.2, lit. (h), solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din Programul Regional Sud- Muntenia 2021-2027, pe termenul de 5 ani de la data plății finale, nu trebuie să:

 • înceteze sau să transfere activitatea prevăzută în afara regiunii vizate de program;
 • să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
 • să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

În situația în care, dreptul asupra obiectului de investiție este reprezentat de un drept de administrare, solicitantul va anexa, pe lângă Autorizația de construire, si documentul care atestă existența acestui drept pentru dovada menținerii pe perioada de durabilitate a investiției.

ATENȚIE! Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului (teren +clădire) aferent proiectului, în baza cărora proiectul a fost aprobat la finanţare, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

4. Solicitantul şi reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate mai jos (din cadrul Declarației unice):

Solicitantul nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

a. Să se afle în stare de insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

b.    Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a;

c.    să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații:

a. în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:

– recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AMPR Sud-Muntenia și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat

– a contestat în instanța notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.

b. să fi achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic conform normelor legale în vigoare

c. deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului 

Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:

a. Să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului.  

b. Să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management  sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte  în cadrul prezentelor apeluri de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Sud-Muntenia 2021-2027

c. Să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare a prezentelor apeluri de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027

d. Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea   fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

În cazul implementării proiectelor pe bază de acorduri de parteneriat, toți membrii acestora vor prezenta Declarația Unică.

5. Capacitatea financiară a solicitantului 

Capacitatea financiară a solicitantului se referă la capacitatea acestuia de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și asigurarea costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare (având în vedere art.73, lit (d) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021). 

Solicitantul se angajează prin Declarația Unică, în cazul în care va primi finanțare, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, să mențină investiția realizată, asigurând contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și asigurarea costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestei, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, solicitantul va aduce la cunoștința AM, orice eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului, în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință a situației respective.

5.1.2. Categorii de solicitanți eligibil

 • Unităţi administrativ-teritoriale Municipii reședință de județ (UAT MRJ)
 • Unități de cult
 • Autorități publice locale
 • Parteneriate între aceste entități, respectiv:
  • UAT MRJ, în calitate de lider al parteneriatului, cu UAT din zona urbană funcțională a MRJ/ autorități ale administraţiei publice locale/ unitate de cult/ UAT Județ, în calitate de partener; 
  • Autoritate a administraţiei publice locale, în calitate de lider al parteneriatului, cu unități de cult, în calitate de partener.

Nu există restricții cu privire la numărul de parteneri. În cadrul acestui apel, proiectele vor viza zona urbană a municipiilor reședință de județ sau a zonelor urbane funcționale ale acestora.

5.1.3. Categorii de parteneri eligibili 

În cadrul prezentului apel de proiecte, tipurile de parteneri eligibili sunt

 • unitățile administrativ-teritoriale din zona urbană funcțională a MRJ;
 • autorități ale administraţiei publice locale;
 • unități de cult;
 • unitățile administrativ-teritoriale județ.

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

Principiul parteneriatului reprezintă un aspect important la nivelul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, astfel că, în cadrul prezentului apel, a fost prevăzută posibilitatea depunerii cererilor de finanțare în parteneriat.

Când proiectul se implementează în parteneriat, prin ”solicitant/beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii) iar drepturile și obligațiile solicitanților/beneficiarilor revin și partenerilor. 

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat. 

Cererea de finanțare va fi depusă de liderul parteneriatului. Schimbul de informații pentru toate etapele aferente unui proiect se va realiza prin intermediul liderului de parteneriat.

Activități Eligibile:

 • Protecția, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural prin activități de restaurare, consolidare, extindere, accesibilizare și dotare (pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural imobil) a monumentelor istorice de categoria A, inclusiv servicii de digitizare/digitalizare în scop educativ, precum și activități de marketing și promovare turistică;
 • Elaborare/actualizare SIDU;
 • Investiții privind  infrastructura edilitară necesară care face parte din amplasamentul proiectului.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor,   picturilor murale  exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de  climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul;
 • activităţi pentru digitizarea/ digitalizare obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
 • activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Buget

Buget apel:

2.801.029,42 EUR

Buget:

15.872.500 EUR

Calendar

Dată început consultare publică:

18 august 2023

Dată sfârşit consultare publică:

11 septembrie 2023

Data lansării:

27 mai 2024

Data deschiderii:

26 iulie 2024 00:00

Data închiderii:

27 ianuarie 2025 00:00

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent