Skip to main content

PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 – Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 – Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud Muntenia

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Solicitantul și proiectul propus spre finanțare trebuie să îndeplinească toate condițiile menționate în cadrul prezentului ghid.

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul  prezentei secțiuni.

1. Să fie societăți sau societăți cooperative, înregistrate în scop fiscal, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici non agricole, din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestuia), care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ghid.

2. Să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

3. Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici, conform prevederilor Anexei I din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din TFUE, cu modificările și completările ulterioare.

Datele sunt calculate în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, iar încadrarea se realizează conform Anexei I din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • microîntreprindere – este o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR, echivalent în lei;
 • întreprindere mică – este o întreprindere cu mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane euro, echivalent în lei.

Solicitantul de finanțare trebuie să se încadreze într-una din categoriile menționate anterior, atât la data solicitării finanțării, respectiv la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data acordării finanțării, respectiv la data semnării contractului de finanțare.

În ceea ce privește identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă, aplicantul este obligat să aplice corect prevederile Legii nr. 346/2004.

Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariaţi şi a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere şi legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform Legii 346/2004. Anexa ”Încadrarea în categoria microîntreprinderilor” la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens.

Întreprinderile legate, definite în conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare, includ toate întreprinderile între care există, cel puţin, una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Dacă între întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente, sunt considerate întreprinderi legate.

Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2 din Legea 346/2004, sunt considerate întreprinderi unice.

4. La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

5. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

6. Autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție:

a) Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.
Sau
b) În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:
i. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca, la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locul de implementare a proiectului.
Sau
ii. codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca, la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN la locul de implementare a proiectului.

Atenție! La finalul etapei de implementare, solicitantul de finanțare trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locul de implementare a proiectului.

7. Solicitantul trebuie sa aibă capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie de minimum 10% la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și asigurarea costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare (având în vedere art.73, alin.2, lit (d) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021).

Contribuția proprie poate proveni din resurse proprii ori resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

8. La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații:

a) se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile enumerate la lit. a);
c) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
d) face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor sau a Consiliului Concurenței, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

9. Solicitantul și reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare şi pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află în una dintre situaţiile de mai jos:

a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
b) se află în situaţia de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul apelurilor de proiecte derulate pentru finanţare prin PRSM;
c) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau AM PRSM pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PRSM;
d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

10. La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, solicitantul:

a) pentru investiţii care includ lucrări de construcţie ce se supun autorizării, conform actelor normative în vigoare, deţine unul dintre următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul trebuie să aibă, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiţia propusă prin cererea de finanţare). În plus, imobilul trebuie:

 • să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
 • să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului;
 • să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

b) pentru investiţii care includ doar servicii şi/sau dotări, în conformitate cu actele normative în vigoare, deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosinţă (comodat) sau dreptul de închiriere/locaţiune. Spaţiul destinat implementării proiectului este imobilul în care activele achiziţionate prin proiect, precum utilaje, linii de producţie etc., sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite, precum activitatea de construcţii şi altele asemenea, spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele și să fie evidențiat printr-un plan de amplasament.
c) trebuie să demonstreze deţinerea dreptului de proprietate privată/ concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinţă cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locaţiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de durabilitate a investiţiei, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare.

11. Locul de implementare a proiectului

a) este adecvat pentru realizarea proiectului:

 • există posibilitatea racordării la toate utilitățile necesare funcționării;
 • nu este ocupat de alți utilizatori;
 • nu este ocupat cu alte bunuri sau echipamente care nu au legătură cu investiția sau activitatea derulată de solicitant pentru care solicită finanțare;
 • nu prezintă degradări incompatibile cu realizarea investiției propuse pentru acele elemente care nu fac obiectul investițiilor prin proiectul depus;
 • nu prezintă un grad de uzură avansat pentru acele elemente care nu fac obiectul investițiilor prin proiectul depus etc;

Situațiile prezentate mai sus sunt cu titlu exemplificativ și nu limitativ.

b) corespunde cu descrierea din cererea de finanțare și Planul de afaceri.

O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, daca acestea fac parte din acelasi flux de productie sau reprezintă etape ale furnizarii serviciilor in cadrul aceleiasi activitati autorizate (codul CAEN pentru care aplica solicitantul). 

Toate locurile de implementare trebuie sa respecte toate condițiile de eligibilitate din schemă și ghidul solicitantului.

Locurile de implementare trebuie să fie în acelaşi judeţ al regiunii Sud-Muntenia, având în vedere criteriul locului de implementare a proiectului din cadrul grilei ETF, care se va puncta în scopul eliminării decalajelor de dezvoltare economică de la nivelul regiunii Sud-Muntenia, în cazul invetiţiilor care au mai multe locuri de implementare. 

Atenție!
a) Verificarea extrasului de carte funciară se realizează de către AM PRSM în baza OUG nr. 23/2023 privind Instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente politicii de coeziune 2021-2027, la momentul contractării.
b) În accepțiunea AM PRSM , dacă există garanții reale asupra imobilelor, de exemplu ipoteca, și proiectul prevede lucrări care necesită autorizație de construire, garanțiile reale asupra imobilelor sunt considerate incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR SM.
c) În accepțiunea AM PRSM, dacă există garanții reale asupra imobilelor, de exemplu ipoteca, și proiectul propune achiziția de dotări și servicii, în cazul în care imobilul este ipotecat, se verifică dacă există acordul instituției în favoarea căreia a fost constituită ipoteca din care să rezulte dreptul solicitantului de finanțare de a implementa investiția, iar în situația în care solicitantul de finanțare nu este proprietarul imobilului, dreptul proprietarului de a încheia contractul de comodat/închiriere.
d) Modificarea locului de implementare, în perioada de implementare sau durabilitate este permisă doar pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții, cu respectarea următoarelor condiții:
–    schimbarea spațiului nu este de natură să afecteze îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului;
–    noul spațiu se află în același județ din regiunea Sud-Muntenia în care a fost situată locația de implementare inițială;
–    actul prin care se dovedește dreptul real principal asupra noului spațiu destinat implementării este valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la data estimată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului sau fracțiunea rămasă din această perioadă, în funcție de momentul la care intervine schimbarea locului de implementare;
–    noua locație este adecvată pentru realizarea proiectului, respectiv:
i. este racordată la toate utilitățile necesare funcționării;
ii. nu este ocupată de alți utilizatori;
iii. nu este ocupată cu alte bunuri care nu au legătură cu investiția sau activitatea derulată de beneficiarul de finanțare pentru care solicită finanțare;
iv. nu prezintă un grad de uzură avansat pentru acele elemente care nu fac obiectul investițiilor prin proiectul depus.
Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul AM PRSM în cadrul etapei de evaluare și selecție. Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.

12. La momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

Notă: În accepţiunea AM PRSM, deciziile de eșalonare a obligaţiilor fiscale nu reprezintă obligaţii de plată nete neachitate în termen.

13. Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situaţii, la momentul contractării:
a) În cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:
i. recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de AM PRSM 2021-2027 şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepţia proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 8 lit. d);
ii. a contestat în instanţă notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite şi prin decizie a instanţelor de judecată s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens.
Situațiile de la punctele i. și ii. de mai sus nu se aplică contractelor de finanțare pentru care s-a acordat ajutor de minimis; în acest caz, deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat trebuie să fie executate și creanțele recuperate integral.
b)Și-a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat şi, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare.
Solicitanţii care sunt subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată şi creanţa, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, nu a fost integral recuperată nu sunt eligibili pentru a primi finanţare în cadrul schemei.
c) nu are datorii scadente neachitate în termenul legal și fac obiectul unei decizii de eșalonare.

Atenție!

a) Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
b) Verificarea achitării obligațiilor de plată scadente la bugetul de stat, precum și inexistența faptelor înscrise în cazierul fiscal al solicitantului de finanțare se realizează de către AM PRSM în baza OUG nr. 23/2023 privind Instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente politicii de coeziune 2021-2027, la momentul contractării.
c) Verificarea achitării obligațiilor de plată scadente la bugetul local se realizează în baza Certificatului de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local transmis de solicitantul de finanțare, conform prevederilor din prezentul ghid.
d) Proiectul este respins de la finanțare dacă, la data semnării contractului de finanțare, solicitantul de finanțare are datorii scadente neachitate în termenul legal și care nu fac obiectul unei decizii de eșalonare și/sau are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale.

14. Solicitantul de finanțare și reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, care îşi exercită atribuţiile de drept, la data depunerii cererii de finanţare, respectă și își asumă conținutul Declarației unice.

Nu sunt eligibile:

a) societățile încadrate în categoria întreprinderilor mijlocii și întreprinderilor mari, așa cum sunt acestea definite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM – urilor, cu modificările și completările ulterioare;
b) sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică;
c) microîntreprinderile, intreprinderile mici care urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate, respectiv:
• au realizat modificări conjuncturale, cu caracter temporar de natură să afecteze criteriul de eligibilitate a solicitantului de finanțare privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, respectiv au realizat schimbări în structura acționariatului și/sau la nivelul administratorilor, inclusiv ca urmare a unei fuziuni, a unei achiziții, sau divizării societății după data publicării în consultare publică a GS.

Dacă oricând pe parcursul derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, în etapa de implementare și pe perioada de durabilitate se constată că solicitantul de finanțare a realizat modificări conjuncturale de natură să afecteze criteriile de eligibilitate, proiectul se respinge de la finanțare/contractul de finanțare se reziliază.

Verificarea informațiilor din statutul entităților implicate în proiect se realizează de către AM PRSM în baza protocolului încheiat de aceasta cu ONRC, utilizând exclusiv informațiile disponibile la momentul verificărilor.

Verificarea încadrării solicitantului de finanțare în categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici se realizează de către AM PRSM în baza OUG nr. 23/2023 privind Instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente politicii de coeziune 2021-2027, utilizând exclusiv informațiile din situațiile financiare anuale depuse, la Ministerul Finanțelor, de solicitantul de finanțare, întreprinderile cu care acesta este legat/partener, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Reprezentantul legal al entităților este, în exclusivitate, responsabil ca situațiile financiare anuale, depuse la Ministerul Finanțelor, să fie corecte și complete, la momentul depunerii cererii de finanțare. 

AM PRSM nu verifică corectitudinea informațiilor completate în situațiile financiare anuale depuse la MF și nici modificările asupra situațiilor financiare anuale, efectuate ulterior datei de depunere a cererii de finanțare sau ulterior datei de publicare a ghidului în consultare publică.

ATENȚIE! Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de mai sus conduce la declararea solicitantului ca neeligibil.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. 

În acest sens, solicitantul va aduce la cunoștința AM, orice eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului, în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință a situației respective.

5.1.2. Categorii de solicitanți eligibili

Tipurile de solicitanți eligibili sunt:

 • Societăți sau societăți cooperative, înregistrate în scop fiscal, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici non agricole, din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestuia), care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ghid.
   

Activități Eligibile:

 • Investiții în active corporale în vederea updatării tehnologice, ce vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii;
 • Investiții în active necorporale (este opțională includerea în proiect a acestora);
 • Activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială etc);
 • Activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziții internaționale, investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare şi standardizare specifice piețelor de export etc.);
 • Activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor (inclusiv metodologii și proceduri de management și producție);
 • Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Buget

Buget apel:

7.058.823,62 EUR

Buget:

40.000.000 EUR

Calendar

Dată început consultare publică:

09 februarie 2023

Dată sfârşit consultare publică:

03 martie 2023

Data lansării:

15 ianuarie 2024

Data deschiderii:

15 martie 2024 00:00

Data închiderii:

15 iulie 2024 00:00

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent