Skip to main content

PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 – Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, inteligente și intermodale, prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 – Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, inteligente și intermodale, prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud Muntenia

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

5.1 Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1 Cerințe privind elibigilitatea solicitanților și partenerilor

1. Forma de constituire a solicitantului

A. Unitate administrativ-teritorială JUDEȚ
B. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat: 

  • JUDEȚ(E) – MUNICIPIU(I)/ ORAȘ(E)/ COMUNĂ(E) (inclusiv în cazul variantelor ocolitoare cu statut de drum județean). 
  • JUDEȚ-JUDEȚ (două sau mai multe).

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat/acordului cadru de colaborare.
Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor.

2. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere prezentate în Declarația unică.

Solicitantul nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

a. să se afle în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
b. să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a;
c.    să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații:

a. în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:
– recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AMPR Sud-Muntenia și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat;
– a contestat în instanța notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.
b. să fi achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic conform normelor legale în vigoare;
c. deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 

Reprezentantul legal, care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:

a. Să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului.
b. Să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management  sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte  în cadrul prezentelor apeluri de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Sud-Muntenia 2021-2027.
c. Să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare a prezentelor apeluri de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.
d. Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea   fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

În cazul parteneriatelor, toți membrii acestora vor completa Declarația unică.

3. Drepturi asupra infrastructurii

Solicitanții eligibili trebuie să demonstreze, după caz: 

  • dreptul de proprietate publică; 
  • dreptul de administrare.

Se vor avea în vedere excepțiile aferente investițiilor care intersectează infrastructura de căi ferate, podurilor/podețelor, drenurilor sau altor situații similare, conform precizărilor prezentului ghid.

De asemenea, pentru cazul în care sunt prevazute intervenții care au legătură cu protecția și/sau consolidarea drumului județean și care se realizează în zonele de protecție a drumului județean (în afara corpului drumului), iar suprafețele respective nu se află în administrarea sau proprietatea solicitantului de finanțare, se va obține acordul expres al proprietarului și dreptul de superficie pentru suprafetele respective, pentru realizarea și întreținerea lucrărilor de investiții inclusiv pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare/a proiectului/a investiției (5 ani de la data efectuării plății finale), cheltuielile fiind încadrate în categoria celor eligibile.

Definirea drepturilor reale anterior menționate se realizează în conformitate cu prevederile Codului Civil și cu legislația aplicabilă.

Drepturile asupra infrastructurii pentru care se solicită finanțare trebuie menținute în etapele de evaluare, selecție și contractare, de implementare, precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse).

Atenție! Referitor la dreptul de administrare, este acceptat inclusiv dreptul legal de administrarea temporară conform art. 25 alin (8) din Legea apelor nr. 107/1997, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. XII alin. (1) din OUG 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (ex: în situația în care proiectul prevede lucrări în proximitatea albiilor râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./ABA).

Dreptul de administrare temporară este necesar să acopere în întregime durata de implementare, inclusiv perioada de durabilitate a proiectului.

Drepturile de proprietate/administrare, după caz, nu pot fi grevate de sarcini, nu pot face obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul de proprietate, respectiv administrare, după caz, al solicitantului pe perioada de evaluare, selecție și contractare, de implementare, precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale. În caz contrar, AM PR SM poate rezilia contractul de finanțare iar finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

4. Prin actele de administrare, solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiţiei, în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021.

Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie să fie acoperitoare pentru durata menționată la articolul nr. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. 

Această perioada se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și, respectiv, de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale:
a. să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);
b. să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/ administrator al infrastructurii;
c. să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

În acest sens, solicitantul va completa Declarația unică, anexată prezentului ghid. 

Pentru confirmarea capacității de a asigura caracterul durabil al investiției, cel târziu, în etapa de contractare, solicitantul va depune documentul care să ateste faptul că deține dreptul de administrare pentru o perioadă de, cel puțin, cinci ani de la data plății finale. 

De asemenea, în etapa de contractare, această asumare privind asigurarea cheltuielilor de întreținere și de mentenanță se va include în Hotărârea de aprobare a proiectului, anexă la prezentul ghid.

5. Solicitantul va dovedi capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, inclusiv capacitatea de a asigura toate cheltuielile pentru funcționare și întreținere a investiției pe toată perioada de durabilitate a acesteia.

Astfel, solicitantul va respecta cerințele prevăzute la  art.73, alin.2, lit (d) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021, respectiv asigurarea costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

Aceste aspecte sunt asumate prin Declarația Unică.

În acest sens, solicitantul va transmite în etapa de contractare Hotărârea Consiliului(lor) Judeţean(e) şi, după caz, a Consiliilor locale de aprobare a proiectului conform modelului anexat prezentului ghid.

În cazul parteneriatului, dovada capacităţii de cofinanţare se face de lider şi/sau partener, după caz. 

Prin Acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea contribuţiei proprii a solicitantului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, solicitantul va aduce la cunoștința AM PRSM orice eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului, în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință a situației respective.

5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili

În cadrul prezentului apel de proiecte, tipurile de solicitanți eligibili sunt:

A. Unitate administrativ-teritorială JUDEȚ
B. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat: 

  • JUDEȚ(E) – MUNICIPIU(I)/ ORAȘ(E)/ COMUNĂ(E) (inclusiv în cazul variantelor ocolitoare cu statut de drum județean). 
  • JUDEȚ-JUDEȚ (două sau mai multe).

5.1.3 Categorii de parteneri eligibili

În cadrul prezentului apel de proiecte, tipurile de parteneri eligibili sunt Unitățile administrativ-teritoriale din regiunea Sud-Muntenia, astfel:

  • UAT Municipiu(i)/Oraș(e)/Comună(e) (inclusiv în cazul variantelor ocolitoare cu statut de drum județean);
  • UAT Județ (în cazul parteneriatului între două sau mai multe județe).

5.1.4 Reguli și cerințe privind parteneriatul

Principiul parteneriatului reprezintă un aspect important la nivelul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, astfel că în cadrul prezentului apel a fost prevăzută posibilitatea depunerii cererilor de finanțare în parteneriat.

Când proiectul se implementează în parteneriat, prin „solicitant/beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii) iar drepturile și obligațiile solicitanților/beneficiarilor revin și partenerilor.

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat.

Nu există restricții cu privire la numărul partenerilor.

Cererea de finanțare va fi depusă de liderul parteneriatului. 

Schimbul de informații pentru toate etapele aferente unui proiect se va realiza prin intermediul liderului de parteneriat.

Activități Eligibile:

a) Investiții (reabilitare, modernizare, extindere) în rețeaua de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, precum și măsuri pentru reducerea impacturilor semnificative asupra IVA și realizarea conectivității coridoarelor ecologice (doar acolo unde este relevant), realizarea/amenajarea/extinderea de piste de biciclete de-a lungul drumurilor județene, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex. realizarea de perdele forestiere, etc).

b) Investiții (reabilitare, modernizare, extindere) pentru descongestionarea și fluidizarea traficului prin intervenții în infrastructura rutieră de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv în zona urbană (pasaje, noduri rutiere, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare, poduri, etc).

Buget

Buget apel:

29.312.391,55 EUR

Buget:

166.103.551,17 EUR

Calendar

Dată început consultare publică:

09 februarie 2023

Dată sfârşit consultare publică:

03 martie 2023

Data lansării:

15 decembrie 2023

Data deschiderii:

01 februarie 2024 00:00

Data închiderii:

31 decembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud – Muntenia

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent