Skip to main content

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având titlul de doctor (Ordin de Ministru), relevant pentru tema propusă, obținut în urmă cu cel mult 12 ani, față de momentul depunerii propunerii de proiect. Perioada concediului de creştere copil se exclude de la calculul perioadei de 12 ani. În cazul în care titlul de doctor nu a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia în considerare data indicată pe diplomă; b) Directorul de proiect îndeplineşte standardele minimale de eligibilitate, așa cum sunt definite în Anexa 1; c) Proiectul se desfăşoară într-o instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare din România (organizație de cercetare), numită în continuare instituţie gazdă. Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat; d) Instituţia gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu a furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanţilor; nu încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă; e) Directorul de proiect este angajat cu normă întreagă în instituţia gazdă din România, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada contractului de finanțare, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului de finanțare. În cazul deciziei de acordare a finanţării, contractul de angajare cu normă întreagă trebuie să fie încheiat de directorul de proiect cu instituţia gazdă cel târziu la data semnării contractului de finanţare, cu intrare în vigoare la data demarării proiectului. În cazul directorilor de proiect cu afilierea principală la o instituţie din străinătate, la contractare, se va furniza acceptul instituţiei din străinătate privind întreruperea activității din cadrul acesteia pentru implementarea proiectului în România și pentru angajarea cu normă întreagă în instituția gazdă a proiectului pe întreaga perioadă a implementării proiectului; f) O persoană poate depune, ca director de proiect, o singură propunere de proiect de tip TE Competiţia 2023 sau o propunere de tip PCE – Competiţia 2023. În cazul în care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte (indiferent de tip) de către acelaşi director de proiect, toate propunerile de proiecte sunt declarate neeligibile; g) O persoană care este director de proiect de tip PD, aflat în derulare, nu poate fi, în acelaşi timp, director al unui nou proiect de tip TE. O persoană care conduce un proiect de tip PD aflat în derulare, la data de închidere a perioadei de depunere a cererilor de finanţare, în ultimele 12 luni de derulare ale proiectului, poate candida pentru obţinerea unei finanţări pentru un proiect TE competiția 2023, care va începe ulterior finalizării proiectului aflat în derulare; h) Directorul de proiect nu a beneficiat de un alt proiect de cercetare tip TE finanţat din fonduri publice (de ex. PN II sau PNIII), în calitate de director de proiect, după terminarea doctoratului; i) Directorul de proiect nu a beneficiat de un proiect de cercetare tip PCE sau PCCF finanţat din fonduri publice (de ex. PN II sau PN III), în calitate de director de proiect; j) Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse, naţionale sau internaționale, sau care sunt rezultat al plagiatului şi autoplagiatului. Directorii de proiecte care au mai derulat teme de cercetare asemănătoare le vor menţiona şi vor preciza clar gradul de noutate al celei prezente. Este interzisă confecţionarea şi folosirea de informaţii şi date experimentale falsificate, cu scopul influenţării rezultatelor evaluării propunerii de proiect, a rapoartelor de activitate sau a publicaţiilor rezultate în urma derulării proiectului. UEFISCDI realizează, în faza de contractare, rapoarte de similitudine a propunerilor de proiecte acceptate la finanțare și transmite CNCS aceste rapoarte, pentru analiză. Proiectele pentru care s-a identificat un grad de similitudine de peste 50% intră automat în analiza comisiilor de specialitate ale CNCS. În cazul sesizării unor abateri de la normele privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, CNCS informează Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI). CNECSDTI analizează şi constată abaterile sesizate şi poate dispune sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare. Pe baza constatării CNECSDTI, CNCS poate propune contractarea / anularea contractului de finanţare, cu returnarea sumelor folosite şi interzicerea dreptului de a participa la următoarea competiţie tip TE; k) Propunerea de proiect îndeplinește caracteristicile tehnice stabilite prin prezentul Pachet de Informații, în ceea ce privește numărul maxim de pagini, format A4, pentru fiecare secțiune (B1 – 2 pagini, B3 – o pagină, B4 – 2 pagini, C1-C5 – 12 pagini), folosirea caracterelor Times New Roman de 12 puncte, spațierea între linii de 1,15 și margini de 2 cm, păstrarea textului explicativ care marchează informațiile și secțiunile obligatorii ale cererii, respectarea numărului maxim de rezultate științifice reprezentative (Secțiunea B2 pct. f) sau orice altă caracteristică menționată în Pachetul de informații. Orice nerespectare a acestor parametri atrage decizia de neeligibilitate a propunerii de proiect; l) Directorul de proiect nu a primit, în ultimii 3 ani, calificativul C/Acceptabil/Suficient sau D/Insuficient/Nesatisfăcător în fișa de evaluare finală, pentru neîndeplinirea obiectivelor proiectelor și/sau a indicatorilor de rezultat asumați într-un proiect finanțat la competițiile PD.

Activități Eligibile:

cheltuieli cu personalul (cercetători, postdoctoranzi, studenți-doctoranzi, masteranzi angajaţi pe perioada derulării proiectului de cercetare, conform legislaţiei în vigoare); aceste cheltuieli includ contribuţiile legale aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora2; ✓ cheltuieli de logistică necesare pentru derularea proiectului, inclusiv echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a terţilor, cheltuieli pentru publicare în regim deschis (open access) etc; ✓ cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în ţară sau în străinătate ale membrilor echipei de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări ştiinţifice de prestigiu din domeniul proiectului; se pot finanţa şi cheltuieli de deplasare ale unor colaboratori din ţară sau din străinătate sau ale unor participanţi la manifestările ştiinţifice organizate în cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor legale; ✓ cheltuieli indirecte (regie) – se calculează ca procentaj (max. 20%) din cheltuielile directe: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică (exceptând valoarea cheltuielilor pentru echipamente) şi cheltuieli de deplasare. Regia poate fi utilizată și pentru plata de personal auxiliar (tehnicieni, studenți etc) implicat în implementarea proiectului.

Buget

Buget apel:

52.500.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

09 iunie 2023 00:00

Data închiderii:

17 iulie 2023 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Informații despre Apel

Puteți consulta informații suplimentare accesând pagina https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente-te

 

Depunere proiecte

Proiectele se depun în Platforma UEFISCDI în perioada 9 iunie – 17 iulie 2023 – https://uefiscdi.gov.ro/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent