Skip to main content

Programul Sănătate – Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal – etapa I

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Programul Sănătate – Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal – etapa I

Prioritatea:

1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Obiectivul specific:

ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanțare și fiecare membru al parteneriatului, după caz:

  • trebuie să aibă personalitate juridică;
  • liderul parteneriatului se va identifica clar în toate documentele aferente proiectului.

Activități Eligibile:

Tipurile de activități eligibile – activitate de bază – care vor fi finanțate în contextul prezentului apelul de proiecte sunt activități cu acoperire națională (evidențiată în secțiunea 3.5) și vizează „Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal – etapa I”” (măsuri de tip FSE+), respectiv:
Activitatea 1: Măsuri de management și organizare program de screening al populației pentru cancer colorectal

Activitatea 2: Monitorizarea și evaluarea din punct de vedere al calității și respectării standardelor de calitate a programului de screening pentru cancerul colorectal

Activitatea 3: Informare, educare, comunicare a grupului țintă

Buget

Buget:

5.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

31 ianuarie 2024 16:00

Data închiderii:

01 aprilie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Sănătate

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul total alocat prin Programul Sănătate pentru prezentul apel este de 5 milioane de euro.

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul o contribuție din partea fondurilor (FSE+) de maxim 80,79% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv de maxim 19,21% contribuție buget de stat care include cofinanțarea proprie.
Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii din partea solicitantului/parteneriatului este stabilită funcție de tipologia fiecărei entități din cadrul parteneriatului, după cum urmează:
– entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice
o Instituții publice finanţate integral din venituri proprii și/sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale si Instituții publice finanţate integral din bugetele locale, sau instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale – 2% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;
o Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora – maxim 19,21% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;
– pentru entitățile private
o persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial – 0% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului.
Modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent