Skip to main content

Programul Interreg NEXT România-Ucraina lansează primul apel de proiecte de tip standard

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Programul Interreg NEXT România-Ucraina lansează primul apel de proiecte de tip standard

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Program Interreg NEXT VI-A România - Ucraina

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

I. Cerințe de eligibilitate pentru parteneri, inclusiv partenerul principal:

I. Fiecare entitate parteneră în proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerințe cumulative:
a) Să se afle în oricare dintre situațiile privind locul de înregistrare enumerate mai jos:
i. Sunt persoane juridice înregistrate și situate în zona Programului, și anume în județele românești, Botoșani, Maramureș, Satu Mare, Suceava, Tulcea, sau regiunile ucrainene Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Odesa, Zakarpattia;
ii. Sunt persoane juridice înregistrate în afara zonei Programului, dar numai în condițiile stabilite la secțiunea 2.2.1.1.;
iii. Sunt Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT), indiferent de locul lor de înființare, cu condiția ca membrii acestora să implice parteneri din România și Ucraina.
b) sunt organizații nonprofit;
c) sunt direct responsabili pentru pregătirea, gestionarea și implementarea proiectului împreună cu Partenerii lor, fără a acționa ca intermediar;
d) să aibă surse de finanțare stabile și suficiente pentru a asigura continuitatea organizațiilor pe toată durata proiectului, pentru a juca un rol în cofinanțarea acestuia și pentru a asigura fluxul de numerar necesar. De asemenea, partenerii trebuie să dispună de resursele financiare și mecanismele necesare pentru a acoperi costurile de exploatare și întreținere pentru operațiunile care includ investiții în infrastructură, astfel încât să asigure sustenabilitatea financiară a acesteia;
e) nu au datorii la bugetul consolidat de stat sau la bugetul local în conformitate cu legislația națională a țării de înregistrare în cauză;
f) să aibă competență în domeniile Obiectivului Specific vizate de proiect.

Să aibă drepturi dovedibile (proprietate, închiriere pe termen lung, concesiune, administrare etc.) asupra fiecărei locații [teren/ clădire/ spațiu] în care se preconizează a fi executată infrastructura/lucrările și/sau instalarea/utilizarea echipamentelor de peste 60.000 EUR. Dovezile fiecărui tip de drepturi, cu excepția dreptului de proprietate, trebuie să fie valabile până la cel puțin cinci ani de la plata finală către beneficiar, dar nu mai puțin de 2032. Totuși, și în cazul dreptului de proprietate, drepturile asupra locației în care se află investiția a fost prevăzută, se va menține pentru aceeași perioadă de timp.
În cazul în care Partenerul respectiv nu este proprietar, este nevoie de acordul scris al proprietarului prin care se precizează că investiția poate fi executată/utilizată.
h) nu face obiectul unui conflict de interese; conflictul de interese reprezintă orice circumstanțe care pot afecta procesul de evaluare sau implementare, într-o manieră obiectivă și imparțială. Astfel de circumstanțe pot rezulta din interese economice, politice sau naționale preferințe sau legături de familie;
i) (Pentru entitățile ucrainene) Sunt capabili să deschidă un cont bancar dedicat într-o bancă de stat în cazul în care proiectul este selectat pentru finanțare. Orice organizație, fie că este partener principal sau partener într-un proiect, trebuie să fie capabilă din punct de vedere legal să transfere/primi fonduri către/din țări străine.
j) Nu au datorii neachitate față de Autoritatea de Management pentru niciun proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România Ucraina 2014-2020 și Programul RO-UA-MD ENPI-CBC 2007-2013 la data semnării contractului. În cazul în care Autoritatea de Management a stabilit datorii (în Registrul Debitorilor al entității care găzduiește Autoritatea de Management) pentru Partenerul Lider și/sau Parteneri, contractul de grant poate fi semnat numai dacă și după soluționarea situației datoriei.

 

II. Fiecare entitate parteneră în proiect sau persoană cu atribuții de reprezentare, luare a deciziilor sau control asupra acestuia nu se încadrează în niciuna dintre situațiile enumerate mai jos (conform art. 136 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046):

a) persoana sau entitatea este falimentară, supusă procedurilor de insolvență sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, este într-un acord cu creditorii, activitățile sale comerciale sunt suspendate sau se află în vreun situație analogă care decurge dintr-o procedură similară prevăzută de dreptul Uniunii sau de dreptul național;
b) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o hotărâre administrativă definitivă că persoana sau entitatea își încalcă obligațiile referitoare la plata impozitelor sau contribuțiilor la asigurările sociale în conformitate cu legea aplicabilă;
c) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă că persoana sau entitatea se face vinovată de abatere profesională gravă prin încălcarea legilor sau reglementărilor aplicabile sau standardele etice ale profesiei căreia îi aparține persoana sau entitatea sau prin faptul că s-a implicat într-un comportament ilicit care are un impact asupra credibilității sale profesionale, în cazul în care un astfel de comportament denotă intenție greșită sau neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:
i. denaturarea frauduloasă sau neglijentă a informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii a criteriilor de eligibilitate sau de selecție sau în implementarea angajamentului legal;
ii. încheierea de înțelegeri cu alte persoane sau entități cu scopul de a denatura concurența;
iii. încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
iv.încercarea de a influența procesul decizional al ordonatorului de credite responsabil în cadrul procedurii de atribuire;
v. încercarea de a obține informații confidențiale care îi pot conferi avantaje necuvenite în procedura de atribuire;
d) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că persoana sau entitatea se face vinovată de oricare dintre următoarele:
i. fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului (1) și al articolului 1 din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, elaborată prin Actul Consiliului. din 26 iulie 1995;
ii. corupția, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371 sau corupția activă în sensul articolului 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene , întocmit prin Actul Consiliului din 26 mai 1997 (3), sau comportamentul menționat la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului (4), sau corupția astfel cum este definită în alte legi aplicabile;
iii. comportament legat de o organizație criminală menționată la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului;
iv. spălarea banilor sau finanțarea terorismului în sensul articolului 1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (1);
v. infracțiunile de terorism sau infracțiunile legate de activități teroriste, astfel cum sunt definite la articolele 1 și, respectiv, 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI (2) a Consiliului, sau de incitare, asistență, complice sau tentativă de a comite astfel de infracțiuni, astfel cum este menționat la articolul 4 din respectiva decizie;
vi. munca copiilor sau alte infracțiuni privind traficul de ființe umane menționate la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3);
e) persoana sau entitatea a prezentat deficiențe semnificative în îndeplinirea obligațiilor principale în executarea unui angajament legal finanțat de la buget care:
i. a condus la încetarea anticipată a unui angajament legal;
ii. a dus la aplicarea de despăgubiri lichidate sau alte penalități contractuale;
iii. a fost descoperit de un ordonator de credite, OLAF sau Curtea de Conturi în urma unor controale, audituri sau investigații;
f) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă că persoana sau entitatea a săvârșit o neregulă în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (4);
g) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă că persoana sau entitatea a creat o entitate într-o altă jurisdicție cu intenția de a eluda obligații fiscale, sociale sau orice alte obligații legale în jurisdicția sediului său social, administrației centrale sau locul principal de afaceri;
h) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă că o entitate a fost creată cu intenția menționată la litera (g).

Activități Eligibile:

 1. Investiții în reabilitare/modernizare/ extindere/ echipamente pentru infrastructura educațională pentru a asigura precondițiile materiale necesare unui proces educațional de calitate și creșterea participării la procesele educaționale, cu un accent puternic pe accesibilitatea persoanelor cu dizabilități;
 2. Investiții în hardware și software necesare dezvoltării competențelor digitale și educației și formării on-line;
 3. Dezvoltarea de strategii comune și planuri comune de acțiune în domeniul educațional și al programelor de învățare pe tot parcursul vieții, de formare și de mentorat;
 4. Dezvoltarea de parteneriate între instituțiile de formare și educație și organizațiile specializate ale societății civile pentru a sprijini învățarea comună și schimbul de bune practici între cadre didactice/profesionişti din educaţie de pe ambele părţi ale graniţei;
 5. Dezvoltarea de inițiative comune care sprijină educația și formarea adulților, inclusiv programe de mobilitate.

 

Obiectivul specific 2.2: Asigurarea accesului egal la îngrijirea sănătății și stimularea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv asistența medicală primară, și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională la cea bazată pe familie și comunitară.

 1. Construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate publică (inclusiv primirea pacienților evacuați medical, îngrijirea sănătății persoanelor strămutate și reconstrucția/modernizarea unităților medicale din cauza agresiunii ruse în Ucraina);
 2. Dezvoltarea de laboratoare și laboratoare mobile pentru screening/monitorizarea clinică a bolilor și prevenirea epidemilor transfrontaliere;
 3. Dotarea infrastructurii specifice serviciilor medicale publice (ambulatoriu, unități de urgență, centre medicale, intervenție socială integrată etc.) inclusiv prin parteneriate cu societatea civilă;
 4. Organizații;
 5. Rulote mobile de depistare a stării de sănătate pentru monitorizarea stării de sănătate (sânge, diabet, investigații de sănătate etc.), precum și asistență de îngrijire stomatologică acordată populației din mediul rural;
 6. Dotarea infrastructurii specifice serviciului public de urgență medicală, inclusiv a unităților mobile;
 7. Programe comune de formare și schimb de experiență, networking pentru sprijinirea funcționării serviciilor medicale publice specifice, telemedicină;
 8. Schimb de experiență, activități comune pentru a asigura compatibilitatea ghidurilor de tratament, programe comune de diagnosticare;
 9. Campanii de conștientizare privind educația publică în domeniul sănătății, bolilor și prevenirii epidemiei, inclusiv desfășurate de organizațiile societății civile;
 10. Echipamente specifice pentru digitalizarea în sănătate.

Buget

Buget:

12.666.237 EUR

Calendar

Data deschiderii:

03 august 2023 00:00

Data închiderii:

31 ianuarie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire transfrontalieră

Sinergii și complementarități cu alte programe

Strategia UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR);
Agenda maritimă comună pentru Marea Neagră;
Sinergia Mării Negre;
Interreg Next Ungaria-Slovacia-România-Ucraina;
Interreg România-Republica Moldova;
Interreg Bazinul Mării Negre;
Programul transnațional Dunărea.

 

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat este 12.666.237 euro.

Contribuția UE (grant) care poate fi solicitată pentru finanțarea proiectelor regulate în cadrul prezentei cereri de propuneri este între:

1.000.000-1.400.000 EURO, indiferent de obiectivul specific abordat.

Rata de cofinanțare:

 • Cofinanțarea va fi de cel puțin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului și va fi asigurată de toți partenerii din proiect care primesc sprijin financiar din partea Programului;
 • Cofinanțarea asigurată de fiecare partener ar trebui să reprezinte cel puțin 10% din propriile cheltuieli eligibile.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic JEMS

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații despre apel accesând pagina Interreg România – Ucraina.


31 ocotmbrie 2023

Update 1! Aparut Corrigendum Nr.1 la Ghidul Solicitantului. Mai multe detalii aici.


Corrigendum nr.2 la ghidul pentru proiecte mici – 27 noiembrie 2023.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent