Skip to main content

Programul Interreg NEXT Romania-Republica Moldova lansează primul apel de proiecte standard (regular)

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Programul Interreg NEXT Romania-Republica Moldova lansează primul apel de proiecte standard (regular)

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Interreg NEXT VI-A România - Republica Moldova

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

I. Fiecare entitate parteneră în proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerințe cumulative:

a) Să se afle în oricare dintre situațiile privind locul de înregistrare enumerate mai jos:
i. Sunt persoane juridice înregistrate și situate în zona Programului, și anume în județele românești, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați sau în Republica Moldova;
ii. Sunt persoane juridice înregistrate în afara zonei Programului, dar numai în condițiile stabilite la secțiunea 2.2.1.1;
iii. Sunt Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT), indiferent de locul lor de înființare, cu condiția ca membrii acestora să implice parteneri din România și Moldova;
b) Sunt organizații non-profit;
c) Sunt direct responsabili de pregătirea, managementul și implementarea proiectului împreună cu Partenerii lor, fără a acționa ca intermediar;
d) Să aibă surse de finanțare stabile și suficiente pentru a asigura continuitatea organizațiilor pe toată durata proiectului, pentru a juca un rol în cofinanțarea acestuia și pentru a asigura fluxul de numerar necesar în condiții de rambursare. De asemenea, partenerii trebuie să dispună de resursele financiare și mecanismele necesare pentru a acoperi costurile de exploatare și întreținere pentru operațiunile care includ investiții în infrastructură, astfel încât să asigure sustenabilitatea financiară a acesteia.
e) Nu au datorii la bugetul consolidat de stat sau la bugetul local în conformitate cu legislația națională a țării de înregistrare în cauză;
f) Să aibă competență în domeniile Obiectivului Specific vizate de proiect;
g) Să aibă drepturi dovedibile (proprietate, închiriere pe termen lung, concesiune, administrare etc.) asupra fiecărei locații [teren/ clădire/ spațiu] în care se preconizează a fi executată infrastructura/lucrările și/sau instalarea echipamentelor de peste 60.000 EUR / folosit. Dovezile fiecărui tip de drepturi, cu excepția dreptului de proprietate, trebuie să fie valabile până la cel puțin cinci ani de la plata finală către beneficiar, dar nu mai puțin de 2032. Totuși, și în cazul dreptului de proprietate, drepturile asupra locației. În cazul în care investiția a fost prevăzută, se menține pentru aceeași perioadă de timp. În cazul în care Partenerul respectiv nu este proprietar, este nevoie de acordul scris al proprietarului prin care se precizează că investiția poate fi executată/utilizată.
h) Nu face obiectul unui conflict de interese; conflictul de interese reprezintă orice circumstanțe care pot afecta procesul de evaluare sau implementare într-o manieră obiectivă și imparțială;
Astfel de circumstanțe pot rezulta din interese economice, preferințe politice sau naționale sau legături de familie.
i) Sunt capabili să deschidă un cont bancar dedicat în cazul în care proiectul este selectat pentru finanțare. Orice organizație, fie că este partener principal sau partener într-un proiect, trebuie să poată transfera/primi din punct de vedere legal fonduri către/din țări străine.
j) Nu au datorii neachitate față de Autoritatea de Management pentru niciun proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România Republica Moldova 2014-2020 și Programul RO-UA-MD ENPI-CBC 2007 2013 la data semnării contractului. În cazul în care Autoritatea de Management a stabilit datorii (în Registrul Debitorilor al entității care găzduiește Autoritatea de Management) pentru Partenerul Lider și/sau Parteneri, contractul de grant poate fi semnat numai dacă și după soluționarea situației datoriei.
d) S-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că persoana sau entitatea se face vinovată de oricare dintre următoarele:
i. fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului (1) și al articolului 1 din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, elaborată prin Actul Consiliului. din 26 iulie 1995 (2)
ii. corupția, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371 sau corupția activă în sensul articolului 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene , întocmit prin Actul Consiliului din 26 mai 1997 (3), sau comportamentul menționat la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului (4), sau corupția astfel cum este definită în alte legi aplicabile;
iii. comportament legat de o organizație criminală menționată la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului (5);
iv. spălarea banilor sau finanțarea terorismului în sensul art
1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (1);
v. infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru a Consiliului 2002/475/JAI (2), respectiv, sau de incitare, asistență, complice sau tentativă de a comite astfel de infracțiuni, astfel cum se menționează la articolul 4 din respectiva decizie;
vi. munca copiilor sau alte infracțiuni privind traficul de ființe umane menționate la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3);
e) persoana sau entitatea a prezentat deficiențe semnificative în îndeplinirea obligațiilor principale în executarea unui angajament legal finanțat de la buget care are:
i. a condus la încetarea anticipată a unui angajament legal;
ii. a dus la aplicarea de despăgubiri lichidate sau alte penalități contractuale; sau
iii. a fost descoperit de un ordonator de credite, OLAF sau Curtea de Conturi în urma unor controale, audituri sau investigații;
f) S-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă că persoana sau entitatea a săvârșit o neregulă în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom)
nr. 2988/95 (4);
g) S-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că persoana sau entitatea a creat o entitate într-o jurisdicție diferită cu intenția de a eluda situația fiscală, socială sau orice
alte obligații legale în jurisdicția sediului său social, a administrației centrale sau a sediului principal de activitate;
h) S-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă că o entitate a fost creată cu intenția menționată la litera (g).

Activități Eligibile:

Prioritatea 1 Comunități verzi
Obiective specifice:

1.1 Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezistenței, luând în considerare abordările bazate pe ecosistem

 • Construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii în domeniul intervenției și pregătirii în situații de urgență;
 • Dotare cu echipamente pentru intervenții în situații de urgență;
 • Planuri operaționale/proceduri/platforme/instruiri/schimb de experiență comun pentru prevenirea și managementul riscurilor;
 • Monitorizarea calității apei și monitorizarea hidrologică a râurilor, temperatura apei, măsurarea precipitațiilor, regimul gheții;
 • Protecția malurilor râurilor, canalelor, asigurarea securității barajelor, împădurirea malurilor râurilor;
 • Activitati de prevenire si combatere a eroziunii;
 • Campanii de conștientizare a populației/părților interesați din zonele expuse riscului de dezastre naturale sau provocate de om, în domeniul prevenirii și gestionării eficiente a riscurilor.

1.2 Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității naturii și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare

 • Elaborarea de planuri/proceduri comune de management pentru ariile protejate;
 • Evaluarea, protecția și îmbunătățirea ecosistemelor existente (activități de cercetare, inventariere și monitorizare a resurselor, protecția speciilor pe cale de dispariție, eradicarea speciilor invazive, împăduriri etc.);
 • Campanii de conștientizare pentru protecția și promovarea turismului ecologic în zonele protejate;
 • Infrastructură verde urbană (rețea de spații verzi și elemente naturale integrate în zonele urbane pentru a oferi diverse beneficii ecologice, sociale și economice orașelor și locuitorilor acestora, cum ar fi: parcuri, grădini, acoperișuri verzi, arbori stradali, pereți verzi, păduri urbane), zone umede, coridoare verzi și alte elemente naturale și seminaturale).

Prioritatea 2 Dezvoltare socială transfrontalieră
Obiective specifice:

2.1 Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv încurajarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online;

 • construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de învățământ;
 • dotarea cu echipamente a instituțiilor de învățământ (școli, universități, biblioteci);
 • dezvoltarea de instrumente educaționale comune, soluții electronice, programe, rețele;
 • acțiuni comune în domeniul educației (strategii, traininguri, ateliere de lucru, schimb de experiență etc.).

2.2 Asigurarea accesului egal la asistența medicală și creșterea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv asistența medicală primară, și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea familială și comunitară

 • Construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de sănătate (inclusiv accesibilitatea îmbunătățită la infrastructura de sănătate); asistenta medicala pentru grupuri defavorizate, servicii paliative;
 • Dotare de echipamente (inclusiv IT, digitalizare, active mobile, echipamente pentru situații de urgență);
 • Antrenamente/proceduri/schimb de experiență în comun;
 • Campanii de conștientizare.

2.3 Consolidarea rolului culturii și turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

 • Reabilitarea/conservarea/restaurarea și dotarea patrimoniului cultural;
 • Reabilitarea infrastructurii legate de siturile de patrimoniu cultural (inclusiv accesibilitatea îmbunătățită la siturile culturale);
 • Promovarea și accesibilitatea patrimoniului cultural (campanii de promovare, evenimente culturale etc.);
 • Proiectarea și promovarea produselor și instrumentelor inovatoare legate de turism (inclusiv platforme digitale);
 • Promovarea siturilor de patrimoniu cultural și includerea acestora în rețelele și lanțurile turistice transfrontaliere;
 • Campanii comune, publicații, studii, strategii de îmbunătățire a potențialului turistic transfrontalier;
 • Schimb de cunoștințe și bune practici în domeniul întreținerii și revitalizării zonelor și siturilor de patrimoniu cultural care cresc atractivitatea și potențialul turistic;
 • Înființarea de rețele comune în domeniul turismului și culturii.

 

Prioritatea 3. Cooperare transfrontalieră
Obiectiv specific:
3.2 Gestionarea trecerii frontierei și gestionarea mobilității și migrației

Tipurile aferente de acțiuni care urmează să fie finanțate în cadrul acestui obiectiv specific pot fi următoarele:

 • strategii transfrontaliere comune/planuri de acțiune/instruire/schimb de experiență;
 • soluții comune pentru cooperarea transfrontalieră (dotare de echipamente, software, vehicule, construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii transfrontaliere);
 • campanii de informare și conștientizare.

 

Activități neeligibile:

a) proiecte care au o componentă investițională mai mică de 60% din cheltuielile eligibile;
b) proiecte/orice părți ale proiectelor care au fost deja aprobate pentru finanțare din alte surse, inclusiv din alte programe CE;
c) proiecte care au fost deja finalizate;
d) proiecte/activități legate de industria tutunului, producția de băuturi alcoolice distilate (excluzând produsele locale și tradiționale), arme și muniții;
e) proiecte care privesc numai sau în principal sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferințe, congrese;
f) proiecte care privesc numai, sau în principal, burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;
g) proiecte concentrate numai sau în principal pe evenimente caritabile;
h) proiecte care au scopul sau efectul de a produce profit pentru Solicitant sau Parteneri;
i) proiecte care acordă subgranturi către terți în orice mod;
j) proiecte/activități care intră sub incidența normelor privind ajutorul de stat;
k) activități legate de sau finanțare partide politice.

Buget

Buget:

40.317.100 EUR

Calendar

Data deschiderii:

10 august 2023 00:00

Data închiderii:

09 februarie 2024 16:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire transfrontalieră

Sinergii și complementarități

 • Interreg România – Ucraina;
 • Interreg Next Bazinul Mării Negre;
 • Programul Regiunea Dunării.

 

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat este de 40.317.100, iar cofinanțarea va fi de cel puțin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului și va fi asigurată de toți partenerii din proiect care primesc un sprijin financiar din partea Programului.

Cofinanțarea asigurată de fiecare beneficiar ar trebui să reprezinte cel puțin 10% din propriile cheltuieli eligibile.

Depunerea proiectelor

Proiectele pot fi depuse în sistemul electronic JEMS.


Corrigendum nr.1 pentru ghidul solicitantului – 8.11.2023.


Corrigendum nr.2 pentru ghidul solicitantului – 22.11.2023.


Corrigendum nr.3 pentru ghidul solicitantului – 28.11.2023.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare despre apel accesând pagina Interreg România – Republica Moldova.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent